ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

 • ครีเอทีฟ (Creative) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

   • คิดคอนเทนต์ สร้างสรรค์รูปแบบการนำเสนอ รวมทั้งวางแผนงานรายการเพื่อออกอากาศทางช่องทางออนแอร์ และช่องทางออนไลน์
   • หาข้อมูล เขียนบท ควบคุมการผลิตของส่วงานรายการทั้ง Pre-Pro-Post Production​​​​​
   • ประสานงานกับส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิตรายการ
    • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

     • 1.  อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขา นิเทศศาสตร์ , ดิจิตอล มีเดีย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

     • 2. ประสบการณ์  1 ปี ขึ้นไป ด้านงานสื่อสารมวลชน หรือ ผลิตรายการ

     • 3. ความสามารถที่ต้องการ

      • 3.1 สนใจรูปแบบการนำเสนอบนช่องทางออนแอร์ และช่องทางออนไลน์

      • 3.2 สามารถเขียนบทรายการ ลำดับการเล่าเรื่องได้

      • 3.3 มีความสนใจ พร้อมเรียนรู้ในกระบวนการ Production และ Post Production

      • 3.4 สามารถสื่อสารและประสานงานได้ดี

      • 3.5 สามารถเดินทางออกนอกสถานที่ได้

      • 3.6หากมีประสบการณ์ผ่านงานหน้ากล้อง หรือการสื่อสารในที่สาธารณะ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


    สมัครตำแหน่งนี้

   1. เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค ( Technical Support Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

        บทบาทและความรับผิดชอบ

               ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบสัญญาณภาพและเสียงที่ผลิตรายการและออกอากาศ ให้ตรงตามมาตรฐานวิศวกรรมโทรทัศน์ และมาตรฐานด้านเทคนิค
    ดูแลบำรุงรักษาและซ่อมบำรุง เครื่องมือ อุปกรณ์ระบบสำหรับผลิตรายการและออกอากาศ เพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานดี รวมถึงบันทึกข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา


        คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

    1. อายุ ไม่น้อยกว่า 20  ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมโทรคมนาคม  
    2. ประสบการณ์  ไม่น้อยกว่า 0-3   ปี    ด้าน ในอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ บันเทิง หรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    3. มีความสามารถในการจัดเตรียม บำรุงรักษาหรือซ่อมบำรุงเบื้องต้น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตรายการและออกอากาศรายการโทรทัศน์
    4. หากมีความรู้ความเข้าใจในด้านการผลิตรายการหรือการออกอากาศรายการโทรทัศน์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    5. สามารถทำงานเป็นกะได้


    สมัครตำแหน่งนี้

   2. บรรณาธิการข่าวทั่วไป (News Editor ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    บทบาทและความรับผิดชอบ

    • ออกแบบวางแผน รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลของข่าว การสร้างสรรค์ประเด็นข่าวเพื่อกำหนดทิศทางข่าว รวมถึงนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจ
     ในการประชุมข่าวประจำวัน
    • จัดสรรบทบาทหน้าที่บุคลากรในแผนกข่าวทั่วไป
    • ประสานงานกับส่วนผลิตงานข่าว (News Production) เพื่อให้บทบรรยายข่าวและภาพข่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีความถูกต้อง
    • ประสานงานกับแหล่งข่าว หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่สามารถนำมาใช้ประกอบข่าว
    • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานข่าวก่อนออกอากาศ

    คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

    1. อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    2. ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป ในสายงานข่าวภูมิภาค ทั้งการเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนาม หรือการทำงานในกองบรรณาธิการข่าว 
     หรือกองบรรณาธิการสื่ออื่น ๆ ที่มีเนื้อหาไปในเชิงข่าว มีความรู้ความเข้าใจด้านกระบวนการผลิตข่าวหรือเขียนข่าวเป็นอย่างดี
    3. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
    4. มีความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
    5. มีความละเอียดรอบคอบ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

    สมัครตำแหน่งนี้

   3. เจ้าหน้าที่ผลิตข้อมูลเว็บไซต์ (Web Content Officer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    • บทบาทและความรับผิดชอบ

    • รับผิดชอยการผลิตคลิปวิดิโอ รายการวาไรตี้, รายการกีฬา และรายการข่าว ของสถานี เพื่อการรับชมย้อนหลัง บน  www.pptvhd36.com, บน YouTube PPTV HD 36 และ Line TV Social Media รวมถึงการดูแลและประสานงานในการ Live บนช่องทาง Facebook, YouTube และ Twitter

    • ตัดต่อคลิปวิดิโอรายการวาไรตี้, รายการกีฬา, และรายการข่าวของสถานีขึ้นบนเว็บไซต์, ช่องทาง Online ของสถานี
    • ตัดต่อคลิปข่าวสั้นจากรายการข่าวของสถานีในแต่ละวันให้กับฝ่ายข่าวออนไลน์
    • ดูแลการ Live ของสถานีขึ้นบนช่องทางโซเชียลมีเดีย
    • สนับสนุนการทำงานของหน่วยงานการตลาดออนไลน์
    • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

     • 1.  อายุ 24 ปีขึ้นไป 

     • 2. ประสบการณ์  1 ปี ขึ้นไป ด้านการผลิตเนื้อหาในรูปแบบคลิปวิดิโอ การตัดต่อขึ้นบนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย

     • 3. ความสามารถที่ต้องการ

      • 3.1 สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อได้

      • 3.2 มีความรู้เบื้องต้นในการทำ Live Facebook และ YouTube

      • 3.3 มีความสามารถด้านการตัดต่อคลิปวิดิโอขึ้นบนช่องทางออนไลน์

      • 3.4 สามารถทำงานเป็นกะได้

    สมัครตำแหน่งนี้

   4. หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic Supervisor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)


    บริหารจัดการทีม Analytic ในการวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้อ่านบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น รวมถึงการวิเคราะห์รูปแบบการนำเนื้อหาบนเว็บไซต์ และโซเชียลมีเดียของสถานี โทรทัศน์ PPTV HD 36 วางแผนปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และการพัฒนาเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น ให้รองรับพฤติกรรมการรับชม รวมถึงการวิเคราะห์พื้นที่โฆษณาให้สามารถสร้างรายได้สูงสุด


    1. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มยอดผู้ชมและรายได้ บนเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นของสถานีโทรทัศน์ PPTV HD 36
    2. วางแผนในการพัฒนาคอนเทนต์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และการสื่อสารการตลาด เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมบนช่องทางออนไลน์
    3. วางเเผนในการพัฒนาพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น เพื่อก่อให้เกิดรายได้สูงสุด
    4. ประสานงานกับ Partner ได้แก่ Google, YouTube และ PPN-Premium Publisher Network ที่ช่วยสนับสนุนในด้านเทคนิค
    5. ดูแลประสานงานติดต่อกับเอเจนซี่ และลูกค้าในการลงโฆษณา รูปแบบ Display Banner และ VDO Ads บนเว็บไซต์
    6. ดูแลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เข้าชมที่มาจากช่องทางโซเชียลมีเดีย
    7. จัดทำรายงานผู้เข้าชมและรายได้บนช่องทางออนไลน์ เป็นรายสัปดาห์และรายเดือน

    คุณสมบัติที่ต้องการ

    • อายุ 30-35 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถิติประยุกต์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    • ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์ การหารายได้บนช่องทางออนไลน์

    สมัครตำแหน่งนี้

   5. เจ้าหน้าที่อาวุโสนิวส์คอนเทนต์ (Senior News Content ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

    บทบาทและความรับผิดชอบ

    วางแผนงานและนำเสนอข่าวที่สังคมให้ความสนใจผ่านช่องทางออนไลน์ในแต่ละวัน จับประเด็นข่าวที่น่าสนใจมานำเสนอในรูปแบบข่าวออนไลน์ เพื่อสร้างให้เกิด Engagement ในกลุ่มผู้อ่าน

    • บริหารจัดการข่าวรายวันขึ้นบนหน้าเว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย
    • ผลิตคอนเทนต์ข่าวขึ้นบนเว็บไซต์และแชร์บนโซเชียลมีเดีย ในรูปแบบข้อความ กราฟิก และคลิปวิดีโอ
    • ผลิตคอนเทนต์ข่าวใหม่ ๆ ในรูปแบบข้อความ กราฟิก ภาพนิ่ง และคลิปวิดีโอ ขึ้นบนเว็บไซต์ และแชร์บนโซเชียลมีเดีย

    คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

    1. อายุ  27  ปี ขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนท์, วารสารศาสตร์, วิทยุและโทรทัศน์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
    2. ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป  ด้านนักข่าวภาคสนาม หรือประสบการณ์ด้านรีไรท์เตอร์ข่าวออนไลน์
    3. ความสามารถที่ต้องการ
    • การเล่าเรื่องแบบมัลติมิเดีย สามารถผลิตคอนเทนต์ให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มออนไลน์
    • สามารถคิดประเด็นข่าว, สัมภาษณ์, หาข้อมูลเพื่อมาผลิตคอนเทนต์
    • มีทักษะในการเขียน การเล่าเรื่องผ่านกราฟิกและการเล่าเรื่องผ่านวิดิโอ
    • มีความรู้พื้นฐานด้านการเขียวข่าวให้รองรับ SEO – Search Engine Optimization
    • มีพื้นฐานในการใช้โปรแกรม Photoshop เบื้องต้นเพื่อทำกราฟิกแบบง่าย

    สมัครตำแหน่งนี้

   6. ช่างภาพออนไลน์ (Cameraman-Online) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

    รายละเอียดงาน

    1. วางแผนการทำงานภาพข่าวรายวัน และปฏิบัติงานตามหมายงานที่ได้รับ

    2. ถ่ายภาพข่าวเล่าเรื่อง พร้อมเขียนคำบรรยาย และนำเสนอบนช่องทางโซเชียลมีเดียของสถานี

    3. ถ่ายภาพเคลื่อนไหว เพื่อประกอบการรายงานข่าวบนช่องทางออนไลน์ของสถานี


    คุณสมบัติผู้สมัคร

    1. อายุ 26 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป  สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    2. ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป  ด้านการทำงานด้านการถ่ายภาพข่าวเพื่อนำเสนอบนแพลตฟอร์มออนไลน์
    3. มีความสามารถใช้ Photoshop และโปรแกรมตัดต่อภาพเคลื่อนไหวได้
    4. มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการถ่ายภาพ และชอบเรียนรู้เทคโนโลยีการถ่ายภาพใหม่ ๆ
    5. สามารถถ่ายภาพข่าวเล่าเรื่องในรูปแบบภาพเดี่ยว และภาพชุดบนช่องทางออนไลน์ได้
    6. สามารถถ่ายภาพเคลื่อนไหวเล่าเรื่องบนช่องทางออนไลน์ได้
    7. สามารถเขียนข่าวและคำบรรยายภาพได้
    8. มีความคิดสร้างสรรค์ในงานภาพข่าวเล่าเรื่อง
    9. มีจรรยาบรรณในการนำเสนอภาพข่าว
    10. สามารถทำงานเป็นทีมได้ และสามารถทำงานเป็นกะได้

    สมัครตำแหน่งนี้

   7. ผู้สื่อข่าว (News Reporter) เปิดรับจำนวน 3 อัตรา รับสมัครด่วน!

    • บทบาทและความรับผิดชอบ   

    •           ผลิตข่าวสถานการณ์ประจำวันและข่าวเชิงลึกให้สามารถตอบสนองความต้องการรับรู้ของผู้ชมและสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม  ด้วยรูปแบบที่สอดรับกับพฤติกรรมของผู้รับข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยอาศัยทักษะการสื่อสารและผลิตชิ้นงานที่เหมาะสมกับ Platform ต่าง ๆ ของบริษัท   พร้อมทั้งนำเสนอ    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อต่อยอดประเด็นข่าวและรูปแบบการนำเสนอร่วมกับกองบรรณาธิการ เพื่อให้เนื้อหาข่าวถูกต้อง รอบด้าน เป็นธรรมและมีความน่าสนใจ ภายใต้หลักจริยธรรมการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน  

     • ปฎิบัติหน้าที่จัดทำ/รายงานข่าว เปิดหน้า ลงเสียง พากย์เสียง เขียน/จัดทำสกู๊ป และรายการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทุก Platform  ที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องครบถ้วน
     • พัฒนาต่อยอดประเด็นข่าวประจำวันให้เป็นข่าวเชิงลึก ตอบสนองความสนใจของผู้ชม
     • นำเสนอความคิดและมีส่วนร่วมในการออกแบบชิ้นงานร่วมกับกองบรรณาธิการ ให้มีความน่าสนใจ ทั้งเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอ
     • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทุกช่องทาง นำเสนอข่าวให้สามารถเข้าถึงผู้ชมได้มากที่สุด
     • สร้างตัวตนและภาพลักษณ์ของตัวเอง (Personal branding) เป็นผู้นำเสนอข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว
     • พัฒนาทักษะส่วนตัวในการรายงานข่าวผ่านทุก Platform ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
     • ออกแบบและติดตามทุกขั้นตอนการทำงาน ทั้ง Pre - Production, Production, Post Production เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
     • นำเสนอประเด็นข่าวที่แตกต่างไปจากความสนใจของสังคมในเวลานั้น แต่มีคุณค่าความเป็นข่าว เพื่อสร้างประเด็นข่าวใหม่ ๆที่แตกต่างและหาไม่ได้จากสำนักข่าวอื่น

    คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

    1.  อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

    2.  ประสบการณ์  0-3 ปี   ด้าน การเป็นผู้สื่อข่าวหรือวิชาชีพอื่นที่ใกล้เคียง  

                         3.  ความสามารถที่ต้องการ

    •  การคิดอย่างมีเหตุมีผล
    • สื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี
    • มีความยืดหยุ่น
    • มีไหวพริบในการต่อรองเจรจา  
    • มีความคิดสร้างสรรค์
    • มีความรู้รอบตัว
    • มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตข่าวเป็นอย่างดี
    • มีสำนึกรับผิดชอบและจิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน
    • มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ
    • มีความละเอียดรอบคอบ บริหารจัดการงานเฉพาะหน้าได้ดี  
    • มีสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

     

    สมัครตำแหน่งนี้

   8. เจ้าหน้าที่ตัดต่อ (Video Editor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    บทบาทและความรับผิดชอบ

    • ตัดต่อ และทำกราฟิกวิดิโอ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
    • ออกแบบรูปแบบรายการ คิดวิธีการนำเสนอได้น่าสนใจ 
    • รับผิดชอบงานส่วน Post Production 
    • มีความเข้าใจประเด็นข่าวสาร และจรรยาบรรณของการนำเสนอ 

    คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

    • อายุ 26 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
    • มีประสบการณ์ด้านการตัดต่อบนแพลตฟอร์มออนไลน์ 
    • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro ได้เป็นอย่างดี 
    • สามารถใช้โปรแกรม Adobe After Effect ในระดับปานกลางขึ้นไป
    • สามารถควบคุมงานภายใต้เวลาที่จำกัดได้

    สมัครตำแหน่งนี้

   9. ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ (Coordinator Producer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    • บทบาทและความรับผิดชอบ

    1. ออกแบบแสงและสีในกระบวนการโปรดักชั่น ร่วมกับช่างภาพ และสามารถแก้ไขแสงและสี โพสต์โปรโปรดักชั่นจากขั้นตอนการตัดต่อ   
    2. หารือและร่วมออกแบบวิธีการนำเสนอในรูปแบบรายการสด หรือเทป รายการข่าว บนออนแอร์ และออนไลน์ 
    3. ประสานงานกับหน่วยงานข้างนอกและแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง ในกรณีออกไปถ่ายทำนอกสถานที่ในกลุ่มงานสารคดี และกลุ่มงานลูกค้า
    4. ช่วยควบคุมสตูดิโอในกลุ่มรายการสดในขอบเขตไม่เกิน 30 นาที
    5. จัดเก็บฟุตภาพแบบเป็นกลุ่มประเภทตามหมวดหมู่ที่กำหนด ลงในระบบคลังภาพ
    คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
    1. อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    2. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 
    3. สามารถออกแบบแสงและสีในกระบวนการโปรดักชั่น 
    4. สามารถแก้ไขแสงและสี โพสต์โปรโปรดักชั่นจากขั้นตอนการตัดต่อ  
    5. มีความรู้ในการใช้โปรแกรมตกแต่งสี ด้วยโปรแกรม Adobe light room และ Blackmagic DaVinci Resolve Studio 
    6. สามารถออกกองและออกนอกสถานที่ได้ 

    สมัครตำแหน่งนี้


   สามารถนำส่งเอกสารมาที่  Email. Recruit@pptvthailand.com เท่านั้น

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-118-0080