ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic Designer) เปิดรับจำนวน 6 อัตรา รับสมัครด่วน!

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

  ออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหว ในรายการโทรทัศน์  สื่อโฆษณา และสื่อประชาสัมพันธ์ ของ PPTV เพื่อให้รายการและสื่อดังกล่าวมีความสวยงาม และสามารถนำไปใช้

  ดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

  1. ออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนส่วนงานข่าว และโปรดักชั่น  เพื่อให้รายการโทรทัศน์ที่จะออกอากาศ มีภาพเคลื่อนไหวที่สวยงาม และสอดคล้องกับภาพรวมของรายการ

  2. ออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหวงานประจำวันInfo Graphic, Immersive และ งานกราฟิกต่าง ๆ เพื่อใช้งาน ร่วมกับฉากจริง, ฉากสเมือนเพื่อสนับสนุนงานส่วนงานข่าวและโปรดักชั่น

  3. รายงานประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคสำคัญที่เกิดขึ้นในออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหวแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขอย่างทันท่วงที

  4. ควบคุมคุณภาพของการออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้ได้ภาพเคลื่อนไหวที่สวยงาม มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภาพรวมของรายการ
   หรือสื่อดังกล่าว 

  5. ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ 20-35 ปี วุฒิการศึกษา ปวส ปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์, สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  2. ประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี   ด้านการผลิตกราฟฟิกสำหรับรายการโทรทัศน์

  3.  สามารถทำงานเป็นกะได้

  4. สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, After Effect ได้ เป็นอย่างดี

  5. สามารถใช้โปรแกรม 3 มิติโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งได้ (3dsmax ,Maya ,Cinema4d) 
  6. ถ้าสามารถใช้ Viz Artist ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่ตัดต่อข่าว (News Video Editor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  •       บทบาทและความรับผิดชอบ

  •          ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายงานจากโปรดิวเซอร์ หรือผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ ในการตัดคลิปข่าว ทั้งในส่วนของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ได้จากการเก็บภาพของช่างภาพ การดาวน์โหลดในอินเตอร์เน็ต และการหาภาพข่าวจากฐานข้อมูลกลาง เพื่อผลิตรายการข่าว หรือ สารคดีข่าวที่มีคุณภาพ ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด และมีความถูกต้องเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

   1. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายงานจากโปรดิวเซอร์ หรือผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ ในการผลิตส่วนงานข่าวในรูปแบบออนแอร์ ได้แก่ โปรโมท, ฟิลเลอร์, สารคดีข่าว,
    ซีรี่ย์ข่าว, สกู๊ปข่าว หรือข่าวอ่าน และรูปแบบออนไลน์ ได้แก่ คลิปสั้น(CL), ไวรอลวีดีโอ เป็นต้น
   2. หารือร่วมกับทีมงาน เพื่อทำตัวอย่าง และโครงเรื่องในการลำดับภาพ ตามแผนงานที่กำหนดจากโปรดิวเซอร์ หรือผู้ช่วยโปรดิวเซอร์
   3. สามารถเตรียมฟุตภาพ และเข้าใจเนื้อหาข่าวที่ได้รับมอบหมาย ในการผลิตรูปแบบเนื้อหาแต่ละประเภทตามข้อ 
   4. สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้า และควบคุมคุณภาพชิ้นงาน ในเวลาที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนจากโปรดักชั่น
   5. สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ ในกรณีมีการทำรายการสดในรูปแบบรายการ หรือสถานการณ์ด่วน
   6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
    • 1. ประสบการณ์การทำงานตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว อย่างน้อย 0 - 3 ปี
    • 2. มีความสามารถในการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดี
    • 3.  สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อรายการโทรทัศน์ เช่น Adobe Premiere Pro ได้เป็นอย่างดี
    • 4   มีความรู้ความเข้าใจ และความสนใจด้านกระบวนการผลิตข่าวได้เป็นอย่างดี

    • ** ส่งผลงานด้านตัดต่อประกอบการพิจารณา**

   สมัครตำแหน่งนี้

  1. ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ข่าว - รายการสารคดีเชิงข่าว (News Coordinator Producer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

   บทบาทและความรับผิดชอบ

           สนับสนุนการทำงานโปรดิวเซอร์ ร่วมหารือและร่วมออกแบบวิธีการนำเสนอในรูปแบบรายการสดหรือทำเทป และการควบคุมคุณภาพการผลิตรายการข่าว
   ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพดี มีรูปแบบและเนื้อหาตรงตามนโยบายที่กำหนด เป็นไปตามกำหนดเวลาที่วางไว้ 

   1. ได้รับมอบหมายงานจากโปรดิวเซอร์ร่วมหารือและร่วมออกแบบวิธีการนำเสนอในรูปแบบรายการสดหรือทำเทป(Package)ชิ้นงานข่าวบนออนแอร์และออนไลน์ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด (แบบรายสัปดาห์ และรายวัน) และมอบหมายงาน (Queue) ไปในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ ตัดต่อ และทางอ้อม ได้แก่ ส่วนงานกราฟิก, สตูดิโอ, ช่างภาพวีดีโอ เป็นต้น

   2. ประสานงานกับกองบรรณาธิการ ได้แก่ กองบรรณาธิการ, ผู้สื่อข่าว และผู้สื่อข่าวภูมิภาค ในการร่วมผลิตเนื้อหาเพื่อนำไปผลิตรูแปบบการนำเสนอ และชิ้นงานข่าว 
    ให้มีคุณภาพตามที่กำหนด

   3. ประสานงานกับส่วนงานภายในที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบรายการสดหรือทำเทป, ชิ้นงานข่าว ในส่วนการออกแบบกราฟิก, สตูดิโอ, ช่างภาพวีดีโอ และเทคนิค

   4. ประสานงานกับหน่วยงานข้างนอกและแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องในกรณีออกไปถ่ายทำนอกสถานที่ในกลุ่มงานสารคดีและกลุ่มงานลูกค้าหลังได้รับการอนุมัติจากโปรดิวเซอร์

   5. มีความเข้าใจประเด็นข่าวสาร และจรรยาบรรณของการนำเสนอ

   6. สามารถควบคุมสตูดิโอในกลุ่มรูปรายการสดในขอบเขตไม่เกิน 30 นาที

   7. สามารถจัดเก็บฟุตภาพ แบบเป็นกลุ่มประเภทตามหมวดหมู่ที่กำหนด ลงในระบบคลังภาพ

   8. สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้า และควบคุมคุณภาพงาน ในเวลาที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนจากโปรดักชั่น

   คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

   1.  อายุ  24 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. ประสบการณ์ 2-5 ปี   ด้าน การผลิตข่าว 
   3. มีทักษะในการคิดรูปแบบการนำเสนอข่าวบนออนแอร์ และออนไลน์, มีประสบการณ์ในการทำรายการข่าวในรูปแบบในสตูดิโอ และนอกสถานที่


   สมัครตำแหน่งนี้

  2. เจ้าหน้าที่ดิจิตอลมีเดียโอเปอร์เรชั่น (Digital Media Operation Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

   บทบาทและความรับผิดชอบ

   ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลโครงการ ควบคุม และ ดูแลความต้องการภายในฝ่ายการตลาดและการขายประสานงานด้านเอกสาร

   และข้อมูลที่จำเป็นกับโครงการ ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการตั้งแต่การเริ่มติดตั้งจนถึงการตรวจรับงาน

   1. ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลโครงการ ควบคุม และ ดูแล ความต้องการภายในฝ่ายการตลาดและการขาย
   2. ประสานงานด้านเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นกับโครงการ เพื่อใช้ในรายงานข้อเสนอกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขายและโครงการทั้งหมด
   3. จัดระบบข้อมูลและเอกสารและรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการให้ถูกต้องและสอดคล้องตามมาตรฐานคุณภาพของบริษัทฯ
   4. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นต่าง ๆ พร้อมการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของฝ่ายขายและโครงการ

   คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

        1. อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
        2. ประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไอที, งานโครงการ  
        3. ความสามารถที่ต้องการ
            3.1 มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-2 ปี ในสายงานประสานงาน งานโครงการ และงานไอที 
            3.2 มีความรู้ด้าน Innovation เทคโนโลยี โปรแกรมหรือระบบสนับสนุนการทำงานขององค์กร 
            3.3 มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
            3.4 ชอบวางแผนงานจัดการตารางงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
            3.5 มีทักษะการสื่อสาร การเจรจา สามารถทำงานเป็นทีมและประสานงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 


   สมัครตำแหน่งนี้

  3. วิศวกรระบบ (System Engineer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

   บทบาทและความรับผิดชอบ

   วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ จัดทำโครงสร้างระบบ หรือ ตรวจสอบการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุน, ติดตั้ง, ควบคุม, ตรวจสอบ, ประสานงาน
   และ แก้ไขปัญหาในเครื่องแม่ข่าย (
   Server), อุปกรณ์เครือข่าย (Network Equipment) และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่บริษัทนำเข้ามาใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
            

   1. ออกแบบ วางแผน กำหนดทิศทางหรือโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทเพื่อให้ระบบงานต่าง ๆ สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบาย หรือมาตรฐานที่วางไว้
   2. ออกแบบ และกำหนดแนวทาง สำรองพร้อมกู้คืนข้อมูล หรือระบบ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น พร้อมแผนการทำงานในกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้กระทบต่อธุรกิจ
   3. ออกแบบ และควบคุมระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบหรือข้อมูลของบริษัท
   4. ดำเนินการติดตั้งหรือควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์ Server และ/หรือ อุปกรณ์ Network ตามแผนงานและมาตรการที่กำหนดไว้
   5. วินิจฉัย วิเคราะห์ สนับสนุน ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแม่ข่าย (Server) อุปกรณ์เครือข่าย( Network Equipment) และอุปกรณ์เกี่ยวข้องอื่น ที่บริษัทฯ นำเข้ามาใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อการใช้งาน
   6. ตรวจสอบและติดตามผลการทำงานของอุปกรณ์ Server, Network Equipment  และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องตามที่ได้ตั้งค่าไว้ และวางแผนพัฒนาให้ใช้งานได้อย่างเต้มประสิทธิภาพ
   7. ดำเนินการติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบ หรืออุปกรณ์ Server/Network หรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
   8. จัดทำเอกสารแผนผังและคู่มือการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบ Server/Network ของบริษัท
   9. ปฏิบัติงานดูแลบำรุงรักษา ปรับปรุง Operating System , Software  อื่นที่จำเป็นให้ทันสมัยและมีความปลอดภัยให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปโดยราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
   10. ปฏิบัติงานดูแลบำรุงรักษา ปรับปรุง อุปกรณ์ Server/Network และอุปกรณ์อื่น ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถทำงานได้อย่างปกติเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปโดยราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

   คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

   1. อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ (CE), เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   2. ประสบการณ์ 2 – 3 ปี ด้าน Data Center/Network architecture และ configuration, server, IT Infrastructure3
   ความสามารถที่ต้องการ                                                                                                                                                                                                                               
   • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ Windows server, Storage Management, Active directory , DNS, DHCP และ Network
   • มีความสามารถด้านการติดตั้งระบบ Network และ Server พร้อมทั้งจัดการด้าน Internet และ Security  
   • สามารถรับผิดชอบ Project วางแผนกำหนดการ ระยะเวลาทำงาน ที่ได้รับมอบหมายได้                                                                                               
   • มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ Active directory, Group Policy   สมัครตำแหน่งนี้

  4. โปรดิวเซอร์ข่าว (News Producer ) เปิดรับจำนวน 3 อัตรา รับสมัครด่วน!

   บทบาทและความรับผิดชอบ

   วางแผนงาน จัดสรรงบประมาณ ควบคุมคุณภาพการผลิตรายการข่าว เพื่อผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพดี มีรูปแบบและเนื้อหาตรงตามนโยบายที่กำหนด


    และเป็นไปตามกำหนดเวลาที่วางไว้

   1. ประสานงานกับกองบรรณาธิการ ได้แก่ หัวหน้ากองบรรณาธิการ, หัวหน้าผู้สื่อข่าว, กองบรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว ในการร่วมวางแผนรันดาวน์ และผลิตเนื้อหาเพื่อนำไปผลิตรูปแบบรายการสดหรือทำเทป ทั้งออนแอร์และออนไลน์ ให้เป็นไปตาม KPI ที่นโยบายกำหนด
   2. ประสานงานกับฝ่ายส่งเสริมการขาย ได้แก่ ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายขาย และฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์รายกายที่รับผิดชอบ ตามแผนงานจากหัวหน้าโปรดิวเซอร์
   3. ประสานงานกับส่วนงานภายในที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบรายการสดหรือทำเทป, ชิ้นงานข่าว ในส่วนการออกแบบกราฟิก, สตูดิโอ, ช่างภาพวีดีโอ และเทคนิค
   4. ประสานงานกับหน่วยงานข้างนอกและแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอรูปแบบรายการต่าง ๆ พร้อมกับกองบรรณาธิการเกี่ยวกับประเด็นข่าว และในกรณีงานลูกค้า พร้อมกับส่วนงานที่ส่งเสริมการขาย ตามแผนงานจากหัวหน้าโปรดิวเซอร์
   5. มอบหมายงานให้ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ และเจ้าหน้าที่ตัดต่อ ผลิตเนื้อหาข่าว และรูปแบบการนำเสนอให้ตรงตามแผนงานระยะสั้น (รันดาวน์)
   6. ศึกษาคู่แข่ง เพื่อวิเคราะห์ และนำไปพัฒนารายการที่รับผิดชอบในคุณค่าทางข่าว และคุณค่าทางรายได้ ในระยะกลาง (รายสัปดาห์, รายเดือน และ 3 เดือน)
   7. มีความเข้าใจบริบทและภูมิหลังของข่าว รวมทั้งจรรยาบรรณของการนำเสนอ
   8. สามารถสร้างสรรค์รายการเฉพาะกิจ ที่อิงกับปฎิทินข่าว หรือในกรณีเหตุการณ์เร่งด่วน ร่วมกับกองบรรณาธิการ
   9. สามารถดูแลควบคุมต้นทุนรายการที่รับผิดชอบ ให้อยู่ในงบประมาณตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าโปรดิวเซอร์
   10. สามารถควบคุมสตูดิโอในกลุ่มรูปแบบรายการสดในขอบเขตไม่เกิน 30-90 นาที
   11. สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้า และควบคุมคุณภาพงาน ในเวลาที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนจากกองบรรณาธิการ

   คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

   1. อายุ  30  ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป  สาขานิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย
   2. ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป   ด้าน การทำข่าว
    2.1  มีประสบการณ์ในการทำรายการข่าวในรูปแบบในสตูดิโอ และนอกสถานที่
    2.2 ควบคุมงานที่มีขนาดทีมงาน 10 คนขึ้นไป และคุมเวลาเกิน 60 นาที
    2.3 บริหารการจัดการงบประมาณ และเขียนแผนงานระยะกลาง
                       ** ต้องมีผลงาน Showreel ประกอบการสมัครงาน ***

   สมัครตำแหน่งนี้

  5. ผู้สื่อข่าว (News Reporter) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

   • บทบาทและความรับผิดชอบ   

   •           ผลิตข่าวสถานการณ์ประจำวันและข่าวเชิงลึกให้สามารถตอบสนองความต้องการรับรู้ของผู้ชมและสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม  ด้วยรูปแบบที่สอดรับกับพฤติกรรมของผู้รับข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยอาศัยทักษะการสื่อสารและผลิตชิ้นงานที่เหมาะสมกับ Platform ต่าง ของบริษัท   พร้อมทั้งนำเสนอ    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อต่อยอดประเด็นข่าวและรูปแบบการนำเสนอร่วมกับกองบรรณาธิการ เพื่อให้เนื้อหาข่าวถูกต้อง รอบด้าน เป็นธรรมและมีความน่าสนใจ ภายใต้หลักจริยธรรมการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน  

    • ปฎิบัติหน้าที่จัดทำ/รายงานข่าว เปิดหน้า ลงเสียง พากย์เสียง เขียน/จัดทำสกู๊ป และรายการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทุก Platform  ที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องครบถ้วน
    • พัฒนาต่อยอดประเด็นข่าวประจำวันให้เป็นข่าวเชิงลึก ตอบสนองความสนใจของผู้ชม
    • นำเสนอความคิดและมีส่วนร่วมในการออกแบบชิ้นงานร่วมกับกองบรรณาธิการ ให้มีความน่าสนใจ ทั้งเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอ
    • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทุกช่องทาง นำเสนอข่าวให้สามารถเข้าถึงผู้ชมได้มากที่สุด
    • สร้างตัวตนและภาพลักษณ์ของตัวเอง (Personal branding) เป็นผู้นำเสนอข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว
    • พัฒนาทักษะส่วนตัวในการรายงานข่าวผ่านทุก Platform ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
    • ออกแบบและติดตามทุกขั้นตอนการทำงาน ทั้ง Pre - Production, Production, Post Production เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
    • นำเสนอประเด็นข่าวที่แตกต่างไปจากความสนใจของสังคมในเวลานั้น แต่มีคุณค่าความเป็นข่าว เพื่อสร้างประเด็นข่าวใหม่ ๆที่แตกต่างและหาไม่ได้จากสำนักข่าวอื่น

   คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

   1.  อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

   2.  ประสบการณ์  0-3 ปี   ด้าน การเป็นผู้สื่อข่าวหรือวิชาชีพอื่นที่ใกล้เคียง  

                        3.  ความสามารถที่ต้องการ

   •  การคิดอย่างมีเหตุมีผล
   • สื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี
   • มีความยืดหยุ่น
   • มีไหวพริบในการต่อรองเจรจา  
   • มีความคิดสร้างสรรค์
   • มีความรู้รอบตัว
   • มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตข่าวเป็นอย่างดี
   • มีสำนึกรับผิดชอบและจิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน
   • มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ
   • มีความละเอียดรอบคอบ บริหารจัดการงานเฉพาะหน้าได้ดี  
   • มีสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

    

   สมัครตำแหน่งนี้

  6. หัวหน้าแผนกกลยุทธ์ข่าว (News Strategic Supervisor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

   บทบาทและความรับผิดชอบ

           รวบรวมข้อมูลข่าวทุกด้านทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิเคราะห์ วางกลยุทธ์และวางแผนงานร่วมกับฝ่ายนิวมีเดียและฝ่ายการตลาด เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์ร่วมกันที่จะนำไปสู่เป้าหมายของสถานี รวมถึงนำเสนอผู้บังคับบัญชา  ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ได้ข้อมูลสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์ ที่ตอบสนองนโยบายภาพรวมของสถานีและเกิดประสิทธิภาพในงานข่าว

   • รวบรวมข้อมูลข่าวทุกด้านทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์ฝ่ายข่าวที่เชื่อมโยงกับฝ่ายนิวมีเดีย และสอดคล้องกับเป้าหมายของสถานี รวมถึงนำเสนอกลยุทธ์ดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนกลยุทธ์ฝ่ายข่าวที่มีความถูกต้องและครบถ้วน สามารถนำไปประยุกต์เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ฝ่ายข่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   • วางแผน ควบคุม กลยุทธ์ฝ่ายข่าวที่ถูกต้องให้ครบถ้วนสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของโครงการที่จ้างหน่วยงานภายนอกจัดทำเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพดีครบถ้วนและสามารถนำมาประยุกต์ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ฝ่ายข่าว หรือสนับสนุนการทำงานของฝ่ายข่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   • ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการวางแผนกลยุทธ์ฝ่ายภายใต้ความรับผิดของของตน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
   • จัดทำเครื่องมือที่ส่งเสริมให้เกิดรายได้จากผลิตภัณฑ์ (Product) ของฝ่ายข่าว โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   • จัดทำและเสนองบประมาณด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้เป็นไปตามงบประมาณกำหนด

   คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน   

   1.  อายุ  35 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์บริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

   2.  ประสบการณ์ 5 ปี   ด้านนด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

   3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม  Microsoft Office  ได้เป็นอย่างดี

   4. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก

   5. เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี และมีอุปนิสัยดี มีปฏิภาณไหวพริบคล่องแคล่ว และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

   6. มีความรับผิดชอบ และเป็นคนตรงต่อเวลา สามารถทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันได้

   7. มีความสามารถในการเก็บรักษาความลับได้เป็นอย่างดี

   8. Data Journalism / Digital Marketing  and Marketing Communication /Business Management


   สมัครตำแหน่งนี้

  7. ผู้สื่อข่าวกีฬา (News Reporter (Sport)) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

   • บทบาทและความรับผิดชอบ

    •     ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายงานจากโปรดิวเซอร์ หรือผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ ในการตัดคลิปข่าว ทั้งในส่วนของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ได้จากการเก็บภาพของช่างภาพ การดาวน์โหลดในอินเตอร์เน็ตและการหาภาพข่าวจากฐานข้อมูลกลาง เพื่อผลิตรายการข่าว ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด และมีความถูกต้องเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

    1. พัฒนาต่อยอดประเด็นข่าวกีฬาประจำวันให้เป็นข่าวเชิงลึก ตอบสนองความสนใจของผู้ชม
    2. นำเสนอความคิดและมีส่วนร่วมในการออกแบบชิ้นงานร่วมกับกองบรรณาธิการข่าวกีฬา ให้มีความน่าสนใจ ทั้งเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอ
    3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทุกช่องทาง นำเสนอข่าวให้สามารถเข้าถึงผู้ชมได้มากที่สุด
    4. สร้างตัวตนและภาพลักษณ์ของตัวเอง (Personal branding) เป็นผู้นำเสนอข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว
    5. พัฒนาทักษะส่วนตัวในการรายงานข่าวผ่านทุก Platform ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
    6. ออกแบบและติดตามทุกขั้นตอนการทำงาน ทั้ง Pre - Production, Production, Post Production เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
   • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

    1.  อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

    2. ประสบการณ์  3-5 ปี   ด้าน การเป็นผู้สื่อข่าวกีฬาหรือวิชาชีพอื่นที่ใกล้เคียง /สามารถทำข่าวได้ทั้งหน้าจอและออนไลน์ได้

           ความสามารถอื่นๆ

    • - การคิดอย่างมีเหตุมีผล/สื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี/มีความยืดหยุ่น
    • - มีไหวพริบในการต่อรองเจรจา/มีความคิดสร้างสรรค์/มีความรู้รอบตัว
    • มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตข่าวเป็นอย่างดี
    • มีสำนึกรับผิดชอบและจิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน
    • มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ
    • มีความละเอียดรอบคอบ บริหารจัดการงานเฉพาะหน้าได้ดี  
    • - มีสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

   สมัครตำแหน่งนี้

  8. เจ้าหน้าที่กฎหมาย (Legal Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

   บทบาทและความรับผิดชอบ 

       ปฎิบัติงานด้านการร่างและตรวจสอบสัญญาเอกสารอื่นๆ ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ทั้งสัญญาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
   เพื่อการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ให้ดีที่สุด  รวมทั้งปฏิบัติงานประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

   1. ร่างและตรวจสอบ และแก้ไขเอกสาร สัญญาขององค์กรให้สำเร็จตามหลักการของกฎหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด

   2. ตรวจสัญญาให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ขององค์กร

   3. ให้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือ หรือให้คำแนะนำในข้อสัญญาข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆ แก่หน่วยงานในองค์กรตามที่ได้รับการร้องขอ

   4. หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นด้านกฎหมาย เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ

   5. ประสานงานกับองค์กรและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภายนอกเพื่อให้ได้ข้อมูลกฎหมายที่ถูกต้องครบถ้วน

   6. รวบรวม/วิเคราะห์/จัดทำรายการเปลี่ยนแปลงในด้านกฎหมายต่างๆ  และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบและแก้ไขอย่างทันท่วงที

   คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

   1. อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป    สาขา นิติศาสตร์
   2. ประสบการณ์  2 ปี ขึ้นไป  ด้านการร่างและตรวจสอบสัญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


   สมัครตำแหน่งนี้

  9. เจ้าหน้าที่ธุรการ (Administration Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

   บทบาทและความรับผิดชอบ

              ปฏิบัติงานด้านการให้บริการทั่วไปขององค์กร รวมถึงดูแลงานด้านอาคารและสถานที่ ให้มีความเรียบร้อย และสำเร็จลุล่วงตามแผนงานและกรอบเวลาที่กำหนดไว้

    พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูล จัดเก็บเอกสาร และจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายเพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

   1. ปฏิบัติงานธุรการ ด้านการดูแลให้บริการทั่วไป เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
   2. ดูแล ควบคุม และปรับปรุงงานด้านอาคารและสถานที่ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้สำนักงาน งานสวน สิ่งแวดล้อมบริเวณภายในและโดยรอบอาคารสำนักงาน 
    รวมถึงงานรักษาความสะอาดและงานรักษาความปลอดภัย
   3. ดูแล จัดการงานซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ระบบเครื่องปรับและระบายอากาศ และระบบป้องกันอัคคีภัย
   4. ดูแลรับผิดชอบงานด้านการให้บริการยานพาหนะ ให้มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย
   5. ดูแล และดำเนินการจัดทำเอกสาร ขออนุมัติโครงการ หรือการดำเนินงานต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นภายในส่วนงาน
   6. ดำเนินการร่างหนังสือหรือเอกสาร การเตรียมรับ-ส่งหนังสือหรือเอกสาร และการเก็บรักษาหนังสือหรือเอกสารอย่างถูกต้องเป็นระบบ

   คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

   1. เพศ ชาย หรือหญิง อายุ 23 – 27  ปี วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขา การบริหาร การจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. ประสบการณ์ 1-3 ปี   ด้าน งานธุรการ หรืองานประสานงานทั่วไป
   3. ความสามารถที่ต้องการ
   • มีทักษะด้านงานธุรการและการจัดการที่ดี
   • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
   • มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี
   • มีทักษะในการสื่อสาร และการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
   • มีทักษะในการบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี


   สมัครตำแหน่งนี้

  10. เจ้าหน้าที่ขายออนไลน์ /เจ้าหน้าที่ขายโฆษณา (Account Executive/ Sales Officer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

   บทบาทและความรับผิดชอบ

           ปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย ผลักดันยอดขายโฆษณาให้เป็นไปตามแผนงาน และเป้าการขายที่กำหนดไว้ ให้สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิม และสามารถเปิดหาลูกค้าใหม่ เพื่อขยายฐานลูกค้าตามแผนงานที่ผู้บังคับบัญชากำหนดไว้ 

   1. ปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย และผลักดันยอดขายโฆษณาให้เป็นไปตามแผนงาน และเป้าการขายที่กำหนดไว้ รวมถึงการคิดแพคเกจการขายออนไลน์ และแพคเกจการขายแบบ Integrated กับการขายหน้าจอโทรทัศน์ พร้อมกับจัดทำแพคเกจฯ เพื่อนำเสนอต่อลูกค้า

   2. เจรจาต่อรองกับลูกค้าเพื่อสร้างยอดขาย และบริการหลังการขายเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยรักษาฐานลูกค้าเดิม และเปิดหาลูกค้าใหม่ เพื่อขยายฐานลูกค้า

   3. วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ในการนำเสนองานขาย ให้ตามความต้องการของลูกค้า และงบประมาณที่ลูกค้าวางไว้ และคิดวิธีการสำหรับการเพิ่มยอดขายออนไลน์

   4. ดูแลรับผิดชอบรายละเอียดงานตามแพคเกจการขาย ให้ตรงกับสิ่งที่ได้เสนอขายให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

   5. ประสานงานรายละเอียดงานขายกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ตรงกับแผนงานขายที่วางไว้

   6. หาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการขายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อเกิดปัญหาในการทำงาน เพื่อให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   7. คิดรูปแบบงานขายใหม่ ๆ อยู่เสมอ ให้ตรงกับแนวโน้มของสื่อโทรทัศน์ในปัจจุบัน เพื่อให้ได้รับยอดขายเพิ่มมากขึ้น

   8. จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย ให้ครบถ้วน ถูกต้องอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการทำงาน

   9. รวบรวมข้อมูลและรายงานรายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้ความรับผิดชอบ ให้กับผู้บังคับบัญชารับทราบอย่างสม่ำเสมอ

   คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

   1. อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์ 1 - 3 ปี ด้านงานขายเวลาโฆษณาโทรทัศน์และการขายโฆษณาออนไลน์
   3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มี Connection ที่ดีกับลูกค้า
   4. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร เจรจาต่อรองเก่ง และประสานงาน
   5. มีทักษะการนำเสนองาน และมีความเข้าใจด้านงานขายโฆษณาโทรทัศน์เป็นอย่างดี
   6. มีรถยนต์เป็นของตัวเอง หรือสามารถเดินทางได้อย่างคล่องตัว
   7. มีความรู้ ความเข้าใจในงานขายออนไลน์ ประกอบด้วยการขายพื้นที่โฆษณา ในรูปแบบ VDO Ads, Banner, Instream, Outstream และ Native Ads

   สมัครตำแหน่งนี้

  11. เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (Human Resources and Organization Development Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

   บทบาทความรับผิดชอบ

   ดำเนินการและติดตามผลการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร ร่วมเป็นทีมงานในการประเมินผลพนักงาน การจัดทำเส้นทางเติบโตก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน Talent & Succession Management รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และการสื่อสารภายในองค์กร รวมถึงกิจกรรมสานสัมพันธ์ของพนักงานภายในและหน่วยงานภายนอกองค์กร เพื่อให้องค์กร มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และทัศนคติที่เหมาะสมให้สำเร็จลุล่วงตามแนวทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้

   1. ริเริ่ม และดำเนินการจัดฝึกอบรมทั่วไปตามแผนฝึกอบรมประจำปี และประสานงานกับวิทยากรทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การฝึกอบรมเป็นไปอย่างราบรื่น ประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น และจัดทำบันทึกประวัติการฝึกอบรม
   2. สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร การใช้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้เชื่อมกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการประเมินขีดความสามารถของพนักงานในองค์กร ให้มีความสำเร็จลุล่วงตามแนวทางที่วางไว้ และมาเชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาพนักงาน
   3. ร่วมดำเนินงานกับผู้บังคับบัญชาจัดทำเส้นทางเติบโตก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน
   4. ร่วมดำเนินงานกับผู้บังคับบัญชาในการพัฒนาบุคลากรที่มีผลงานโดนเด่น (Talent & Succession Management)
   5. ร่วมดำเนินงานกับผู้บังคับบัญชาในการพัฒนาบุคลากรกลุ่มที่จำเป็นต้องปรับปรุงเพื่อให้มีผลงานตามมาตรฐาน (Need Improvement Development)
   6. รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในการจัดทำเอกสารกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยื่นรับรองบุคลากรเข้าอบรมทั้งหมดให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด
   7. ริเริ่ม และดำเนินการจัดกิจกรรมสำหรับพนักงานในองค์กร และกิจกรรมสานสัมพันธ์ของพนักงาน เช่น งานเลี้ยงปีใหม่, งานทำบุญประจำปี, งานไหว้ศาล, งานครอบครู, ของขวัญและการ์ดวันเกิดพนักงาน ฯลฯ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานและองค์กร
   8. ดำเนินการและประสานงานกิจกรรมสานสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกองค์กรและหน่วยงานที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น การดูงานของมหาวิทยาลัย, ทีวีสามัคคีคัพ, วิภาวดีคัพ, แข่งขันบาสเก็ตบอล, แข่งขันแบตมินตัน ฯลฯ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายนอกองค์กรและหน่วยงานที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
   9.วางแผน ควบคุม และดูแลในการดำเนินการสื่อสารภายในองค์กร

   คุณสมบัติประจำตำแหน่ง 

   1. อายุ  24  ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์, การบริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   2. ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป   ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, พัฒนาองค์กร, กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน, แรงงานสัมพันธ์, CSR
   3. มีทักษะด้านงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, พัฒนาองค์กร, การจัดทำ Competency, กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน, แรงงานสัมพันธ์, CSR
   4. มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี โดยเฉพาะ MS. Excel Intermediate Level, MS. PowerPoint
   5. มีทักษะในการสื่อสาร, การประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
   6. สามารถเป็นวิทยากรภายในบริษัทได้

   สมัครตำแหน่งนี้

  12. เจ้าหน้าที่ตัดต่อละคร (Drama Video Editor ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

   บทบาทและความรับผิดชอบ

       สร้างเนื้อหารูปแบบละครโทรทัศน์ รวมถึงกระบวนการตัดต่อ และงานกราฟิกต่างๆ พร้อมถึงตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาละครโทรทัศน์ก่อนเผยแพร่


   เพื่อให้เป็นที่น่าสนใจและสามารถดึงดูดผู้ชมกลุ่มเป้าหมายได้  


   1. สร้างสรรค์แนวคิด รูปแบบในการตัดต่อภาพและเสียง ให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด
   2. ควบคุมคุณภาพของการตัดละครในแต่ละตอนได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
   3. ดำเนินกระบวนการตัดต่อภาพและเสียงให้สำเร็จลุล่วง และเป็นที่น่าสนใจ มีเรตติ้งที่ดี
   4. ออกแบบ สร้างสรรค์สปอตโปรโมทละครโทรทัศน์ ในรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ ออนไลน์ โทรทัศน์ และสื่อ  Out of Home เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบและกรอบนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้  ตัดต่อ VTR ละคร ที่ใช้ในงาน Event ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ละครของทางสถานีฯ /ตัดต่อ Showreel รวมถึง Viral Clip ให้มีความน่าสนเพื่อจะนำไปใช้ในการส่งเสริมการขาย
   5. ระชุมร่วมกับผู้บังคับบัญชาและทีมงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตละครโทรทัศน์เพื่อหาแนวทางในการผลิตละครโทรทัศน์ให้มีรูปแบบและเนื้อหารายการตรงตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้
   6. ตรวจสอบรูปแบบภาพและเสียงของเนื้อหาละครโทรทัศน์ ให้มีคุณภาพดี รวมถึงเสนอแนะวิธีแก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหาเพื่อให้ได้งานที่มีความถูกต้องตรงตามแผนงานที่วางไว้
   7. นำเสนอแนวคิดของละครโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ ตามกลยุทธ์ขององค์กรแก่ผู้บังคับบัญชา
   8. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน 

   คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

   1. อายุ 23 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป  สาขา นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์,ศิลปกรรมศาสตร์  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

   2. ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป   ด้าน การตัดต่อรายการ หรือละครโทรทัศน์ 

   3. สามารถใช้โปรแกรม ตัดต่อ ได้เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรม Adobe Premiere Pro

   4. มีความรู้และความเข้าใจในงานด้านการตัดต่อ มุมภาพและเครื่องมือทีใช้ทำงาน โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

   5. สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

   สมัครตำแหน่งนี้

  13. คอนเทนท์ครีเอเตอร์ (กีฬา) (Sport Content Creator ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

   • บทบาทและความรับผิดชอบ

    1.  จัดทำเนื้อหาข่าวเพิ่มเติมจากการนำเสนอข่าวจากสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เพื่อให้เนื้อหาครอบคลุมและมีความรอบด้านมากขึ้น รวมถึงการปรับเนื้อหาข่าวและภาพของนักข่าวสถานีโทรทัศน์พีพีทีวีให้เหมาะกับผู้อ่านและผู้ชมบนสื่อออนไลน์
    2. จัดทำเนื้อหาข่าวที่อยู่ในกระแสสังคมหรือ สังคมออนไลน์ เพื่อช่วยเพิ่มจำนวนผู้ชมให้เข้าสู่เว็บไซต์ www.pptvhd36.com
    3.  ทำการเผยแพร่เนื้อหาข่าว และภาพผ่าน Social Media ติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวที่นำเสนอ
    4. มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านด้วยการแสดงความคิดเห็นโต้ตอบกับผู้อ่านในกรณีที่ผู้อ่านเกิดข้อสงสัย หรือมีการซักถามเกี่ยวกับประเด็นที่นำเสนอ
    5. ประสานงานกับนักวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบสถิติการเข้าชมข่าวที่เขียน นำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเขียนและการเลือกเนื้อหาให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้อ่าน
    6. มีความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิเคราะห์ได้
   คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
   1.  จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
   2.  มีประสบการณ์ในด้านการหาข่าวและการนำเสนอข่าวผ่านสื่อออนไลน์อย่างน้อย 1 - 3 ปี
   3.  การรายงานข่าวผ่านสื่อออนไลน์, การรายงานข่าวในรูปแบบมัลติมีเดีย และมีจรรยาบรรณในการรายงานข่าว 
   4.  การสืบค้นข้อมูล การใช้อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์และ Social Media และตรวจสอบข้อมูลที่เกิดขึ้นบนสื่อออนไลน์
   5.  การทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ ติดต่อประสานงาน

   สมัครตำแหน่งนี้

  14. ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ข่าว (News Coordinator Producer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

   • บทบาทและความรับผิดชอบ

           สนับสนุนการทำงานโปรดิวเซอร์ ร่วมหารือและร่วมออกแบบวิธีการนำเสนอในรูปแบบรายการสดหรือทำเทป และการควบคุมคุณภาพการผลิตรายการข่าว ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพดี มีรูปแบบและเนื้อหาตรงตามนโยบายที่กำหนด เป็นไปตามกำหนดเวลาที่วางไว้
    
   1. ได้รับมอบหมายงานจากโปรดิวเซอร์ ร่วมหารือและร่วมออกแบบวิธีการนำเสนอในรูปแบบรายการสดหรือทำเทป (Package) ชิ้นงานข่าว บนออนแอร์ และออนไลน์ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด (แบบรายสัปดาห์ และรายวัน) และมอบหมายงาน (Queue) ไปในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ ตัดต่อ และทางอ้อม ได้แก่ ส่วนงานกราฟิก, สตูดิโอ, ช่างภาพวีดีโอ เป็นต้น
   2. ประสานงานกับกองบรรณาธิการ ได้แก่ กองบรรณาธิการ, ผู้สื่อข่าว และผู้สื่อข่าวภูมิภาค ในการร่วมผลิตเนื้อหาเพื่อนำไปผลิตรูแปบบการนำเสนอ และชิ้นงานข่าว ให้มีคุณภาพตามที่กำหนด
   3. ประสานงานกับส่วนงานภายในที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบรายการสดหรือทำเทป, ชิ้นงานข่าว ในส่วนการออกแบบกราฟิก, สตูดิโอ, ช่างภาพวีดีโอ และเทคนิค
   4. ประสานงานกับหน่วยงานข้างนอกและแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง ในกรณีออกไปถ่ายทำนอกสถานที่ในกลุ่มงานสารคดี และกลุ่มงานลูกค้า หลังได้รับการอนุมัติจากโปรดิวเซอร์
   5. มีความเข้าใจประเด็นข่าวสาร และจรรยาบรรณของการนำเสนอ
   6. สามารถควบคุมสตูดิโอในกลุ่มรูปรายการสดในขอบเขตไม่เกิน 30 นาที
   7. สามารถจัดเก็บฟุตภาพ แบบเป็นกลุ่มประเภทตามหมวดหมู่ที่กำหนด ลงในระบบคลังภาพ
   8. สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้า และควบคุมคุณภาพงาน ในเวลาที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนจากโปรดักชั่น
   9. สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ ในกรณีมีการทำรายการสด หรือสถานการณ์ด่วน และงานลูกค้า
   คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

   1. อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   2. ประสบการณ์ 2-5 ปี ด้านการทำข่าว เขียนสคลิป ควบคุมการถ่ายทำ 
   3. สนใจรูปแบบการนำเสนอบนออนแอร์ และออนไลน์ 
   4. มีประสบการณ์ในการทำรายการข่าวในรูปแบบในสตูดิโอ และนอกสถานที่ 
   5. มีความรู้ ความเข้าใจด้านกระบวนการผลิตข่าวทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลังเป็นอย่างดี
   6. มีทักษะในการใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro สามารถวางเขตงานให้กับเจ้าหน้าที่ตัดต่อข่าวได้


   สมัครตำแหน่งนี้

  15. หัวหน้าแผนกประสานงานข่าว (News Coordinator Supervisor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

   • บทบาทและความรับผิดชอบ

              ควบคุม ดูแลการจัดเตรียมงาน และประสานงานในการผลิตรายการข่าว รวมถึงรายงานความคืบหน้า และประเด็นปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการผลิตรายการข่าวแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อสนับสนุนการผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการผลิตรายการข่าวที่กำหนดไว้ และมีความถูกต้องเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ 
             1. ควบคุมและตรวจสอบความเรียบร้อยของการจัดเตรียมแผนงาน อุปกรณ์ และสิ่งจำเป็นอื่น ๆ สำหรับการผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพ
             2. ติดตามความคืบหน้าด้านการผลิตรายการข่าว แก่ทีมงานและบุคคลอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนให้ทีมงานสามารถผลิตรายการข่าว ที่มีคุณภาพดีได้สำเร็จทันเวลาและเป็นไปโดยราบรื่น
             3. จัดสรรทรัพยากรและบทบาทหน้าที่ของทีมงานในแผนก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพงานสูงสุด
             4. รายงานความคืบหน้า และประเด็นปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการผลิตรายการข่าวแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อให้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพดี และสอดคล้องกับนโยบายการผลิตรายการที่กำหนดไว้ได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปโดยราบรื่น
            5. ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการประสานงานผลิตรายการข่าว เพื่อให้การทำงานของทีมงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
            6. รวบรวมประเด็นและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการผลิตรายการข่าว ภายใต้ความรับผิดชอบของตน เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นจริง
            7. จัดทำบริหารงบประมาณฝ่ายข่าวให้เป็นไปตามนโยบายและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

    • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

    1. อายุ 27 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    2. ประสบการณ์ 3-5 ปี ด้าน ประสานงาน การจัดทำเอกสาร และการผลิตข่าวและรายการข่าว
    3. ใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
    4. มีทักษะในการประสานงานที่ดี / มีความละเอียดรอบคอบ/ มีความเป็นผู้นำ
    5. มีความรู้ความเข้าใจ และความสนใจด้านกระบวนการผลิตข่าวได้เป็นอย่างดี
    6. มีสำนึกรับผิดชอบ และจิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน
    7. มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ


    สมัครตำแหน่งนี้

   • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (Public Relations Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    • บทบาทและความรับผิดชอบ

    •        ดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ จัดหา รวบรวมข้อมูลเนื้อหารายการ เพื่อเผยแพร่ รวมถึงสร้างสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน
     เพื่อให้ได้ผลด้านการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง และมีประสิทธิภาพสูงสุด

    1. จัดหาประเด็น และเนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์
    2. จัดเตรียม และเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
    3. ติดต่อ ประสานงาน กับสื่อมวลชน ผู้นำทางความคิด (Influencer / Blogger) และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
    4. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน ผู้นำทางความคิด (Influencer / Blogger) และผู้เกี่ยวข้อง
    5.        รวบรวม และจัดทำรายงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์กรที่ได้เผยแพร่บนพื้นที่สื่อประเภทต่างๆ (Clipping)
    6. จัดทำรายงานแนวทางการสื่อสารของคู่แข่งในอุตสาหกรรมดิจิทัลทีวี เพื่อปรับปรุงกระบวนการในการทำงาน
    7. จัดหาช่องทางการสื่อสารสำหรับงานประชาสัมพันธ์ในช่องทางใหม่ ๆ เพื่อขยายฐานพื้นที่สื่อให้กว้างขวางและทันสมัย

    • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

    1. อายุ  22   ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  สาขา นิเทศศาสตร์ / วารสารศาสาตร์
    2. ประสบการณ์   0-1  ปีขึ้นไป   ด้าน งานประชาสัมพันธ์
    3. ความสามารถที่ต้องการ มีทักษะการขียนข่าวประชาสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ Microsoft Office Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Photoshop (พื้นฐาน) ได้  
    4. มีความรับผิดชอบสูง มีความอดทน และพร้อมเรียนรู้งานใหม่ ๆ อยู่เสมอ

    สมัครตำแหน่งนี้


   สามารถนำส่งเอกสารมาที่  Email. Recruit@pptvthailand.com เท่านั้น

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-118-0080