ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

 • โปรดิวเซอร์ข่าว (รายการข่าว) (News Producer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  บทบาทและความรับผิดชอบ

  วางแผนงาน จัดสรรงบประมาณ ควบคุมคุณภาพการผลิตรายการข่าว เพื่อผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพดี มีรูปแบบและเนื้อหาตรงตามนโยบายที่กำหนด


   และเป็นไปตามกำหนดเวลาที่วางไว้

  1. ประสานงานกับกองบรรณาธิการ ได้แก่ หัวหน้ากองบรรณาธิการ, หัวหน้าผู้สื่อข่าว, กองบรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว ในการร่วมวางแผนรันดาวน์ และผลิตเนื้อหาเพื่อนำไปผลิตรูปแบบรายการสดหรือทำเทป ทั้งออนแอร์และออนไลน์ ให้เป็นไปตาม KPI ที่นโยบายกำหนด
  2. ประสานงานกับฝ่ายส่งเสริมการขาย ได้แก่ ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายขาย และฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์รายกายที่รับผิดชอบ ตามแผนงานจากหัวหน้าโปรดิวเซอร์
  3. ประสานงานกับส่วนงานภายในที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบรายการสดหรือทำเทป, ชิ้นงานข่าว ในส่วนการออกแบบกราฟิก, สตูดิโอ, ช่างภาพวีดีโอ และเทคนิค
  4. ประสานงานกับหน่วยงานข้างนอกและแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอรูปแบบรายการต่าง ๆ พร้อมกับกองบรรณาธิการเกี่ยวกับประเด็นข่าว และในกรณีงานลูกค้า พร้อมกับส่วนงานที่ส่งเสริมการขาย ตามแผนงานจากหัวหน้าโปรดิวเซอร์
  5. มอบหมายงานให้ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ และเจ้าหน้าที่ตัดต่อ ผลิตเนื้อหาข่าว และรูปแบบการนำเสนอให้ตรงตามแผนงานระยะสั้น (รันดาวน์)
  6. ศึกษาคู่แข่ง เพื่อวิเคราะห์ และนำไปพัฒนารายการที่รับผิดชอบในคุณค่าทางข่าว และคุณค่าทางรายได้ ในระยะกลาง (รายสัปดาห์, รายเดือน และ 3 เดือน)
  7. มีความเข้าใจบริบทและภูมิหลังของข่าว รวมทั้งจรรยาบรรณของการนำเสนอ
  8. สามารถสร้างสรรค์รายการเฉพาะกิจ ที่อิงกับปฎิทินข่าว หรือในกรณีเหตุการณ์เร่งด่วน ร่วมกับกองบรรณาธิการ
  9. สามารถดูแลควบคุมต้นทุนรายการที่รับผิดชอบ ให้อยู่ในงบประมาณตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าโปรดิวเซอร์
  10. สามารถควบคุมสตูดิโอในกลุ่มรูปแบบรายการสดในขอบเขตไม่เกิน 30-90 นาที
  11. สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้า และควบคุมคุณภาพงาน ในเวลาที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนจากกองบรรณาธิการ

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ  30  ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป  สาขานิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย
  2. ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป   ด้าน การทำข่าว
   2.1  มีประสบการณ์ในการทำรายการข่าวในรูปแบบในสตูดิโอ และนอกสถานที่
   2.2 ควบคุมงานที่มีขนาดทีมงาน 10 คนขึ้นไป และคุมเวลาเกิน 60 นาที
   2.3 บริหารการจัดการงบประมาณ และเขียนแผนงานระยะกลาง
                      ** ต้องมีผลงาน Showreel ประกอบการสมัครงาน ***

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ช่างภาพ (Cameraman) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

       บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปถ่ายทำ และประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานภาพข่าว


  ภาพรายการ และภาพงานสนับสนุนขององค์กร ที่มีคุณภาพดีและสอดคล้องกับภาพรวมของเนื้อหาข่าว รายการ และงานสนับสนุนขององค์กร  


  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  •       1. อายุ 22 ปี ขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  •        2. ประสบการณ์ 0-3  ปี   ด้าน มีความรู้และความเข้าใจในการถ่ายทำรายการ และการใช้อุปกรณ์ในการถ่ายทำภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง มีความสามารถในการใช้และรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทำได้เป็นอย่างดี

                 3มีทักษะในการประสานงานที่ดี และเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

                 4. มีจิตใจรักงานบริการ /สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

                 5. มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ

                 6.  สามารถทำงานล่วงเวลา ออกนอกสถานที่ ออกต่างจังหวัด และทำงานในวันหยุด

                 7.  มีใบอนุญาตขับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์

                 8. มีพาหนะเป็นของตัวเอง หรือ สามารถเดินทางได้อย่างคล่องตัว

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้สื่อข่าว - รายการสารคดีเชิงข่าว (News Reporter - Documentary) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

  • บทบาทและความรับผิดชอบ   

  •           ผลิตข่าวสถานการณ์ประจำวันและข่าวเชิงลึกให้สามารถตอบสนองความต้องการรับรู้ของผู้ชมและสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม  ด้วยรูปแบบที่สอดรับกับพฤติกรรมของผู้รับข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยอาศัยทักษะการสื่อสารและผลิตชิ้นงานที่เหมาะสมกับ Platform ต่าง ของบริษัท   พร้อมทั้งนำเสนอ    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อต่อยอดประเด็นข่าวและรูปแบบการนำเสนอร่วมกับกองบรรณาธิการ เพื่อให้เนื้อหาข่าวถูกต้อง รอบด้าน เป็นธรรมและมีความน่าสนใจ ภายใต้หลักจริยธรรมการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน  

   • ปฎิบัติหน้าที่จัดทำ/รายงานข่าว เปิดหน้า ลงเสียง พากย์เสียง เขียน/จัดทำสกู๊ป และรายการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทุก Platform  ที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องครบถ้วน
   • พัฒนาต่อยอดประเด็นข่าวประจำวันให้เป็นข่าวเชิงลึก ตอบสนองความสนใจของผู้ชม
   • นำเสนอความคิดและมีส่วนร่วมในการออกแบบชิ้นงานร่วมกับกองบรรณาธิการ ให้มีความน่าสนใจ ทั้งเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอ
   • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทุกช่องทาง นำเสนอข่าวให้สามารถเข้าถึงผู้ชมได้มากที่สุด
   • สร้างตัวตนและภาพลักษณ์ของตัวเอง (Personal branding) เป็นผู้นำเสนอข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว
   • พัฒนาทักษะส่วนตัวในการรายงานข่าวผ่านทุก Platform ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
   • ออกแบบและติดตามทุกขั้นตอนการทำงาน ทั้ง Pre - Production, Production, Post Production เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
   • นำเสนอประเด็นข่าวที่แตกต่างไปจากความสนใจของสังคมในเวลานั้น แต่มีคุณค่าความเป็นข่าว เพื่อสร้างประเด็นข่าวใหม่ ๆที่แตกต่างและหาไม่ได้จากสำนักข่าวอื่น

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1.  อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  2.  ประสบการณ์  0-3 ปี   ด้าน การเป็นผู้สื่อข่าวหรือวิชาชีพอื่นที่ใกล้เคียง  

                       3.  ความสามารถที่ต้องการ

  •  การคิดอย่างมีเหตุมีผล
  • สื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี
  • มีความยืดหยุ่น
  • มีไหวพริบในการต่อรองเจรจา  
  • มีความคิดสร้างสรรค์
  • มีความรู้รอบตัว
  • มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตข่าวเป็นอย่างดี
  • มีสำนึกรับผิดชอบและจิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน
  • มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ
  • มีความละเอียดรอบคอบ บริหารจัดการงานเฉพาะหน้าได้ดี  
  • มีสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

   

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้จัดการอาวุโสส่วนการเงินและบัญชี (Senior Finance and Accounting Manager) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

  •   บทบาทและความรับผิดชอบ

  ดำเนินงานตามนโยบาย แผนกลยุทธ์ และขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเงินและบัญชี ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ


  นำเสนอต่อกรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน เพื่อนำไปสู่การวางแผนการทำงานของฝ่ายให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  1. บริหารจัดการให้การทำงานของฝ่ายการเงินและบัญชีให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

  2. ตรวจทานความถูกต้องของรายการบันทึกบัญชีทั่วไป

  3. บริหารจัดการขั้นตอนการปฎิบัติงานให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  4. จัดทำงบกระแสเงินสด ปิดบัญชีรายเดือนและรายปี จัดเตรียมงบการเงินรายเดือนและรายปี

  5. วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน นำเสนอประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไข และแก้ปัญหาให้ฝ่ายบริหาร

  6. รับผิดชอบการวางแผนงานด้านการเงินและบัญชีเพื่อควบคุม ตรวจสอบ และบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

   • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

   •      1. อายุ 35 - 45 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   •          (หากเป็นผู้สอบบัญชีและได้รับใบอนุญาตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
   •      2.  ประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปี  ด้านบัญชี และมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านการบริหาร
   •      3.  มีความเป็นผู้นำ และสามารถบริหารทีมงานในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก
   •      4.  มีความรู้ด้านบัญชี กฎหมายภาษี

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวทั่วไป - โต๊ะข่าวภูมิภาค (ข่าวเย็น, ข่าวค่ำ) (Assistant News Editor ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

   บทบาทและความรับผิดชอบ

  หาข่าว รวบรวม วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลของข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันตามประเภทข่าวที่ตนเองรับผิดชอบ และประสานงานกับฝ่ายหรือหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงจัดทำบทบรรยายข่าวเพื่อให้ได้ข่าวที่มีสาระเนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ


  1.  ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกองบรรณาธิการข่าว เพื่อให้สามารถเขียนบทบรรยายข่าวที่มีคุณภาพ ทันตามกำหนดเวลาที่วางไว้

  2. หาข่าว รวบรวม วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันตามประเภทข่าวที่ตนเองรับผิดชอบ และเชื่อมโยงงานกับ News Producer เพื่อให้ได้บทบรรยายข่าวมีเนื้อหาตรงกับภาพข่าว และสอดคล้องกับภาพรวมการนำเสนอข่าว

  3. ประชุมประเด็นข่าว ร่วมเสนอประเด็นและสนับสนุนข้อมูลทิศทางข่าวที่สำคัญต่อกองบรรณาธิการข่าว และส่วนงานผลิตข่าว

  4. ติดต่อประสานงานกับแหล่งข่าว เพื่อหาข้อมูลข่าวเพิ่มเติม รวมถึงนัดหมายสัมภาษณ์พิเศษหรือสัมภาษณ์ในรายการข่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของรายการที่รับผิดชอบ

  5. แก้ไขปัญหา อุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาข่าวและบทบรรยายข่าว ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรค

  6. ให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือด้านการจัดหาข่าวและการจัดทำบทบรรยายข่าวแก่ทีมงานตามที่ได้รับการร้องขอ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จและเป็นไปโดยราบรื่น

  7.  ร่วมเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  8. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารนโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

  9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  10. ยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและคำสั่งต่าง ๆ ของบริษัท


  คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

  • อายุ  27 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าว

  • ประสบการณ์ 5-8  ปี  ทั้งการเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามหรือเป็นผู้ผลิตเนื้อหาในกองบรรณาธิการข่าว
  • มีความเชี่ยวชาญข่าวภูมิภาค ทั้งในเรื่องการคิดต่อยอด ขยาย หรือแตกประเด็นข่าวต่าง ๆ และงานด้านบริหารผู้สื่อข่าวภูมิภาค                
  • สามาถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในวงการสื่อ
  • สามารถใช้สื่อใหม่ได้ดีและรู้จักนำสื่อใหม่มาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเด็นข่าวไปในเชิงคุณภาพ
  • มีทักษะการเขียน และการสื่อสารที่อยู่ในเกณฑ์ดี
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ความเข้าใจ ด้านกระบวนการผลิตข่าวหรือเขียนข่าวเป็นอย่างดี

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่เซ็นเซอร์และสนับสนุนรายการ (Censor and Content Support Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

  • ตรวจสอบเนื้อหารายการ ทั้งภาพ เสียง การใช้ภาษา ให้ถูกต้องก่อนเผยแพร่ รวมทั้งประสานงานและตรวจสอบการประกอบเนื้อรายการให้เรียบร้อย เพื่อให้รายการออกอากาศได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ศีลธรรมและประเพณี วัฒนธรรม และภาพลักษณ์ของสถานีฯ
  1. ตรวจสอบเนื้อหารายการ ทั้งภาพ เสียง การใช้ภาษา ให้ถูกต้องก่อนเผยแพร่โดยไม่ผิดกฎหมาย ศีลธรรมประเพณี และวัฒนธรรม รวมถึงไม่เสียอรรถรสในการรับชมของผู้ชม
  2. ตรวจสอบและประกอบรายการให้ถูกต้องตามผังรายการออกอากาศ รวมทั้งการ Branding จากส่วนขายโฆษณา ให้มีสอดคล้องกับความยาวรายการโดยไม่เสียอรรถรสในการรับชม และไม่ผิดกฎหมาย ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรม
  3. ประสานงานกับผู้ผลิตในกรณีที่ต้องมีการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ภายในรายการที่ได้รับผิดชอบ เพื่อให้รายการทันออกอากาศ
  4. รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานในแต่ละรายการเพื่อจัดเก็บให้เรียบร้อย
  5. ดำเนินการส่งไฟล์งานที่เรียบร้อยแล้วให้กับส่วนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลต่อไป
  6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  7. ยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและคำสั่งต่าง ๆ ของบริษัท

  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ 25-30 ปี วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน, ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านตรวจสอบคุณภาพรายการ
  3. ความสามารถที่ต้องการ มีความรู้ด้านรายการโทรทัศน์ ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการ การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น สามารถใช้หลักภาษาที่ถูกต้อง เหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมตัดต่อได้เบื้องต้น
  4. อื่น ๆ (ระบุ) มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบและแม่นยำแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาการทำงานที่จำกัดได้ และมีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวทั่วไป (ข่าวเช้า) (Assistant News Editor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

   บทบาทและความรับผิดชอบ

  หาข่าว รวบรวม วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลของข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันตามประเภทข่าวที่ตนเองรับผิดชอบ และประสานงานกับฝ่ายหรือหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงจัดทำบทบรรยายข่าวเพื่อให้ได้ข่าวที่มีสาระเนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ


  1.  ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกองบรรณาธิการข่าว เพื่อให้สามารถเขียนบทบรรยายข่าวที่มีคุณภาพ ทันตามกำหนดเวลาที่วางไว้

  2. หาข่าว รวบรวม วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันตามประเภทข่าวที่ตนเองรับผิดชอบ และเชื่อมโยงงานกับ News Producer เพื่อให้ได้บทบรรยายข่าวมีเนื้อหาตรงกับภาพข่าว และสอดคล้องกับภาพรวมการนำเสนอข่าว

  3. ประชุมประเด็นข่าว ร่วมเสนอประเด็นและสนับสนุนข้อมูลทิศทางข่าวที่สำคัญต่อกองบรรณาธิการข่าว และส่วนงานผลิตข่าว

  4. ติดต่อประสานงานกับแหล่งข่าว เพื่อหาข้อมูลข่าวเพิ่มเติม รวมถึงนัดหมายสัมภาษณ์พิเศษหรือสัมภาษณ์ในรายการข่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของรายการที่รับผิดชอบ

  5. แก้ไขปัญหา อุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาข่าวและบทบรรยายข่าว ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรค

  6. ให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือด้านการจัดหาข่าวและการจัดทำบทบรรยายข่าวแก่ทีมงานตามที่ได้รับการร้องขอ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จและเป็นไปโดยราบรื่น

  7.  ร่วมเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  8. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารนโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

  9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  10. ยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและคำสั่งต่าง ๆ ของบริษัท


  คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

                 1. อายุ  27 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าว

                   2. ประสบการณ์ 5-8  ปี  ทั้งการเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามหรือเป็นผู้ผลิตเนื้อหาในกองบรรณาธิการข่าว

                   3. สามาถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในวงการสื่อ

                   4. สามารถใช้สื่อใหม่ได้ดีและรู้จักนำสื่อใหม่มาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเด็นข่าวไปในเชิงคุณภาพ

                   5. มีทักษะการเขียน และการสื่อสารที่อยู่ในเกณฑ์ดี

                   6. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

                   7. มีความรู้ความเข้าใจ ด้านกระบวนการผลิตข่าวหรือเขียนข่าวเป็นอย่างดี

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้สื่อข่าว (News Reporter) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

  • บทบาทและความรับผิดชอบ   

  •           ผลิตข่าวสถานการณ์ประจำวันและข่าวเชิงลึกให้สามารถตอบสนองความต้องการรับรู้ของผู้ชมและสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม  ด้วยรูปแบบที่สอดรับกับพฤติกรรมของผู้รับข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยอาศัยทักษะการสื่อสารและผลิตชิ้นงานที่เหมาะสมกับ Platform ต่าง ๆ ของบริษัท   พร้อมทั้งนำเสนอ    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อต่อยอดประเด็นข่าวและรูปแบบการนำเสนอร่วมกับกองบรรณาธิการ เพื่อให้เนื้อหาข่าวถูกต้อง รอบด้าน เป็นธรรมและมีความน่าสนใจ ภายใต้หลักจริยธรรมการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน  

   • ปฎิบัติหน้าที่จัดทำ/รายงานข่าว เปิดหน้า ลงเสียง พากย์เสียง เขียน/จัดทำสกู๊ป และรายการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทุก Platform  ที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องครบถ้วน
   • พัฒนาต่อยอดประเด็นข่าวประจำวันให้เป็นข่าวเชิงลึก ตอบสนองความสนใจของผู้ชม
   • นำเสนอความคิดและมีส่วนร่วมในการออกแบบชิ้นงานร่วมกับกองบรรณาธิการ ให้มีความน่าสนใจ ทั้งเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอ
   • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทุกช่องทาง นำเสนอข่าวให้สามารถเข้าถึงผู้ชมได้มากที่สุด
   • สร้างตัวตนและภาพลักษณ์ของตัวเอง (Personal branding) เป็นผู้นำเสนอข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว
   • พัฒนาทักษะส่วนตัวในการรายงานข่าวผ่านทุก Platform ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
   • ออกแบบและติดตามทุกขั้นตอนการทำงาน ทั้ง Pre - Production, Production, Post Production เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
   • นำเสนอประเด็นข่าวที่แตกต่างไปจากความสนใจของสังคมในเวลานั้น แต่มีคุณค่าความเป็นข่าว เพื่อสร้างประเด็นข่าวใหม่ ๆที่แตกต่างและหาไม่ได้จากสำนักข่าวอื่น

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1.  อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  2.  ประสบการณ์  0-3 ปี   ด้าน การเป็นผู้สื่อข่าวหรือวิชาชีพอื่นที่ใกล้เคียง  

                       3.  ความสามารถที่ต้องการ

  •  การคิดอย่างมีเหตุมีผล
  • สื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี
  • มีความยืดหยุ่น
  • มีไหวพริบในการต่อรองเจรจา  
  • มีความคิดสร้างสรรค์
  • มีความรู้รอบตัว
  • มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตข่าวเป็นอย่างดี
  • มีสำนึกรับผิดชอบและจิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน
  • มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ
  • มีความละเอียดรอบคอบ บริหารจัดการงานเฉพาะหน้าได้ดี  
  • มีสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

   

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic Designer) เปิดรับจำนวน 2 อัตรา

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

               ออกแบบและจัดทำภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic) ซึ่งประกอบไปด้วยงานด้านการออกแบบสร้างสรรค์องค์ประกอบศิลป์ในการผลิตรายการโทรทัศน์

  และการจัตทำสื่อ/สปอต โฆษณาส่งเสริมยุทธศาสตร์ผังรายการ โทรทัศน์ ให้มีความสวยงาม และสามารถนำไปใช้ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

  1. ออกแบบและจัดทำภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic) ในรายการโทรทัศน์ให้มีความสวยงามและสอดคล้องกับภาพรวมของรายการ

  2. ออกแบบและจัดทำภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic) ในสื่อ/สปอตโฆษณาส่งเสริมยุทธศาสตร์ผังรายการโทรทัศน์ให้มีความสวยงาม และสอดคล้องกับภาพรวมของการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร

  3. ประสานงานกับผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงาน เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดในการออกแบบให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภาพรวมของรายการหรือสื่อต่าง ๆ

  4. วางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่อาจมีผลกระทบต่องานด้านการออกแบบ และการจัดทำภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้แน่ใจว่าประเด็นปัญหาต่างๆ ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง

  5. ควบคุมคุณภาพของการออกแบบและการจัดทำภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้ได้ภาพเคลื่อนไหวที่สวยงาม

  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ 23-35 ปี วุฒิการศึกษา คณะนิเทศศาสตร์, คณะวิทยาการสานสนเทศ, คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณะอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

  2. ประสบการณ์ 0-3 ปี   ด้านการออกแบบภาพเคลื่อนไหว

  3.  สามารถออกแบบกราฟิกทั้ง 2D และ 3D

  4. สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, After Effect, 3DMax ได้ เป็นอย่างดี

  5. มีความรู้ ความสามารถเรื่องงานตัดต่อ สามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere เบื้องต้นได้
  6. ถ้าสามารถใช้ Viz Artist ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครตำแหน่งนี้

 • หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management Supervisor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

  วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม อัตรากำลังคน และการดำเนินงานด้านการสรรหา คัดเลือกบุคลากรกับบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร วิเคราะห์ และวางแผนระบบงาน เพื่อออกแบบผังโครงสร้างองค์กร การกำหนดลักษณะงานและรวบรวม JD การวิเคราะห์ค่างาน การโอนย้าย ปรับตำแหน่ง เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรบุคคลอันเกิดประโยชน์สูงสุด ภายในต้นทุนที่เหมาะสม

   
  1. วิเคราะห์ วางแผน และควบคุมอัตรากำลังพนักงาน (Manpower Planning) ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสมกับเนื้องานและปริมาณงานของแต่ละตำแหน่งงาน
  รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งต่อข้อมูลและดำเนินการด้านอัตรากำลังคนต่อไป 
  2. วางแผน พัฒนาวิธีการ และควบคุมขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหา คัดเลือกพนักงานใหม่ และเพื่อให้ได้บุคลากรตามตำแหน่งตามที่หน่วยงานร้องขอ 
  3. จัดทำโครงสร้างองค์กรให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
  4. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการทบทวนและปรับปรุง ข้อมูลลักษณะงาน รวมถึงดูแลรับผิดชอบและพัฒนาระบบการกำหนดลักษณะงาน (Job Description)
  ให้ตรงกับความต้องการของแต่ละตำแหน่งงาน และตามกลยุทธ์ของบริษัท 
  5. ควบคุมดูแล ตรวจสอบเอกสารการโอนย้าย และการปรับตำแหน่งพนักงานให้มีความถูกต้องเป็นไปตามนโยบายหรือกลยุทธ์ขององค์กร 
  6. ประสานงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  7. กำกับดูแลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน 
  8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
  1. อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ การบริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  2. ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนอัตรากำลังคน การจัดทำโครงสร้างองค์กร การสรรหาคัดเลือก การจัดทำ JD 
  3. มีทักษะด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนอัตรากำลังคน การจัดทำโครงสร้างองค์กร การสรรหาคัดเลือก การจัดทำ JD การวิเคราะห์ค่างาน 
  4. มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Visio ได้ดี 
  5. มีทักษะในการสื่อสาร และการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  6. มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์  

  สมัครตำแหน่งนี้

 • พนักงานขายสื่อใหม่ (New Media Account Executive) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  บทบาทและความรับผิดชอบ

  วางแผนการขายออนไลน์ของฝ่ายนิวมีเดีย ประกอบด้วยพื้นที่โฆษณาบน Website, Social Media, สื่อใหม่ที่เกิดขึ้น และการขายในรูปแบบการรับจ้างผลิตเนื้อหา ให้ถึงเป้าหมายหมายการขายตามที่กำหนด รวมถึงการคิดแพคเกจการขาย, การนำเสนองานขายให้กับลูกค้า และการจัดการติดต่อประสานงานกับลูกค้าเมื่อสามารถปิดการขายมาได้
  1. คิดแพคเกจการขายออนไลน์ และแพคเกจการขายแบบ Integrated กับการขายหน้าจอโทรทัศน์ พร้อมกับจัดทำแพคเกจฯ เพื่อนำเสนอต่อลูกค้า 
  2. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในฝ่ายนิวมีเดีย และนอกฝ่ายนิวมีเดียที่มีความเกี่ยวข้องกับการขาย เพื่อจัดการงานด้านการขายตามที่นำเสนอกับลูกค้าในสำเร็จลุล่วง 
  3. วางแผนการออกไปพบกับลูกค้าในแต่ละสัปดาห์เพื่อเพิ่มยอดขายทางออนไลน์  
  4. ติดต่อ ทำนัดหมายกับลูกค้าเพื่อนำเสนอแพคเกจการขาย และปิดการขาย 
  5. ดูแลและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ 

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บริหารจัดการตลาด, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  
  2. อายุ 22-30 ปี  
  3. ประสบการณ์ 0-2 ปี ด้าน การขายโฆษณาออนไลน์ 
  4. มีความรู้ ความเข้าใจในงานขายออนไลน์ ประกอบด้วย การขายพื้นที่โฆษณา ในรูปแบบ VDO Ads, Banner, Instream, Outstream และ Native Ads  
  5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบติดต่อสื่อสาร ออกไปพบกับลูกค้า

  สมัครตำแหน่งนี้

 • หัวหน้าแผนกขายสื่อใหม่ (New Media Account Supervisor ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  บทบาทและความรับผิดชอบ

  บริหารจัดการงานขายด้านออนไลน์ รวมถึงงานขายอื่น ๆ ของฝ่ายนิวมีเดีย ประกอบด้วยพื้นที่โฆษณาบน Website, Social Media, สื่อใหม่ที่เกิดขึ้น และการขายในรูปแบบการรับจ้างผลิตเนื้อหา ให้ถึงเป้าหมายการขายตามที่กำหนด รวมถึงการวางแผนการขาย, การคิดแพคเกจการขาย, การนำเสนองานขายให้กับลูกค้าและการจัดการติดต่อประสานงานกับลูกค้าเมื่อสามารถปิดได้ 

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา บริหารจัดการตลาด, นิเทศศาสตร์, นิเทศศาสตร์การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  
  2. อายุ 30-35 ปี  
  3. ประสบการณ์ 4 ปี ด้าน การขายโฆษณาออนไลน์ และการขายโฆษณาผ่านระบบโปรแกรมเมตริกซ์ 
  4. มีความเชี่ยวชาญในงานขายออนไลน์ ประกอบด้วย การขายพื้นที่โฆษณา ในรูปแบบ VDO Ads, Banner, Instream, Outstream และ Native Ads  
  5. มีความรู้ความเข้าใจในการหารายได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย 
  6. สามารถคิดแพคเกจการขายออนไลน์ และรูปแบบ Integrate กับหน้าจอโทรทัศน์ได้  
  7. สามารถบริหารจัดการทีมขายให้สามารถทำงานไปถึงเป้าหมายที่กำหนดได้  

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

  ปฏิบัติงานด้านการดูแลบำรุงรักษา, พัฒนาปรับปรุงการใช้งานระบบสารสนเทศ, เสริมสร้างความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์, เน็ตเวิร์ค และส่วนเกี่ยวเนื่องกับการออกอากาศขององค์กรให้สำเร็จลุล่วงตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร ให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ


  Job Description

  • จัดหาจัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ห้คำแนะนำด้านระบบสารสนเทศขององค์กรแก่พนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านคอมพิวเตอร์และเน็ตเวิร์คขององค์กรแก่พนักงานตามที่รับการร้องขอเพื่อให้การดำเนินการขององค์กรเป็นไปโดยราบรื่น.
  • จัดทำบันทึกข้อมูลการใช้งานและความผิดพลาดของระบบสารสนเทศและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในองค์กรประจำวัน
  • ดำเนินการดูแลด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในองค์กร เพื่อรักษาผลประโยชน์และข้อมูลทางธุรกิจขององค์กร
  • ดูแลและแก้ไขปัญหาการส่งสัญญาณ Streaming เพื่อนำส่งสัญญาณ Online ให้สามารถใช้งานได้ทั้งในและนอกบริษัท

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ (Marketing Communications & PR Officer) เปิดรับจำนวน 2 อัตรา

  หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

  1. วางแผนและปฏิบัติงานตามแผนงานการสื่อสารการตลาด เพื่อสร้าง การรับรู้ และ ความนิยมของรายการ ให้สำเร็จเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
  2. จัดทำสื่อและ Presentations เพื่อประชาสัมพันธ์ออกไปเป็นไปตามแผนการตลาด และสนับสนุนการส่งเสริมการขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่สถานีฯ
  3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้สำเร็จ
  4. จัดหาและจัดเตรียมองค์กรที่จะนำมาช่วยสนับสนุนให้แผนงานนั้นสำเร็จบรรลุเป้าหมาย
  5. รวบรวมสรุปผลและจัดทำรายงานการปฏิบัติงานตามแผนการสื่อสารการตลาด
  6. ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ


  คุณสมบัติขั้นต่ำของตำแหน่งงาน (Job Specification)

  • อายุไม่เกิน 22-28 ปี วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สื่อสารการตลาด, การตลาด, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  
  • ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้าน สื่อสารการตลาด, การตลาด 

  ความสามารถที่ต้องการ

  • มีความรู้ทักษะด้านการสื่อสาร และเครื่องมือด้านการตลาด

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่ตัดต่อข่าวกีฬา (News Video Editor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

  บทบาทและความรับผิดชอบ

  ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายงานจากโปรดิวเซอร์ หรือผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ ในการตัดคลิปข่าว ทั้งในส่วนของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ได้จากการเก็บภาพของช่างภาพ การดาวน์โหลดในอินเตอร์เน็ต และการหาภาพข่าวจากฐานข้อมูลกลาง เพื่อผลิตรายการข่าว หรือ สารคดีข่าวที่มีคุณภาพ ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด และมีความถูกต้องเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ
  1. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายงานจากโปรดิวเซอร์ หรือผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ ในการผลิตส่วนงานข่าวในรูปแบบออนแอร์ ได้แก่ โปรโมท, ฟิลเลอร์, สารคดีข่าว, ซีรี่ย์ข่าว, สกู๊ปข่าว หรือข่าวอ่าน และรูปแบบออนไลน์ ได้แก่ คลิปสั้น(CL), ไวรอลวีดีโอ เป็นต้น  
  2. หารือร่วมกับทีมงาน เพื่อทำตัวอย่าง และโครงเรื่องในการลำดับภาพ ตามแผนงานที่กำหนดจากโปรดิวเซอร์ หรือผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ 
  3. สามารถเตรียมฟุตภาพ และเข้าใจเนื้อหาข่าวที่ได้รับมอบหมาย ในการผลิตรูปแบบเนื้อหาแต่ละประเภทตามข้อ 1  
  4. สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้า และควบคุมคุณภาพชิ้นงาน ในเวลาที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนจากโปรดักชั่น 
  5. สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ ในกรณีมีการทำรายการสดในรูปแบบรายการ หรือสถานการณ์ด่วน 

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย  
  2. อายุ 22 ปีขึ้นไป  
  3. ประสบการณ์ 0-3 ปี ด้าน การลำดับภาพข่าว  
  4. มีความสามารถในการวางรูปแบบของการนำเสนอภาพข่าวออนแอร์ และออนไลน์, ชอบการทำข่าว, มีความเข้าใจพื้นฐานโปรแกรมในการลำดับภาพ 
  5. มีทักษะในการใช้ Adobe Premiere Pro เป็นอย่างดี  

  สมัครตำแหน่งนี้

 • นักพัฒนาระบบแบ็กเอนด์ (Backend Developer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

  1. พัฒนาโปรแกรมในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เพื่อรองรับการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และฝั่งผู้ใช้บริการ
  2. ทำงานร่วมกับ Frontend Developers ในการเขียนโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เชื่อมโยงเข้ากับ Client Script (HTML, CSS, JS)
  3. ร่วมประชุมกับทีมงานทุกภาคส่วน และรายงานความคืบหน้าในการพัฒนาระบบต่อหัวหน้าโครงการ และผู้บังคับบัญชาโดยตรง
  4. ศึกษาเทคโนโลยีใหม่เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงาน และทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการพัฒนาโปรแกรม
  5. ทำการทดสอบระบบเบื้องต้น และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 


  คุณสมบัติขั้นต่ำของตำแหน่งงาน (Job Specification)

  • อายุไม่เกิน 30   ปี วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรีปีขึ้นไป  สาขา   วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ (CE), เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์  0 – 2   ปี ด้าน   การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ไซต์

  ความสามารถที่ต้องการ

   

   

   

  • พัฒนาเวปแอพลิเคชั่นโดยใช้ภาษา PHP ด้วย Laravel Framework หรือ Yii Framework
  • มีความรู้การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP)
  • สามารถเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลด้วยภาษา SQL ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สามารถใช้เครื่องมือจัดการซอร์สโค้ด เช่น Git เป็นต้น
  • สามารถเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับ Restful API ได้

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาดและประชาสัมพันธ์ (Marketing Communications & PR Coordinator Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

  1. วางแผนและปฏิบัติงานตามแผนงานการสื่อสารการตลาด เพื่อสร้าง การรับรู้ และ ความนิยมของรายการ ให้สำเร็จเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
  2. จัดทำสื่อและ Presentations เพื่อประชาสัมพันธ์ออกไปเป็นไปตามแผนการตลาด และสนับสนุนการส่งเสริมการขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่สถานีฯ
  3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้สำเร็จ
  4. จัดหาและจัดเตรียมองค์กรที่จะนำมาช่วยสนับสนุนให้แผนงานนั้นสำเร็จบรรลุเป้าหมาย
  5. รวบรวมสรุปผลและจัดทำรายงานการปฏิบัติงานตามแผนการสื่อสารการตลาด

  คุณสมบัติขั้นต่ำของตำแหน่งงาน (Job Specification)

  • อายุ 22-28 ปี  ปี วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สื่อสารการตลาด, การตลาด, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  • ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้าน สื่อสารการตลาด, การตลาด 

  ความสามารถที่ต้องการ

  • มีความรู้ทักษะด้านการสื่อสาร และเครื่องมือด้านการตลาด
  • มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี

  สมัครตำแหน่งนี้

 • โปรดิวเซอร์ ( Producer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

             สร้างสรรค์แนวคิด รูปแบบในการนำเสนองาน วางแผน และควบคุมการผลิตงานด้านการออกแบบสร้างสรรค์องค์ประกอบศิลป์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ การจัดทำสื่อ/สปอตโฆษณาส่งเสริมยุทธศาสตร์ผังรายการโทรทัศน์ และจัดทำงานที่ส่งเสริมยุทธศาสตร์การขายต่างๆ ของทางสถานีฯ เพื่อให้มีความน่าสนใจ ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย


  หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

  1. สร้างสรรค์แนวคิดและรูปแบบในการนำเสนองาน รวมทั้งการประชุมร่วมกับผู้บังคับบัญชาและทีมงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้านการออกแบบสร้างสรรค์องค์ประกอบศิลป์ การผลิตรายการโทรทัศน์ การจัดทำสื่อ/สปอตโฆษณาส่งเสริมยุทธศาสตร์ผังรายการโทรทัศน์ และจัดทำงานที่ส่งเสริมยุทธศาสตร์การขายต่าง ๆ ของทางสถานีฯ
  2. วางแผน ควบคุมดูแล ตรวจสอบ งานผลิตที่ตนรับผิดชอบให้มีคุณภาพ ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย
  3. จัดสรรและมอบหมายบทบาทหน้าที่กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตงาน พร้อมให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
  4. ประสานงานและประสานความร่วมมือทั้งกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
  5. สามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้า และควบคุมคุณภาพงานในเวลาที่กำหนดให้เป็นไปตามแผน

  คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุ 30-40 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขา โฆษณา วิทยุ โทรทัศน์และสื่อดิจิทัล
  • มีประสบการณ์ ด้าน สื่อสารมวลชน, ธุรการ, จัดซื้อ, ประสานงาน
  • ประสบการณ์ 5 ปี ด้าน การผลิตรายการโทรทัศน์ หรือรายการทั่วไป
  • สามารถเขียนบทประชาสัมพันธ์รายการโทรทัศน์ได้
  • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้และเข้าใจในงานออกแบบศิลป์และกระบวนการในการผลิตรายการโทรทัศน์
  • มีความรู้ ความสามารถด้านการตัดต่อสปอตโฆษณาส่งเสริมรายการโทรทัศน์ หรือสามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere เบื้องต้นได้
  • มีความรู้ความเข้าใจ ในการสื่อสารกับผู้ใช้โปรแกรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขายโฆษณา (AVP - Advertising Sales) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

             กำหนดนโยบาย วางแผนกลยุทธ์ และแนวทางในการปฏิบัติงานทั้งหมดของฝ่ายขายโฆษณา ให้สอดคล้องตามแนวนโยบายของบริษัทฯ นำเสนอต่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผลักดันให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและราคาโฆษณาที่วางไว้ 


  หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

  1. ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายเชิงกลยุทธ์ เป้าหมายและแผนการดำเนินงานของฝ่ายขายโฆษณา ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ
  2. กำหนดกรอบทิศทางและเป้าหมายต่าง ๆ ของฝ่ายลงไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันผลงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่ตั้งไว้
  3. จัดทำแผนกลยุทธ์และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับฝ่ายขายโฆษณา
  4. บริหารงบประมาณของฝ่ายขายโฆษณาให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  5. รายงานผลการปฏิบัติงานแก่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และคณะผู้บริหาร เพื่อกำหนดนโยบายการขายโฆษณา วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง โอกาสและทางเลือก

  คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุ 40 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 15 ปี ด้านการขายโฆษณาและมีประสบการณ์ด้านการบริหารการตลาดสถานีโทรทัศน์ หรือธุรกิจสื่อสารมวลชนไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • สามารถบริหารงานขายโฆษณาตามกลยุทธ์ขององค์กร และสามารถเจรจาต่อรองความต้องการของลูกค้าในการวางแผนการใช้สื่อตามงบประมาณที่กำหนดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • มีความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณที่ลูกค้าให้มานำมาลงทุน ให้เกิดความคุ้มค่า
  • มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรการค้าและเอเจนซี่ รวมถึงกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง
  • มีความรับผิดชอบสูง เป็นคนตรงต่อเวลาและมีความสามารถในการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่ประสานงานข่าว (News Coordinator Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

             ดูแล จัดเตรียมงาน และประสานงานทั้งภายในและภายนอก รองรับการผลิตข่าวและรายการข่าว รวมถึงรายงานความคืบหน้า และประเด็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการผลิตรายการข่าวแก่ผู้บังคับบัญชา 


  หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

  1. จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ และสิ่งจำเป็นอื่น ๆ สำหรับการผลิตข่าวและรายการข่าว
  2. ประสานงานและติดตามความคืบหน้าด้านการผลิตข่าวและรายการข่าว แก่ทีมงานและบุคคลอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนให้ทีมงานสามารถผลิตข่าวและรายการข่าวที่มีคุณภาพ
  3. ประสานงานจัดการประชุม เข้าร่วมประชุม บันทึกการประชุม

  คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้าน ประสานงาน การจัดทำเอกสาร
  • ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการประสานงานที่ดี สามารถประสานความร่วมมือและเจรจาต่อรอง
  • มีความละเอียดรอบคอบ
  • มีทักษะการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • มีความรู้ความเข้าใจ และความสนใจด้านกระบวนการผลิตข่าวได้เป็นอย่างดี

  สมัครตำแหน่งนี้


สามารถนำส่งเอกสารมาที่  Email. Recruit@pptvthailand.com เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-118-0080