ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

 • บรรณาธิการข่าวทั่วไป (News Editor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  บทบาทและความรับผิดชอบ

                  รวบรวมข่าว วิเคราะห์ข่าว เรียบเรียงข้อมูลข่าวที่เกิดขึ้น จัดทำบทบรรยายข่าว เพื่อการรายงานข่าวที่มีเนื้อหาสาระถูกต้อง ครบถ้วน รอบด้าน ทันเหตุการณ์ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อสารมวลชน รวมถึงประสานงานกับฝ่ายหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตข่าว 

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป ในสายงานข่าว ทั้งการเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนาม หรือการทำงานในกองบรรณาธิการข่าว 
   หรือกองบรรณาธิการสื่ออื่น ๆ ที่มีเนื้อหาไปในเชิงข่าว มีความรู้ความเข้าใจด้านกระบวนการผลิตข่าวหรือเขียนข่าวเป็นอย่างดี
  3. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  4. มีความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
  5. สามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในวงการสื่อ
  6. มีความกระตือรือร้น ตื่นตัวต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ
  7. มีความละเอียดรอบคอบ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
  8. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่จัดหารายการต่างประเทศ (Content Acquisition Officer -International ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  บทบาทและความรับผิดชอบ

  จัดหารายการต่างประเทศที่น่าสนใจและมีคุณภาพ สอดคล้องกับกลยุทธ์และงบประมาณของสถานีฯ เพื่อออกอากาศทางโทรทัศน์ โดยดำเนินการติดต่อ


  ประสานงานกับหน่วยงาน ภายใน และ ภายนอก รวมถึงต่างประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ  25 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  2. ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป   หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดหารายการหรือมีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  3. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (TOEIC 550 หรือเทียบเท่า)

  4. มีความสามารถในการวางแผน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

  5. มีความสามารถในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน

  6. มีความละเอียดรอบคอบ


  สมัครตำแหน่งนี้

 • โปรดิวเซอร์ข่าว (News Producer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  บทบาทและความรับผิดชอบ

          วางแผนงาน จัดสรรงบประมาณ ควบคุมคุณภาพการผลิตรายการข่าว เพื่อผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพดี มีรูปแบบและเนื้อหาตรงตามนโยบายที่กำหนด


   และเป็นไปตามกำหนดเวลาที่วางไว้

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

                  1. อายุ  30  ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป  สาขา นิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย
                    2. ประสบการณ์ 7  ปีขึ้นไป   ด้าน การทำข่าว
                         2.1. 
  มีประสบการณ์ในการทำรายการข่าวในรูปแบบในสตูดิโอ และนอกสถานที่
                         2.2.  
  ควบคุมงานที่มีขนาดทีมงาน 10 คนขึ้นไป และคุมเวลาเกิน 60 นาที
                         2.3.  
  บริหารการจัดการงบประมาณ และเขียนแผนงานระยะกลาง

   สมัครตำแหน่งนี้

  1. หัวหน้าแผนกกลยุทธ์ข่าว (News Strategic Supervisor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

   บทบาทและความรับผิดชอบ

           รวบรวมข้อมูลข่าวทุกด้านทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิเคราะห์ วางกลยุทธ์และวางแผนงานร่วมกับฝ่ายนิวมีเดียและฝ่ายการตลาด เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์ร่วมกันที่จะนำไปสู่เป้าหมายของสถานี รวมถึงนำเสนอผู้บังคับบัญชา  ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ได้ข้อมูลสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์ ที่ตอบสนองนโยบายภาพรวมของสถานีและเกิดประสิทธิภาพในงานข่าว

   คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน   

   1.  อายุ  35 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์บริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

   2.  ประสบการณ์ 5 ปี   ด้านนด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

   3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม  Microsoft Office  ได้เป็นอย่างดี

   4. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก

   5. เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี และมีอุปนิสัยดี มีปฏิภาณไหวพริบคล่องแคล่ว และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

   6. มีความรับผิดชอบ และเป็นคนตรงต่อเวลา สามารถทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันได้

   7. มีความสามารถในการเก็บรักษาความลับได้เป็นอย่างดี

   8. Data Journalism / Digital Marketing  and Marketing Communication /Business Management


   สมัครตำแหน่งนี้

  2. เจ้าหน้าที่ดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง แพลนเนอร์ (Digital Marketing Planner) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

   บทบาทและความรับผิดชอบ

           วางแผน จัดทำกลยุทธ์การหารายได้บนช่องทางออนไลน์ และดูแลช่องทาง Social Media ของสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 เพื่อใช้เป็นช่องทาง
               การหารายได้  และการสื่อสารการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งช่วยคิดแพคเกจสนับสนุนการขายบนช่องทางออนไลน์ และรูปแบบการขายแบบ
   Integrated

   กับหน้าจอทีวี พร้อมกับดูแลการเผยแพร่และจัดทำรายงานผลให้กับลูกค้า

   คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

   1.   อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะนิเทศศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง
   2.   ประสบการณ์ อย่างน้อย 1-3 ปี   ด้านการพัฒนา จัดทำกลยุทธ์และการวางแผนการสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์
   3.   มีความเข้าใจการตลาดออนไลน์ การใช้เครื่องมือในการทำการตลาดผ่าน Social Media
   4. มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ วางกลยุทธ์การตลาดออนไลน์และการสื่อสารการตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   5.  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Adobe Photoshop
   6. สามารถปรับเปลี่ยนแผนงานและกลยุทธ์ที่วางไว้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
   7. สามารถทำงานเป็นทีมได้ /มีความยืดหยุ่นในการทำงาน

   สมัครตำแหน่งนี้

  3. เจ้าหน้าที่ชำนาญการโฆษณาออนไลน์ (Ad Optimization Specialist) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

   บทบาทและความรับผิดชอบ

              หน้าที่ความรับผิดชอบจัดการระบบโฆษณาออนไลน์บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น โดยแบ่งการทำงานเป็น 2 ส่วน คือ ทำงานประสานกับพนักงานขายออนไลน์เพื่อจองพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์แอปพลิเคชั่น พร้อมกับตรวจสอบชิ้นงานโฆษณาของลูกค้าให้ถูกต้องกับขนาด ตำแหน่งและระยะเวลาการลงโฆษณา รวมถึงจัดทำรายงานให้ฝ่ายขายออนไลน์ส่งงานลูกค้า และการจัดการโฆษณาแบบ Programmatic บนเว็บไซต์ฯ แอปพลิเคชั่น โดยทำการตรวจสอบ พื้นที่โฆษณา (Inventory) ตามตำแหน่งโฆษณาต่าง ๆให้เพียงพอกับปริมาณโฆษณา รวมถึงการจัดการตั้งราคา และรูปแบบการซื้อโฆษณาออนไลน์เพื่อให้สร้างรายได้สูงสุด และจัดทำรายงานอัตราราคาโฆษณาแบบ Programmatic

   คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

   1. อายุ 23-25 ปี  วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขา สาขาสถิติ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
   2. ประสบการณ์ 0-3 ปี   ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และการลงโฆษณาออนไลน์
   3. มีความรู้เกี่ยวกับการลงโฆษณาบนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น
   4. มีพื้นฐาน ความรู้ด้านสถิติ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลบนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น ในการเพิ่มโอกาสการหารายได้ทางออนไลน์
   5. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลให้เข้าใจได้ง่าย
   6. มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการจัดการโฆษณาออนไลน์ ได้แก่ Google Ad Manager

   สมัครตำแหน่งนี้

  4. เจ้าหน้าที่อาวุโสคอนเทนท์มาร์เก็ตติ้ง (Senior Content Marketing Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

   • บทบาทและความรับผิดชอบ

    ช่วยผู้จัดการในการบริหารจัดการทีม Content Marketing ในการวางแผนกลยุทธ์การนำเสนอคอนเทนท์ข่าวบนช่องทางออนไลน์เพื่อการสร้างทราฟฟิก
          และการสร้างรายได้
   รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ ในการประชาสัมพันธ์คอนเทนท์  ของสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 ผ่านช่องทางออนไลน์ของสถานีฯ

   • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

   1. อายุ 30  ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์, การตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง

   2. ประสบการณ์ 3 ปี   ด้าน การตลาดออนไลน์ และการบริหารจัดการคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดีย

   3. สามารถวางกลยุทธ์ วิเคราะห์ วางแผนการตลาดและการสื่อสารการตลาดออนไลน์

   4. มีความสนใจด้านข่าว

   5. สามารถทำคอนเทนท์การตลาดบนช่องทางออนไลน์

   6. ติดตามข่าวสารอยู่เสมอ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการประสานงาน ทำงานเป็นทีมได้ดี

   7. มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานในระยะเวลาที่จำกัด และยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้

   8. อื่น (ระบุ) ใช้โปรแกรม Adobe ต่างๆได้ เช่น Adobe Photoshop , Adobe Premiere Pro


   สมัครตำแหน่งนี้


  สามารถนำส่งเอกสารมาที่  Email. Recruit@pptvthailand.com เท่านั้น

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-118-0080