กรอกใบสมัคร

โปรดให้ข้อมูลที่เป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการทำงานร่วมกัน ข้อมูลนี้จะเก็บเป็นความลับตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

เพิ่ม / ลบ

ประวัติส่วนบุคคล


สถานภาพทางทหาร (ชาย)

ที่อยู่ปัจจุบัน

บิดา

มารดา

สถานภาพทางสมรส


ประวัติการศึกษา

กิจกรรม


การฝึกอบรมที่ผ่านมา

วัน/เดือน/ปี (พ.ศ.)ที่ฝึกอบรม หลักสูตรที่ฝึกอบรม #

ประวัติการทำงาน /ประวัติการฝึกงาน (เรียงจากปัจจุบัน-อดีต)ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ / ทักษะการพิมพ์ / ความสามารถทางภาษา

ความสามารถทางคอมพิวเตอร์

No. โปรแกรม ดีมาก/ดี/พอใช้
1.

พิมพ์ดีด

No. พิมพ์ดีด ภาษา พิมพ์ดีด คำ/นาที #
1.

ความสามารถด้านภาษา

No. ภาษา ดีมาก/ดี/พอใช้ #
1.

ความสามารถพิเศษ /ความสามารถด้านกีฬา /งานอดิเรก


ข้อมูลอื่นๆ

1) การไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด  

2) การปฏิบัติงานเป็นกะ  

3) ท่านมีเพื่อนร่วมงานหรือญาติที่ทำงานอยู่ที่บริษัทนี้หรือไม่  
*หากมีโปรดระบุ  

4) บุคคลติดต่อกรณีเร่งด่วน  

5) ท่านเคยถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยทำผิดทางอาญาหรือไม่  
6) ท่านเคยมีคดีความถูกฟ้องร้องต่อศาลและหรืออยู่ในระหว่างพิจารณาคดี  

7) ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่  

8) ยินยอมให้ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมโดยการพิมพ์ลายนิ้วมือ  

9) ท่านมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หรือไม่  
    ท่านมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์หรือไม่  

บุคคลที่ไม่ใช่ญาติและไม่ใช่เพื่อนซึ่งทราบความประพฤติในการทำงานของท่านและสามารถให้คำรับรองกับบริษัทได้ (2 ชื่อ)

(ท่านได้แจ้งบุคคลที่ท่านกล่าวอ้างอิงแล้ว และบุคคลนั้นยินยอมให้บริษัทสอบถามความประพฤติของท่าน)เอกสารประกอบการสมัครงาน (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 8 MB)

1) สำเนาบัตรประชาชน

2) สำเนาทะเบียนบ้าน

3) เอกสารการศึกษา

4) Resume

5) สำเนาสลิปเงินเดือน

6) เอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ เอกสารการผ่านหลักสูตร รด. (เพศชาย)

7) เอกสารรับรองการทำงาน

8) รูปถ่ายหน้าตรง 1 รูป (เฉพาะไฟล์ .jpg.jpeg,.png )