ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic Designer) เปิดรับจำนวน 4 อัตรา รับสมัครด่วน!

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

  ออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหว ในรายการโทรทัศน์  สื่อโฆษณา และสื่อประชาสัมพันธ์ ของ PPTV เพื่อให้รายการและสื่อดังกล่าวมีความสวยงาม และสามารถนำไปใช้

  ดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

  1. ออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนส่วนงานข่าว และโปรดักชั่น  เพื่อให้รายการโทรทัศน์ที่จะออกอากาศ มีภาพเคลื่อนไหวที่สวยงาม และสอดคล้องกับภาพรวมของรายการ

  2. ออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหวงานประจำวันInfo Graphic, Immersive และ งานกราฟิกต่าง ๆ เพื่อใช้งาน ร่วมกับฉากจริง, ฉากสเมือนเพื่อสนับสนุนงานส่วนงานข่าวและโปรดักชั่น

  3. รายงานประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคสำคัญที่เกิดขึ้นในออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหวแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขอย่างทันท่วงที

  4. ควบคุมคุณภาพของการออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้ได้ภาพเคลื่อนไหวที่สวยงาม มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภาพรวมของรายการ
   หรือสื่อดังกล่าว 

  5. ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ 20-35 ปี วุฒิการศึกษา ปวส ปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์, สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  2. ประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี   ด้านการผลิตกราฟฟิกสำหรับรายการโทรทัศน์

  3.  สามารถทำงานเป็นกะได้

  4. สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, After Effect ได้ เป็นอย่างดี

  5. สามารถใช้โปรแกรม 3 มิติโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งได้ (3dsmax ,Maya ,Cinema4d) 
  6. ถ้าสามารถใช้ Viz Artist ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่ตัดต่อข่าว (News Video Editor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  •       บทบาทและความรับผิดชอบ

  •          ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายงานจากโปรดิวเซอร์ หรือผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ ในการตัดคลิปข่าว ทั้งในส่วนของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ได้จากการเก็บภาพของช่างภาพ การดาวน์โหลดในอินเตอร์เน็ต และการหาภาพข่าวจากฐานข้อมูลกลาง เพื่อผลิตรายการข่าว หรือ สารคดีข่าวที่มีคุณภาพ ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด และมีความถูกต้องเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

   1. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายงานจากโปรดิวเซอร์ หรือผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ ในการผลิตส่วนงานข่าวในรูปแบบออนแอร์ ได้แก่ โปรโมท, ฟิลเลอร์, สารคดีข่าว,
    ซีรี่ย์ข่าว, สกู๊ปข่าว หรือข่าวอ่าน และรูปแบบออนไลน์ ได้แก่ คลิปสั้น(CL), ไวรอลวีดีโอ เป็นต้น
   2. หารือร่วมกับทีมงาน เพื่อทำตัวอย่าง และโครงเรื่องในการลำดับภาพ ตามแผนงานที่กำหนดจากโปรดิวเซอร์ หรือผู้ช่วยโปรดิวเซอร์
   3. สามารถเตรียมฟุตภาพ และเข้าใจเนื้อหาข่าวที่ได้รับมอบหมาย ในการผลิตรูปแบบเนื้อหาแต่ละประเภทตามข้อ 
   4. สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้า และควบคุมคุณภาพชิ้นงาน ในเวลาที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนจากโปรดักชั่น
   5. สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ ในกรณีมีการทำรายการสดในรูปแบบรายการ หรือสถานการณ์ด่วน
   6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
    • 1. ประสบการณ์การทำงานตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว อย่างน้อย 0 - 3 ปี
    • 2. มีความสามารถในการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดี
    • 3.  สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อรายการโทรทัศน์ เช่น Adobe Premiere Pro ได้เป็นอย่างดี
    • 4   มีความรู้ความเข้าใจ และความสนใจด้านกระบวนการผลิตข่าวได้เป็นอย่างดี

    • ** ส่งผลงานด้านตัดต่อประกอบการพิจารณา**

   สมัครตำแหน่งนี้

  1. เจ้าหน้าที่ประสานงานข่าว ( News Coordinator Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

   บทบาทและความรับผิดชอบ

            ดูแล จัดเตรียมงาน และประสานงานทั้งภายในและภายนอก รองรับการผลิตข่าวและรายการข่าว รวมถึงรายงานความคืบหน้า และประเด็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น


   ในการผลิตรายการข่าวแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อสนับสนุนการผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการผลิตข่าวและรายการข่าวที่กำหนดไว้


   และมีความถูกต้องภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

    คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

    1. อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป  สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    2. ประสบการณ์ 1-3 ปี   ด้าน ประสานงาน การจัดทำเอกสาร และการผลิตข่าวและรายการข่าว
    3. ใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
    4. มีทักษะในการประสานงานที่ดี สามารถประสานความร่วมมือและเจรจาต่อรอง
    5. มีความละเอียดรอบคอบ


    สมัครตำแหน่งนี้

   • โปรดิวเซอร์ข่าว (News Producer ) เปิดรับจำนวน 4 อัตรา รับสมัครด่วน!

    บทบาทและความรับผิดชอบ

    วางแผนงาน จัดสรรงบประมาณ ควบคุมคุณภาพการผลิตรายการข่าว เพื่อผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพดี มีรูปแบบและเนื้อหาตรงตามนโยบายที่กำหนด


     และเป็นไปตามกำหนดเวลาที่วางไว้

    1. ประสานงานกับกองบรรณาธิการ ได้แก่ หัวหน้ากองบรรณาธิการ, หัวหน้าผู้สื่อข่าว, กองบรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว ในการร่วมวางแผนรันดาวน์ และผลิตเนื้อหาเพื่อนำไปผลิตรูปแบบรายการสดหรือทำเทป ทั้งออนแอร์และออนไลน์ ให้เป็นไปตาม KPI ที่นโยบายกำหนด
    2. ประสานงานกับฝ่ายส่งเสริมการขาย ได้แก่ ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายขาย และฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์รายกายที่รับผิดชอบ ตามแผนงานจากหัวหน้าโปรดิวเซอร์
    3. ประสานงานกับส่วนงานภายในที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบรายการสดหรือทำเทป, ชิ้นงานข่าว ในส่วนการออกแบบกราฟิก, สตูดิโอ, ช่างภาพวีดีโอ และเทคนิค
    4. ประสานงานกับหน่วยงานข้างนอกและแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอรูปแบบรายการต่าง ๆ พร้อมกับกองบรรณาธิการเกี่ยวกับประเด็นข่าว และในกรณีงานลูกค้า พร้อมกับส่วนงานที่ส่งเสริมการขาย ตามแผนงานจากหัวหน้าโปรดิวเซอร์
    5. มอบหมายงานให้ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ และเจ้าหน้าที่ตัดต่อ ผลิตเนื้อหาข่าว และรูปแบบการนำเสนอให้ตรงตามแผนงานระยะสั้น (รันดาวน์)
    6. ศึกษาคู่แข่ง เพื่อวิเคราะห์ และนำไปพัฒนารายการที่รับผิดชอบในคุณค่าทางข่าว และคุณค่าทางรายได้ ในระยะกลาง (รายสัปดาห์, รายเดือน และ 3 เดือน)
    7. มีความเข้าใจบริบทและภูมิหลังของข่าว รวมทั้งจรรยาบรรณของการนำเสนอ
    8. สามารถสร้างสรรค์รายการเฉพาะกิจ ที่อิงกับปฎิทินข่าว หรือในกรณีเหตุการณ์เร่งด่วน ร่วมกับกองบรรณาธิการ
    9. สามารถดูแลควบคุมต้นทุนรายการที่รับผิดชอบ ให้อยู่ในงบประมาณตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าโปรดิวเซอร์
    10. สามารถควบคุมสตูดิโอในกลุ่มรูปแบบรายการสดในขอบเขตไม่เกิน 30-90 นาที
    11. สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้า และควบคุมคุณภาพงาน ในเวลาที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนจากกองบรรณาธิการ

    คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

    1. อายุ  30  ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป  สาขานิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย
    2. ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป   ด้าน การทำข่าว
     2.1  มีประสบการณ์ในการทำรายการข่าวในรูปแบบในสตูดิโอ และนอกสถานที่
     2.2 ควบคุมงานที่มีขนาดทีมงาน 10 คนขึ้นไป และคุมเวลาเกิน 60 นาที
     2.3 บริหารการจัดการงบประมาณ และเขียนแผนงานระยะกลาง
                        ** ต้องมีผลงาน Showreel ประกอบการสมัครงาน ***

    สมัครตำแหน่งนี้

   • หัวหน้าแผนกกลยุทธ์ข่าว (News Strategic Supervisor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    บทบาทและความรับผิดชอบ

            รวบรวมข้อมูลข่าวทุกด้านทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิเคราะห์ วางกลยุทธ์และวางแผนงานร่วมกับฝ่ายนิวมีเดียและฝ่ายการตลาด เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์ร่วมกันที่จะนำไปสู่เป้าหมายของสถานี รวมถึงนำเสนอผู้บังคับบัญชา  ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ได้ข้อมูลสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์ ที่ตอบสนองนโยบายภาพรวมของสถานีและเกิดประสิทธิภาพในงานข่าว

    • รวบรวมข้อมูลข่าวทุกด้านทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์ฝ่ายข่าวที่เชื่อมโยงกับฝ่ายนิวมีเดีย และสอดคล้องกับเป้าหมายของสถานี รวมถึงนำเสนอกลยุทธ์ดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนกลยุทธ์ฝ่ายข่าวที่มีความถูกต้องและครบถ้วน สามารถนำไปประยุกต์เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ฝ่ายข่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    • วางแผน ควบคุม กลยุทธ์ฝ่ายข่าวที่ถูกต้องให้ครบถ้วนสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของโครงการที่จ้างหน่วยงานภายนอกจัดทำเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพดีครบถ้วนและสามารถนำมาประยุกต์ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ฝ่ายข่าว หรือสนับสนุนการทำงานของฝ่ายข่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    • ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการวางแผนกลยุทธ์ฝ่ายภายใต้ความรับผิดของของตน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
    • จัดทำเครื่องมือที่ส่งเสริมให้เกิดรายได้จากผลิตภัณฑ์ (Product) ของฝ่ายข่าว โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    • จัดทำและเสนองบประมาณด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้เป็นไปตามงบประมาณกำหนด

    คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน   

    1.  อายุ  35 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์บริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

    2.  ประสบการณ์ 5 ปี   ด้านนด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

    3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม  Microsoft Office  ได้เป็นอย่างดี

    4. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก

    5. เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี และมีอุปนิสัยดี มีปฏิภาณไหวพริบคล่องแคล่ว และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

    6. มีความรับผิดชอบ และเป็นคนตรงต่อเวลา สามารถทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันได้

    7. มีความสามารถในการเก็บรักษาความลับได้เป็นอย่างดี

    8. Data Journalism / Digital Marketing  and Marketing Communication /Business Management


    สมัครตำแหน่งนี้

   • ผู้สื่อข่าวกีฬา (News Reporter (Sport)) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    • บทบาทและความรับผิดชอบ

     •     ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายงานจากโปรดิวเซอร์ หรือผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ ในการตัดคลิปข่าว ทั้งในส่วนของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ได้จากการเก็บภาพของช่างภาพ การดาวน์โหลดในอินเตอร์เน็ตและการหาภาพข่าวจากฐานข้อมูลกลาง เพื่อผลิตรายการข่าว ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด และมีความถูกต้องเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

     1. พัฒนาต่อยอดประเด็นข่าวกีฬาประจำวันให้เป็นข่าวเชิงลึก ตอบสนองความสนใจของผู้ชม
     2. นำเสนอความคิดและมีส่วนร่วมในการออกแบบชิ้นงานร่วมกับกองบรรณาธิการข่าวกีฬา ให้มีความน่าสนใจ ทั้งเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอ
     3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทุกช่องทาง นำเสนอข่าวให้สามารถเข้าถึงผู้ชมได้มากที่สุด
     4. สร้างตัวตนและภาพลักษณ์ของตัวเอง (Personal branding) เป็นผู้นำเสนอข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว
     5. พัฒนาทักษะส่วนตัวในการรายงานข่าวผ่านทุก Platform ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
     6. ออกแบบและติดตามทุกขั้นตอนการทำงาน ทั้ง Pre - Production, Production, Post Production เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
    • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

     1.  อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

     2. ประสบการณ์  3-5 ปี   ด้าน การเป็นผู้สื่อข่าวกีฬาหรือวิชาชีพอื่นที่ใกล้เคียง /สามารถทำข่าวได้ทั้งหน้าจอและออนไลน์ได้

            ความสามารถอื่นๆ

     • - การคิดอย่างมีเหตุมีผล/สื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี/มีความยืดหยุ่น
     • - มีไหวพริบในการต่อรองเจรจา/มีความคิดสร้างสรรค์/มีความรู้รอบตัว
     • มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตข่าวเป็นอย่างดี
     • มีสำนึกรับผิดชอบและจิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน
     • มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ
     • มีความละเอียดรอบคอบ บริหารจัดการงานเฉพาะหน้าได้ดี  
     • - มีสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

    สมัครตำแหน่งนี้

   • เจ้าหน้าที่ธุรการ (Administration Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    บทบาทและความรับผิดชอบ

               ปฏิบัติงานด้านการให้บริการทั่วไปขององค์กร รวมถึงดูแลงานด้านอาคารและสถานที่ ให้มีความเรียบร้อย และสำเร็จลุล่วงตามแผนงานและกรอบเวลาที่กำหนดไว้

     พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูล จัดเก็บเอกสาร และจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายเพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

    1. ปฏิบัติงานธุรการ ด้านการดูแลให้บริการทั่วไป เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
    2. ดูแล ควบคุม และปรับปรุงงานด้านอาคารและสถานที่ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้สำนักงาน งานสวน สิ่งแวดล้อมบริเวณภายในและโดยรอบอาคารสำนักงาน 
     รวมถึงงานรักษาความสะอาดและงานรักษาความปลอดภัย
    3. ดูแล จัดการงานซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ระบบเครื่องปรับและระบายอากาศ และระบบป้องกันอัคคีภัย
    4. ดูแลรับผิดชอบงานด้านการให้บริการยานพาหนะ ให้มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย
    5. ดูแล และดำเนินการจัดทำเอกสาร ขออนุมัติโครงการ หรือการดำเนินงานต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นภายในส่วนงาน
    6. ดำเนินการร่างหนังสือหรือเอกสาร การเตรียมรับ-ส่งหนังสือหรือเอกสาร และการเก็บรักษาหนังสือหรือเอกสารอย่างถูกต้องเป็นระบบ

    คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

    1. เพศ ชาย หรือหญิง อายุ 23 – 27  ปี วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขา การบริหาร การจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
    2. ประสบการณ์ 1-3 ปี   ด้าน งานธุรการ หรืองานประสานงานทั่วไป
    3. ความสามารถที่ต้องการ
    • มีทักษะด้านงานธุรการและการจัดการที่ดี
    • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
    • มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี
    • มีทักษะในการสื่อสาร และการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
    • มีทักษะในการบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี


    สมัครตำแหน่งนี้

   • เจ้าหน้าที่บัญชี ( Accounting Officer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

    • บทบาทและความรับผิดชอบ

    ปฏิบัติงานบันทึกบัญชีด้านการขายและการรับชำระเงิน การจัดทำใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง

     

    1.  บันทึกรายการตั้งและล้างลูกหนี้ รายการรับชำระรายได้อื่น ตัดรายการเช็คที่เรียกเก็บเงินได้ออกจากระบบโดบเทียบกับ Statement จากธนาคาร

    2.  จัดแบ่งประเภทลูกค้าตาม PO แยกเป็นลูกค้าที่ได้ส่วนลด (เงินสด/แลกเช็ค) และลูกค้าที่ไม่มีส่วนลดเพื่อสะดวกจัดทำเอกสารเมื่อถึงกำหนดเก็บเงิน

    3.  จัดทำใบแจ้งหนี้/ใบลดหนี้/ใบวางบิลแนบกับหลักฐานการออกอากาศระบบ BMS เพื่อวางบิลลูกค้าตามวันที่กำหนด

    4.  ติดต่อลูกหนี้ที่ถึงกำหนดสอบถามรายละเอียดเช็ค วันที่จ่าย จำนวนเงิน สถานที่รับเช็ค เพื่อจัดทำใบเสร็จส่งเรียกเก็บเงิน

    5. จัดทำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีในระบบ NAV บันทึกลงในระบบงาน และพิมพ์เก็บหลักฐานการลงบัญชีไว้ และบันทึกล้างภาระหนี้เมื่อเรียกเก็บเงินตามเช็คลูกค้าได้แล้ว

    6. จัดทำรายงานภาษีขาย (ภ.พ.30) ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายรายเดือน พร้อมถ่ายสำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายจัดเก็บไว้ให้ Auditor ตรวจสอบ

    7. จัดทำตาราง PG เพิ่มเติมบันทึกข้อมูลการตัดยอดเงินที่ใช้ไปกับตั๋วเครื่องบินในสัญญา Barter ที่ทำกับการบินกรุงเทพ

    8. จัดทำใบ Pay in นำเช็คฝากเข้าธนาคาร บันทึกวันที่เช็คเรียกเก็บเงินได้ และล้างภาระหนี้ออกจากทะเบียนลูกหนี้

    9. จัดทำ Bank Reconcile เพื่อพิสูจน์ยอดเงินฝากฝั่งขารับให้ถูกต้องในแต่ละเดือน

    10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

    11. ยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและคำสั่งต่าง ๆ ของบริษัท


    คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

    1. อายุ ไม่เกิน 30 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    2. ประสบการณ์ 1-2 ปี  ด้าน การบัญชี
    3. ความสามารถที่ต้องการ
    • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี    
    • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และการวางแผน
    • มีความรับผิดชอบสูง ละะเอียดรอบคอบ สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
    • มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความยืดหยุ่น และการมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของกิจการ

     

    สมัครตำแหน่งนี้

   • บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ (Economic News Editor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

    บทบาทและความรับผิดชอบ

              รวบรวมวิเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลของข่าวเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน กำหนดประเด็น ทิศทางข่าวเศรษฐกิจ กำกับดูแลการทำงานของผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจ และประสานงานกับฝ่ายหรือหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงจัดทำบทบรรยายข่าวและรายงานข่าวเพื่อให้ได้ข่าวที่มีสาระเนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

      1. ออกแบบวางแผน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของข่าวเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน รวมถึงนำเสนอผลการศึกษาดังกล่าวเข้าร่วมประชุมข่าวประจำวัน
    เพื่อให้มีรายการข่าวที่ทันเหตุการณ์ในแต่ละวัน

     2. จัดสรรบทบาทหน้าที่บุคลากรในสายข่าวเศรษฐกิจ พัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจ เพื่อการผลิตรายการข่าว และสกู๊ปข่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

     3. ประสานงานกับส่วนผลิตข่าว (News Production) เพื่อให้บทบรรยายข่าวและภาพข่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความถูกต้องและตรงตามหลักจรรยาบรรณของข่าว

     4. ประสานงานกับแหล่งข่าวด้านเศรษฐกิจ หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่สามารถนำมาใช้ประกอบข่าว เพื่อนำมาใช้ในการผลิตข่าวต่อเนื่อง ให้เนื้อหาข่าวเศรษฐกิจชัดเจน
    รอบด้านมีเนื้อหาในเชิงลึกที่แตกต่างจากข่าวที่ถูกนำเสนอไปแล้ว

     5. พัฒนาประเด็นข่าวเศรษฐกิจให้มีเนื้อหาในเชิงลึก เพิ่มความน่าสนใจ มีประเด็นที่แหลมคม เพื่อให้เป็นผู้นำในการนำเสนอประเด็นข่าวใหม่ ออกสู่สังคม เป็นเนื้อหาที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับสถานีอื่น

     6. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ รวมถึงแก้ไขการจัดทำบทบรรยายข่าวในกลุ่มเนื้อหาที่ตนรับผิดชอบ เพื่อให้ได้เนื้อหาข่าวที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับภาพรวมการนำเสนอข่าว

     7. หาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาข่าวและการจัดทำบทบรรยายข่าว ภายใต้ความรับผิดชอบของตน

     8. จัดทำและเสนองบประมาณของส่วนงานข่าวให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด

    คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

    1อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

    2. ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไปขึ้นไปในสายงานข่าวเศรษฐกิจ ทั้งการเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนาม หรือการทำงานในกองบรรณาธิการข่าว หรือกองบรรณาธิการสื่ออื่น ๆ ที่มีเนื้อหาด้านเศรษฐกิจ มีความรู้ความเข้าใจด้านกระบวนการผลิตข่าวหรือเขียนข่าวเป็นอย่างดี

    ความสามารถที่ต้องการ

    • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
    • มีความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
    • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานที่ดี
    • มีทักษะด้านการบริหารจัดการ และทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดี
    • สามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในวงการสื่อ
    • สามารถประยุกต์นำเครื่องมือ หรือช่องทางใหม่ ๆ ในสื่อใหม่มาใช้กับงานได้ทุกรูปแบบ
    • สามารถใช้สื่อใหม่ได้ดีและรู้จักนำสื่อใหม่มาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเด็นข่าวไปในเชิงคุณภาพ
    • มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน
    • มีความกระตือรือร้น ตื่นตัวต่อเหตุการณ์ต่าง ที่เกิดขึ้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ อยู่เสมอ
    • มีความละเอียดรอบคอบ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
    • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

    สมัครตำแหน่งนี้


   สามารถนำส่งเอกสารมาที่  Email. Recruit@pptvthailand.com เท่านั้น

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-118-0080