ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค ( Technical Support Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

      บทบาทและความรับผิดชอบ

             ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบสัญญาณภาพและเสียงที่ผลิตรายการและออกอากาศ ให้ตรงตามมาตรฐานวิศวกรรมโทรทัศน์ และมาตรฐานด้านเทคนิค
  ดูแลบำรุงรักษาและซ่อมบำรุง เครื่องมือ อุปกรณ์ระบบสำหรับผลิตรายการและออกอากาศ เพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานดี รวมถึงบันทึกข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา


      คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ ไม่น้อยกว่า 20  ปี วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) หรือสูงกว่า สาขา -
  2. ประสบการณ์  ไม่น้อยกว่า 0-3   ปี    ด้าน ในอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ บันเทิง หรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความสามารถในการจัดเตรียม บำรุงรักษาหรือซ่อมบำรุงเบื้องต้น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตรายการและออกอากาศรายการโทรทัศน์
  4. หากมีความรู้ความเข้าใจในด้านการผลิตรายการหรือการออกอากาศรายการโทรทัศน์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. สามารถทำงานเป็นกะได้


  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่ตัดต่อข่าว (สารคดี) (News Video Editor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

  •       บทบาทและความรับผิดชอบ

   •          ตัดต่อรายการข่าวที่จะออกอากาศ ทั้งในส่วนของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ได้จากการเก็บภาพของช่างภาพ การดาวน์โหลดในอินเตอร์เน็ต และการหาภาพข่าวจากฐานข้อมูลกลาง เพื่อผลิตรายการข่าว หรือ สารคดีข่าวที่มีคุณภาพ ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด และมีความถูกต้องเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

   • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

    • 1. ประสบการณ์การทำงานตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว อย่างน้อย 0 - 3 ปี
    • 2. มีความสามารถในการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดี
    • 3.  สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อรายการโทรทัศน์ เช่น Adobe Premiere Pro ได้เป็นอย่างดี
    • 4   มีความรู้ความเข้าใจ และความสนใจด้านกระบวนการผลิตข่าวได้เป็นอย่างดี

  สมัครตำแหน่งนี้

 • บรรณาธิการข่าวทั่วไป (News Editor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  บทบาทและความรับผิดชอบ

                  รวบรวมข่าว วิเคราะห์ข่าว เรียบเรียงข้อมูลข่าวที่เกิดขึ้น จัดทำบทบรรยายข่าว เพื่อการรายงานข่าวที่มีเนื้อหาสาระถูกต้อง ครบถ้วน รอบด้าน ทันเหตุการณ์ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อสารมวลชน รวมถึงประสานงานกับฝ่ายหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตข่าว 

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป ในสายงานข่าว ทั้งการเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนาม หรือการทำงานในกองบรรณาธิการข่าว 
   หรือกองบรรณาธิการสื่ออื่น ๆ ที่มีเนื้อหาไปในเชิงข่าว มีความรู้ความเข้าใจด้านกระบวนการผลิตข่าวหรือเขียนข่าวเป็นอย่างดี
  3. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  4. มีความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
  5. สามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในวงการสื่อ
  6. มีความกระตือรือร้น ตื่นตัวต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ
  7. มีความละเอียดรอบคอบ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
  8. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ข่าว (News Co-producer) เปิดรับจำนวน 3 อัตรา

  บทบาทและความรับผิดชอบ

  สนับสนุนการทำงานโปรดิวเซอร์ ร่วมหารือและร่วมออกแบบวิธีการนำเสนอในรูปแบบรายการสดหรือทำเทป และการควบคุมคุณภาพการผลิตรายการข่าว


  ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพดี มีรูปแบบและเนื้อหาตรงตามนโยบายที่กำหนด เป็นไปตามกำหนดเวลาที่วางไว้

   คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

          1. อายุ  24 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

                        2. ประสบการณ์ 2-5 ปี   ด้าน การทำข่าว

                        3. สนใจรูปแบบการนำเสนอบนออนแอร์ และออนไลน์, มีประสบการณ์ในการทำรายการข่าวในรูปแบบในสตูดิโอ และนอกสถานที่,


  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่จัดหารายการต่างประเทศ (Content Acquisition Officer -International ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  บทบาทและความรับผิดชอบ

  จัดหารายการต่างประเทศที่น่าสนใจและมีคุณภาพ สอดคล้องกับกลยุทธ์และงบประมาณของสถานีฯ เพื่อออกอากาศทางโทรทัศน์ โดยดำเนินการติดต่อ


  ประสานงานกับหน่วยงาน ภายใน และ ภายนอก รวมถึงต่างประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ  25 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  2. ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป   หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดหารายการหรือมีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  3. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (TOEIC 550 หรือเทียบเท่า)

  4. มีความสามารถในการวางแผน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

  5. มีความสามารถในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน

  6. มีความละเอียดรอบคอบ


  สมัครตำแหน่งนี้

 • หัวหน้าแผนกขายสื่อใหม่ (New Media Account Supervisor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

        บทบาทและความรับผิดชอบ

                    บริหารจัดการงานขายด้านออนไลน์ รวมถึงงานขายอื่น ๆ ของฝ่ายนิวมีเดีย ประกอบด้วยพื้นที่โฆษณาบน Website, Social Media, สื่อใหม่ที่เกิดขึ้น


         และการขายในรูปแบบการรับจ้างผลิตเนื้อหา ให้ถึงเป้าหมายการขายตามที่กำหนด รวมถึงการวางแผนการขาย, การคิดแพคเกจการขาย, การนำเสนองานขายให้กับลูกค้า


         และการจัดการติดต่อประสานงานกับลูกค้าเมื่อสามารถปิดได้

       คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ  30-35 ปี  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา บริหารจัดการตลาด, นิเทศศาสตร์, นิเทศศาสตร์การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ 4  ปี   ด้าน การขายโฆษณาออนไลน์ และการขายโฆษณาผ่านระบบโปรแกรมเมตริกซ์
  3. มีความเชี่ยวชาญในงานขายออนไลน์ ประกอบด้วย การขายพื้นที่โฆษณา ในรูปแบบ VDO Ads, Banner, Instream, Outstream และ Native Ads
  4. มีความรู้ความเข้าใจในการหารายได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย
  5. สามารถคิดแพคเกจการขายออนไลน์ และรูปแบบ Integrate กับหน้าจอโทรทัศน์ได้
  6. สามารถบริหารจัดการทีมขายให้สามารถทำงานไปถึงเป้าหมายที่กำหนดได้
  7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบติดต่อสื่อสาร ออกไปพบกับลูกค้า


  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่ควบคุมการออกอากาศ (Master Control Room Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

   บทบาทและความรับผิดชอบ

            ปฏิบัติงานด้านการออกอากาศ ข่าว รายการ โฆษณา และ Sport Promo  ให้มีความถูกต้องตามผังรายการ และตามระยะเวลาที่กำหนดตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

   ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างการออกอากาศพร้อมจดบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อนำมาปรับปรุงให้สามารถ

  ดำเนินการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

   คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ 23  ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์, สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์, เทคโนโลยีทางการศึกษา, สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ 1 – 3 ปี   ด้านการทำงานสถานีโทรทัศน์ หรือระบบปฏิบัติการห้องออกอากาศ
  3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม  Microsoft Office  ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม  Word/Excel
  4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมพื้นฐานสำหรับงานด้านการออกอากาศต่าง ๆ
  5. เทคนิคเบื้องต้นการ Format หรือ Export Convert ไฟล์งานต่าง ๆ ที่ระบบรองรับ

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ช่างภาพ (Cameraman) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

       บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปถ่ายทำ และประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานภาพข่าว


  ภาพรายการ และภาพงานสนับสนุนขององค์กร ที่มีคุณภาพดีและสอดคล้องกับภาพรวมของเนื้อหาข่าว รายการ และงานสนับสนุนขององค์กร  


  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  •       1. อายุ 22 ปี ขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  •        2. ประสบการณ์ 0-3  ปี   ด้าน มีความรู้และความเข้าใจในการถ่ายทำรายการ และการใช้อุปกรณ์ในการถ่ายทำภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง มีความสามารถในการใช้และรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทำได้เป็นอย่างดี

                 3มีทักษะในการประสานงานที่ดี และเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

                 4. มีจิตใจรักงานบริการ /สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

                 5. มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ

                 6.  สามารถทำงานล่วงเวลา ออกนอกสถานที่ ออกต่างจังหวัด และทำงานในวันหยุด

                 7.  มีใบอนุญาตขับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์

                 8. มีพาหนะเป็นของตัวเอง หรือ สามารถเดินทางได้อย่างคล่องตัว

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้สื่อข่าว (News Reporter) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  • บทบาทและความรับผิดชอบ   

  •           ผลิตข่าวสถานการณ์ประจำวันและข่าวเชิงลึกให้สามารถตอบสนองความต้องการรับรู้ของผู้ชมและสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม  ด้วยรูปแบบที่สอดรับกับพฤติกรรมของผู้รับข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยอาศัยทักษะการสื่อสารและผลิตชิ้นงานที่เหมาะสมกับ Platform ต่าง ของบริษัท   พร้อมทั้งนำเสนอ    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อต่อยอดประเด็นข่าวและรูปแบบการนำเสนอร่วมกับกองบรรณาธิการ เพื่อให้เนื้อหาข่าวถูกต้อง รอบด้าน เป็นธรรมและมีความน่าสนใจ ภายใต้หลักจริยธรรมการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน   

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1.  อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  2.  ประสบการณ์  0-3 ปี   ด้าน การเป็นผู้สื่อข่าวหรือวิชาชีพอื่นที่ใกล้เคียง  

                       3.  ความสามารถที่ต้องการ

  •  การคิดอย่างมีเหตุมีผล
  • สื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี
  • มีความยืดหยุ่น
  • มีไหวพริบในการต่อรองเจรจา  
  • มีความคิดสร้างสรรค์
  • มีความรู้รอบตัว
  • มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตข่าวเป็นอย่างดี
  • มีสำนึกรับผิดชอบและจิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน
  • มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ
  • มีความละเอียดรอบคอบ บริหารจัดการงานเฉพาะหน้าได้ดี  
  • มีสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

   

  สมัครตำแหน่งนี้

 • หัวหน้าแผนกกลยุทธ์ข่าว (News Strategic Supervisor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  บทบาทและความรับผิดชอบ

          รวบรวมข้อมูลข่าวทุกด้านทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิเคราะห์ วางกลยุทธ์และวางแผนงานร่วมกับฝ่ายนิวมีเดียและฝ่ายการตลาด เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์ร่วมกันที่จะนำไปสู่เป้าหมายของสถานี รวมถึงนำเสนอผู้บังคับบัญชา  ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ได้ข้อมูลสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์ ที่ตอบสนองนโยบายภาพรวมของสถานีและเกิดประสิทธิภาพในงานข่าว

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน   

  1.  อายุ  35 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์บริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  2.  ประสบการณ์ 5 ปี   ด้านนด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

  3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม  Microsoft Office  ได้เป็นอย่างดี

  4. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก

  5. เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี และมีอุปนิสัยดี มีปฏิภาณไหวพริบคล่องแคล่ว และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

  6. มีความรับผิดชอบ และเป็นคนตรงต่อเวลา สามารถทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันได้

  7. มีความสามารถในการเก็บรักษาความลับได้เป็นอย่างดี

  8. Data Journalism / Digital Marketing  and Marketing Communication /Business Management


  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่ดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง แพลนเนอร์ (Digital Marketing Planner) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  บทบาทและความรับผิดชอบ

          วางแผน จัดทำกลยุทธ์การหารายได้บนช่องทางออนไลน์ และดูแลช่องทาง Social Media ของสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 เพื่อใช้เป็นช่องทาง
              การหารายได้  และการสื่อสารการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งช่วยคิดแพคเกจสนับสนุนการขายบนช่องทางออนไลน์ และรูปแบบการขายแบบ
  Integrated

  กับหน้าจอทีวี พร้อมกับดูแลการเผยแพร่และจัดทำรายงานผลให้กับลูกค้า

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1.   อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะนิเทศศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2.   ประสบการณ์ อย่างน้อย 1-3 ปี   ด้านการพัฒนา จัดทำกลยุทธ์และการวางแผนการสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์
  3.   มีความเข้าใจการตลาดออนไลน์ การใช้เครื่องมือในการทำการตลาดผ่าน Social Media
  4. มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ วางกลยุทธ์การตลาดออนไลน์และการสื่อสารการตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5.  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Adobe Photoshop
  6. สามารถปรับเปลี่ยนแผนงานและกลยุทธ์ที่วางไว้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
  7. สามารถทำงานเป็นทีมได้ /มีความยืดหยุ่นในการทำงาน

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่ชำนาญการโฆษณาออนไลน์ (Ad Optimization Specialist) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  บทบาทและความรับผิดชอบ

             หน้าที่ความรับผิดชอบจัดการระบบโฆษณาออนไลน์บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น โดยแบ่งการทำงานเป็น 2 ส่วน คือ ทำงานประสานกับพนักงานขายออน์ไลน์เพื่อจองพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์แอปพลิเคชั่น พร้อมกับตรวจสอบชิ้นงานโฆษณาของลูกค้าให้ถูกต้องกับขนาด ตำแหน่งและระยะเวลาการลงโฆษณา รวมถึงจัดทำรายงานให้ฝ่ายขายออนไลน์ส่งงานลูกค้า และการจัดการโฆษณาแบบ Programmatic บนเว็บไซต์ฯ แอปพลิเคชั่น โดยทำการตรวจสอบ พื้นที่โฆษณา (Inventory) ตามตำแหน่งโฆษณาต่าง ๆให้เพียงพอกับปริมาณโฆษณา รวมถึงการจัดการตั้งราคา และรูปแบบการซื้อโฆษณาออนไลน์เพื่อให้สร้างรายได้สูงสุด และจัดทำรายงานอัตราราคาโฆษณาแบบ Programmatic

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ 23-25 ปี  วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขา สาขาสถิติ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ 0-3 ปี   ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และการลงโฆษณาออนไลน์
  3. มีความรู้เกี่ยวกับการลงโฆษณาบนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น
  4. มีพื้นฐาน ความรู้ด้านสถิติ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลบนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น ในการเพิ่มโอกาสการหารายได้ทางออนไลน์
  5. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลให้เข้าใจได้ง่าย
  6. มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการจัดการโฆษณาออนไลน์ ได้แก่ Google Ad Manager

  สมัครตำแหน่งนี้


สามารถนำส่งเอกสารมาที่  Email. Recruit@pptvthailand.com เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-118-0080