ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

 • ผู้สื่อข่าว (News Reporter) เปิดรับจำนวน 2 อัตรา รับสมัครด่วน!

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

  ผลิตข่าวสถานการณ์ประจำวันและข่าวเชิงลึกให้สามารถตอบสนองความต้องการรับรู้ของผู้ชมและสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยรูปแบบที่สอดรับ


  กับพฤติกรรมของผู้รับข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยอาศัยทักษะการสื่อสารและผลิตชิ้นงานที่เหมาะสมกับ Platform ต่าง ๆ ของบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอ


  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น   เพื่อต่อยอดประเด็นข่าวและรูปแบบการนำเสนอร่วมกับกองบรรณาธิการ เพื่อให้เนื้อหาข่าวถูกต้อง รอบด้าน เป็นธรรมและมีความน่าสนใจ


  ภายใต้หลักจริยธรรมการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน   

   • ลงพื้นที่จัดทำ/รายงานข่าว เปิดหน้า ลงเสียง สถานการณ์ประจำวัน ตามแผนงานของกองบรรณาธิการข่าว
   • พัฒนาต่อยอดประเด็นข่าวประจำวันให้เป็นข่าวเชิงลึก ตอบสนองความสนใจของผู้ชม
   • นำเสนอความคิดและมีส่วนร่วมในการออกแบบชิ้นงานร่วมกับกองบรรณาธิการ ให้มีความน่าสนใจ ทั้งเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอ
   • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทุกช่องทาง นำเสนอข่าวให้สามารถเข้าถึงผู้ชมได้มากที่สุด
   • สร้างตัวตนและภาพลักษณ์ของตัวเอง (Personal branding) เป็นผู้นำเสนอข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว
   • พัฒนาทักษะส่วนตัวในการรายงานข่าวผ่านทุกPlatform ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
   • ออกแบบและติดตามทุกขั้นตอนการทำงาน ทั้ง Pre - Production, Production, Post Productionเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
   • นำเสนอประเด็นข่าวที่แตกต่างไปจากความสนใจของสังคมในเวลานั้น แต่มีคุณค่าความเป็นข่าว เพื่อสร้างประเด็นข่าวใหม่ๆที่แตกต่างและหาไม่ได้
    จากสำนักข่าวอื่น
    • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

     • 1. อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

     • 2. ประสบการณ์  3-5 ปี   ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวหรือวิชาชีพอื่นที่ใกล้เคียง /สามารถทำข่าวได้ทั้งหน้าจอและออนไลน์

    • ความสามารถอื่นๆ

     • - การคิดอย่างมีเหตุมีผล/สื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี/มีความยืดหยุ่น

     • - มีไหวพริบในการต่อรองเจรจา/มีความคิดสร้างสรรค์/มีความรู้รอบตัว

     • มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตข่าวเป็นอย่างดี

     • มีสำนึกรับผิดชอบและจิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน

     • มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ

     • มีความละเอียดรอบคอบ บริหารจัดการงานเฉพาะหน้าได้ดี  

     • - มีสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

    สมัครตำแหน่งนี้

   1. เจ้าหน้าที่ตัดต่อข่าว (News Video Editor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    •       บทบาทและความรับผิดชอบ

    •          ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายงานจากโปรดิวเซอร์ หรือผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ ในการตัดคลิปข่าว ทั้งในส่วนของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ได้จากการเก็บภาพของช่างภาพ การดาวน์โหลดในอินเตอร์เน็ต และการหาภาพข่าวจากฐานข้อมูลกลาง เพื่อผลิตรายการข่าว หรือ สารคดีข่าวที่มีคุณภาพ ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด และมีความถูกต้องเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

    • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายงานจากโปรดิวเซอร์ หรือผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ ในการผลิตส่วนงานข่าวในรูปแบบออนแอร์ ได้แก่ โปรโมท, ฟิลเลอร์, สารคดีข่าว,
     ซีรี่ย์ข่าว, สกู๊ปข่าว หรือข่าวอ่าน และรูปแบบออนไลน์ ได้แก่ คลิปสั้น(CL), ไวรอลวีดีโอ เป็นต้น
    • หารือร่วมกับทีมงาน เพื่อทำตัวอย่าง และโครงเรื่องในการลำดับภาพ ตามแผนงานที่กำหนดจากโปรดิวเซอร์ หรือผู้ช่วยโปรดิวเซอร์
    • สามารถเตรียมฟุตภาพ และเข้าใจเนื้อหาข่าวที่ได้รับมอบหมาย ในการผลิตรูปแบบเนื้อหาแต่ละประเภทตามข้อ 
    • สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้า และควบคุมคุณภาพชิ้นงาน ในเวลาที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนจากโปรดักชั่น
    • สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ ในกรณีมีการทำรายการสดในรูปแบบรายการ หรือสถานการณ์ด่วน
    • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

     • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

      • 1. ประสบการณ์การทำงานตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว อย่างน้อย 0 - 3 ปี
      • 2. มีความสามารถในการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดี
      • 3.  สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อรายการโทรทัศน์ เช่น Adobe Premiere Pro ได้เป็นอย่างดี
      • 4   มีความรู้ความเข้าใจ และความสนใจด้านกระบวนการผลิตข่าวได้เป็นอย่างดี

      • ** ส่งผลงานด้านตัดต่อประกอบการพิจารณา**

    สมัครตำแหน่งนี้

   2. บรรณาธิการข่าวทั่วไป (News Editor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    บทบาทและความรับผิดชอบ

             รวบรวมข่าว วิเคราะห์ข่าว เรียบเรียงข้อมูลข่าวที่เกิดขึ้น จัดทำบทบรรยายข่าว เพื่อการรายงานข่าวที่มีเนื้อหาสาระถูกต้อง ครบถ้วน รอบด้าน ทันเหตุการณ์
    ภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อสารมวลชน รวมถึงประสานงานกับฝ่ายหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตข่าว 

    • ออกแบบวางแผน รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลของข่าว การสร้างสรรค์ประเด็นข่าวเพื่อกำหนดทิศทางข่าว รวมถึงนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจ
     ในการประชุมข่าวประจำวัน เพื่อให้มีรายการข่าวที่ทันเหตุการณ์ในแต่ละวัน
    • จัดสรรบทบาทหน้าที่บุคลากรในแผนกข่าวทั่วไป เพื่อให้การผลิตข่าวและรายการข่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
    • ประสานงานกับส่วนผลิตงานข่าว (News Production) เพื่อให้บทบรรยายข่าวและภาพข่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีความถูกต้อง มีความคิดสร้างสรรค์                ทำให้ผู้ชมสนใจ เข้าใจง่าย และอยู่ในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อสารมวลชน
    • ประสานงานกับแหล่งข่าว หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่สามารถนำมาใช้ประกอบข่าว เพื่อนำมาใช้ในการผลิตข่าวต่อเนื่อง ให้เนื้อหาข่าวชัดเจนรอบด้าน มีเนื้อหาในเชิงลึกที่แตกต่างจากข่าวที่ถูกนำเสนอไปแล้ว
    • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานข่าวก่อนออกอากาศ  ในกลุ่มเนื้อหาที่ตนรับผิดชอบ เพื่อให้ได้เนื้อหาข่าวที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับนโยบาย                 ในภาพรวมการนำเสนอข่าว คือ การนำเสนอข่าวในเชิงคุณภาพ ข้อมูลถูกต้องและมีเนื้อหาเชิงลึก
    • มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเด็นข่าวให้มีเนื้อหาในเชิงลึกเพิ่มความน่าสนใจมีประเด็นที่แหลมคมเพื่อให้เป็นผู้นำในการนำเสนอประเด็นข่าวใหม่ออกสู่สังคม               เป็นเนื้อหาที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับสถานีอื่น
    • หาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาข่าวและการจัดทำบทบรรยายข่าวภายใต้ความรับผิดชอบของตน เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นจริง
    • จัดทำและเสนองบประมาณของส่วนงานข่าวให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด

    คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

    1. อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    2. ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป ในสายงานข่าว ทั้งการเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนาม หรือการทำงานในกองบรรณาธิการข่าว 
     หรือกองบรรณาธิการสื่ออื่น ๆ ที่มีเนื้อหาไปในเชิงข่าว มีความรู้ความเข้าใจด้านกระบวนการผลิตข่าวหรือเขียนข่าวเป็นอย่างดี
    3. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
    4. มีความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
    5. สามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในวงการสื่อ
    6. มีความกระตือรือร้น ตื่นตัวต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ
    7. มีความละเอียดรอบคอบ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
    8. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

    สมัครตำแหน่งนี้

   3. ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ข่าว (News Coordinator Producer ) เปิดรับจำนวน 2 อัตรา

    บทบาทและความรับผิดชอบ

            สนับสนุนการทำงานโปรดิวเซอร์ ร่วมหารือและร่วมออกแบบวิธีการนำเสนอในรูปแบบรายการสดหรือทำเทป และการควบคุมคุณภาพการผลิตรายการข่าว
    ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพดี มีรูปแบบและเนื้อหาตรงตามนโยบายที่กำหนด เป็นไปตามกำหนดเวลาที่วางไว้ 

    • ได้รับมอบหมายงานจากโปรดิวเซอร์ร่วมหารือและร่วมออกแบบวิธีการนำเสนอในรูปแบบรายการสดหรือทำเทป(Package)ชิ้นงานข่าวบนออนแอร์และออนไลน์ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด (แบบรายสัปดาห์ และรายวัน) และมอบหมายงาน (Queue) ไปในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ ตัดต่อ และทางอ้อม ได้แก่ ส่วนงานกราฟิก, สตูดิโอ, ช่างภาพวีดีโอ เป็นต้น
    • ประสานงานกับกองบรรณาธิการ ได้แก่ กองบรรณาธิการ, ผู้สื่อข่าว และผู้สื่อข่าวภูมิภาค ในการร่วมผลิตเนื้อหาเพื่อนำไปผลิตรูแปบบการนำเสนอ                       และชิ้นงานข่าว ให้มีคุณภาพตามที่กำหนด
    • ประสานงานกับส่วนงานภายในที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบรายการสดหรือทำเทป, ชิ้นงานข่าว ในส่วนการออกแบบกราฟิก, สตูดิโอ, ช่างภาพวีดีโอ และเทคนิค
    • ประสานงานกับหน่วยงานข้างนอกและแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องในกรณีออกไปถ่ายทำนอกสถานที่ในกลุ่มงานสารคดีและกลุ่มงานลูกค้าหลังได้รับการอนุมัติจากโปรดิวเซอร์
    • มีความเข้าใจประเด็นข่าวสาร และจรรยาบรรณของการนำเสนอ
    • สามารถควบคุมสตูดิโอในกลุ่มรูปรายการสดในขอบเขตไม่เกิน 30 นาที
    • สามารถจัดเก็บฟุตภาพ แบบเป็นกลุ่มประเภทตามหมวดหมู่ที่กำหนด ลงในระบบคลังภาพ
    • สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้า และควบคุมคุณภาพงาน ในเวลาที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนจากโปรดักชั่น

    คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

            1. อายุ  24 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

                          2. ประสบการณ์ 2-5 ปี   ด้าน การผลิตข่าว 

                          3. มีทักษะในการคิดรูปแบบการนำเสนอข่าวบนออนแอร์ และออนไลน์, มีประสบการณ์ในการทำรายการข่าวในรูปแบบในสตูดิโอ และนอกสถานที่


    สมัครตำแหน่งนี้

   4. เจ้าหน้าที่ดิจิตอลมีเดียโอเปอร์เรชั่น (Digital Media Operation Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    บทบาทและความรับผิดชอบ

    ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลโครงการ ควบคุม และ ดูแลความต้องการภายในฝ่ายการตลาดและการขายประสานงานด้านเอกสาร

    และข้อมูลที่จำเป็นกับโครงการ ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการตั้งแต่การเริ่มติดตั้งจนถึงการตรวจรับงาน

    1. ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลโครงการ ควบคุม และ ดูแล ความต้องการภายในฝ่ายการตลาดและการขาย
    2. ประสานงานด้านเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นกับโครงการ เพื่อใช้ในรายงานข้อเสนอกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขายและโครงการทั้งหมด
    3. จัดระบบข้อมูลและเอกสารและรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการให้ถูกต้องและสอดคล้องตามมาตรฐานคุณภาพของบริษัทฯ
    4. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นต่าง ๆ พร้อมการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของฝ่ายขายและโครงการ

    คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

         1. อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
         2. ประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไอที, งานโครงการ  
         3. ความสามารถที่ต้องการ
             3.1 มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-2 ปี ในสายงานประสานงาน งานโครงการ และงานไอที 
             3.2 มีความรู้ด้าน Innovation เทคโนโลยี โปรแกรมหรือระบบสนับสนุนการทำงานขององค์กร 
             3.3 มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
             3.4 ชอบวางแผนงานจัดการตารางงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
             3.5 มีทักษะการสื่อสาร การเจรจา สามารถทำงานเป็นทีมและประสานงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 


    สมัครตำแหน่งนี้

   5. โปรดิวเซอร์ข่าว (News Producer ) เปิดรับจำนวน 3 อัตรา

    บทบาทและความรับผิดชอบ

    วางแผนงาน จัดสรรงบประมาณ ควบคุมคุณภาพการผลิตรายการข่าว เพื่อผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพดี มีรูปแบบและเนื้อหาตรงตามนโยบายที่กำหนด


     และเป็นไปตามกำหนดเวลาที่วางไว้

    • ประสานงานกับกองบรรณาธิการ ได้แก่ หัวหน้ากองบรรณาธิการ, หัวหน้าผู้สื่อข่าว, กองบรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว ในการร่วมวางแผนรันดาวน์ และผลิตเนื้อหาเพื่อนำไปผลิตรูปแบบรายการสดหรือทำเทป ทั้งออนแอร์และออนไลน์ ให้เป็นไปตาม KPI ที่นโยบายกำหนด
    • ประสานงานกับฝ่ายส่งเสริมการขาย ได้แก่ ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายขาย และฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์รายกายที่รับผิดชอบ ตามแผนงานจากหัวหน้าโปรดิวเซอร์
    • ประสานงานกับส่วนงานภายในที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบรายการสดหรือทำเทป, ชิ้นงานข่าว ในส่วนการออกแบบกราฟิก, สตูดิโอ, ช่างภาพวีดีโอ และเทคนิค
    • ประสานงานกับหน่วยงานข้างนอกและแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอรูปแบบรายการต่าง ๆ พร้อมกับกองบรรณาธิการเกี่ยวกับประเด็นข่าว และในกรณีงานลูกค้า พร้อมกับส่วนงานที่ส่งเสริมการขาย ตามแผนงานจากหัวหน้าโปรดิวเซอร์
    • มอบหมายงานให้ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ และเจ้าหน้าที่ตัดต่อ ผลิตเนื้อหาข่าว และรูปแบบการนำเสนอให้ตรงตามแผนงานระยะสั้น (รันดาวน์)
    • ศึกษาคู่แข่ง เพื่อวิเคราะห์ และนำไปพัฒนารายการที่รับผิดชอบในคุณค่าทางข่าว และคุณค่าทางรายได้ ในระยะกลาง (รายสัปดาห์, รายเดือน และ 3 เดือน)
    • มีความเข้าใจบริบทและภูมิหลังของข่าว รวมทั้งจรรยาบรรณของการนำเสนอ
    • สามารถสร้างสรรค์รายการเฉพาะกิจ ที่อิงกับปฎิทินข่าว หรือในกรณีเหตุการณ์เร่งด่วน ร่วมกับกองบรรณาธิการ
    • สามารถดูแลควบคุมต้นทุนรายการที่รับผิดชอบ ให้อยู่ในงบประมาณตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าโปรดิวเซอร์
    • สามารถควบคุมสตูดิโอในกลุ่มรูปแบบรายการสดในขอบเขตไม่เกิน 30-90 นาที
    • สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้า และควบคุมคุณภาพงาน ในเวลาที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนจากกองบรรณาธิการ

    คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

                    1. อายุ  30  ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป  สาขานิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย
                  2. ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป   ด้าน การทำข่าว
                            2.1. 
    มีประสบการณ์ในการทำรายการข่าวในรูปแบบในสตูดิโอ และนอกสถานที่
                        2.2.  
    ควบคุมงานที่มีขนาดทีมงาน 10 คนขึ้นไป และคุมเวลาเกิน 60 นาที
                        2.3.  
    บริหารการจัดการงบประมาณ และเขียนแผนงานระยะกลาง

                        ** ต้องมีผลงาน Showreel ประกอบการสมัครงาน ***

    สมัครตำแหน่งนี้

   6. ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวทั่วไป (Assistant News Editor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    บทบาทและความรับผิดชอบ

           หาข่าว รวบรวม วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลของข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันตามประเภทข่าวที่ตนเองรับผิดชอบ และประสานงานกับฝ่ายหรือหน่วยงานต่าง ๆ

    รวมถึงจัดทำบทบรรยายข่าวเพื่อให้ได้ข่าวที่มีสาระเนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ


    • ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกองบรรณาธิการข่าวเพื่อให้สามารถเขียนบทบรรยายข่าวที่มีคุณภาพทันตามกำหนดเวลาที่วางไว้
    • หาข่าว รวบรวม วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันตามประเภทข่าวที่ตนเองรับผิดชอบ และเชื่อมโยงงานกับ News Producer เพื่อให้ได้บทบรรยายข่าวมีเนื้อหาตรงกับภาพข่าว และสอดคล้องกับภาพรวมการนำเสนอข่าว
    • ประชุมประเด็นข่าว ร่วมเสนอประเด็นและสนับสนุนข้อมูลทิศทางข่าวที่สำคัญต่อกองบรรณาธิการข่าว และส่วนงานผลิตข่าว
    • ติดต่อประสานงานกับแหล่งข่าว เพื่อหาข้อมูลข่าวเพิ่มเติม รวมถึงนัดหมายสัมภาษณ์พิเศษหรือสัมภาษณ์ในรายการข่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของรายการ
     ที่รับผิดชอบ
    • แก้ไขปัญหา อุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาข่าวและบทบรรยายข่าว ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรค
    • ให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือด้านการจัดหาข่าวและการจัดทำบทบรรยายข่าวแก่ทีมงานตามที่ได้รับการร้องขอเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จและเป็นไป        โดยราบรื่น
    • ร่วมเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

    คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

    1. อายุ 27 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าว

              2. ประสบการณ์ 5-8  ปี  ทั้งการเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามหรือเป็นผู้ผลิตเนื้อหาในกองบรรณาธิการข่าว

              3. สามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในวงการสื่อ

              4. สามารถใช้สื่อใหม่ได้ดีและรู้จักนำสื่อใหม่มาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเด็นข่าวไปในเชิงคุณภาพ

              5. มีทักษะการเขียน และการสื่อสารที่อยู่ในเกณฑ์ดี


    สมัครตำแหน่งนี้

   7. หัวหน้าแผนกกลยุทธ์ข่าว (News Strategic Supervisor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

    บทบาทและความรับผิดชอบ

            รวบรวมข้อมูลข่าวทุกด้านทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิเคราะห์ วางกลยุทธ์และวางแผนงานร่วมกับฝ่ายนิวมีเดียและฝ่ายการตลาด เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์ร่วมกันที่จะนำไปสู่เป้าหมายของสถานี รวมถึงนำเสนอผู้บังคับบัญชา  ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ได้ข้อมูลสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์ ที่ตอบสนองนโยบายภาพรวมของสถานีและเกิดประสิทธิภาพในงานข่าว

    • รวบรวมข้อมูลข่าวทุกด้านทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์ฝ่ายข่าวที่เชื่อมโยงกับฝ่ายนิวมีเดีย และสอดคล้องกับเป้าหมายของสถานี รวมถึงนำเสนอกลยุทธ์ดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนกลยุทธ์ฝ่ายข่าวที่มีความถูกต้องและครบถ้วน สามารถนำไปประยุกต์เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ฝ่ายข่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    • วางแผน ควบคุม กลยุทธ์ฝ่ายข่าวที่ถูกต้องให้ครบถ้วนสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของโครงการที่จ้างหน่วยงานภายนอกจัดทำเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพดีครบถ้วนและสามารถนำมาประยุกต์ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ฝ่ายข่าว หรือสนับสนุนการทำงานของฝ่ายข่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    • ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการวางแผนกลยุทธ์ฝ่ายภายใต้ความรับผิดของของตน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
    • จัดทำเครื่องมือที่ส่งเสริมให้เกิดรายได้จากผลิตภัณฑ์ (Product) ของฝ่ายข่าว โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    • จัดทำและเสนองบประมาณด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้เป็นไปตามงบประมาณกำหนด

    คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน   

    1.  อายุ  35 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์บริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

    2.  ประสบการณ์ 5 ปี   ด้านนด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

    3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม  Microsoft Office  ได้เป็นอย่างดี

    4. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก

    5. เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี และมีอุปนิสัยดี มีปฏิภาณไหวพริบคล่องแคล่ว และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

    6. มีความรับผิดชอบ และเป็นคนตรงต่อเวลา สามารถทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันได้

    7. มีความสามารถในการเก็บรักษาความลับได้เป็นอย่างดี

    8. Data Journalism / Digital Marketing  and Marketing Communication /Business Management


    สมัครตำแหน่งนี้

   8. เจ้าหน้าที่ดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง แพลนเนอร์ (Digital Marketing Planner) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    บทบาทและความรับผิดชอบ

            วางแผน จัดทำกลยุทธ์การหารายได้บนช่องทางออนไลน์ และดูแลช่องทาง Social Media ของสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 เพื่อใช้เป็นช่องทาง
                การหารายได้  และการสื่อสารการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งช่วยคิดแพคเกจสนับสนุนการขายบนช่องทางออนไลน์ และรูปแบบการขายแบบ
    Integrated

    กับหน้าจอทีวี พร้อมกับดูแลการเผยแพร่และจัดทำรายงานผลให้กับลูกค้า

    คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

    1.   อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะนิเทศศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง
    2.   ประสบการณ์ อย่างน้อย 1-3 ปี   ด้านการพัฒนา จัดทำกลยุทธ์และการวางแผนการสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์
    3.   มีความเข้าใจการตลาดออนไลน์ การใช้เครื่องมือในการทำการตลาดผ่าน Social Media
    4. มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ วางกลยุทธ์การตลาดออนไลน์และการสื่อสารการตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    5.  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Adobe Photoshop
    6. สามารถปรับเปลี่ยนแผนงานและกลยุทธ์ที่วางไว้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
    7. สามารถทำงานเป็นทีมได้ /มีความยืดหยุ่นในการทำงาน

    สมัครตำแหน่งนี้

   9. เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านเสียง (Sound Technician) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    บทบาทและความรับผิดชอบ

                  ดำเนินการผลิตและควบคุมคุณภาพเสียงในการผลิตรายการในสตูดิโอและงานนอกสถานที่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามมาตรฐานสำหรับการออกอากาศรายการโทรทัศน์และให้การผลิตรายการโทรทัศน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีคุณภาพตามที่บริษัทฯ กำหนด

    1. ทำความเข้าใจในรูปแบบรายการที่ต้องรับผิดชอบ

    2. เตรียมความพร้อมก่อนเวลาการออกอากาศหรือบันทึกเทป ช่วยดูแลสังเกตุความพร้อมของทีมงานทุกฝ่ายที่มีส่วนในการออกอากาศ (ในด้านอุปกรณ์, บุคคล) เพื่อป้องกันความผิดพลาดในเวลาออกอากาศจริง และแก้ไขได้ทันหากเกิดปัญหา

    3. ช่วยดูแลและสังเกตุความพร้อมของทีมงานที่ร่วมงานเพื่อช่วยป้องกันความผิดพลาด หรือแก้ไขได้ทันหากเกิดปัญหา

    4. ดำเนินการปรับแต่งเสียงเพื่อให้คุณภาพเสียงในสตูดิโอได้มาตรฐานสำหรับการออกอากาศรายการโทรทัศน์และเป็นที่ยอมรับในระบบสากล

    5. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเสียงและการสื่อสารในสตูดิโอให้สามารถรองรับรูปแบบรายการต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ และทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเสียง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการทำงาน

    6. เป็นผู้ประสานงานในการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินรายการเป็นไปอย่างราบรื่น

    7. จัดเก็บอุปกรณ์และดูแลตรวจสอบให้อุปกรณ์สมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

    8. รายงานและสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน

    คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

    1อายุ 21-40 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขา นิเทศศาสตร์ วิทยุโทรทัศน์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ศิลปศาสตร์, เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

    2. ประสบการณ์ 0-1 ปี   ด้าน การควบคุมเสียงในการผลิตรายการทั้งในสตูดิโอและนอกสถานที่

    3. ความสามารถที่ต้องการ มีความสามารถในการใช้เครื่องควบคุมเสียง อุปกรณ์ในการทำงานด้านเสียง ภายในสตูดิโอหรือนอกสถานที่

    4. อื่น ๆ (ระบุ) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี คิดอย่างมีตรรกะ มีความรอบคอบ ช่างสังเกตุ  มีความยืดหยุ่นทางความคิด มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของกิจการ


    สมัครตำแหน่งนี้

   10. ผู้สื่อข่าว (เศรษฐกิจ) (Economic News Reporter) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    บทบาทและความรับผิดชอบ

    ผลิตข่าวเศรษฐกิจให้ตอบสนองความต้องการของผู้ชมและสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยรูปแบบที่สอดรับกับพฤติกรรมของผู้รับข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยอาศัยทักษะการสื่อสารและผลิตชิ้นงานที่เหมาะสมกับ Platform ต่าง ๆ ของบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อต่อยอดประเด็นข่าวและรูปแบบการนำเสนอร่วมกับกองบรรณาธิการ เพื่อให้เนื้อหาข่าวถูกต้อง รอบด้าน เป็นธรรมและมีความน่าสนใจ ภายใต้หลักจริยธรรมการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน   

    • ลงพื้นที่จัดทำ/รายงานข่าว เปิดหน้า ลงเสียง สถานการณ์ประจำวัน ตามแผนงานของกองบรรณาธิการข่าว
    • พัฒนาต่อยอดประเด็นข่าวให้เป็นข่าวเชิงลึก ตอบสนองความสนใจของผู้ชม
    • นำเสนอความคิดและมีส่วนร่วมในการออกแบบชิ้นงานร่วมกับกองบรรณาธิการ ให้มีความน่าสนใจ ทั้งเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอ
    • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทุกช่องทาง นำเสนอข่าวให้สามารถเข้าถึงผู้ชมได้มากที่สุด
    • สร้างตัวตนและภาพลักษณ์ของตัวเอง (Personal branding) เป็นผู้นำเสนอข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว
    • พัฒนาทักษะส่วนตัวในการรายงานข่าวผ่านทุกPlatform ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
    • ออกแบบและติดตามทุกขั้นตอนการทำงาน ทั้ง Pre - Production, Production, Post Productionเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
    • นำเสนอประเด็นข่าวที่แตกต่างไปจากความสนใจของสังคมในเวลานั้น แต่มีคุณค่าความเป็นข่าว เพื่อสร้างประเด็นข่าวใหม่ๆที่แตกต่างและหาไม่ได้
     จากสำนักข่าวอื่น
    • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

     • 1. อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

     • 2. ประสบการณ์  3-5 ปี   ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวหรือวิชาชีพอื่นที่ใกล้เคียง /สามารถทำข่าวได้ทั้งหน้าจอและออนไลน์

    • ความสามารถอื่นๆ

      • - การคิดอย่างมีเหตุมีผล/สื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี/มีความยืดหยุ่น

      • - มีไหวพริบในการต่อรองเจรจา/มีความคิดสร้างสรรค์/มีความรู้รอบตัว

      • มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตข่าวเป็นอย่างดี

      • มีสำนึกรับผิดชอบและจิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน

      • มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ

      • มีความละเอียดรอบคอบ บริหารจัดการงานเฉพาะหน้าได้ดี  

      • - มีสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

    สมัครตำแหน่งนี้

   11. เจ้าหน้าที่กฎหมาย (Legal Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

    บทบาทและความรับผิดชอบ 

        ปฎิบัติงานด้านการร่างและตรวจสอบสัญญาเอกสารอื่นๆ ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ทั้งสัญญาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
    เพื่อการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ให้ดีที่สุด  รวมทั้งปฏิบัติงานประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

    1. ร่างและตรวจสอบ และแก้ไขเอกสาร สัญญาขององค์กรให้สำเร็จตามหลักการของกฎหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด

    2. ตรวจสัญญาให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ขององค์กร

    3. ให้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือ หรือให้คำแนะนำในข้อสัญญาข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆ แก่หน่วยงานในองค์กรตามที่ได้รับการร้องขอ

    4. หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นด้านกฎหมาย เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ

    5. ประสานงานกับองค์กรและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภายนอกเพื่อให้ได้ข้อมูลกฎหมายที่ถูกต้องครบถ้วน

    6. รวบรวม/วิเคราะห์/จัดทำรายการเปลี่ยนแปลงในด้านกฎหมายต่างๆ  และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบและแก้ไขอย่างทันท่วงที

    คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

    1. อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป    สาขา นิติศาสตร์
    2. ประสบการณ์  0 - 3 ปี   ด้านการร่างและตรวจสอบสัญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


    สมัครตำแหน่งนี้


   สามารถนำส่งเอกสารมาที่  Email. Recruit@pptvthailand.com เท่านั้น

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-118-0080