ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic Designer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

  ออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหว ในรายการโทรทัศน์  สื่อโฆษณา และสื่อประชาสัมพันธ์ ของ PPTV เพื่อให้รายการและสื่อดังกล่าวมีความสวยงาม

  1. ออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนส่วนงานข่าว และโปรดักชั่น  

  2. ออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหวงานประจำวันInfo Graphic, Immersive และ งานกราฟิกต่าง ๆ เพื่อใช้งาน ร่วมกับฉากจริง, ฉากสเมือนเพื่อสนับสนุนงานส่วนงานข่าวและโปรดักชั่น

  3. ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ 20-35 ปี วุฒิการศึกษา ปวส ปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์, สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  2. ประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี   ด้านการผลิตกราฟฟิกสำหรับรายการโทรทัศน์

  3.  สามารถทำงานเป็นกะได้

  4. สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, After Effect ได้ เป็นอย่างดี

  5. สามารถใช้โปรแกรม 3 มิติโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งได้ (3dsmax ,Maya ,Cinema4d) 
  6. ถ้าสามารถใช้ Viz Artist ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวทั่วไป (ข่าวค่ำ-ดึก) (Assist News Editor ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

   บทบาทและความรับผิดชอบ

  หาข่าว รวบรวม วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลของข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันตามประเภทข่าวที่ตนเองรับผิดชอบ และประสานงานกับฝ่ายหรือหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงจัดทำบทบรรยายข่าวเพื่อให้ได้ข่าวที่มีสาระเนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ


  1.  ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกองบรรณาธิการข่าว เพื่อให้สามารถเขียนบทบรรยายข่าวที่มีคุณภาพ ทันตามกำหนดเวลาที่วางไว้

  2. หาข่าว รวบรวม วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันตามประเภทข่าวที่ตนเองรับผิดชอบ และเชื่อมโยงงานกับ News Producer เพื่อให้ได้บทบรรยายข่าวมีเนื้อหาตรงกับภาพข่าว และสอดคล้องกับภาพรวมการนำเสนอข่าว

  3. ประชุมประเด็นข่าว ร่วมเสนอประเด็นและสนับสนุนข้อมูลทิศทางข่าวที่สำคัญต่อกองบรรณาธิการข่าว และส่วนงานผลิตข่าว

  4. ติดต่อประสานงานกับแหล่งข่าว เพื่อหาข้อมูลข่าวเพิ่มเติม รวมถึงนัดหมายสัมภาษณ์พิเศษหรือสัมภาษณ์ในรายการข่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของรายการที่รับผิดชอบ

  5. แก้ไขปัญหา อุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาข่าวและบทบรรยายข่าว ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรค

  6. ให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือด้านการจัดหาข่าวและการจัดทำบทบรรยายข่าวแก่ทีมงานตามที่ได้รับการร้องขอ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จและเป็นไปโดยราบรื่น

  7.  ร่วมเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  8. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

  9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  10. ยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและคำสั่งต่าง ๆ ของบริษัท


  คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

  • อายุ  27 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าว

  • ประสบการณ์ 5-8  ปี  ทั้งการเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามหรือเป็นผู้ผลิตเนื้อหาในกองบรรณาธิการข่าว
  • มีความเชี่ยวชาญสายข่าวอาชญากรรม ตำรวจ กระบวนการยุติธรรม และโซเชียลมีเดีย สามารถคิดต่อยอด ขยาย หรือแตกประเด็นข่าวอาชญากรรมและโซเชียลมีเดียในมิติต่าง ๆ ได้                
  • สามาถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในวงการสื่อ
  • สามารถใช้สื่อใหม่ได้ดีและรู้จักนำสื่อใหม่มาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเด็นข่าวไปในเชิงคุณภาพ
  • มีทักษะการเขียน และการสื่อสารที่อยู่ในเกณฑ์ดี
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ความเข้าใจ ด้านกระบวนการผลิตข่าวหรือเขียนข่าวเป็นอย่างดี

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวต่างประเทศ (Assistant Foreign News Editor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

  บทบาทและความรับผิดชอบ

         หาข่าว รวบรวม วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลของข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันตามประเภทข่าวที่ตนเองรับผิดชอบ และประสานงานกับฝ่ายหรือหน่วยงานต่าง ๆ

  รวมถึงจัดทำบทบรรยายข่าว


  • ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกองบรรณาธิการข่าว
  • หาข่าว รวบรวม วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันตามประเภทข่าวที่ตนเองรับผิดชอบ และเชื่อมโยงงานกับ News Producer
  • ประชุมประเด็นข่าว ร่วมเสนอประเด็นและสนับสนุนข้อมูลทิศทางข่าวที่สำคัญต่อกองบรรณาธิการข่าว และส่วนงานผลิตข่าว
  • ติดต่อประสานงานกับแหล่งข่าว เพื่อหาข้อมูลข่าวเพิ่มเติม รวมถึงนัดหมายสัมภาษณ์พิเศษหรือสัมภาษณ์ในรายการข่าว
  • ให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือด้านการจัดหาข่าวและการจัดทำบทบรรยายข่าวแก่ทีมงานตามที่ได้รับการร้องขอ

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ 27 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าว

            2. ประสบการณ์ 5-8  ปี  ทั้งการเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามหรือเป็นผู้ผลิตเนื้อหาในกองบรรณาธิการข่าว

            3. สามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในวงการสื่อ

            4. สามารถใช้สื่อใหม่ได้ดีและรู้จักนำสื่อใหม่มาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเด็นข่าวไปในเชิงคุณภาพ

            5. มีทักษะการเขียน และการสื่อสารที่อยู่ในเกณฑ์ดี


  สมัครตำแหน่งนี้

 • ช่างภาพ (Cameraman) เปิดรับจำนวน 2 อัตรา

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

   บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปถ่ายทำ และประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานภาพข่าว

  ภาพรายการ และภาพงานสนับสนุนขององค์กร ที่มีคุณภาพดีและสอดคล้องกับภาพรวมของเนื้อหาข่าว รายการ และงานสนับสนุนขององค์กร   • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  • อายุ 22 ปี ขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  • ประสบการณ์ 0-3  ปี   ด้าน มีความรู้และความเข้าใจในการถ่ายทำรายการ และการใช้อุปกรณ์ในการถ่ายทำภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง มีความสามารถในการใช้และรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทำได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการประสานงานที่ดี และเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  • มีจิตใจรักงานบริการ /สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
  • มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ
  • สามารถทำงานล่วงเวลา ออกนอกสถานที่ ออกต่างจังหวัด และทำงานในวันหยุด
  • มีใบอนุญาตขับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์
  • มีพาหนะเป็นของตัวเอง หรือ สามารถเดินทางได้อย่างคล่องตัว

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงานขายออนไลน์ (Administration and New Media Executive) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  บทบาทและความรับผิดชอบ
             ดูแล จัดเตรียมงาน และประสานงานทั้งภายในและภายนอก ให้มีความเรียบร้อย และสำเร็จลุล่วงตามแผนงานและกรอบเวลาที่กำหนดไว้พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูล
   และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
  • ปฏิบัติงานธุรการด้านการดูแลให้บริการทั่วไปประสานงานและอำนวยความสะดวกกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายในสื่อใหม่ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย
   และเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
  • ดำเนินการจัดการด้านเอกสาร เช่น รายงานการประชุม, เอกสารขออนุมัติโครงการ , ร่างหนังสือ จัดเตรียมเอกสารต่่างๆและเก็บรักษาอย่างถูกต้องเป็นระบบ
  • ปฎิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


  คุณสมัติและความสามารถที่ต้องการ
  • อายุ 23 ปี วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขา การบริหาร การจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 1-3 ปี   ด้าน งานธุรการ หรืองานประสานงานทั่วไป
  • มีทักษะด้านงานธุรการและการจัดการที่ดี
  • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
  • มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี
  • มีทักษะในการสื่อสาร และการประสานงาน มนุษยสัมพันธ์ดีมีทักษะในการบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันพร้อมทั้งสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับคนทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี

  สมัครตำแหน่งนี้

 • โปรดิวเซอร์ข่าว รายการข่าวต่างประเทศ (News Producer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  บทบาทและความรับผิดชอบ

       วางแผนงาน จัดสรรงบประมาณ ควบคุมคุณภาพการผลิตรายการข่าว

  1. ประสานงานกับกองบรรณาธิการ
  2. ประสานงานกับฝ่ายส่งเสริมการขาย ได้แก่ ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายขาย และฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์รายกายที่รับผิดชอบ ตามแผนงานจากหัวหน้าโปรดิวเซอร์
  3.ประสานงานกับส่วนงานภายในที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบรายการสดหรือทำเทป, ชิ้นงานข่าว ในส่วนการออกแบบกราฟิก, สตูดิโอ, ช่างภาพวีดีโอ และเทคนิค

  4. ประสานงานกับหน่วยงานข้างนอกและแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอรูปแบบรายการต่าง ๆ พร้อมกับกองบรรณาธิการเกี่ยวกับประเด็นข่าว และในกรณีงานลูกค้า พร้อมกับส่วนงานที่ส่งเสริมการขาย ตามแผนงานจากหัวหน้าโปรดิวเซอร์
  5. มอบหมายงานให้ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ และเจ้าหน้าที่ตัดต่อ ผลิตเนื้อหาข่าว และรูปแบบการนำเสนอ
  6. ดูแลควบคุมต้นทุนรายการที่รับผิดชอบ


  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  • อายุ  30  ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป  สาขา นิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย

  • ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป   ด้านการทำข่าว

  • มีประสบการณ์ในการทำรายการข่าวในรูปแบบในสตูดิโอ และนอกสถานที่

  • ควบคุมงานที่มีขนาดทีมงาน 10 คนขึ้นไป และคุมเวลาเกิน 60 นาที

  • บริหารการจัดการงบประมาณ และเขียนแผนงานระยะกลาง

  • มีทักษะด้านการบริหารจัดการ และทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดีเยี่ยม

  • มีความรับผิดชอบ และมีความละเอียดรอบคอบ     

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่ตัดต่อข่าว (Online) (News Video Editor ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

  1. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายงานจากโปรดิวเซอร์ หรือผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ ในการผลิตส่วนงานข่าว 
  2. หารือร่วมกับทีมงาน เพื่อทำตัวอย่าง และโครงเรื่องในการลำดับภาพ ตามแผนงานที่กำหนดจากโปรดิวเซอร์ หรือผู้ช่วยโปรดิวเซอ
  3. เตรียมฟุตภาพ ในการผลิตรูปแบบเนื้อหา  

  คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุ 22 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี ด้าน การลำดับภาพข่าว
  • มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ อยู่เสมอ 
  • มีทักษะในการใช้ Adobe Premiere Pro เป็นอย่างดี
  • แนบผลงานมาด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ข่าว (รายการข่าว) (News Coordinator Producer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  • บทบาทและความรับผิดชอบ 

  1. รับมอบหมายงานจากโปรดิวเซอร์ ออกแบบวิธีการนำเสนอในรูปแบบรายการข่าวสดหรือทำเทป (Package)ทั้งออนแอร์และออนไลน์  
  2. ประสานงานกับกองบรรณาธิการ เพื่อนำไปผลิตชิ้นงานข่าว  
  3. ประสานงานกับหน่วยงานข้างนอกและแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง ในกรณีออกไปถ่ายทำนอกสถานที่ 
  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
  1. อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2. ประสบการณ์ 1-4 ปี ด้านการทำข่าว เขียนสคลิป ควบคุมการถ่ายทำ 
  3. มีประสบการณ์ในการทำรายการข่าวในรูปแบบในสตูดิโอ และนอกสถานที่ 
  4. มีความรู้ ความเข้าใจด้านกระบวนการผลิตข่าวทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลังเป็นอย่างดี
  5. มีทักษะในการใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro สามารถวางเขตงานให้กับเจ้าหน้าที่ตัดต่อข่าวได้


  สมัครตำแหน่งนี้

 • หัวหน้าแผนกบัญชี (Accounting Supervisor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

  บทบาทและความรับผิดชอบ

  ควบคุม บริหารงาน วางแผน กำกับ ติดตาม และตรวจสอบงานบัญชี เพื่อปิดงบการเงินพร้อมวิเคราะห์งบการเงิน รวมถึงการสนับสนุนข้อมูลทางการเงินเพื่อการบริหารงานของคณะผู้บริหาร 
  1. ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายและรายการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องก่อนยืนยันรายการเข้าบัญชีแยกประเภทในระบบ NAV
  2. ตรวจความถูกต้องการบันทึกบัญชีทั้งด้านรายรับ รายจ่าย รายการตั้งหนี้ และปรับปรุงรายการก่อนผ่านไปบัญชีแยกประเภท  
  3. จัดทำรายงานยอดการวางบิลลูกหนี้ ยอดลูกหนี้รายใหม่ และยอดรับชำระจากลูกหนี้เสนอผู้บริหารเป็นรายเดือน
  4. ติดตามทวงถามลูกหนี้ที่ค้างชำระพร้อมจัดทำรายงานความคืบหน้าการติดตามหนี้เสนอผู้บริหารเป็นรายเดือน

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ ไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป  สาขา การเงิน การธนาคาร การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ 3-5 ปี   ด้านการบริหารการเงินการบัญชี
  1.  ความสามารถที่ต้องการ
  3.1  มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีด้านการวิเคราะห์ การจัดทำแผนการเงินและการลงทุน การบริหารงบประมาณ
  3.2  สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
  3.3  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และการวางแผน
  3.4  มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้ความกดดันดี 

   

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่นิวส์คอนเทนต์ (News Content ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

  • นำเสนอข่าวการเมือง อาชญากรรม เศรษฐกิจ ต่างประเทศ บันเทิง กีฬา และข่าวที่สังคมให้ความสนใจผ่านช่องทางออนไลน์ในแต่ละวันให้สอดคล้องกับนโยบายของฝ่ายนิวมีเดีย จับประเด็นข่าวที่น่าสนใจมานำเสนอในรูปแบบข่าวออนไลน์ ตรวจสอบแหล่งที่มา เรียงลำดับเนื้อหาข่าวให้เข้าใจง่าย เพื่อสร้างให้เกิด Engagement ในกลุ่มผู้อ่าน

  1. ผลิตคอนเทนต์ข่าวที่ได้มาจากทีมข่าวสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 ร่วมกับทีมข่าวออนไลน์ ขึ้นบนเว็บไซต์และแชร์บนโซเชียลมีเดีย ในรูปแบบข้อความ กราฟิก และคลิปวิดีโอ
  2. ผลิตคอนเทนต์ข่าวใหม่ซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ หรือประเด็นข่าวที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเอง ในรูปแบบข้อความ กราฟิก ภาพนิ่ง และคลิปวิดีโอบนเว็บไซต์ และแชร์บนโซเชียลมีเดียในแต่ละวัน
  3. มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านด้วยการแสดงความคิดเห็นโต้ตอบกับผู้อ่านในกรณีที่ผู้อ่านเกิดข้อสงสัย หรือมีการซักถามเกี่ยวกับประเด็นที่นำเสนอ
  4. ประสานงานกับแผนกวิเคราะห์ข้อมูลในการทำ SEO – Search Engine Optimization กับข่าวที่ทำขึ้นในแต่ละวัน
  5. ประสานงานกับแผนกการตลาดออนไลน์ในการกระจายเนื้อข่าวเพิ่มขึ้นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
  6. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  8. ยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและคำสั่งต่าง ๆ ของบริษัท


  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนท์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้าน การจับประเด็นข่าว การสัมภาษณ์และการนำเสนอข่าวผ่านสื่อออนไลน์
  3. การรายงานข่าวแบบมัลติมิเดียสามารถผลิตคอนเทนต์ให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มออนไลน์
  4. สามารถคิดประเด็นข่าว, สัมภาษณ์, หาข้อมูลเพื่อมาผลิตคอนเทนต์
  5. มีทักษะในการเขียนการเล่าเรื่องผ่านกราฟิกและการเล่าเรื่องผ่านวีดิโอ
  6. มีความรู้พื้นฐานด้านการเขียนคอนเทนต์ให้รองรับ SEO – Search Engine Optimization
  7. มีจรรยาบรรณในการรายงานข่าว
  8. มีพื้นฐานในการใช้โปรแกรม Photoshop เบื้องต้นเพื่อทำกราฟิกแบบง่าย
  9. สามารถตัดต่อวิดิโอเบื้องต้นได้
  10. สามารถปรับตัวเข้ากับการทำงานที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานบ่อยครั้ง
  11. สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ (Coordinator Producer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

      บทบาทและความรับผิดชอบ           

                           รับผิดชอบงานออกแบบสร้างสรรค์องค์ประกอบศิลป์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ Pre-Pro-Post Production คิดรูปแบบรายการ เขียนสคริปต์และหาข้อมูล
  ที่จะมาใช้ในการผลิตรายการตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา จัดทำสื่อ/สปอตโฆษณาส่งเสริมยุทธศาสตร์ผังรายการโทรทัศน์
             1. ร่วมคิดรูปแบบรายการ ในการนำเสนองานด้านการออกแบบสร้างสรรค์องค์ประกอบศิลป์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ และการจัดทำสื่อ/สปอตโฆษณา
             2. จัดทำ PROPOSAL รายการหรืองานผลิตที่ตนรับผิดชอบ เพื่อนำไปเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน
             3. หาข้อมูลและดูในส่วนของการเขียนสคริปต์
             4. ติดต่อ ประสานงานเกี่ยวกับการออกกองถ่ายทำนอกสถานที่
             5. ประสานงานอำนวยความสะดวกระหว่างออกกอง
             6. ติดต่อ ประสานงานเพื่อติดต่อแขกรับเชิญในรายการ
             7. ตรวจสอบ และหาภาพ Insert ทั้งภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง พร้อมภาพกราฟิก มาประกอบในรายการ
             8. ประสานงานกับทีมตัดต่อ

        คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

                        1. อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
                        2. ประสบการณ์ 2-5 ปี ด้าน ผลิตรายการ 
                        3. มีความรู้และเข้าใจในงานออกแบบศิลป์และกระบวนการในการผลิตรายการโทรทัศน์ 
                        4. มีความรู้และความเข้าใจในการสร้างสรรค์และขั้นตอนการผลิตงานการจัดทำสื่อ/สปอตโฆษณาส่งเสริมยุทธศาสตร์ผังรายการโทรทัศน์ 
                        5. มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถคิดรูปแบบหรือวิธีการโฆษณาประชาสัมพันธ์รายการได้แปลกใหม่น่าสนใจอยู่ตลอดเวลา 
                        6. มีทักษะและความสามารถในการเข้าหาและเจรจากับพิธีกรและแขกรับเชิญของรายการ 
                        7. มีความรู้ ความสามารถด้านการตัดต่อสปอตโฆษณาส่งเสริมรายการโทรทัศน์ หรือสามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere เบื้องต้นได้ 


  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์รายการ (Program Coordinator Producer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

  หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

  1. คิดรูปแบบรายการ ตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย 
  2. ทำ PROPOSAL รายการ 
  3. ทำ รันดาวน์ ในแต่ละตอน 
  4. ติดต่อแขกรับเชิญ 
  5. หาข้อมูลและเขียนสคริปต์ 
  6. หาภาพ Insert ทั้งภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง พร้อมภาพกราฟิก
  7. ทำการบรีฟแขกรับเชิญก่อนที่รายการจะเริ่มถ่ายทำ 


  คุณสมบัติขั้นต่ำของตำแหน่งงาน (Job Specification)

  • อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรีปีขึ้นไป  สาขา   นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  • ประสบการณ์  1   ปีขึ้นไป ด้านการผลิตรายการ 

  ความสามารถที่ต้องการ

  • มีความรู้และความเข้าใจในการผลิตรายการโทรทัศน์ 
  • มีทักษะและความสามารถในการเข้าหาและเจรจากับพิธีกรและแขกรับเชิญของรายการ  

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ครีเอทีฟ (Creative) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

      บทบาทและความรับผิดชอบ           

             1. สร้างสรรค์แนวคิดและรูปแบบในการนำเสนองานด้านการออกแบบสร้างสรรค์องค์ประกอบศิลป์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ และจัดทำสื่อ/สปอตโฆษณา
             2. ประชุมร่วมกับผู้บังคับบัญชาและทีมงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
             3. ควบคุมดูแล ตรวจสอบ รูปแบบและเนื้อหา
             4. นำเสนอแนวคิดของการออกแบบสร้างสรรค์องค์ประกอบศิลป์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ และการจัดทำสื่อ/สปอตโฆษณาส่งเสริมรายการโทรทัศน์รูปแบบต่าง ๆ

        คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

                        1. อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์ สื่อดิจิทัล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  
                        2. ประสบการณ์ 3-5 ปี ด้าน การคิดรูปแบบสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์และสื่อ/สปอตโฆษณาส่งเสริมยุทธศาสตร์ผังรายการโทรทัศน์ 
                        3. มีความรู้และเข้าใจในงานออกแบบศิลป์และกระบวนการในการผลิตรายการโทรทัศน์ 
                        4. มีความรู้และความเข้าใจในการสร้างสรรค์และขั้นตอนการผลิตงานการจัดทำสื่อ/สปอตโฆษณาส่งเสริมยุทธศาสตร์ผังรายการโทรทัศน์ 
                        5. มีความคิดสร้างสรรค์
                        6. สามารถเขียนบทประชาสัมพันธ์รายการโทรทัศน์ได้ 
                        7. มีความรู้ ความสามารถด้านการตัดต่อสปอตโฆษณาส่งเสริมรายการโทรทัศน์ หรือสามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere เบื้องต้นได้ 

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่ขายโฆษณา (Advertising Sales Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

  บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities) 

  • ปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการขายโฆษณา 
  • รักษาฐานลูกค้าเดิม และเปิดหาลูกค้าใหม่ เพื่อขยายฐานลูกค้า 
  • ประสานงานรายละเอียดงานขายกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
  • คิดรูปแบบงานขายใหม่ ๆ อยู่เสมอ ให้ตรงกับแนวโน้มของสื่อโทรทัศน์ในปัจจุบัน เพื่อให้ได้รับยอดขายเพิ่มมากขึ้น

  คุณสมบัติขั้นต่ำของตำแหน่งงาน (Job Specification)

  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาการบริหารธุรกิจ,การตลาด,นิเทศศาสตร์,  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-3 ปี ในด้านการขายเวลาโฆษณาโทรทัศน์
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มี Connection ที่ดีกับลูกค้า
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะการนำเสนองาน
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร เจรจา และประสานงานที่ดี             
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการประสานงาน และการเจรจาต่อรอง
  • สามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับคนทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการคิด การวางแผน และการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
  • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง หรือสามารถเดินทางได้อย่างคล่องตัว
  • ชอบความท้าทาย สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่เซ็นเซอร์โฆษณา (Censor Advertising Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

  บทบาทและความรับผิดชอบ

  ตรวจชิ้นงานสปอตโฆษณา สกู๊ปของลูกค้า สปอตโปรโมทกิจกรรมของทางสถานีรวมถึงการ Tie – in และ VTR ของสินค้าทั้งหมด ก่อนทำการออกอากาศเพื่อเป็นไปตามความถูกต้องของกฎคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กำหนด และปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในส่วนของฝ่ายสนับสนุนข้อมูลการทำงานให้กับฝ่ายขาย เช่น สรุป Rating, Plan โฆษณา

  คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

  1. อายุ 25  ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา  ไม่จำกัดสาขา
  2. ประสบการณ์  1-3  ปี   ด้าน วิทยุโทรทัศน์และโฆษณา
  3. มีความรู้ความเข้าใจในสายงาน
  4. มีความคิดสร้างสรรค์ในงานโฆษณาและรายการโทรทัศน์
  5. สามารถทำงานเป็นทีมได้
  6. สามารถรับแรงกดดันจากภาวการณ์ทำงานได้เป็นอย่างดี
  7. สามารถทำงานล่วงเวลาการทำงานได้
  8. มีความยืดหยุ่นในการทำงานสามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  9. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี   โดยเฉพาะโปรแกรม Word/Excel

   

          

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้สื่อข่าว (News Reporter) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

  • บทบาทและความรับผิดชอบ   

  •           ผลิตข่าวสถานการณ์ประจำวันและข่าวเชิงลึกให้สามารถตอบสนองความต้องการรับรู้ของผู้ชมและสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม  ด้วยรูปแบบที่สอดรับกับพฤติกรรมของผู้รับข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยอาศัยทักษะการสื่อสารและผลิตชิ้นงานที่เหมาะสมกับ Platform ต่าง ๆ ของบริษัท   พร้อมทั้งนำเสนอ    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อต่อยอดประเด็นข่าวและรูปแบบการนำเสนอร่วมกับกองบรรณาธิการ เพื่อให้เนื้อหาข่าวถูกต้อง รอบด้าน เป็นธรรมและมีความน่าสนใจ ภายใต้หลักจริยธรรมการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน  

   • ปฎิบัติหน้าที่จัดทำ/รายงานข่าว เปิดหน้า ลงเสียง พากย์เสียง เขียน/จัดทำสกู๊ป และรายการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทุก Platform  ที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องครบถ้วน
   • พัฒนาต่อยอดประเด็นข่าวประจำวันให้เป็นข่าวเชิงลึก ตอบสนองความสนใจของผู้ชม
   • นำเสนอความคิดและมีส่วนร่วมในการออกแบบชิ้นงานร่วมกับกองบรรณาธิการ ให้มีความน่าสนใจ ทั้งเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอ
   • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทุกช่องทาง นำเสนอข่าวให้สามารถเข้าถึงผู้ชมได้มากที่สุด
   • สร้างตัวตนและภาพลักษณ์ของตัวเอง (Personal branding) เป็นผู้นำเสนอข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว
   • พัฒนาทักษะส่วนตัวในการรายงานข่าวผ่านทุก Platform ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
   • ออกแบบและติดตามทุกขั้นตอนการทำงาน ทั้ง Pre - Production, Production, Post Production เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
   • นำเสนอประเด็นข่าวที่แตกต่างไปจากความสนใจของสังคมในเวลานั้น แต่มีคุณค่าความเป็นข่าว เพื่อสร้างประเด็นข่าวใหม่ ๆที่แตกต่างและหาไม่ได้จากสำนักข่าวอื่น

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1.  อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  2.  ประสบการณ์  0-3 ปี   ด้าน การเป็นผู้สื่อข่าวหรือวิชาชีพอื่นที่ใกล้เคียง  

                       3.  ความสามารถที่ต้องการ

  •  การคิดอย่างมีเหตุมีผล
  • สื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี
  • มีความยืดหยุ่น
  • มีไหวพริบในการต่อรองเจรจา  
  • มีความคิดสร้างสรรค์
  • มีความรู้รอบตัว
  • มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตข่าวเป็นอย่างดี
  • มีสำนึกรับผิดชอบและจิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน
  • มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ
  • มีความละเอียดรอบคอบ บริหารจัดการงานเฉพาะหน้าได้ดี  
  • มีสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

   

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่ตัดต่อข่าว (News Video Editor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  • บทบาทและความรับผิดชอบ  

  • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายงานจากโปรดิวเซอร์ หรือผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ ในการผลิตส่วนงานข่าว
  • หารือร่วมกับทีมงาน เพื่อทำตัวอย่าง และโครงเรื่องในการลำดับภาพ ตามแผนงานที่กำหนดจากโปรดิวเซอร์ หรือผู้ช่วยโปรดิวเซอร์
  • เตรียมฟุตภาพ ในการผลิตรูปแบบเนื้อหา

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  • อายุ 22 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี ด้าน การลำดับภาพข่าว
  • มีความสามารถในการวางรูปแบบของการนำเสนอภาพข่าวออนแอร์ และออนไลน์, ชอบการทำข่าว, มีความเข้าใจพื้นฐานโปรแกรมในการลำดับภาพ
  • มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ อยู่เสมอ
  • มีสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี และรับมือกับความกดดันได้ดี
  • มีทักษะในการใช้ Adobe Premiere Pro เป็นอย่างดี
  • มีความคิดสร้างสรรค์
  • แนบผลงานมาด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่คอนเทนต์ครีเอเตอร์ (Content Creator) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

  คิดสร้างสรรค์เนื้อหางาน จัดทำและผลิตคอนเทนต์ในรูปแบบบทความ, กราฟิกเล่าเรื่อง, ภาพข่าว และคลิปวิดีโอ นำเสนอขึ้นบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ประกอบด้วย เว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย ของสถานีฯ

   
  1. วางแผนการผลิตเนื้อหาคอนเทนต์ เพื่อนำเสนอบนเว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย ของสถานีฯ
  2. สร้างสรรค์คอนเทนต์ คิดประเด็นใหม่ๆ รวมถึงคอนเทนต์ตามกระแสสังคมออนไลน์ ขึ้นบนเว็บไซต์ ตาม
      หลักการทำคอนเทนต์ให้ติด SEO
  3. สร้างสรรค์คอนเทนต์บนโซเชียลมีเดีย เพื่อขยายฐานกลุ่มคนในการเข้าถึงสื่อของทางสถานีฯ
  4. การเลือกประเด็นที่น่าสนใจลงในช่องทาง Line Official เพื่อส่ง Notification , ส่ง LINE IDOL เพื่อสร้างทราฟฟิก
  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
  1. อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนท์ หรือสาขาอื่นๆ ที่
      เกี่ยวข้อง 
  2. ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านการทำข่าว
  3. สนใจรูปแบบการนำเสนอบนออนแอร์ และออนไลน์ 
  4. สามารถเขียนข่าว หรือบทความได้ดี มีความรู้ด้าน SEO ในการทำคอนเทนต์
  5. สามารถสร้างสรรค์กราฟิกเล่าเรื่องได้ดี
  6. สามารถเล่าเรื่องผ่านคลิปวิดิโอ, การรายงานสด หรือการทำสกู๊ปข่าว

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ (News Reporter (Economic News) เปิดรับจำนวน 2 อัตรา รับสมัครด่วน!

  บทบาทความรับผิดชอบ 


       ปฎิบัติหน้าที่จัดทำ/รายงานข่าว เปิดหน้า ลงเสียง เขียน/จัดทำสกู๊ป และรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเศรษฐกิจ และพัฒนาต่อยอด

  ประเด็นข่าวประจำวันเชิงลึก 


  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน 


  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  • อายุ 25 - 35 ปี 
  • ไม่จำกัดเพศ 
  • ประสบการณ์เป็นนักข่าวเศรษฐกิจ 3 ปีขึ้นไป มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นข่าวเศรษฐกิจ  
  • มีความยืดหยุ่นสูงสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี และ มีทัศนคติในเชิงบวก 
  • มีความกระตือรือร้น และพร้อมเปิดรับความเห็นใหม่ๆอยู่เสมอ  
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษ   
  • มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และ เจรจากับแหล่งข่าวได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะทำงานข่าวลูกค้า 
  • นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ เสนอแนะประเด็นข่าวใหม่ ๆ  และมีส่วนร่วมในการออกแบบงานต่าง ๆ 

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ข่าว (รายการสารคดีข่าว) (News Coordinator Producer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

  1. รับมอบหมายงานจากโปรดิวเซอร์ ออกแบบวิธีการนำเสนอในรูปแบบรายการข่าวสดหรือทำเทป (Package)ทั้งออนแอร์และออนไลน์  
  2. ประสานงานกับกองบรรณาธิการ เพื่อนำไปผลิตชิ้นงานข่าว 
  3. ประสานงานกับหน่วยงานข้างนอกและแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง ในกรณีออกไปถ่ายทำนอกสถานที่ 
  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
  1. อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2. ประสบการณ์ 2-5 ปี ด้านการทำข่าว เขียนสคลิป ควบคุมการถ่ายทำ 
  3. สนใจรูปแบบการนำเสนอบนออนแอร์ และออนไลน์ 
  4. มีประสบการณ์ในการทำรายการข่าวในรูปแบบในสตูดิโอ และนอกสถานที่ 
  5. มีความรู้ ความเข้าใจด้านกระบวนการผลิตข่าวทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลังเป็นอย่างดี
  6. มีทักษะในการใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro สามารถวางเขตงานให้กับเจ้าหน้าที่ตัดต่อข่าวได้

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขายโฆษณา (Sales Support Officer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. รับผิดชอบเรื่องการทำเอกสารต่าง  ๆ ภายในฝ่ายโฆษณา ให้ถูกต้องและครบถ้วน 

  2. จัดทำและติดตามเอกสาร IOC ภายในฝ่ายโฆษณาให้เสร็จทันและถูกต้อง ครบถ้วน ตามเวลาที่กำหนด

  3. นำส่งและติดตามเอกสารสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานฝ่ายโฆษณา 

  4. รวบรวม และจัดทำรายงานการใช้นาทีโฆษณาในรายการต่าง ๆ ประจำเดือน เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 

  5. จัดเตรียมข้อมูลส่งเสริมการขายโฆษณาต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติตำแหน่งงาน

  1. อายุ 23 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด , การบริหาร , การจัดการ , นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  2. มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านการจัดการและการประสานงาน

  3. ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี 

  4. หากมีประสบการณ์ด้านเอกสารสัญญา พิจารณาเป็นพิเศษ 


  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  ปฏิบัติงานด้านการดูแลบำรุงรักษา, พัฒนาปรับปรุงการใช้งานระบบสารสนเทศ, เสริมสร้างความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์, เน็ตเวิร์ค และส่วนเกี่ยวเนื่องกับการออกอากาศขององค์กรให้สำเร็จลุล่วงตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร ให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ


  Job Description

  • จัดหาจัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ห้คำแนะนำด้านระบบสารสนเทศขององค์กรแก่พนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านคอมพิวเตอร์และเน็ตเวิร์คขององค์กรแก่พนักงานตามที่รับการร้องขอเพื่อให้การดำเนินการขององค์กรเป็นไปโดยราบรื่น.
  • จัดทำบันทึกข้อมูลการใช้งานและความผิดพลาดของระบบสารสนเทศและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในองค์กรประจำวัน
  • ดำเนินการดูแลด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในองค์กร เพื่อรักษาผลประโยชน์และข้อมูลทางธุรกิจขององค์กร
  • ดูแลและแก้ไขปัญหาการส่งสัญญาณ Streaming เพื่อนำส่งสัญญาณ Online ให้สามารถใช้งานได้ทั้งในและนอกบริษัท

  สมัครตำแหน่งนี้

 • นักพัฒนาระบบแบ็กเอนด์ (Backend Developer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

  1. พัฒนาโปรแกรมในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เพื่อรองรับการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และฝั่งผู้ใช้บริการ
  2. ทำงานร่วมกับ Frontend Developers ในการเขียนโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เชื่อมโยงเข้ากับ Client Script (HTML, CSS, JS)
  3. ร่วมประชุมกับทีมงานทุกภาคส่วน และรายงานความคืบหน้าในการพัฒนาระบบต่อหัวหน้าโครงการ และผู้บังคับบัญชาโดยตรง
  4. ศึกษาเทคโนโลยีใหม่เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงาน และทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการพัฒนาโปรแกรม
  5. ทำการทดสอบระบบเบื้องต้น และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 


  คุณสมบัติขั้นต่ำของตำแหน่งงาน (Job Specification)

  • อายุไม่เกิน 30   ปี วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรีปีขึ้นไป  สาขา   วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ (CE), เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์  0 – 2   ปี ด้าน   การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ไซต์

  ความสามารถที่ต้องการ

   

   

   

  • พัฒนาเวปแอพลิเคชั่นโดยใช้ภาษา PHP ด้วย Laravel Framework หรือ Yii Framework
  • มีความรู้การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP)
  • สามารถเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลด้วยภาษา SQL ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สามารถใช้เครื่องมือจัดการซอร์สโค้ด เช่น Git เป็นต้น
  • สามารถเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับ Restful API ได้

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค (Technical Support Officer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!


  หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

  1. ควบคุม และตรวจสอบ คุณภาพสัญญาณภาพและเสียงของรายการ 
  2. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ระบบออกอากาศ
  3. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำสตูดิโอ รถถ่ายทอด ห้องพากษ์  
  4. แก้ไขปัญหาด้านเทคนิคที่เกิดขึ้นในการผลิตรายการและการออกอากาศ รวมทั้งประสานงานกับผู้ให้บริการ

  คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ 0-3 ปี ในสายอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ หรือ สื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถในการจัดเตรียม บำรุงรักษาหรือซ่อมบำรุง เครื่องมือ และ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตรายการ และออกอากาศรายการโทรทัศน์ในเบื้องต้น
  • หากมีความรู้ความเข้าใจในด้านการผลิตรายการหรือการออกอากาศรายการโทรทัศน์ และ ระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการออกอากาศ รวมถึงสามารถใช้ Microsoft Office ได้
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

  1. วางแผนและปฏิบัติงานตามแผนงานการสื่อสารการตลาด 
  2. ประชาสัมพันธ์ออกไปเป็นไปตามแผนการตลาด และสนับสนุนการส่งเสริมการขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่สถานีฯ
  3. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
  4. รวบรวมสรุปผลและจัดทำรายงานการปฏิบัติงานตามแผนการสื่อสารการตลาด 

  คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุ 22-28 ปี วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สื่อสารการตลาด, การตลาด, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้าน สื่อสารการตลาด, การตลาด
  • มีความรู้ทักษะด้านการสื่อสาร และเครื่องมือด้านการตลาด

  สมัครตำแหน่งนี้


สามารถนำส่งเอกสารมาที่  Email. Recruit@pptvthailand.com เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-118-0080