ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

 • ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวต่างประเทศ (Assistant Foreign News Editor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

  บทบาทและความรับผิดชอบ

         หาข่าว รวบรวม วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลของข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันตามประเภทข่าวที่ตนเองรับผิดชอบ และประสานงานกับฝ่ายหรือหน่วยงานต่าง ๆ

  รวมถึงจัดทำบทบรรยายข่าว


  • ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกองบรรณาธิการข่าว
  • หาข่าว รวบรวม วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันตามประเภทข่าวที่ตนเองรับผิดชอบ และเชื่อมโยงงานกับ News Producer
  • ประชุมประเด็นข่าว ร่วมเสนอประเด็นและสนับสนุนข้อมูลทิศทางข่าวที่สำคัญต่อกองบรรณาธิการข่าว และส่วนงานผลิตข่าว
  • ติดต่อประสานงานกับแหล่งข่าว เพื่อหาข้อมูลข่าวเพิ่มเติม รวมถึงนัดหมายสัมภาษณ์พิเศษหรือสัมภาษณ์ในรายการข่าว
  • ให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือด้านการจัดหาข่าวและการจัดทำบทบรรยายข่าวแก่ทีมงานตามที่ได้รับการร้องขอ

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ 27 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าว

            2. ประสบการณ์ 5-8  ปี  ทั้งการเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามหรือเป็นผู้ผลิตเนื้อหาในกองบรรณาธิการข่าว

            3. สามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในวงการสื่อ

            4. สามารถใช้สื่อใหม่ได้ดีและรู้จักนำสื่อใหม่มาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเด็นข่าวไปในเชิงคุณภาพ

            5. มีทักษะการเขียน และการสื่อสารที่อยู่ในเกณฑ์ดี


  สมัครตำแหน่งนี้

 • ช่างภาพ (Cameraman) เปิดรับจำนวน 2 อัตรา

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

   บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปถ่ายทำ และประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานภาพข่าว

  ภาพรายการ และภาพงานสนับสนุนขององค์กร ที่มีคุณภาพดีและสอดคล้องกับภาพรวมของเนื้อหาข่าว รายการ และงานสนับสนุนขององค์กร   • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  • อายุ 22 ปี ขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  • ประสบการณ์ 0-3  ปี   ด้าน มีความรู้และความเข้าใจในการถ่ายทำรายการ และการใช้อุปกรณ์ในการถ่ายทำภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง มีความสามารถในการใช้และรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทำได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการประสานงานที่ดี และเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  • มีจิตใจรักงานบริการ /สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
  • มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ
  • สามารถทำงานล่วงเวลา ออกนอกสถานที่ ออกต่างจังหวัด และทำงานในวันหยุด
  • มีใบอนุญาตขับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์
  • มีพาหนะเป็นของตัวเอง หรือ สามารถเดินทางได้อย่างคล่องตัว

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้สื่อข่าวกีฬา (News Reporter (Sport) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

   1. พัฒนาต่อยอดประเด็นข่าวกีฬาประจำวันให้เป็นข่าวเชิงลึก ตอบสนองความสนใจของผู้ชม
   2. นำเสนอความคิดและมีส่วนร่วมในการออกแบบชิ้นงานร่วมกับกองบรรณาธิการข่าวกีฬา
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

   1.  อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

   2. ประสบการณ์  3-5 ปี   ด้าน การเป็นผู้สื่อข่าวกีฬาหรือวิชาชีพอื่นที่ใกล้เคียง /สามารถทำข่าวได้ทั้งหน้าจอและออนไลน์ได้

          ความสามารถอื่นๆ

   • - การคิดอย่างมีเหตุมีผล/สื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี/มีความยืดหยุ่น
   • - มีไหวพริบในการต่อรองเจรจา/มีความคิดสร้างสรรค์/มีความรู้รอบตัว
   • มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตข่าวเป็นอย่างดี
   • มีสำนึกรับผิดชอบและจิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน
   • มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ
   • มีความละเอียดรอบคอบ บริหารจัดการงานเฉพาะหน้าได้ดี  
   • - มีสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้อำนวยการอาวุโสส่วนการเงินและบัญชี (Senior Finance and Accounting Director ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

  •   บทบาทและความรับผิดชอบ

  ดำเนินงานตามนโยบาย แผนกลยุทธ์ และขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเงินและบัญชี ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ


  นำเสนอต่อกรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน เพื่อนำไปสู่การวางแผนการทำงานของฝ่ายให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  1. บริหารจัดการให้การทำงานของฝ่ายการเงินและบัญชีให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

  2. ตรวจทานความถูกต้องของรายการบันทึกบัญชีทั่วไป

  3. บริหารจัดการขั้นตอนการปฎิบัติงานให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  4. จัดทำงบกระแสเงินสด ปิดบัญชีรายเดือนและรายปี จัดเตรียมงบการเงินรายเดือนและรายปี

  5. วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน นำเสนอประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไข และแก้ปัญหาให้ฝ่ายบริหาร

  6. รับผิดชอบการวางแผนงานด้านการเงินและบัญชีเพื่อควบคุม ตรวจสอบ และบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

   • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

   •      1. อายุ 35 - 45 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   •          (หากเป็นผู้สอบบัญชีและได้รับใบอนุญาตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
   •      2.  ประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปี  ด้านบัญชี และมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านการบริหาร
   •      3.  มีความเป็นผู้นำ และสามารถบริหารทีมงานในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก
   •      4.  มีความรู้ด้านบัญชี กฎหมายภาษี

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ข่าว (รายการข่าว) (News Coordinator Producer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  • บทบาทและความรับผิดชอบ 

  1. รับมอบหมายงานจากโปรดิวเซอร์ ออกแบบวิธีการนำเสนอในรูปแบบรายการข่าวสดหรือทำเทป (Package)ทั้งออนแอร์และออนไลน์  
  2. ประสานงานกับกองบรรณาธิการ เพื่อนำไปผลิตชิ้นงานข่าว  
  3. ประสานงานกับหน่วยงานข้างนอกและแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง ในกรณีออกไปถ่ายทำนอกสถานที่ 
  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
  1. อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2. ประสบการณ์ 1-4 ปี ด้านการทำข่าว เขียนสคลิป ควบคุมการถ่ายทำ 
  3. มีประสบการณ์ในการทำรายการข่าวในรูปแบบในสตูดิโอ และนอกสถานที่ 
  4. มีความรู้ ความเข้าใจด้านกระบวนการผลิตข่าวทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลังเป็นอย่างดี
  5. มีทักษะในการใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro สามารถวางเขตงานให้กับเจ้าหน้าที่ตัดต่อข่าวได้


  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

  1. ดำเนินการสรรหา คัดเลือกพนักงานตามขั้นตอนต่างๆให้ได้เหมาะสมกับงาน 
  2. สรุปตำแหน่งงาน และลงประกาศตำแหน่งงานว่างในแต่ละเดือน
  3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการนัดสัมภาษณ์งาน และร่วมสัมภาษณ์กับหน่วยงาน  
  4. ดูแลระบบงานนักศึกษาฝึกงาน และเป็นผู้ประสานกับมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  5. ติดต่อประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการขอการตรวจประวัติอาชญากรรมของพนักงานใหม่ 
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป  สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ 1-3 ปี   ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาคัดเลือก
  3. ความสามารถที่ต้องการ  มีความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนอัตรากำลังคน การสรรหาคัดเลือกบุคลากร การจัดทำ JD/JS

  สมัครตำแหน่งนี้

 • อื่นๆ () เปิดรับจำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ตัดต่อละคร (Drama Video Editor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

  1. ดำเนินการตัดต่อ และสร้างสรรค์แนวคิด รูปแบบในการตัดต่อภาพและเสียง 
  2. ควบคุมคุณภาพของการตัดละครในแต่ละตอนให้ได้ตามมาตรฐาน
  3. ออกแบบ สร้างสรรค์สปอตโปรโมทละครโทรทัศน์ ในรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์  
  4. ตรวจสอบ รูปแบบภาพและเสียงของเนื้อหาละครโทรทัศน์ ให้มีคุณภาพ 

  คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุไม่เกิน 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การละครหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อ เช่น Premier Pro และ Photo Shop ได้เป็นอย่างดี
  • หากมีทักษะในการใช้โปรแกรมอื่น ๆ เช่น Adobe Audition, Illustrator, After Effects, Final cut จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ ด้านการตัดต่อรายการ หรือ ละครโทรทัศน์ 
  • มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการตัดต่อละครโทรทัศน์
  • มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบสูง

  สมัครตำแหน่งนี้

 • หัวหน้าแผนกบัญชี (Accounting Supervisor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

  บทบาทและความรับผิดชอบ

  ควบคุม บริหารงาน วางแผน กำกับ ติดตาม และตรวจสอบงานบัญชี เพื่อปิดงบการเงินพร้อมวิเคราะห์งบการเงิน รวมถึงการสนับสนุนข้อมูลทางการเงินเพื่อการบริหารงานของคณะผู้บริหาร 
  1. ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายและรายการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องก่อนยืนยันรายการเข้าบัญชีแยกประเภทในระบบ NAV
  2. ตรวจความถูกต้องการบันทึกบัญชีทั้งด้านรายรับ รายจ่าย รายการตั้งหนี้ และปรับปรุงรายการก่อนผ่านไปบัญชีแยกประเภท  
  3. จัดทำรายงานยอดการวางบิลลูกหนี้ ยอดลูกหนี้รายใหม่ และยอดรับชำระจากลูกหนี้เสนอผู้บริหารเป็นรายเดือน
  4. ติดตามทวงถามลูกหนี้ที่ค้างชำระพร้อมจัดทำรายงานความคืบหน้าการติดตามหนี้เสนอผู้บริหารเป็นรายเดือน

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ ไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป  สาขา การเงิน การธนาคาร การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ 3-5 ปี   ด้านการบริหารการเงินการบัญชี
  1.  ความสามารถที่ต้องการ
  3.1  มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีด้านการวิเคราะห์ การจัดทำแผนการเงินและการลงทุน การบริหารงบประมาณ
  3.2  สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
  3.3  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และการวางแผน
  3.4  มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้ความกดดันดี 

   

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่เซ็นเซอร์และสนับสนุนรายการ (Censor and Content Support Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

  1. ตรวจสอบเนื้อหารายการ ทั้งภาพ เสียง การใช้ภาษา ให้ถูกต้องก่อนเผยแพร่ 
  2. ตัดต่อรายการให้ถูกต้องตามตอนออกอากาศ  
  3. ประสานงานกับผู้ผลิตในการแก้ไข ในกรณีที่ต้องมีการเซ็นเซอร์รายการให้ทันออกอากาศ
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ 25-30 ปี วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน, ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านตรวจสอบคุณภาพรายการ
  3. หากมีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการและการสื่อสารมวลชนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความรู้ด้านรายการโทรทัศน์
  5. มีความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการและการสื่อสารมวลชนเบื้องต้น
  6. มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมตัดต่อได้

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวทั่วไป (ข่าวเช้า) (Assistant News Editor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

   บทบาทและความรับผิดชอบ

  1.  หาข่าว รวบรวม วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลของข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน  

  2. ประสานงานกับฝ่ายหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  3. จัดทำบทบรรยายข่าวเพื่อให้ได้ข่าวที่มีสาระเนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ 


  คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

                1. อายุ  27 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าว

               2. ประสบการณ์ 5-8  ปี  ทั้งการเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามหรือเป็นผู้ผลิตเนื้อหาในกองบรรณาธิการข่าว

               3. สามาถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในวงการสื่อ

               4. สามารถใช้สื่อใหม่ได้ดีและรู้จักนำสื่อใหม่มาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเด็นข่าวไปในเชิงคุณภาพ

               5. มีทักษะการเขียน และการสื่อสารที่อยู่ในเกณฑ์ดี

               6. มีความรู้ความเข้าใจ ด้านกระบวนการผลิตข่าวหรือเขียนข่าวเป็นอย่างดี

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ครีเอทีฟ (Creative) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

      บทบาทและความรับผิดชอบ           

             1. สร้างสรรค์แนวคิดและรูปแบบในการนำเสนองานด้านการออกแบบสร้างสรรค์องค์ประกอบศิลป์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ และจัดทำสื่อ/สปอตโฆษณา
             2. ประชุมร่วมกับผู้บังคับบัญชาและทีมงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
             3. ควบคุมดูแล ตรวจสอบ รูปแบบและเนื้อหา
             4. นำเสนอแนวคิดของการออกแบบสร้างสรรค์องค์ประกอบศิลป์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ และการจัดทำสื่อ/สปอตโฆษณาส่งเสริมรายการโทรทัศน์รูปแบบต่าง ๆ

        คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

                        1. อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์ สื่อดิจิทัล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  
                        2. ประสบการณ์ 3-5 ปี ด้าน การคิดรูปแบบสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์และสื่อ/สปอตโฆษณาส่งเสริมยุทธศาสตร์ผังรายการโทรทัศน์ 
                        3. มีความรู้และเข้าใจในงานออกแบบศิลป์และกระบวนการในการผลิตรายการโทรทัศน์ 
                        4. มีความรู้และความเข้าใจในการสร้างสรรค์และขั้นตอนการผลิตงานการจัดทำสื่อ/สปอตโฆษณาส่งเสริมยุทธศาสตร์ผังรายการโทรทัศน์ 
                        5. มีความคิดสร้างสรรค์
                        6. สามารถเขียนบทประชาสัมพันธ์รายการโทรทัศน์ได้ 
                        7. มีความรู้ ความสามารถด้านการตัดต่อสปอตโฆษณาส่งเสริมรายการโทรทัศน์ หรือสามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere เบื้องต้นได้ 

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้สื่อข่าว (News Reporter) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

  • บทบาทและความรับผิดชอบ   

  •           ผลิตข่าวสถานการณ์ประจำวันและข่าวเชิงลึกให้สามารถตอบสนองความต้องการรับรู้ของผู้ชมและสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม  ด้วยรูปแบบที่สอดรับกับพฤติกรรมของผู้รับข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยอาศัยทักษะการสื่อสารและผลิตชิ้นงานที่เหมาะสมกับ Platform ต่าง ๆ ของบริษัท   พร้อมทั้งนำเสนอ    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อต่อยอดประเด็นข่าวและรูปแบบการนำเสนอร่วมกับกองบรรณาธิการ เพื่อให้เนื้อหาข่าวถูกต้อง รอบด้าน เป็นธรรมและมีความน่าสนใจ ภายใต้หลักจริยธรรมการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน  

   • ปฎิบัติหน้าที่จัดทำ/รายงานข่าว เปิดหน้า ลงเสียง พากย์เสียง เขียน/จัดทำสกู๊ป และรายการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทุก Platform  ที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องครบถ้วน
   • พัฒนาต่อยอดประเด็นข่าวประจำวันให้เป็นข่าวเชิงลึก ตอบสนองความสนใจของผู้ชม
   • นำเสนอความคิดและมีส่วนร่วมในการออกแบบชิ้นงานร่วมกับกองบรรณาธิการ ให้มีความน่าสนใจ ทั้งเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอ
   • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทุกช่องทาง นำเสนอข่าวให้สามารถเข้าถึงผู้ชมได้มากที่สุด
   • สร้างตัวตนและภาพลักษณ์ของตัวเอง (Personal branding) เป็นผู้นำเสนอข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว
   • พัฒนาทักษะส่วนตัวในการรายงานข่าวผ่านทุก Platform ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
   • ออกแบบและติดตามทุกขั้นตอนการทำงาน ทั้ง Pre - Production, Production, Post Production เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
   • นำเสนอประเด็นข่าวที่แตกต่างไปจากความสนใจของสังคมในเวลานั้น แต่มีคุณค่าความเป็นข่าว เพื่อสร้างประเด็นข่าวใหม่ ๆที่แตกต่างและหาไม่ได้จากสำนักข่าวอื่น

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1.  อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  2.  ประสบการณ์  0-3 ปี   ด้าน การเป็นผู้สื่อข่าวหรือวิชาชีพอื่นที่ใกล้เคียง  

                       3.  ความสามารถที่ต้องการ

  •  การคิดอย่างมีเหตุมีผล
  • สื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี
  • มีความยืดหยุ่น
  • มีไหวพริบในการต่อรองเจรจา  
  • มีความคิดสร้างสรรค์
  • มีความรู้รอบตัว
  • มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตข่าวเป็นอย่างดี
  • มีสำนึกรับผิดชอบและจิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน
  • มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ
  • มีความละเอียดรอบคอบ บริหารจัดการงานเฉพาะหน้าได้ดี  
  • มีสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

   

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่ตัดต่อข่าว (News Video Editor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  • บทบาทและความรับผิดชอบ  

  • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายงานจากโปรดิวเซอร์ หรือผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ ในการผลิตส่วนงานข่าว
  • หารือร่วมกับทีมงาน เพื่อทำตัวอย่าง และโครงเรื่องในการลำดับภาพ ตามแผนงานที่กำหนดจากโปรดิวเซอร์ หรือผู้ช่วยโปรดิวเซอร์
  • เตรียมฟุตภาพ ในการผลิตรูปแบบเนื้อหา

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  • อายุ 22 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี ด้าน การลำดับภาพข่าว
  • มีความสามารถในการวางรูปแบบของการนำเสนอภาพข่าวออนแอร์ และออนไลน์, ชอบการทำข่าว, มีความเข้าใจพื้นฐานโปรแกรมในการลำดับภาพ
  • มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ อยู่เสมอ
  • มีสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี และรับมือกับความกดดันได้ดี
  • มีทักษะในการใช้ Adobe Premiere Pro เป็นอย่างดี
  • มีความคิดสร้างสรรค์
  • แนบผลงานมาด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic Designer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

  1. ออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนส่วนงานข่าว และโปรดักชั่น

  2. ออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหวงานประจำวัน Info Graphic, Immersive และงานกราฟิกต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานส่วนงานข่าว และโปรดักชั่น  

  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ 23-35 ปี วุฒิการศึกษา คณะนิเทศศาสตร์, คณะวิทยาการสานสนเทศ, คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณะอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

  2. ประสบการณ์ 0-3 ปี   ด้านการออกแบบภาพเคลื่อนไหว

  3.  สามารถออกแบบกราฟิกทั้ง 2D และ 3D

  4. สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, After Effect, 3DMax ได้ เป็นอย่างดี

  5. มีความรู้ ความสามารถเรื่องงานตัดต่อ สามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere เบื้องต้นได้

  6. ถ้าสามารถใช้ Viz Artist ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เลขานุการผู้บริหาร (Secretary) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

  หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

  1. จัดการนัดหมาย และบริหารตารางงานของผู้บริหาร 
  2. จัดการนัดหมาย เตรียมเอกสารในวาระการประชุม เข้าร่วมประชุม บันทึก และทำสรุปรายงานการประชุมของผู้บริหาร
  3. ศึกษาข้อมูล ติดตาม ดูแลความเรียบร้อยของเอกสารเสนอเซ็น/อนุมัติ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของเอกสารสำคัญต่าง ๆ
  5. ประสานงานและติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุไม่เกิน 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ, การจัดการ, งานเลขานุการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้าน เลขานุการ และการดูแลผู้บริหารระดับสูง
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  • มีความรับผิดชอบสูง ละะเอียดรอบคอบ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  • มีบุคลิกภาพดี และอุปนิสัยที่ดี มีกาลเทศะและมีปฏิภาณไหวพริบ คล่องแคล่วในทุกด้าน และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีความรับผิดชอบงานดีมาก อดทน สามารถทำงาน ภายในสภาวะกดดันได้
  • หากมีความรู้เข้าใจด้านธุรกิจโทรทัศน์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ (News Reporter (Economic News) เปิดรับจำนวน 2 อัตรา รับสมัครด่วน!

  บทบาทความรับผิดชอบ 


       ปฎิบัติหน้าที่จัดทำ/รายงานข่าว เปิดหน้า ลงเสียง เขียน/จัดทำสกู๊ป และรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเศรษฐกิจ และพัฒนาต่อยอด

  ประเด็นข่าวประจำวันเชิงลึก 


  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน 


  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  • อายุ 25 - 35 ปี 
  • ไม่จำกัดเพศ 
  • ประสบการณ์เป็นนักข่าวเศรษฐกิจ 3 ปีขึ้นไป มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นข่าวเศรษฐกิจ  
  • มีความยืดหยุ่นสูงสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี และ มีทัศนคติในเชิงบวก 
  • มีความกระตือรือร้น และพร้อมเปิดรับความเห็นใหม่ๆอยู่เสมอ  
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษ   
  • มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และ เจรจากับแหล่งข่าวได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะทำงานข่าวลูกค้า 
  • นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ เสนอแนะประเด็นข่าวใหม่ ๆ  และมีส่วนร่วมในการออกแบบงานต่าง ๆ 

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ข่าว (รายการสารคดีข่าว) (News Coordinator Producer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

  1. รับมอบหมายงานจากโปรดิวเซอร์ ออกแบบวิธีการนำเสนอในรูปแบบรายการข่าวสดหรือทำเทป (Package)ทั้งออนแอร์และออนไลน์  
  2. ประสานงานกับกองบรรณาธิการ เพื่อนำไปผลิตชิ้นงานข่าว 
  3. ประสานงานกับหน่วยงานข้างนอกและแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง ในกรณีออกไปถ่ายทำนอกสถานที่ 
  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
  1. อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2. ประสบการณ์ 2-5 ปี ด้านการทำข่าว เขียนสคลิป ควบคุมการถ่ายทำ 
  3. สนใจรูปแบบการนำเสนอบนออนแอร์ และออนไลน์ 
  4. มีประสบการณ์ในการทำรายการข่าวในรูปแบบในสตูดิโอ และนอกสถานที่ 
  5. มีความรู้ ความเข้าใจด้านกระบวนการผลิตข่าวทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลังเป็นอย่างดี
  6. มีทักษะในการใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro สามารถวางเขตงานให้กับเจ้าหน้าที่ตัดต่อข่าวได้

  สมัครตำแหน่งนี้

 • นักพัฒนาระบบแบ็กเอนด์ (Backend Developer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

  1. พัฒนาโปรแกรมในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เพื่อรองรับการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และฝั่งผู้ใช้บริการ
  2. ทำงานร่วมกับ Frontend Developers ในการเขียนโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เชื่อมโยงเข้ากับ Client Script (HTML, CSS, JS)
  3. ร่วมประชุมกับทีมงานทุกภาคส่วน และรายงานความคืบหน้าในการพัฒนาระบบต่อหัวหน้าโครงการ และผู้บังคับบัญชาโดยตรง
  4. ศึกษาเทคโนโลยีใหม่เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงาน และทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการพัฒนาโปรแกรม
  5. ทำการทดสอบระบบเบื้องต้น และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 


  คุณสมบัติขั้นต่ำของตำแหน่งงาน (Job Specification)

  • อายุไม่เกิน 30   ปี วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรีปีขึ้นไป  สาขา   วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ (CE), เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์  0 – 2   ปี ด้าน   การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ไซต์

  ความสามารถที่ต้องการ

   

   

   

  • พัฒนาเวปแอพลิเคชั่นโดยใช้ภาษา PHP ด้วย Laravel Framework หรือ Yii Framework
  • มีความรู้การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP)
  • สามารถเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลด้วยภาษา SQL ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สามารถใช้เครื่องมือจัดการซอร์สโค้ด เช่น Git เป็นต้น
  • สามารถเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับ Restful API ได้

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาดและประชาสัมพันธ์ (Marketing Communications & PR Coordinator Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

  1. วางแผนและปฏิบัติงานตามแผนงานการสื่อสารการตลาด 
  2. ประชาสัมพันธ์ตามแผนการตลาด และสนับสนุนการส่งเสริมการขายของสถานีฯ 
  3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
  4. รวบรวมสรุปผลและจัดทำรายงานการปฏิบัติงานตามแผนการสื่อสารการตลาด

  คุณสมบัติขั้นต่ำของตำแหน่งงาน (Job Specification)

  • อายุ 22-28 ปี  ปี วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สื่อสารการตลาด, การตลาด, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้าน สื่อสารการตลาด, การตลาด 

  ความสามารถที่ต้องการ

  • มีความรู้ทักษะด้านการสื่อสาร และเครื่องมือด้านการตลาด
  • มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนการตลาด (Assistant Marketing Manager) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

  หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

  1. วางแผนงานด้านการตลาด 
  2. ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานการตลาดของสถานีฯ
  3. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน รายงานผลดำเนินการ ควบคุมงบประมาณ ตลอดจนติดตามดูแลความเรียบร้อยกิจกรรมให้สำเร็จตามแผนงานที่กำหนด 
  4. สร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจกับหน่วยงานภายนอก และภายใน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ 

  คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สื่อสารการตลาด, การตลาด, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้าน สื่อสารการตลาด, การบริหารด้านการตลาด
  • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการบริหารจัดการ
  • สามารถวางแผนและดำเนินงานด้านการตลาด

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค (Technical Support Officer ) เปิดรับจำนวน 2 อัตรา รับสมัครด่วน!


  หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

  1. ควบคุม และตรวจสอบ คุณภาพสัญญาณภาพและเสียงของรายการ 
  2. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ระบบออกอากาศ
  3. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำสตูดิโอ รถถ่ายทอด ห้องพากษ์  
  4. แก้ไขปัญหาด้านเทคนิคที่เกิดขึ้นในการผลิตรายการและการออกอากาศ รวมทั้งประสานงานกับผู้ให้บริการ

  คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ 0-3 ปี ในสายอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ หรือ สื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถในการจัดเตรียม บำรุงรักษาหรือซ่อมบำรุง เครื่องมือ และ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตรายการ และออกอากาศรายการโทรทัศน์ในเบื้องต้น
  • หากมีความรู้ความเข้าใจในด้านการผลิตรายการหรือการออกอากาศรายการโทรทัศน์ และ ระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการออกอากาศ รวมถึงสามารถใช้ Microsoft Office ได้
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

  1. วางแผนและปฏิบัติงานตามแผนงานการสื่อสารการตลาด 
  2. ประชาสัมพันธ์ออกไปเป็นไปตามแผนการตลาด และสนับสนุนการส่งเสริมการขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่สถานีฯ
  3. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
  4. รวบรวมสรุปผลและจัดทำรายงานการปฏิบัติงานตามแผนการสื่อสารการตลาด 

  คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุ 22-28 ปี วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สื่อสารการตลาด, การตลาด, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้าน สื่อสารการตลาด, การตลาด
  • มีความรู้ทักษะด้านการสื่อสาร และเครื่องมือด้านการตลาด

  สมัครตำแหน่งนี้


สามารถนำส่งเอกสารมาที่  Email. Recruit@pptvthailand.com เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-118-0080