ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic Designer) เปิดรับจำนวน 3 อัตรา รับสมัครด่วน!

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

     ออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหว ในรายการโทรทัศน์  สื่อโฆษณา และสื่อประชาสัมพันธ์ ของ PPTV เพื่อให้รายการและสื่อดังกล่าว


  มีความสวยงาม และสามารถนำไปใช้ดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ 20-35 ปี วุฒิการศึกษา ปวส ปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์, สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  2. ประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี   ด้านการผลิตกราฟฟิกสำหรับรายการโทรทัศน์

  3.  สามารถทำงานเป็นกะได้

  4. สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, After Effect ได้ เป็นอย่างดี

  5. สามารถใช้โปรแกรม 3 มิติโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งได้ (3dsmax ,Maya ,Cinema4d) 

  6. ถ้าสามารถใช้ Viz Artist ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ข่าว (News Coordinator Producer) เปิดรับจำนวน 2 อัตรา

  •   บทบาทและความรับผิดชอบ

           ดูแล จัดเตรียมงาน และประสานงานทั้งภายในและภายนอก รองรับการผลิตข่าวและรายการข่าว รวมถึงรายงานความคืบหน้า และประเด็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน

  • การผลิตรายการข่าวแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อสนับสนุนการผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการผลิตข่าวและรายการข่าวที่กำหนดไว้ และมีความถูกต้อง

  • เหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ 

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาวิชา : นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ 1-3 ปี   ด้าน ประสานงาน การจัดทำเอกสาร และการผลิตข่าวและรายการข่าว
  3. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและประสานงานที่ดี
  4. ใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
  5. มีความรู้ ความเข้าใจด้านกระบวนการผลิตข่าวทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเป็นอย่างดี

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้สื่อข่าว (News Reporter) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

            แสวงหาข่าว เน้นข้อมูลเชิงลึกของข่าวดังกล่าว เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการเขียนบทบรรยายข่าว รายงานข่าวออกอากาศในกรณีถ่ายทอดสดนอก
   สถานที่ เพื่อผลิตข่าวที่ทันเหตุการณ์ รวมถึงทำสกู๊ปข่าว โดยมีเนื้อหาที่ถูกต้อง ครบถ้วน ภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

   • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

   1. การศึกษา: สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาวิชา: นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์การทำสารคดีเชิงข่าว หรือสารคดีสั้น 
   3. มีประสบการณ์ในสายงานข่าวอย่างน้อย 2 ปี ในสายข่าวเกี่ยวกับอาชญากรรม, สังคม หรือ สิ่งแวดล้อม
   4. มีความคิดสร้างสรรค์ กล้านำเสนอ
   5. สามารถเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้คราวละหลายวัน
   6. มีความอดทน สามารถรับแรงกดดันได้ 
   7. มีความรู้ความเข้าใจด้านกระบวนการผลิตข่าวทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเป็นอย่างดี

   สมัครตำแหน่งนี้

  1. เจ้าหน้าที่ตัดต่อข่าว (News Video Editor) เปิดรับจำนวน 2 อัตรา รับสมัครด่วน!

   •       บทบาทและความรับผิดชอบ

                  ตัดต่อรายการข่าวที่จะออกอากาศ ทั้งในส่วนของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ได้จากการเก็บภาพของช่างภาพ การดาวน์โหลดในอินเตอร์เน็ต และการหาภาพข่าวจากฐานข้อมูลกลาง เพื่อผลิตรายการข่าว หรือ สารคดีข่าวที่มีคุณภาพ ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด และมีความถูกต้องเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

    • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

    1. ประสบการณ์การทำงานตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว อย่างน้อย 0 - 3 ปี

    2. มีความสามารถในการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดี

    3. สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อรายการโทรทัศน์ เช่น Adobe Premiere Pro ได้เป็นอย่างดี

    4. มีความรู้ความเข้าใจ และความสนใจด้านกระบวนการผลิตข่าวได้เป็นอย่างดี

   สมัครตำแหน่งนี้

  2. เจ้าหน้าที่ออกแบบเว็บไซต์ (Web Designer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

   บทบาทและความรับผิดชอบ

   ออกแบบงาน Graphic Design ของเว็บไซต์ PPTVHD36.COM โดยคำนึงถึงเนื้อหา ผู้ใช้งาน และเทรนด์เป็นสำคัญ งานออกแบบจะต้องมีความสวยงาม แปลกใหม่ น่าสนใจ
   ใช้งานง่าย ประสานงานร่วมกับ
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์ และความต้องการในการนำเสนอเนื้อหาและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านทางเว็บไซต์ได้ตรงกับความต้องการ และนโยบายของบริษัทฯ

   คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

   1. อายุ   21   ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา  สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า   สาขานิเทศศิลป์, ศิลปกรรม ,ออกแบบกราฟิก ,คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
    หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   2. ประสบการณ์   2 – 3   ปี   ด้าน   การออกแบบเว็บไซต์
   3. ความสามารถที่ต้องการ   ความชำนาญการใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, Sketch


   สมัครตำแหน่งนี้

  3. เจ้าหน้าที่ดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง แพลนเนอร์ (Digital Marketing Planner) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

   บทบาทและความรับผิดชอบ

        วางแผน จัดทำกลยุทธ์การหารายได้บนช่องทางออนไลน์ และดูแลช่องทาง Social Media ของสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 เพื่อใช้เป็นช่องทางการหารายได้ และการสื่อสารการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งช่วยคิดแพคเกจสนับสนุนการขายบนช่องทางออนไลน์ และรูปแบบการขายแบบ Integrated กับหน้าจอทีวี พร้อมกับดูแลการเผยแพร่และจัดทำรายงานผลให้กับลูกค้

   คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

        1. อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะนิเทศศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง
        2. ประสบการณ์ อย่างน้อย 1-3 ปี ด้านการพัฒนา จัดทำกลยุทธ์และการวางแผนการสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางออนไลน 
        3. ความสามารถที่ต้องการ
            3.1. มีความเข้าใจการตลาดออนไลน์ การใช้เครื่องมือในการทำการตลาดผ่าน Social Media
            3.2. สามารถสื่อสารการตลาดออนไลน์ได้/ สามารถเขียนข่าวเบื้องต้น 
            3.3. มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ วางกลยุทธ์การตลาดออนไลน์และการสื่อสารการตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
            3.4 สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Adobe Photoshop


   สมัครตำแหน่งนี้

  4. วิศวกรระบบ (System Engineer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

   บทบาทและความรับผิดชอบ

            ดำเนินการดูแลระบบสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายสื่อใหม่ทั้งหมด ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง คอยติดตาม และบำรุงรักษาระบบให้ Capacity ของทุกระบบสามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอ มีการสนับสนุนการทำงานกับทีม เพื่อให้คำแนะนำแนวทางสำหรับการออกแบบระบบให้กับทีมพัฒนาระบบได้

   คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

   1. อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ (CE), เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

   2. ประสบการณ์ 2 – 3 ปี ด้าน การดูแลเซิร์ฟเวอร์ Linux, การติดตั้ง Services ต่างๆ ที่ Developers จำเป็นต้องใช้งาน

   3. ความสามารถที่ต้องการ

        - มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Linux, ทักษะการใช้งาน Shell Script หรือภาษาสคริป์อื่นๆ เช่น Python เป็นต้น

        - เข้าใจหลักการทำงานแบบ Client & Server, AWS Architecture หรือ GCP หรือ Azure อย่างใดอย่างหนึ่ง

         - มีพื้นฐานด้านการเป็น Devops ที่ดี

         - เข้าใจหลักการทำงานแบบ Micro Service Architecture

         -  เคยมีประสบการณ์การติดตั้ง และการ configuration Centos, LAMP / LEMP Stack

          - รู้จัก LAMP / LEMP Stack, MEAN Stack, Elastic Stack


   สมัครตำแหน่งนี้

  5. โปรแกรมเมอร์ (Programmer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

   บทบาทและความรับผิดชอบ

   ปฏิบัติงานและสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม, ระบบงานต่าง ๆ เพื่อช่วยเสริม หรือ ปรับปรุงการปฏิบัติของพนักงานให้เป็นไปตามความต้องการและนโยบายของบริษัท

   คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

   1. อายุ  20   ปี ขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขา Computer Science, เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

   2. ประสบการณ์ 0 - 1  ปี   ด้านการพัฒนาโปรแกรม ระบบคอมพิวเตอร์

   3. สามารถพัฒนาระบบด้วยภาษา HTML ,CSS, Java Script, ASP.NET, C# , PHP ,SQL 

   4. มีเข้าใจพื้นฐานของระบบฐานข้อมูล  MSSQL , MySQL 

   5. สามารถใช้เครื่องมือ Git Version Control ในการพัฒนาระบบ 

   6. มีความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
   สมัครตำแหน่งนี้

  6. ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์รายการสังคมธุรกิจและบันเทิง (Social Business and Entertainment Program Co – Producer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

   บทบาทและความรับผิดชอบ

   ปฏิบัติงานในการผลิตรายการข่าวสังคมธุรกิจและบันเทิง ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อผลิตรายการข่าวสังคมธุรกิจและบันเทิงที่มีคุณภาพดี

   มีรูปแบบและเนื้อหา รวดเร็ว สนุกสนาน ตรงตามนโยบายที่กำหนด เป็นไปตามกำหนดเวลาที่วางไว้ และมีความถูกต้องเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

   คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

   1. อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป   สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
   2. ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้าน การผลิตรายการข่าว ผลิตรายการและควรมีประสบการณ์เป็นผู้สื่อข่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
   3. สามารถเขียนข่าวได้ดี มีทักษะในการเลือกภาพ เลือกเสียง ให้ตรงกับเนื้อหาข่าว
   4. สามารถเรียบเรียง แก้ไขเนื้อหาของข่าวให้ถูกต้องสอดคล้องกับรูปแบบรายการ
   5. สามารถจัดลำดับความสำคัญของข่าว และจัดเรียงลำดับการนำเสนอข่าว ได้อย่างสอดคล้องกลมกลืน
   6. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   7. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานที่ดี
   8. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Internet Explorer และโปรแกรมตัดต่อรายการโทรทัศน์ เช่น Adobe Premiere Pro ได้ในระดับพื้นฐาน
   9. มีความรู้ ความเข้าใจภาพรวมของกระบวนการออกอากาศ และสามารถควบคุมการออกอากาศได้ทั้งรายการสด และบันทึกเทป

   สมัครตำแหน่งนี้

  7. เจ้าหน้าที่ตัดต่อรายการ (Program Video Editor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

   บทบาทและความรับผิดชอบ

       เพื่อรับผิดชอบในการตัดต่อรายการของทางสถานี โดยมีเป้าหมายให้ได้รับความสำเร็จสูงสุดทั้งในด้านการสนับสนุนผลประกอบการและส่งเสริมภาพลักษณ์


   อันดีของสถานีฯ

   คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

   1. อายุ 23 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป  สาขา นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์,ศิลปกรรมศาสตร์  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

   2. ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป   ด้าน การตัดต่อ

   3. สามารถใช้โปรแกรม ตัดต่อ ได้เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรม Adobe Premiere Pro

   4. มีความรู้และความเข้าใจในงานด้านการตัดต่อ มุมภาพและเครื่องมือทีใช้ทำงาน โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

   5. สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

   สมัครตำแหน่งนี้

  8. เจ้าหน้าที่จัดหารายการต่างประเทศ (Content Acquisition Officer -International ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

   บทบาทและความรับผิดชอบ

             จัดหารายการต่างประเทศที่น่าสนใจและมีคุณภาพ สอดคล้องกับกลยุทธ์และงบประมาณของสถานีฯ เพื่อออกอากาศทางโทรทัศน์ โดยดำเนินการติดต่อ


   ประสานงานกับหน่วยงาน ภายใน และ ภายนอก รวมถึงต่างประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

   คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

   1. อายุ  25 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

   2. ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป   หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดหารายการหรือมีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   3. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (TOEIC 550 หรือเทียบเท่า)

   4. มีความสามารถในการวางแผน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

   5. มีความสามารถในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน

   6. มีความละเอียดรอบคอบ


   สมัครตำแหน่งนี้


  สามารถนำส่งเอกสารมาที่
  ฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
  เลขที่ 5 ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพลเขตจตุจักร
  กรุงเทพมหานคร 10900

  Email. Recruit@pptvthailand.com

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-118-0080