ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

 • ครีเอทีฟ (Creative) เปิดรับจำนวน 2 อัตรา รับสมัครด่วน!

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

   • คิดคอนเทนต์ สร้างสรรค์รูปแบบการนำเสนอ รวมทั้งวางแผนงานรายการเพื่อออกอากาศทางช่องทางออนแอร์ และช่องทางออนไลน์
   • หาข้อมูล เขียนบท ควบคุมการผลิตของส่วงานรายการทั้ง Pre-Pro-Post Production​​​​​
   • ประสานงานกับส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิตรายการ
    • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

     • 1.  อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขา นิเทศศาสตร์ , ดิจิตอล มีเดีย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

     • 2. ประสบการณ์  1 ปี ขึ้นไป ด้านงานสื่อสารมวลชน หรือ ผลิตรายการ

     • 3. ความสามารถที่ต้องการ

      • 3.1 สนใจรูปแบบการนำเสนอบนช่องทางออนแอร์ และช่องทางออนไลน์

      • 3.2 สามารถเขียนบทรายการ ลำดับการเล่าเรื่องได้

      • 3.3 มีความสนใจ พร้อมเรียนรู้ในกระบวนการ Production และ Post Production

      • 3.4 สามารถสื่อสารและประสานงานได้ดี

      • 3.5 สามารถเดินทางออกนอกสถานที่ได้

      • 3.6หากมีประสบการณ์ผ่านงานหน้ากล้อง หรือการสื่อสารในที่สาธารณะ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


    สมัครตำแหน่งนี้

   1. ช่างภาพ (Cameraman) เปิดรับจำนวน 2 อัตรา

    • บทบาทและความรับผิดชอบ

     บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปถ่ายทำ และประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานภาพข่าว

    ภาพรายการ และภาพงานสนับสนุนขององค์กร ที่มีคุณภาพดีและสอดคล้องกับภาพรวมของเนื้อหาข่าว รายการ และงานสนับสนุนขององค์กร     • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

    • อายุ 22 ปี ขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

    • ประสบการณ์ 0-3  ปี   ด้าน มีความรู้และความเข้าใจในการถ่ายทำรายการ และการใช้อุปกรณ์ในการถ่ายทำภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง มีความสามารถในการใช้และรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทำได้เป็นอย่างดี
    • มีทักษะในการประสานงานที่ดี และเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
    • มีจิตใจรักงานบริการ /สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
    • มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ
    • สามารถทำงานล่วงเวลา ออกนอกสถานที่ ออกต่างจังหวัด และทำงานในวันหยุด
    • มีใบอนุญาตขับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์
    • มีพาหนะเป็นของตัวเอง หรือ สามารถเดินทางได้อย่างคล่องตัว

    สมัครตำแหน่งนี้

   2. ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ข่าว (รายการข่าว) (News Coordinator Producer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    • บทบาทและความรับผิดชอบ 

    1. รับมอบหมายงานจากโปรดิวเซอร์ ออกแบบวิธีการนำเสนอในรูปแบบรายการข่าวสดหรือทำเทป (Package)ทั้งออนแอร์และออนไลน์  
    2. ประสานงานกับกองบรรณาธิการ เพื่อนำไปผลิตชิ้นงานข่าว  
    3. ประสานงานกับหน่วยงานข้างนอกและแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง ในกรณีออกไปถ่ายทำนอกสถานที่ 
    คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
    1. อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    2. ประสบการณ์ 1-4 ปี ด้านการทำข่าว เขียนสคลิป ควบคุมการถ่ายทำ 
    3. มีประสบการณ์ในการทำรายการข่าวในรูปแบบในสตูดิโอ และนอกสถานที่ 
    4. มีความรู้ ความเข้าใจด้านกระบวนการผลิตข่าวทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลังเป็นอย่างดี
    5. มีทักษะในการใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro สามารถวางเขตงานให้กับเจ้าหน้าที่ตัดต่อข่าวได้


    สมัครตำแหน่งนี้

   3. ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวทั่วไป (Assistant News Editor) เปิดรับจำนวน 2 อัตรา รับสมัครด่วน!

     บทบาทและความรับผิดชอบ

    1.  หาข่าว รวบรวม วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลของข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน  

    2. ประสานงานกับฝ่ายหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

    3. จัดทำบทบรรยายข่าวเพื่อให้ได้ข่าวที่มีสาระเนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ 


    คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

                  1. อายุ  27 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าว

                 2. ประสบการณ์ 5-8  ปี  ทั้งการเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามหรือเป็นผู้ผลิตเนื้อหาในกองบรรณาธิการข่าว

                 3. สามาถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในวงการสื่อ

                 4. สามารถใช้สื่อใหม่ได้ดีและรู้จักนำสื่อใหม่มาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเด็นข่าวไปในเชิงคุณภาพ

                 5. มีทักษะการเขียน และการสื่อสารที่อยู่ในเกณฑ์ดี

                 6. มีความรู้ความเข้าใจ ด้านกระบวนการผลิตข่าวหรือเขียนข่าวเป็นอย่างดี

    สมัครตำแหน่งนี้

   4. เจ้าหน้าที่ขายโฆษณา (Advertising Sales Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities) 

    • ปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการขายโฆษณา 
    • รักษาฐานลูกค้าเดิม และเปิดหาลูกค้าใหม่ เพื่อขยายฐานลูกค้า 
    • ประสานงานรายละเอียดงานขายกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
    • คิดรูปแบบงานขายใหม่ ๆ อยู่เสมอ ให้ตรงกับแนวโน้มของสื่อโทรทัศน์ในปัจจุบัน เพื่อให้ได้รับยอดขายเพิ่มมากขึ้น

    คุณสมบัติขั้นต่ำของตำแหน่งงาน (Job Specification)

    • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาการบริหารธุรกิจ,การตลาด,นิเทศศาสตร์,  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-3 ปี ในด้านการขายเวลาโฆษณาโทรทัศน์
    • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มี Connection ที่ดีกับลูกค้า
    • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
    • มีทักษะการนำเสนองาน
    • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร เจรจา และประสานงานที่ดี             
    • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการประสานงาน และการเจรจาต่อรอง
    • สามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับคนทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
    • มีความสามารถในการคิด การวางแผน และการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
    • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง หรือสามารถเดินทางได้อย่างคล่องตัว
    • ชอบความท้าทาย สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

    สมัครตำแหน่งนี้

   5. ผู้สื่อข่าว (News Reporter) เปิดรับจำนวน 4 อัตรา รับสมัครด่วน!

    • บทบาทและความรับผิดชอบ   

    •           ผลิตข่าวสถานการณ์ประจำวันและข่าวเชิงลึกให้สามารถตอบสนองความต้องการรับรู้ของผู้ชมและสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม  ด้วยรูปแบบที่สอดรับกับพฤติกรรมของผู้รับข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยอาศัยทักษะการสื่อสารและผลิตชิ้นงานที่เหมาะสมกับ Platform ต่าง ๆ ของบริษัท   พร้อมทั้งนำเสนอ    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อต่อยอดประเด็นข่าวและรูปแบบการนำเสนอร่วมกับกองบรรณาธิการ เพื่อให้เนื้อหาข่าวถูกต้อง รอบด้าน เป็นธรรมและมีความน่าสนใจ ภายใต้หลักจริยธรรมการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน  

     • ปฎิบัติหน้าที่จัดทำ/รายงานข่าว เปิดหน้า ลงเสียง พากย์เสียง เขียน/จัดทำสกู๊ป และรายการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทุก Platform  ที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องครบถ้วน
     • พัฒนาต่อยอดประเด็นข่าวประจำวันให้เป็นข่าวเชิงลึก ตอบสนองความสนใจของผู้ชม
     • นำเสนอความคิดและมีส่วนร่วมในการออกแบบชิ้นงานร่วมกับกองบรรณาธิการ ให้มีความน่าสนใจ ทั้งเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอ
     • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทุกช่องทาง นำเสนอข่าวให้สามารถเข้าถึงผู้ชมได้มากที่สุด
     • สร้างตัวตนและภาพลักษณ์ของตัวเอง (Personal branding) เป็นผู้นำเสนอข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว
     • พัฒนาทักษะส่วนตัวในการรายงานข่าวผ่านทุก Platform ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
     • ออกแบบและติดตามทุกขั้นตอนการทำงาน ทั้ง Pre - Production, Production, Post Production เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
     • นำเสนอประเด็นข่าวที่แตกต่างไปจากความสนใจของสังคมในเวลานั้น แต่มีคุณค่าความเป็นข่าว เพื่อสร้างประเด็นข่าวใหม่ ๆที่แตกต่างและหาไม่ได้จากสำนักข่าวอื่น

    คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

    1.  อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

    2.  ประสบการณ์  0-3 ปี   ด้าน การเป็นผู้สื่อข่าวหรือวิชาชีพอื่นที่ใกล้เคียง  

                         3.  ความสามารถที่ต้องการ

    •  การคิดอย่างมีเหตุมีผล
    • สื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี
    • มีความยืดหยุ่น
    • มีไหวพริบในการต่อรองเจรจา  
    • มีความคิดสร้างสรรค์
    • มีความรู้รอบตัว
    • มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตข่าวเป็นอย่างดี
    • มีสำนึกรับผิดชอบและจิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน
    • มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ
    • มีความละเอียดรอบคอบ บริหารจัดการงานเฉพาะหน้าได้ดี  
    • มีสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

     

    สมัครตำแหน่งนี้

   6. หัวหน้าแผนกขายโฆษณา (Advertising Sales Supervisor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

    1. ควบคุมและผลักดันยอดขายโฆษณาให้เป็นไปตามแผนงาน 
    2. เจรจาต่อรองกับลูกค้า และบริการหลังการขายเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
    3. วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ในการนำเสนองานขาย  
    4. คิดรูปแบบงานขายใหม่ ๆ เพื่อให้ได้รับยอดขายเพิ่มมากขึ้น 

    คุณสมบัติที่ต้องการ

    • อายุ 28 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ การตลาด นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
    • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้าน งานขายเวลาโฆษณาโทรทัศน์
    • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มี Connection ที่ดีกับลูกค้า
    • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร เจรจาต่อรองเก่ง และประสานงาน 
    • มีทักษะการนำเสนองาน และเข้าใจด้านงานขายโฆษณาเป็นอย่างดี

    สมัครตำแหน่งนี้

   7. ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ข่าว (รายการสารคดีข่าว) (News Coordinator Producer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    • บทบาทและความรับผิดชอบ

    1. ออกแบบแสงและสีในกระบวนการโปรดักชั่น ร่วมกับช่างภาพ และสามารถแก้ไขแสงและสี โพสต์โปรโปรดักชั่นจากขั้นตอนการตัดต่อ   
    2. หารือและร่วมออกแบบวิธีการนำเสนอในรูปแบบรายการสด หรือเทป รายการข่าว บนออนแอร์ และออนไลน์ 
    3. ประสานงานกับหน่วยงานข้างนอกและแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง ในกรณีออกไปถ่ายทำนอกสถานที่ในกลุ่มงานสารคดี และกลุ่มงานลูกค้า
    4. ช่วยควบคุมสตูดิโอในกลุ่มรายการสดในขอบเขตไม่เกิน 30 นาที
    5. จัดเก็บฟุตภาพแบบเป็นกลุ่มประเภทตามหมวดหมู่ที่กำหนด ลงในระบบคลังภาพ
    คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
    1. อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    2. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 
    3. สามารถออกแบบแสงและสีในกระบวนการโปรดักชั่น 
    4. สามารถแก้ไขแสงและสี โพสต์โปรโปรดักชั่นจากขั้นตอนการตัดต่อ  
    5. มีความรู้ในการใช้โปรแกรมตกแต่งสี ด้วยโปรแกรม Adobe light room และ Blackmagic DaVinci Resolve Studio 
    6. สามารถออกกองและออกนอกสถานที่ได้ 

    สมัครตำแหน่งนี้

   8. พนักงานขายสื่อใหม่ (New Media Account Executive) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    บทบาทและความรับผิดชอบ

    วางแผนการขายออนไลน์ของฝ่ายนิวมีเดีย ประกอบด้วยพื้นที่โฆษณาบน Website, Social Media, สื่อใหม่ที่เกิดขึ้น และการขายในรูปแบบการรับจ้างผลิตเนื้อหา ให้ถึงเป้าหมายหมายการขายตามที่กำหนด รวมถึงการคิดแพคเกจการขาย, การนำเสนองานขายให้กับลูกค้า และการจัดการติดต่อประสานงานกับลูกค้าเมื่อสามารถปิดการขายมาได้
    1. คิดแพคเกจการขายออนไลน์ และแพคเกจการขายแบบ Integrated กับการขายหน้าจอโทรทัศน์ พร้อมกับจัดทำแพคเกจฯ เพื่อนำเสนอต่อลูกค้า 
    2. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในฝ่ายนิวมีเดีย และนอกฝ่ายนิวมีเดียที่มีความเกี่ยวข้องกับการขาย เพื่อจัดการงานด้านการขายตามที่นำเสนอกับลูกค้าในสำเร็จลุล่วง 
    3. วางแผนการออกไปพบกับลูกค้าในแต่ละสัปดาห์เพื่อเพิ่มยอดขายทางออนไลน์  
    4. ติดต่อ ทำนัดหมายกับลูกค้าเพื่อนำเสนอแพคเกจการขาย และปิดการขาย 
    5. ดูแลและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ 

    คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

    1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บริหารจัดการตลาด, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  
    2. อายุ 22-30 ปี  
    3. ประสบการณ์ 0-2 ปี ด้าน การขายโฆษณาออนไลน์ 
    4. มีความรู้ ความเข้าใจในงานขายออนไลน์ ประกอบด้วย การขายพื้นที่โฆษณา ในรูปแบบ VDO Ads, Banner, Instream, Outstream และ Native Ads  
    5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบติดต่อสื่อสาร ออกไปพบกับลูกค้า

    สมัครตำแหน่งนี้

   9. โปรดิวเซอร์ออนไลน์ (Online Producer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)


    สร้างสรรค์เนื้อหารายการวาไรตี้ กีฬา ละคร และข่าว ในรูปแบบวิดีโอ เพื่อนำเสนอบนช่องทางออนไลน์ รวมถึงการทำคลิปวิดีโอวาไรตี้ กีฬา ละคร และข่าว เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์บนช่องทางออนไลน์และวางแผนการถ่ายทำ ตัดต่อและทำกราฟิกวิดีโอ ร่วมกับกองบรรณาธิการออนไลน์  


    1. สร้างสรรค์เนื้อหาวิดีโอรายการวาไรตี้ ละคร กีฬา และข่าว เพื่อนำเสนอบนช่องทางออนไลน์ 
    2. วางแผนการถ่ายทำ ตัดต่อ และทำกราฟิกวิดีโอ ร่วมกับกองบรรณาธิการออนไลน์ ทีมการตลาดออนไลน์ 
    3. ควบคุมการออกอากาศถ่ายทอดสดบนช่องทาง Facebook, Youtube และ Website 

    คุณสมบัติที่ต้องการ

    • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
    • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มัลติมีเดียและกราฟิกดีไซน์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป ด้าน การทำงานในด้านโปรดิวเซอร์
    • สามารถควบคุมและผลิตวิดีโอเพื่อนำเสนอบนช่องทางออนไลน์ได้
    • สามารถควบคุมและผลิต โดยการ ตัดต่อ ลงเสียงได้
    • สามารถวางแผนการผลิต การถ่ายทำได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์

    สมัครตำแหน่งนี้

   10. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขายโฆษณา (Sales Support Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)


    Support Sales ในเรื่องการส่งแพลนโฆษณา , รายงานการใช้นาทีโฆษณา , การจัดการเอกสาร IOC / เอกสารสัญญา / เอกสารต่าง ๆ ของฝ่ายโฆษณา

    และให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการประสานงานด้านต่าง ๆ ของฝ่ายโฆษณา ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  

    1. รับผิดชอบเรื่องการทำเอกสารต่าง ๆ ภายในฝ่ายโฆษณา 
    2. จัดทำและติดตามเอกสาร IOC ภายในฝ่ายโฆษณาให้เสร็จทันและถูกตรง ครบถ้วน ตามเวลาที่กำหนด
    3. นำส่งและติดตามเอกสารสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของฝ่ายโฆษณา 
    4. รวบรวบ และจัดทำรายงานการใช้นาทีโฆษณาในรายการต่าง ๆ ประจำเดือน
    5. จัดเตรียมข้อมูลส่งเสริมการขายโฆษณาต่าง ๆ

    คุณสมบัติที่ต้องการ

    • อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การบริหาร การจัดการ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่กี่ยวข้อง
    • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้าน การตลาดหรือการจัดการทั่วไป 
    • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft officer ได้ดี  

    สมัครตำแหน่งนี้


   สามารถนำส่งเอกสารมาที่  Email. Recruit@pptvthailand.com เท่านั้น

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-118-0080