ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic Designer) เปิดรับจำนวน 5 อัตรา รับสมัครด่วน!

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

  ออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหว ในรายการโทรทัศน์  สื่อโฆษณา และสื่อประชาสัมพันธ์ ของ PPTV เพื่อให้รายการและสื่อดังกล่าวมีความสวยงาม และสามารถนำไปใช้

  ดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

  1. ออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนส่วนงานข่าว และโปรดักชั่น  เพื่อให้รายการโทรทัศน์ที่จะออกอากาศ มีภาพเคลื่อนไหวที่สวยงาม และสอดคล้องกับภาพรวมของรายการ

  2. ออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหวงานประจำวันInfo Graphic, Immersive และ งานกราฟิกต่าง ๆ เพื่อใช้งาน ร่วมกับฉากจริง, ฉากสเมือนเพื่อสนับสนุนงานส่วนงานข่าวและโปรดักชั่น

  3. รายงานประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคสำคัญที่เกิดขึ้นในออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหวแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขอย่างทันท่วงที

  4. ควบคุมคุณภาพของการออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้ได้ภาพเคลื่อนไหวที่สวยงาม มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภาพรวมของรายการ
   หรือสื่อดังกล่าว 

  5. ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ 20-35 ปี วุฒิการศึกษา ปวส ปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์, สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  2. ประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี   ด้านการผลิตกราฟฟิกสำหรับรายการโทรทัศน์

  3.  สามารถทำงานเป็นกะได้

  4. สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, After Effect ได้ เป็นอย่างดี

  5. สามารถใช้โปรแกรม 3 มิติโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งได้ (3dsmax ,Maya ,Cinema4d) 
  6. ถ้าสามารถใช้ Viz Artist ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่ตัดต่อข่าว (News Video Editor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  •       บทบาทและความรับผิดชอบ

  •          ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายงานจากโปรดิวเซอร์ หรือผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ ในการตัดคลิปข่าว ทั้งในส่วนของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ได้จากการเก็บภาพของช่างภาพ การดาวน์โหลดในอินเตอร์เน็ต และการหาภาพข่าวจากฐานข้อมูลกลาง เพื่อผลิตรายการข่าว หรือ สารคดีข่าวที่มีคุณภาพ ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด และมีความถูกต้องเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

   1. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายงานจากโปรดิวเซอร์ หรือผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ ในการผลิตส่วนงานข่าวในรูปแบบออนแอร์ ได้แก่ โปรโมท, ฟิลเลอร์, สารคดีข่าว,
    ซีรี่ย์ข่าว, สกู๊ปข่าว หรือข่าวอ่าน และรูปแบบออนไลน์ ได้แก่ คลิปสั้น(CL), ไวรอลวีดีโอ เป็นต้น
   2. หารือร่วมกับทีมงาน เพื่อทำตัวอย่าง และโครงเรื่องในการลำดับภาพ ตามแผนงานที่กำหนดจากโปรดิวเซอร์ หรือผู้ช่วยโปรดิวเซอร์
   3. สามารถเตรียมฟุตภาพ และเข้าใจเนื้อหาข่าวที่ได้รับมอบหมาย ในการผลิตรูปแบบเนื้อหาแต่ละประเภทตามข้อ 
   4. สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้า และควบคุมคุณภาพชิ้นงาน ในเวลาที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนจากโปรดักชั่น
   5. สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ ในกรณีมีการทำรายการสดในรูปแบบรายการ หรือสถานการณ์ด่วน
   6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
    • 1. ประสบการณ์การทำงานตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว อย่างน้อย 0 - 3 ปี
    • 2มีความสามารถในการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดี
    • 3. สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อรายการโทรทัศน์ เช่น Adobe Premiere Pro ได้เป็นอย่างดี
    • 4. มีความรู้ความเข้าใจ และความสนใจด้านกระบวนการผลิตข่าวได้เป็นอย่างดี

    • ** ส่งผลงานด้านตัดต่อประกอบการพิจารณา**

   สมัครตำแหน่งนี้

  1. เจ้าหน้าที่ผลิตข้อมูลเว็บไซต์ (Web Content Officer ) เปิดรับจำนวน 2 อัตรา

   บทบาทและความรับผิดชอบ

           รับผิดชอบการผลิตคลิปวิดีโอรายการวาไรตี้, ละคร, รายการกีฬา และรายการข่าว ของสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 เพื่อการรับชมย้อน

   หลังบน www.pptvhd36.com, บน Youtube PPTV HD 36 และ Line TV Social Media รวมถึงการดูแลและประสานงานในการ Live บนช่องทาง Facebook, Youtube

   และ Twitter พร้อมกับเขียนข้อความคำอธิบายรายละเอียดคอนเทนต์ต่าง ๆ ขึ้นในแต่ละช่องทาง

   คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

   1. อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

   2. ประสบการณ์ อย่างน้อย 1-2 ปี   ด้านการผลิตเนื้อหาในรูปแบบคลิปวีดีโอ การตัดต่อขึ้นบนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย

   3.  สามารถทำงานเป็นกะได้

   4. สามารถใช้โปรแกรม Premier Pro ได้ เป็นอย่างดี

   5. มีความรู้เบื้องต้นในการทำ Live Facebook และ Youtube

   สมัครตำแหน่งนี้

  2. เจ้าหน้าที่ประสานงานข่าว ( News Coordinator Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

   บทบาทและความรับผิดชอบ

   ดูแล จัดเตรียมงาน และประสานงานทั้งภายในและภายนอก รองรับการผลิตข่าวและรายการข่าว รวมถึงรายงานความคืบหน้า และประเด็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น


   ในการผลิตรายการข่าวแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อสนับสนุนการผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการผลิตข่าวและรายการข่าวที่กำหนดไว้


   และมีความถูกต้องภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ   1. จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ และสิ่งจำเป็นอื่น ๆ สำหรับการผลิตข่าวและรายการข่าวที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับนโยบาย
   2.ประสานงานและติดตามความคืบหน้าด้านการผลิตข่าวและรายการข่าวแก่ทีมงานและบุคคลอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนให้ทีมงานสามารถผลิตข่าวและรายการข่าวที่มีคุณภาพได้สำเร็จทันเวลาและเป็นไปโดยราบรื่น
   3. ประสานงานจัดการประชุม เข้าร่วมประชุม บันทึกการประชุม ตามที่ได้รับมอบหมายของผู้บังคับบัญชา
   4. รายงานความคืบหน้า ประเด็นปัญหา / อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการผลิตข่าวแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อให้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจแก่ผู้บังคับบัญชา โดยเป็นไปตามขอบเขตงานของตนเอง
   5.หาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการผลิตรายการข่าวภายใต้ความรับผิดชอบของตน เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นจริง
   6. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   8. ยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและคำสั่งต่าง ๆ ของบริษัท
   คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
   1. อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป  สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. ประสบการณ์ 1-3 ปี   ด้าน ประสานงาน การจัดทำเอกสาร และการผลิตข่าวและรายการข่าว
   3. ใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
   4. มีทักษะในการประสานงานที่ดี สามารถประสานความร่วมมือและเจรจาต่อรอง
   5. มีความละเอียดรอบคอบ
   6. มีความหยืดหยุ่น เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

   7. มีความกระตือรืนร้นสนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ

   8. มีความสนใจในกระบวนการผลิตข่าว

   9. มีความกระตือรืนร้นสนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ

   10. มีความรู้ความเข้าใจ และความสนใจด้านกระบวนการผลิตข่าวได้เป็นอย่างดี

   11. มีสำนึกรับผิดชอบ และจิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน

   12. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

   13. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

   14. มีความทุ่มเทต่อองค์กร


   สมัครตำแหน่งนี้

  3. ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวทั่วไป (Assistant News Editor ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    บทบาทและความรับผิดชอบ

   หาข่าว รวบรวม วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลของข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันตามประเภทข่าวที่ตนเองรับผิดชอบ และประสานงานกับฝ่ายหรือหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงจัดทำบทบรรยายข่าวเพื่อให้ได้ข่าวที่มีสาระเนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ


   1.  ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกองบรรณาธิการข่าว เพื่อให้สามารถเขียนบทบรรยายข่าวที่มีคุณภาพ ทันตามกำหนดเวลาที่วางไว้

   2. หาข่าว รวบรวม วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันตามประเภทข่าวที่ตนเองรับผิดชอบ และเชื่อมโยงงานกับ News Producer เพื่อให้ได้บทบรรยายข่าวมีเนื้อหาตรงกับภาพข่าว และสอดคล้องกับภาพรวมการนำเสนอข่าว

   3. ประชุมประเด็นข่าว ร่วมเสนอประเด็นและสนับสนุนข้อมูลทิศทางข่าวที่สำคัญต่อกองบรรณาธิการข่าว และส่วนงานผลิตข่าว

   4. ติดต่อประสานงานกับแหล่งข่าว เพื่อหาข้อมูลข่าวเพิ่มเติม รวมถึงนัดหมายสัมภาษณ์พิเศษหรือสัมภาษณ์ในรายการข่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของรายการที่รับผิดชอบ

   5. แก้ไขปัญหา อุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาข่าวและบทบรรยายข่าว ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรค

   6. ให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือด้านการจัดหาข่าวและการจัดทำบทบรรยายข่าวแก่ทีมงานตามที่ได้รับการร้องขอ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จและเป็นไปโดยราบรื่น

   7.  ร่วมเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

   8. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

   9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

   10. ยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและคำสั่งต่าง ๆ ของบริษัท


   คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

                 1. อายุ  27 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าว

                    2. ประสบการณ์ 5-8  ปี  ทั้งการเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามหรือเป็นผู้ผลิตเนื้อหาในกองบรรณาธิการข่าว

                    3. สามาถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในวงการสื่อ

                    4. สามารถใช้สื่อใหม่ได้ดีและรู้จักนำสื่อใหม่มาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเด็นข่าวไปในเชิงคุณภาพ

                    5. มีทักษะการเขียน และการสื่อสารที่อยู่ในเกณฑ์ดี

                    6. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

                    7. มีความรู้ความเข้าใจ ด้านกระบวนการผลิตข่าวหรือเขียนข่าวเป็นอย่างดี

   สมัครตำแหน่งนี้

  4. หัวหน้าแผนกกลยุทธ์ข่าว (News Strategic Supervisor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

   บทบาทและความรับผิดชอบ

           รวบรวมข้อมูลข่าวทุกด้านทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิเคราะห์ วางกลยุทธ์และวางแผนงานร่วมกับฝ่ายนิวมีเดียและฝ่ายการตลาด เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์ร่วมกันที่จะนำไปสู่เป้าหมายของสถานี รวมถึงนำเสนอผู้บังคับบัญชา  ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ได้ข้อมูลสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์ ที่ตอบสนองนโยบายภาพรวมของสถานีและเกิดประสิทธิภาพในงานข่าว

   • รวบรวมข้อมูลข่าวทุกด้านทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์ฝ่ายข่าวที่เชื่อมโยงกับฝ่ายนิวมีเดีย และสอดคล้องกับเป้าหมายของสถานี รวมถึงนำเสนอกลยุทธ์ดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนกลยุทธ์ฝ่ายข่าวที่มีความถูกต้องและครบถ้วน สามารถนำไปประยุกต์เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ฝ่ายข่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   • วางแผน ควบคุม กลยุทธ์ฝ่ายข่าวที่ถูกต้องให้ครบถ้วนสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของโครงการที่จ้างหน่วยงานภายนอกจัดทำเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพดีครบถ้วนและสามารถนำมาประยุกต์ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ฝ่ายข่าว หรือสนับสนุนการทำงานของฝ่ายข่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   • ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการวางแผนกลยุทธ์ฝ่ายภายใต้ความรับผิดของของตน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
   • จัดทำเครื่องมือที่ส่งเสริมให้เกิดรายได้จากผลิตภัณฑ์ (Product) ของฝ่ายข่าว โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   • จัดทำและเสนองบประมาณด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้เป็นไปตามงบประมาณกำหนด

   คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน   

   1.  อายุ  35 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์บริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

   2.  ประสบการณ์ 5 ปี   ด้านนด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

   3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม  Microsoft Office  ได้เป็นอย่างดี

   4. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก

   5. เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี และมีอุปนิสัยดี มีปฏิภาณไหวพริบคล่องแคล่ว และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

   6. มีความรับผิดชอบ และเป็นคนตรงต่อเวลา สามารถทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันได้

   7. มีความสามารถในการเก็บรักษาความลับได้เป็นอย่างดี

   8. Data Journalism / Digital Marketing  and Marketing Communication /Business Management


   สมัครตำแหน่งนี้

  5. ผู้สื่อข่าวกีฬา (News Reporter (Sport)) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

   • บทบาทและความรับผิดชอบ

    •     ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายงานจากโปรดิวเซอร์ หรือผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ ในการตัดคลิปข่าว ทั้งในส่วนของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ได้จากการเก็บภาพของช่างภาพ การดาวน์โหลดในอินเตอร์เน็ตและการหาภาพข่าวจากฐานข้อมูลกลาง เพื่อผลิตรายการข่าว ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด และมีความถูกต้องเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

    1. พัฒนาต่อยอดประเด็นข่าวกีฬาประจำวันให้เป็นข่าวเชิงลึก ตอบสนองความสนใจของผู้ชม
    2. นำเสนอความคิดและมีส่วนร่วมในการออกแบบชิ้นงานร่วมกับกองบรรณาธิการข่าวกีฬา ให้มีความน่าสนใจ ทั้งเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอ
    3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทุกช่องทาง นำเสนอข่าวให้สามารถเข้าถึงผู้ชมได้มากที่สุด
    4. สร้างตัวตนและภาพลักษณ์ของตัวเอง (Personal branding) เป็นผู้นำเสนอข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว
    5. พัฒนาทักษะส่วนตัวในการรายงานข่าวผ่านทุก Platform ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
    6. ออกแบบและติดตามทุกขั้นตอนการทำงาน ทั้ง Pre - Production, Production, Post Production เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
   • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

    1.  อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

    2. ประสบการณ์  3-5 ปี   ด้าน การเป็นผู้สื่อข่าวกีฬาหรือวิชาชีพอื่นที่ใกล้เคียง /สามารถทำข่าวได้ทั้งหน้าจอและออนไลน์ได้

           ความสามารถอื่นๆ

    • - การคิดอย่างมีเหตุมีผล/สื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี/มีความยืดหยุ่น
    • - มีไหวพริบในการต่อรองเจรจา/มีความคิดสร้างสรรค์/มีความรู้รอบตัว
    • มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตข่าวเป็นอย่างดี
    • มีสำนึกรับผิดชอบและจิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน
    • มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ
    • มีความละเอียดรอบคอบ บริหารจัดการงานเฉพาะหน้าได้ดี  
    • - มีสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

   สมัครตำแหน่งนี้

  6. หัวหน้าผู้สื่อข่าว (Chief Reporter) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

   บทบาทและความรับผิดชอบ

   กำหนดทิศทางข่าวต่อยอดสถานการณ์ประจำวันให้เป็นข่าวเชิงลึกและแตกต่าง ตอบสนองความต้องการของผู้ชม โดยกำกับควบคุมการทำงานของผู้สื่อข่าวภาคสนามให้เป็นไปตามแผนงานของกองบรรณาธิการ พร้อมออกแบบแนวทางการพัฒนาศักยภาพของผู้สื่อข่าว เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและช่องทางในการรายงานข่าว และคอยนำเสนอแนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการทำงานให้กับผู้บังคับบัญชา ได้รับทราบเป็นข้อมูลและตัดสินใจ

     1. ปฎิบัติหน้าที่จัดทำ/รายงานข่าว เปิดหน้า ลงเสียง พากย์เสียง เขียน/จัดทำสกู๊ป และรายการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทุก Platform  ที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องครบถ้วน

     2. คอยกำกับทิศทางของประเด็นข่าวให้ตรงตามแผนงานของกองบรรณาธิการข่าว

     3. ต่อยอดประเด็นข่าวประจำวันให้เป็นข่าวเชิงลึก โดยทำงานเป็นตัวกลางระหว่างกองบรรณาธิการข่าวกับผู้สื่อข่าว

    4. นำเสนอแนวทางการทำงานให้กับผู้สื่อข่าว เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพตรงตามแผนงานของกองบรรณาธิการข่าว

    5. นำเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพของผู้สื่อข่าว ทั้งในส่วนของการคิดต่อยอดประเด็นข่าว ออกแบบการเล่าเรื่อง บุคลิกภาพหน้าจอ และการปรับตัวให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและช่องทางการนำเสนอข่าว

    6. นำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบงานของแผนกผู้สื่อข่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกับผู้บังคับบัญชา

    7.  วางแผนการผลิตข่าวเพื่อให้เป็นไปตามกรอบงบประมาณและนโยบายของบริษัท  

    8. สื่อสารนโยบายบริษัทฯอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ให้ผู้สื่อข่าวได้รับรู้และปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ

    9. สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือนให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ

   10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

   11.  ยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและคำสั่งต่าง ๆ ของบริษัท

   คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

   1อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

   2. ประสบการณ์อย่างน้อย   10 ปี  ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนาม     

   ความสามารถที่ต้องการ

   • สื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี
   • มีความยืดหยุ่น
   • มีไหวพริบในการต่อรองเจรจา
   • มีความคิดสร้างสรรค์
   • มีความรู้รอบตัว
   • สนใจความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
   • มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตข่าวเป็นอย่างดี

   • มีสำนึกรับผิดชอบและจิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน

   • มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ

   • มีความละเอียดรอบคอบ บริหารจัดการงานเฉพาะหน้าได้ดี  

   • มีสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

   สมัครตำแหน่งนี้

  7. เจ้าหน้าที่อาวุโสนิวส์คอนเทนต์ (Senior News Content) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา


   • บทบาทและความรับผิดชอบ

   • ช่วยบริหารงานข่าวออนไลน์ วางแผนงานและการนำเสนอข่าวการเมือง อาชญากรรม เศรษฐกิจ ต่างประเทศ บันเทิง กีฬา และข่าวที่สังคมให้ความสนใจผ่านช่องทางออนไลน์ในแต่ละวันให้สอดคล้องกับนโยบายของฝ่ายนิวมีเดีย จับประเด็นข่าวที่น่าสนใจมานำเสนอในรูปแบบข่าวออนไลน์ ตรวจสอบแหล่งที่มา เรียงลำดับเนื้อหาข่าวให้เข้าใจง่าย เพื่อสร้างให้เกิด Engagement ในกลุ่มผู้อ่าน

   • 1. ช่วยบรรณาธิการข่าวออนไลน์ในบริหารจัดการข่าวรายวันขึ้นบนหน้าเว็บไซต์ และ Social Media
   • 2. ผลิตคอนเทนต์ข่าวที่ได้มาจากทีมข่าวสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 ร่วมกับทีมข่าวออนไลน์ ขึ้นบนเว็บไซต์และแชร์บนโซเชียลมีเดีย ในรูปแบบข้อความ กราฟิก และคลิปวิดีโอ
   • 3. ผลิตคอนเทนต์ข่าวใหม่ซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ หรือประเด็นข่าวที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเอง ในรูปแบบข้อความ กราฟิก ภาพนิ่ง และคลิปวิดีโอ ขึ้นบนเว็บไซต์ และแชร์บนโซเชียลมีเดีย
   • 4. มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านด้วยการแสดงความคิดเห็นโต้ตอบกับผู้อ่านในกรณีที่ผู้อ่านเกิดข้อสงสัย หรือมีการซักถามเกี่ยวกับประเด็นที่นำเสนอ
   • 5.  ประสานงานกับแผนกวิเคราะห์ข้อมูลในการทำ SEO – Search Engine Optimization กับข่าวที่ทำขึ้นในแต่ละวัน
   • 6. ประสานงานกับแผนกการตลาดออนไลน์ในการกระจายเนื้อข่าวเพิ่มขึ้นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
   • 7. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   • 8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   • 9. ยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและคำสั่งต่าง ๆ ของบริษัท
   • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

   1. อายุ  27 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนท์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   2. ประสบการณ์ 3-5 ปี   ด้าน นักข่าวภาคสนาม หรือประสบการณ์ด้านรีไรท์เตอร์ข่าวออนไลน์
   3. การเล่าเรื่องแบบมัลติมิเดีย สามารถผลิตคอนเทนต์ให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มออนไลน์
   4. สามารถคิดประเด็นข่าว, สัมภาษณ์, หาข้อมูลเพื่อมาผลิตคอนเทนต์
   5. มีทักษะในการเขียนการเล่าเรื่องผ่านกราฟิกและการเล่าเรื่องผ่านวีดิโอ
   6. มีความรู้พื้นฐานด้านการเขียนคอนเทนต์ให้รองรับ SEO – Search Engine Optimization
   7. มีจรรยาบรรณในการรายงานข่าว
   8. มีพื้นฐานในการใช้โปรแกรม Photoshop เบื้องต้นเพื่อทำกราฟิกแบบง่าย
   9. สามารถตัดต่อวิดิโอเบื้องต้นได้
   10. สามารถปรับตัวเข้ากับการทำงานที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานบ่อยครั้ง
   11. สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้
   12. มีความสนใจในเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านการสื่อสาร    

   สมัครตำแหน่งนี้

  8. เจ้าหน้าที่จัดหารายการในประเทศ (Content Acquisition Officer-Local) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา


   บทบาทความรับผิดชอบ 

   จัดหารายการภายในประเทศที่น่าสนใจและมีคุณภาพ สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนงานของสถานีฯ เพื่อออกอากาศทางโทรทัศน์ให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด และดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ติดตามและรายงานผลความคืบหน้าให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

   1. ติดต่อประสานงานบริษัทผู้ผลิตรายการในประเทศเพื่อจัดหาข้อมูลรายการ (ไม่รวมรายการกีฬาและละคร) ทั้งในรูปแบบจ้างผลิต เช่าเวลา และรูปแบบอื่น (ถ้ามี)

   2. วิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหารายการในประเทศที่น่าสนใจ พร้อมจัดทำรายงาน เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา

   3. ติดต่อ ประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตรายการในประเทศ และจัดทำเอกสารอนุมัติรายการในประเทศ รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการด้านสัญญาให้ถูกต้องตามที่ได้รับอนุมัติ

   4. ประสานงาน ติดตาม และดำเนินการรับวัสดุเทปรายการล่วงหน้าให้ถูกต้องตามสัญญา เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเตรียมการผลิต ให้พร้อมออกอากาศต่อไป

   5. จัดทำฐานข้อมูลรายการในประเทศด้านลิขสิทธิ์รายการ ให้เป็นระบบพื้นฐาน สะดวกในการนำไปใช้

   6. จัดเตรียมข้อมูลงบประมาณด้านรายการในประเทศตามแผนงานของสถานีฯ

   7. ประสานงานข้อมูล และวัสดุส่งเสริมการตลาด  เพื่อสนับสนุนด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   8. ศึกษาด้านธุรกิจโทรทัศน์และสื่อที่เกี่ยวข้อง

   9. รายงานความคืบหน้าในด้านการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

   11. ยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและคำสั่งต่าง ๆ ของบริษัท


   คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

   1. อายุ  24 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   2. ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 1-2 ปี   ด้าน การจัดหารายการโทรทัศน์ หรือมีประสบการณ์การติดต่อประสานงานในธุรกิจโทรทัศน์
   3. ความสามารถที่ต้องการ 

                       - มีความรู้ในด้านรายการโทรทัศน์ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

                       - การใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น Microsoft Office, อินเตอร์เน็ต

                       - มีทักษะในการเจรจาต่อรองและประสานงาน ละเอียดรอบคอบ

                       - มีความสามารถในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน

                       - มีความรับผิดชอบ

                       - มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

                       - มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

                       - มีความทุ่มเท่ต่อองค์กร  

                  
    

   สมัครตำแหน่งนี้

  9. เจ้าหน้าที่นิวส์คอนเทนต์ - กีฬา (News Content - Sport ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

   • บทบาทและความรับผิดชอบ

   • นำเสนอข่าว กีฬา และข่าวที่สังคมให้ความสนใจผ่านช่องทางออนไลน์ในแต่ละวันให้สอดคล้องกับนโยบายของฝ่ายนิวมีเดีย จับประเด็นข่าวที่น่าสนใจมานำเสนอในรูปแบบข่าวออนไลน์ ตรวจสอบแหล่งที่มา เรียงลำดับเนื้อหาข่าวให้เข้าใจง่าย เพื่อสร้างให้เกิด Engagement ในกลุ่มผู้อ่าน

   1. ผลิตคอนเทนต์ข่าวที่ได้มาจากทีมข่าวสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 ร่วมกับทีมข่าวออนไลน์ ขึ้นบนเว็บไซต์และแชร์บนโซเชียลมีเดีย ในรูปแบบข้อความ กราฟิก และคลิปวิดีโอ
   2. ผลิตคอนเทนต์ข่าวใหม่ซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ หรือประเด็นข่าวที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเอง ในรูปแบบข้อความ กราฟิก ภาพนิ่ง และคลิปวิดีโอบนเว็บไซต์ และแชร์บนโซเชียลมีเดียในแต่ละวัน
   3. มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านด้วยการแสดงความคิดเห็นโต้ตอบกับผู้อ่านในกรณีที่ผู้อ่านเกิดข้อสงสัย หรือมีการซักถามเกี่ยวกับประเด็นที่นำเสนอ
   4. ประสานงานกับแผนกวิเคราะห์ข้อมูลในการทำ SEO – Search Engine Optimization กับข่าวที่ทำขึ้นในแต่ละวัน
   5. ประสานงานกับแผนกการตลาดออนไลน์ในการกระจายเนื้อข่าวเพิ่มขึ้นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
   6. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   8. ยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและคำสั่งต่าง ๆ ของบริษัท


   • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

   1. อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนท์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   2. ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้าน การจับประเด็นข่าว การสัมภาษณ์และการนำเสนอข่าวผ่านสื่อออนไลน์
   3. การรายงานข่าวแบบมัลติมิเดียสามารถผลิตคอนเทนต์ให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มออนไลน์
   4. สามารถคิดประเด็นข่าว, สัมภาษณ์, หาข้อมูลเพื่อมาผลิตคอนเทนต์
   5. มีทักษะในการเขียนการเล่าเรื่องผ่านกราฟิกและการเล่าเรื่องผ่านวีดิโอ
   6. มีความรู้พื้นฐานด้านการเขียนคอนเทนต์ให้รองรับ SEO – Search Engine Optimization
   7. มีจรรยาบรรณในการรายงานข่าว
   8. มีพื้นฐานในการใช้โปรแกรม Photoshop เบื้องต้นเพื่อทำกราฟิกแบบง่าย
   9. สามารถตัดต่อวิดิโอเบื้องต้นได้
   10. สามารถปรับตัวเข้ากับการทำงานที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานบ่อยครั้ง
   11. สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้

   สมัครตำแหน่งนี้

  10. เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิก (Graphic Designer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

   • บทบาทและความรับผิดชอบ

   ทำหน้าที่ออกแบบกราฟิก เพื่อการประชาสัมพันธ์ ข่าว และรายการต่าง ๆ ของสถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 บนสื่อออนไลน์ รวมถึงการออกแบบกราฟิก, อินโฟกราฟิก และโมชั่นกราฟิก เพื่อการเล่าเรื่อง การประกอบข่าว และเนื้อหาตามได้รับมอบหมายให้สวยงาม สื่อความหมายได้ชัดเจนเข้าใจง่าย

   1. ออกแบบงานกราฟิก เพื่อการประชาสัมพันธ์รายการวาไรตี้, ละคร, กีฬา และข่าว บนช่องทางเว็บไซต์พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36, Facebook PPTV HD 36, YouTube, PPTV HD 36, IG PPTV HD 36 และ Twitter PPTV HD 36
   2. ออกแบบงานกราฟิก อินโฟกราฟิก และโมชั่นกราฟิก เพื่อประกอบเนื้อหา รายการวาไรตี้, ละคร, กีฬา และข่าว บนเว็บไซต์พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36
   3. ออกแบบงานกราฟิก อินโฟกราฟิก และโมชั่นกราฟิก ในการเล่าเรื่อง รายการวาไรตี้, ละคร, กีฬา และข่าว ขึ้นบน Facebook PPTV HD 36, Twitter PPTV HD 36 และ IG PPTV HD 36
   4. ออกแบบงานกราฟิก สำหรับกิจกรรมสื่อสารการตลาด ของฝ่ายการตลาดที่จะขึ้นบนช่องทางเว็บไซต์พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36, Facebook PPTV HD 36, YouTube PPTV HD 36, IG PPTV HD 36 และ Twitter PPTV HD 36
   5. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   7. ยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและคำสั่งต่าง ๆ ของบริษัท

   • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

   1. อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา .ออกแบบนิเทศศิลป์, ศิลปกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
   2. มีประสบการณ์ 1-3 ปี ด้าน การออกแบบกราฟิก และการเล่าเรื่องผ่านกราฟิก 
   3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Photoshop 
   4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Illustrator 
   5. มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกราฟิกด้านออนไลน์ 
   6. มีความชำนาญในการออกแบบกราฟฟิกสำหรับงานข่าว 
   7. มีความชำนาญในการออกแบบเทมเพลทที่ใช้สื่อสารบนช่องทางโซเชียลมีเดีย 
   8. สามารถทำ Motion Graphic ได้  
   9. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
   10. ชอบศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
   11. สามารถปรับตัวเข้ากับการทำงานที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

   สมัครตำแหน่งนี้

  11. ผู้จัดการส่วนบริหารคอนเทนต์ออนไลน์ (Content Online Manager) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

   • บทบาทและความรับผิดชอบ

   ทำหน้าที่บริหารจัดการบุคลากรในส่วนงานงานคอนเทนต์ให้รองรับกับการผลิตคอนเทนต์การบริหารและวางแผนผลิตคอนเทนต์ออน์ไลน์ ขึ้นบนช่องทางเว็บไซต์ และโซเชียลมีเดียของสถานีฯ ในรูปแบบของบทความ ภาพ การเล่าเรื่อง และคลิปวีดีโอ รวมถึงการประสานงานกับฝ่ายทีวีในการนำคอนเทนต์ข่าว กีฬา และสุขภาพ มาผลิตใหม่ให้เหมาะสมกับการนำเสนอบนช่องทางออนไลน์ของสถานีฯ ให้ได้ตามทิศทาง และเป้าหมายที่ผู้บริหารวางไว้

   1. บริหารจัดการบุคลากรส่วนงานคอนเทนต์ออนไลน์เพื่อผลิตคอนเทนต์ในแต่ละวัน ในรูปแบบข้อความ กราฟิก ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว เพื่อรองรับการหารายได้

   2. วางแผน กำหนดประเด็นการนำเสนอคอนแทนต์ขึ้นบนช่องทางออนไลน์ในแต่ละวัน รวมถึงการวางแผนการสร้างสรรค์ การนำเสนอคอนเทนต์บนช่องทางออนไลน์รูปแบบใหม่ให้สามารถเข้าถึงผู้ชมบนช่องทางออนไลน์ และรองรับการหารายได้

   3. กำกับดูแลจัดการการทำงานของกองบรรณาธิการออนไลน์, ทีม Content Creator และทีม Photojournalist ให้การทำงานมีความเรียบร้อยเป้นไปตามแนวทาง และกลยุทธ์ที่ฝ่ายการตลาดออนไลน์วางแผนไว้

   4. ประสานงานร่วมกับฝ่ายการตลาดออนไลน์เพื่อข้อมูลสนับสนุนในการผลิตคอนเทนต์เช่น Realtime Content, ประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจบนสื่อสังคมออนไลน์

   5. ประสานงานกับฝ่ายข่าว ฝ่ายผลิต ของสถานีฯ ในการวางแผนและผลิตคอนเทนต์ขึ้นบนช่องทางออนไลน์

   6. ดูแลบริหารจัดการส่วนงานคอนเทนต์ให้ผลิตคอนเทนต์สำหรับลูกค้า

   7. นำเสนอแนวทางการผลิตคอนเทนต์รูปแบบใหม่ๆ บนช่องทางออนไลน์

   8. จัดทำงบประมาณส่วนงานคอนเทนต์ออนไลน์ในแต่ละปี

   9. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

   10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

   11. ยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและคำสั่งต่าง ๆ ของบริษัท   • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

   1. อายุ 35-40 ปี  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหริอปริญญาโท สาขา นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนท์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

   2. ประสบการณ์ 7-10 ปี   ด้าน การบริหารจัดการคอนเทนต์บนช่องทางออนไลน์

   3. ความสามารถที่ต้องการ

   1. มีความเข้าใจในธุรกิจสื่อสารนมวลชน ได้แก้สถานีโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์โดยสามารถบริหารจัดการกองบรรณาธิการสื่ออนไลน์
   2. มีความเข้าใจความเชี่ยวชาญในการผลิตคอนเทนต์แบบมัลติมีเดียให้เหมาะสมกับแต่ละแฟลตฟอร์มบนช่องทางออนไลน์ ที่ประกอบด้วยเว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย
   3. มีความรู้ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของสื่อออนไลน์ สามารถนำมาวางแผนในการผลิตคอนเทนต์ออนไลน์ให้รองรับการกับพฤติกรรมการรับชมบนสื่อออนไลน์
   4. มีความรู้พื้นฐานด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ สามารถวางแผนการผลิตคอนเทนต์ออนไลน์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
   5. มีความเป็นผู้นำคิดเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตคอนเทนต์ออนไลน์มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลาด
   6. มีความสนใจในการผลิตคอนเทนต์ออนไลน์รอบด้าน อาทิ ข่าว,คอนเทนต์ในกระแสโซเชียลทีเดีย, Green Content, คอนเทนต์สุขภาพ และคอนเทนต์วาไรตี้
   7. มีความสามารถพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลการรับชมบนสื่อออนไลน์เพื่อนำไปวางแผนหรือกำหนดทิศทางการนำเสนอคอนเทนต์ของช่องทางออนไลน์ของสถานีฯ

   สมัครตำแหน่งนี้

  12. ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวเช้า (Assistant News Editor) เปิดรับจำนวน 2 อัตรา รับสมัครด่วน!

    บทบาทและความรับผิดชอบ

   หาข่าว รวบรวม วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลของข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันตามประเภทข่าวที่ตนเองรับผิดชอบ และประสานงานกับฝ่ายหรือหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงจัดทำบทบรรยายข่าวเพื่อให้ได้ข่าวที่มีสาระเนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ


   1.  ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกองบรรณาธิการข่าว เพื่อให้สามารถเขียนบทบรรยายข่าวที่มีคุณภาพ ทันตามกำหนดเวลาที่วางไว้

   2. หาข่าว รวบรวม วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันตามประเภทข่าวที่ตนเองรับผิดชอบ และเชื่อมโยงงานกับ News Producer เพื่อให้ได้บทบรรยายข่าวมีเนื้อหาตรงกับภาพข่าว และสอดคล้องกับภาพรวมการนำเสนอข่าว

   3. ประชุมประเด็นข่าว ร่วมเสนอประเด็นและสนับสนุนข้อมูลทิศทางข่าวที่สำคัญต่อกองบรรณาธิการข่าว และส่วนงานผลิตข่าว

   4. ติดต่อประสานงานกับแหล่งข่าว เพื่อหาข้อมูลข่าวเพิ่มเติม รวมถึงนัดหมายสัมภาษณ์พิเศษหรือสัมภาษณ์ในรายการข่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของรายการที่รับผิดชอบ

   5. แก้ไขปัญหา อุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาข่าวและบทบรรยายข่าว ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรค

   6. ให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือด้านการจัดหาข่าวและการจัดทำบทบรรยายข่าวแก่ทีมงานตามที่ได้รับการร้องขอ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จและเป็นไปโดยราบรื่น

   7.  ร่วมเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

   8. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารนโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

   9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

   10. ยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและคำสั่งต่าง ๆ ของบริษัท


   คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

                 1. อายุ  27 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าว

                    2. ประสบการณ์ 5-8  ปี  ทั้งการเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามหรือเป็นผู้ผลิตเนื้อหาในกองบรรณาธิการข่าว

                    3. สามาถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในวงการสื่อ

                    4. สามารถใช้สื่อใหม่ได้ดีและรู้จักนำสื่อใหม่มาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเด็นข่าวไปในเชิงคุณภาพ

                    5. มีทักษะการเขียน และการสื่อสารที่อยู่ในเกณฑ์ดี

                    6. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

                    7. มีความรู้ความเข้าใจ ด้านกระบวนการผลิตข่าวหรือเขียนข่าวเป็นอย่างดี

   สมัครตำแหน่งนี้

  13. ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์รายการ (กีฬา) (Program Coordinator Producer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

   • บทบาทและความรับผิดชอบ

             รับผิดชอบในการผลิตรายการโทรทัศน์ คิดรูปแบบรายการ เขียนสคริปต์และหาข้อมูลที่จะมาใช้ในรายการ หาแขกรับเชิญที่เหมาะสมที่จะเข้ามาร่วมในรายการ และประสานงานกับแขกรับเชิญตามนโยบาย ที่ได้รับหมายจากทางสถานีฯ โดยมีเป้าหมายให้ได้รับความสำเร็จสูงสุดทั้งในด้านการสนับสนุนผลประกอบการและส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของสถานีฯ

     1. คิดรูปแบบรายการ ตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย

     2. ระดมสมองกับทีมงาน เพื่อคัดสรรรายการให้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด

     3. ทำ PROPOSAL รายการ เพื่อนำไปเสนองานต่อหัวหน้างาน

     4. ทำรันดาวน์ ในแต่ละตอน เพื่อระบุว่า ตอนนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับอะไร และแขกรับเชิญควรเป็นใครมาร่วมรายการได้บ้าง

     5. เริ่มติดต่อแขกรับเชิญเพื่อเข้ามาถ่ายทำรายการ ตาม PROPOSAL ที่ได้รับการอนุมัติ

     6. หาข้อมูลและเขียนสคริปส์ พร้อมจะถ่ายทำรายการ

      7. หาภาพ Insert ทั้งภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง พร้อมภาพกราฟิก มาให้เพียงพอต่อข้อมูลที่แขกรับเชิญได้พูดถึงประเด็นต่าง ๆ ในรายการ เพื่อให้รายการดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

      8. ส่งรันดาวน์และสคริปส์รายการที่สมบูรณ์ให้กับพิธีกรและแขกรับเชิญของรายการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

      9. ทำการบรีฟแขกรับเชิญก่อนที่รายการจะเริ่มถ่ายทำ

     10. ต้องรู้จักการควบคุมเวลาในแต่ละเบรกให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรันดาวน์ ถ้าเกินต้องไปตัดทอนเวลาในเบรกต่อไป ซึ่งระหว่างการถ่ายทำสามารถเพิ่มเติมข้อมูลที่น่าสนใจเข้าไปได้ระหว่างพักเบรกรายการหรืออาจจะลดทอนบางประเด็นเพื่อให้ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้

      11. ถ้าเป็นรายการเทป ถ้ามีข้อผิดพลาดสามารถจดบันทึกเพื่อมาแก้ไขตอนตัดต่อรายการได้ หรืออยากจะเพิ่มเติมข้อมูล ก็สามารถทำได้

      12. ถ้าเป็นรายการเทป จะต้องจดบันทึกเวลาแต่ละเบรกพร้อมกลับมาพูดคุยกับฝ่ายตัดต่อว่ามีข้อมูลอะไรที่ต้องเพิ่มเติม หรือมีข้อมูลอะไรที่จะต้องตัดออก เพื่อความเหมาะสมของรายการ

      13. เมื่อตัดต่อรายการเสร็จแล้ว ต้องตรวจเช็คด้วยตัวเองทุกครั้ง เพื่อดูความสมบูรณ์แบบของรายการ ก่อนที่จะส่งออกอากาศ

      14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

      15. ยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและคำสั่งต่าง ๆ ของบริษัท

   • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

                     1. อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

                     2. ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป  ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์

                     3. มีความรู้และความเข้าใจในการผลิตรายการโทรทัศน์

                     4. มีทักษะและความสามารถในการเข้าหาและเจรจากับพิธีกรและแขกรับเชิญของรายการ

                     5. ต้องเป็นคนช่างสังเกต และคอยศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์อยู่ตลอดเวลา เพื่อนำมาปรับรูปแบบรายการให้เข้ากับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

                     6. ต้องคอยหาความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่เป็ฯกระแสในปัจจุบัน เพื่อนำมาปรับใช้และนำเสนอในรายการตามความเหมาะสม

                     7. สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

                     8. มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน รวมถึงทักษะการเขียนที่มีประสิทธิภาพ

                     9. เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีปฏิภาณไหวพริบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถรักษาความลับขององค์กรได้อย่างดี

                   10. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรม Word, Excel และ PowerPoint

   สมัครตำแหน่งนี้


  สามารถนำส่งเอกสารมาที่  Email. Recruit@pptvthailand.com เท่านั้น

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-118-0080