ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

 • บรรณาธิการข่าวออนไลน์ (Online Editor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

  •              บริหารงานข่าวออนไลน์วางแผนงานและการนำเสนอข่าวผ่านช่องทางออนไลน์ในแต่ละวันให้สอดคล้องกับนโยบายของฝ่ายนิวมีเดีย รวมถึงการบริหารจัดการบุคลากรในกองบรรณาธิการออนไลน์ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์การนำเสนอข่าวให้มีความน่าสนใจในกลุ่มผู้อ่านข่าวบนออนไลน์


  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ  35 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  2. ประสบการณ์ 5-8 ปี   ด้านบริหาร การวางแผนงานและการนำเสนอข่าวผ่านช่องทางออนไลน์อย่างน้อย 5-8 ปี

  3. สามารถรายงานข่าวแบบมัลติมีเดีย ,ใช้โปรแกรม Photoshop และตัดต่อวีดีโอเบื้องต้นได้

  4. สามารถใช้โปรแกรมหรือโซเชียลมีเดียเพื่อหาข้อมูลในการทำข่าว เช่น Google Trend, Facebook

  5. สามารถคิดประเด็นข่าว การทำข่าวเชิงเจาะลึก และข่าวสืบสวนสอบสวน และบริหารจัดการทีมข่าวออนไลน์ และวางแผนการทำข่าวได้

  6. มีความรู้พื้นฐานด้านการเขียนข่าวเพื่อสนับสนุนการทำ SEO – Search Engine Optimization

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ข่าว (News Coordinator Producer) เปิดรับจำนวน 2 อัตรา

  •   บทบาทและความรับผิดชอบ

           ดูแล จัดเตรียมงาน และประสานงานทั้งภายในและภายนอก รองรับการผลิตข่าวและรายการข่าว รวมถึงรายงานความคืบหน้า และประเด็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน

  • การผลิตรายการข่าวแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อสนับสนุนการผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการผลิตข่าวและรายการข่าวที่กำหนดไว้ และมีความถูกต้อง

  • เหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ 

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาวิชา : นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ 1-3 ปี   ด้าน ประสานงาน การจัดทำเอกสาร และการผลิตข่าวและรายการข่าว
  3. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและประสานงานที่ดี
  4. ใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
  5. มีความรู้ ความเข้าใจด้านกระบวนการผลิตข่าวทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเป็นอย่างดี

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค ( Technical Support Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

      บทบาทและความรับผิดชอบ

             ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบสัญญาณภาพและเสียงที่ผลิตรายการและออกอากาศ ให้ตรงตามมาตรฐานวิศวกรรมโทรทัศน์ และมาตรฐานด้านเทคนิค
  ดูแลบำรุงรักษาและซ่อมบำรุง เครื่องมือ อุปกรณ์ระบบสำหรับผลิตรายการและออกอากาศ เพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานดี รวมถึงบันทึกข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา


      คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ ไม่น้อยกว่า 20  ปี วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) หรือสูงกว่า สาขา -
  2. ประสบการณ์  ไม่น้อยกว่า 0-3   ปี    ด้าน ในอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ บันเทิง หรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความสามารถในการจัดเตรียม บำรุงรักษาหรือซ่อมบำรุงเบื้องต้น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตรายการและออกอากาศรายการโทรทัศน์
  4. หากมีความรู้ความเข้าใจในด้านการผลิตรายการหรือการออกอากาศรายการโทรทัศน์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. สามารถทำงานเป็นกะได้


  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่ตัดต่อข่าว (News Video Editor) เปิดรับจำนวน 2 อัตรา รับสมัครด่วน!

  •       บทบาทและความรับผิดชอบ

                 ตัดต่อรายการข่าวที่จะออกอากาศ ทั้งในส่วนของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ได้จากการเก็บภาพของช่างภาพ การดาวน์โหลดในอินเตอร์เน็ต และการหาภาพข่าวจากฐานข้อมูลกลาง เพื่อผลิตรายการข่าว หรือ สารคดีข่าวที่มีคุณภาพ ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด และมีความถูกต้องเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

   • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

   1. ประสบการณ์การทำงานตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว อย่างน้อย 0 - 3 ปี

   2. มีความสามารถในการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดี

   3. สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อรายการโทรทัศน์ เช่น Adobe Premiere Pro ได้เป็นอย่างดี

   4. มีความรู้ความเข้าใจ และความสนใจด้านกระบวนการผลิตข่าวได้เป็นอย่างดี

  สมัครตำแหน่งนี้

 • วิศวกรระบบ (System Engineer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

  บทบาทและความรับผิดชอบ

           ดำเนินการดูแลระบบสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายสื่อใหม่ทั้งหมด ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง คอยติดตาม และบำรุงรักษาระบบให้ Capacity ของทุกระบบสามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอ มีการสนับสนุนการทำงานกับทีม เพื่อให้คำแนะนำแนวทางสำหรับการออกแบบระบบให้กับทีมพัฒนาระบบได้

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ (CE), เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  2. ประสบการณ์ 2 – 3 ปี ด้าน การดูแลเซิร์ฟเวอร์ Linux, การติดตั้ง Services ต่างๆ ที่ Developers จำเป็นต้องใช้งาน

  3. ความสามารถที่ต้องการ

       - มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Linux, ทักษะการใช้งาน Shell Script หรือภาษาสคริป์อื่นๆ เช่น Python เป็นต้น

       - เข้าใจหลักการทำงานแบบ Client & Server, AWS Architecture หรือ GCP หรือ Azure อย่างใดอย่างหนึ่ง

        - มีพื้นฐานด้านการเป็น Devops ที่ดี

        - เข้าใจหลักการทำงานแบบ Micro Service Architecture

        -  เคยมีประสบการณ์การติดตั้ง และการ configuration Centos, LAMP / LEMP Stack

         - รู้จัก LAMP / LEMP Stack, MEAN Stack, Elastic Stack


  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่จัดหารายการต่างประเทศ (Content Acquisition Officer -International ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  บทบาทและความรับผิดชอบ

  จัดหารายการต่างประเทศที่น่าสนใจและมีคุณภาพ สอดคล้องกับกลยุทธ์และงบประมาณของสถานีฯ เพื่อออกอากาศทางโทรทัศน์ โดยดำเนินการติดต่อ


  ประสานงานกับหน่วยงาน ภายใน และ ภายนอก รวมถึงต่างประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ  25 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  2. ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป   หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดหารายการหรือมีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  3. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (TOEIC 550 หรือเทียบเท่า)

  4. มีความสามารถในการวางแผน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

  5. มีความสามารถในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน

  6. มีความละเอียดรอบคอบ


  สมัครตำแหน่งนี้

 • โปรดิวเซอร์ข่าว (News Producer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  บทบาทและความรับผิดชอบ

          วางแผนงาน จัดสรรงบประมาณ ควบคุมคุณภาพการผลิตรายการข่าว เพื่อผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพดี มีรูปแบบและเนื้อหาตรงตามนโยบายที่กำหนด


   และเป็นไปตามกำหนดเวลาที่วางไว้

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

                  1. อายุ  30  ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป  สาขา นิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย
                    2. ประสบการณ์ 7  ปีขึ้นไป   ด้าน การทำข่าว
                         2.1. 
  มีประสบการณ์ในการทำรายการข่าวในรูปแบบในสตูดิโอ และนอกสถานที่
                         2.2.  
  ควบคุมงานที่มีขนาดทีมงาน 10 คนขึ้นไป และคุมเวลาเกิน 60 นาที
                         2.3.  
  บริหารการจัดการงบประมาณ และเขียนแผนงานระยะกลาง

   สมัครตำแหน่งนี้

  1. หัวหน้าแผนกขายสื่อใหม่ (New Media Account Supervisor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

         บทบาทและความรับผิดชอบ

                     บริหารจัดการงานขายด้านออนไลน์ รวมถึงงานขายอื่น ๆ ของฝ่ายนิวมีเดีย ประกอบด้วยพื้นที่โฆษณาบน Website, Social Media, สื่อใหม่ที่เกิดขึ้น


          และการขายในรูปแบบการรับจ้างผลิตเนื้อหา ให้ถึงเป้าหมายการขายตามที่กำหนด รวมถึงการวางแผนการขาย, การคิดแพคเกจการขาย, การนำเสนองานขายให้กับลูกค้า


          และการจัดการติดต่อประสานงานกับลูกค้าเมื่อสามารถปิดได้

        คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

   1. อายุ  30-35 ปี  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา บริหารจัดการตลาด, นิเทศศาสตร์, นิเทศศาสตร์การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   2. ประสบการณ์ 4  ปี   ด้าน การขายโฆษณาออนไลน์ และการขายโฆษณาผ่านระบบโปรแกรมเมตริกซ์
   3. มีความเชี่ยวชาญในงานขายออนไลน์ ประกอบด้วย การขายพื้นที่โฆษณา ในรูปแบบ VDO Ads, Banner, Instream, Outstream และ Native Ads
   4. มีความรู้ความเข้าใจในการหารายได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย
   5. สามารถคิดแพคเกจการขายออนไลน์ และรูปแบบ Integrate กับหน้าจอโทรทัศน์ได้
   6. สามารถบริหารจัดการทีมขายให้สามารถทำงานไปถึงเป้าหมายที่กำหนดได้
   7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบติดต่อสื่อสาร ออกไปพบกับลูกค้า


   สมัครตำแหน่งนี้


  สามารถนำส่งเอกสารมาที่  Email. Recruit@pptvthailand.com เท่านั้น

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-118-0080