ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

 • ผู้สื่อข่าวโต๊ะข่าวการเมือง (News Reporter) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

  ผลิตข่าวสถานการณ์ประจำวันและข่าวเชิงลึกให้สามารถตอบสนองความต้องการรับรู้ของผู้ชมและสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยรูปแบบที่สอดรับ


  กับพฤติกรรมของผู้รับข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยอาศัยทักษะการสื่อสารและผลิตชิ้นงานที่เหมาะสมกับ Platform ต่าง ๆ ของบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอ


  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น   เพื่อต่อยอดประเด็นข่าวและรูปแบบการนำเสนอร่วมกับกองบรรณาธิการ เพื่อให้เนื้อหาข่าวถูกต้อง รอบด้าน เป็นธรรมและมีความน่าสนใจ


  ภายใต้หลักจริยธรรมการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน   

   • ลงพื้นที่จัดทำ/รายงานข่าว เปิดหน้า ลงเสียง สถานการณ์ประจำวัน ตามแผนงานของกองบรรณาธิการข่าว
   • พัฒนาต่อยอดประเด็นข่าวประจำวันให้เป็นข่าวเชิงลึก ตอบสนองความสนใจของผู้ชม
   • นำเสนอความคิดและมีส่วนร่วมในการออกแบบชิ้นงานร่วมกับกองบรรณาธิการ ให้มีความน่าสนใจ ทั้งเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอ
   • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทุกช่องทาง นำเสนอข่าวให้สามารถเข้าถึงผู้ชมได้มากที่สุด
   • สร้างตัวตนและภาพลักษณ์ของตัวเอง (Personal branding) เป็นผู้นำเสนอข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว
   • พัฒนาทักษะส่วนตัวในการรายงานข่าวผ่านทุกPlatform ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
   • ออกแบบและติดตามทุกขั้นตอนการทำงาน ทั้ง Pre - Production, Production, Post Productionเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
   • นำเสนอประเด็นข่าวที่แตกต่างไปจากความสนใจของสังคมในเวลานั้น แต่มีคุณค่าความเป็นข่าว เพื่อสร้างประเด็นข่าวใหม่ๆที่แตกต่างและหาไม่ได้
    จากสำนักข่าวอื่น
    • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

     • 1.  อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

     • 2. ประสบการณ์  3-5 ปี   ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวหรือวิชาชีพอื่นที่ใกล้เคียง /สามารถทำข่าวได้ทั้งหน้าจอและออนไลน์

     • 3. มีความสนใจสถานการณ์การเมือง สนุกกับการคิดต่อ เพื่อต่อยอดแง่มุมข่าวการเมือง ให้สามารถสนองการรับรู้ของผู้ชม

     • 4. รู้จักและเข้าใจจุดยืนวิธีคิดของแหล่งข่าวทุกฝ่าย มีมุมมองที่ยืดหยุ่น ต่อการทำความเข้าใจปรากฎการณ์ทางการเมือง

     • 5. มีความรู้ทางประวัติศาสตร์การเมืองระดับหนึ่ง

     • 6. สามารถจับประเด็น เขียนข่าวโทรทัศน์ในระดับพื้นฐานได้

     • 7. มีความพร้อมในการเรียนรู้และทำความเข้าใจวิธีการนำเสนอข่าวการเมืองผ่านภาพและเสียงอย่างเป็นระบบให้มีความน่าสนใจ เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจและรู้เท่าทันสถานการณ์  


    • ความสามารถอื่นๆ

      • - การคิดอย่างมีเหตุมีผล/สื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี/มีความยืดหยุ่น

      • - มีไหวพริบในการต่อรองเจรจา/มีความคิดสร้างสรรค์/มีความรู้รอบตัว

      • มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตข่าวเป็นอย่างดี

      • มีสำนึกรับผิดชอบและจิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน

      • มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ

      • มีความละเอียดรอบคอบ บริหารจัดการงานเฉพาะหน้าได้ดี  

      • - มีสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

    สมัครตำแหน่งนี้

   1. เจ้าหน้าที่ดิจิตอลมีเดียโอเปอร์เรชั่น (Digital Media Operation Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    บทบาทและความรับผิดชอบ

    ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลโครงการ ควบคุม และ ดูแลความต้องการภายในฝ่ายการตลาดและการขายประสานงานด้านเอกสาร

    และข้อมูลที่จำเป็นกับโครงการ ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการตั้งแต่การเริ่มติดตั้งจนถึงการตรวจรับงาน

    1. ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลโครงการ ควบคุม และ ดูแล ความต้องการภายในฝ่ายการตลาดและการขาย
    2. ประสานงานด้านเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นกับโครงการ เพื่อใช้ในรายงานข้อเสนอกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขายและโครงการทั้งหมด
    3. จัดระบบข้อมูลและเอกสารและรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการให้ถูกต้องและสอดคล้องตามมาตรฐานคุณภาพของบริษัทฯ
    4. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นต่าง ๆ พร้อมการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของฝ่ายขายและโครงการ

    คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

         1. อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
         2. ประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไอที, งานโครงการ  
         3. ความสามารถที่ต้องการ
             3.1 มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-2 ปี ในสายงานประสานงาน งานโครงการ และงานไอที 
             3.2 มีความรู้ด้าน Innovation เทคโนโลยี โปรแกรมหรือระบบสนับสนุนการทำงานขององค์กร 
             3.3 มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
             3.4 ชอบวางแผนงานจัดการตารางงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
             3.5 มีทักษะการสื่อสาร การเจรจา สามารถทำงานเป็นทีมและประสานงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 


    สมัครตำแหน่งนี้

   2. วิศวกรระบบ (System Engineer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

    บทบาทและความรับผิดชอบ

             ดำเนินการดูแลระบบสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายสื่อใหม่ทั้งหมด ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง คอยติดตาม และบำรุงรักษาระบบให้ Capacity ของทุกระบบสามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอ มีการสนับสนุนการทำงานกับทีม เพื่อให้คำแนะนำแนวทางสำหรับการออกแบบระบบให้กับทีมพัฒนาระบบได้

    คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

    1. อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ (CE), เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

    2. ประสบการณ์ 2 – 3 ปี ด้าน การดูแลเซิร์ฟเวอร์ Linux, การติดตั้ง Services ต่างๆ ที่ Developers จำเป็นต้องใช้งาน

    3. ความสามารถที่ต้องการ

         - มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Linux, ทักษะการใช้งาน Shell Script หรือภาษาสคริป์อื่นๆ เช่น Python เป็นต้น

         - เข้าใจหลักการทำงานแบบ Client & Server, AWS Architecture หรือ GCP หรือ Azure อย่างใดอย่างหนึ่ง

          - มีพื้นฐานด้านการเป็น Devops ที่ดี

          - เข้าใจหลักการทำงานแบบ Micro Service Architecture

          -  เคยมีประสบการณ์การติดตั้ง และการ configuration Centos, LAMP / LEMP Stack

           - รู้จัก LAMP / LEMP Stack, MEAN Stack, Elastic Stack


    สมัครตำแหน่งนี้

   3. เจ้าหน้าที่บัญชีรับ/จ่าย (Accounting Officer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    บทบาทและความรับผิดชอบ

                   ปฏิบัติงานบันทึกบัญชีด้านการซื้อและการจ่ายเงิน/การขายและการรับชำระเงิน การออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย การจัดทำคำขอโอนเงินชำระหนี้ต่างประเทศ การจัดเก็บสำเนาเอกสารการบันทึกบัญชี ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี พร้อมจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง

    - ปฏิบัติงานบันทึกบัญชีด้านการขายและการรับชำระเงิน/ การซื้อและการจ่ายเงิน
    - จัดทำใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน
    - ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย / ใบกำกับภาษี
    - การจัดทำคำขอโอนเงินชำระหนี้ต่างประเทศ
    - การจัดเก็บสำเนาเอกสารการบันทึกบัญชี
    - จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง


    คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

          1. อายุ ไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
          2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2–5 ปี ในสายงานด้านการบัญชี 
          3. ความสามารถที่ต้องการ
               3.1   มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี  
               3.2   
    มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และการวางแผน
               3.3   มีความรับผิดชอบสูง ละะเอียดรอบคอบ สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
               3.4   
    มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความยืดหยุ่น และการมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของกิจการ

    สมัครตำแหน่งนี้

   4. โปรดิวเซอร์ข่าว (News Producer ) เปิดรับจำนวน 2 อัตรา

    บทบาทและความรับผิดชอบ

    วางแผนงาน จัดสรรงบประมาณ ควบคุมคุณภาพการผลิตรายการข่าว เพื่อผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพดี มีรูปแบบและเนื้อหาตรงตามนโยบายที่กำหนด


     และเป็นไปตามกำหนดเวลาที่วางไว้

    • ประสานงานกับกองบรรณาธิการ ได้แก่ หัวหน้ากองบรรณาธิการ, หัวหน้าผู้สื่อข่าว, กองบรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว ในการร่วมวางแผนรันดาวน์ และผลิตเนื้อหาเพื่อนำไปผลิตรูปแบบรายการสดหรือทำเทป ทั้งออนแอร์และออนไลน์ ให้เป็นไปตาม KPI ที่นโยบายกำหนด
    • ประสานงานกับฝ่ายส่งเสริมการขาย ได้แก่ ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายขาย และฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์รายกายที่รับผิดชอบ ตามแผนงานจากหัวหน้าโปรดิวเซอร์
    • ประสานงานกับส่วนงานภายในที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบรายการสดหรือทำเทป, ชิ้นงานข่าว ในส่วนการออกแบบกราฟิก, สตูดิโอ, ช่างภาพวีดีโอ และเทคนิค
    • ประสานงานกับหน่วยงานข้างนอกและแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอรูปแบบรายการต่าง ๆ พร้อมกับกองบรรณาธิการเกี่ยวกับประเด็นข่าว และในกรณีงานลูกค้า พร้อมกับส่วนงานที่ส่งเสริมการขาย ตามแผนงานจากหัวหน้าโปรดิวเซอร์
    • มอบหมายงานให้ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ และเจ้าหน้าที่ตัดต่อ ผลิตเนื้อหาข่าว และรูปแบบการนำเสนอให้ตรงตามแผนงานระยะสั้น (รันดาวน์)
    • ศึกษาคู่แข่ง เพื่อวิเคราะห์ และนำไปพัฒนารายการที่รับผิดชอบในคุณค่าทางข่าว และคุณค่าทางรายได้ ในระยะกลาง (รายสัปดาห์, รายเดือน และ 3 เดือน)
    • มีความเข้าใจบริบทและภูมิหลังของข่าว รวมทั้งจรรยาบรรณของการนำเสนอ
    • สามารถสร้างสรรค์รายการเฉพาะกิจ ที่อิงกับปฎิทินข่าว หรือในกรณีเหตุการณ์เร่งด่วน ร่วมกับกองบรรณาธิการ
    • สามารถดูแลควบคุมต้นทุนรายการที่รับผิดชอบ ให้อยู่ในงบประมาณตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าโปรดิวเซอร์
    • สามารถควบคุมสตูดิโอในกลุ่มรูปแบบรายการสดในขอบเขตไม่เกิน 30-90 นาที
    • สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้า และควบคุมคุณภาพงาน ในเวลาที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนจากกองบรรณาธิการ

    คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

                    1. อายุ  30  ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป  สาขานิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย
                  2. ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป   ด้าน การทำข่าว
                            2.1. 
    มีประสบการณ์ในการทำรายการข่าวในรูปแบบในสตูดิโอ และนอกสถานที่
                        2.2.  
    ควบคุมงานที่มีขนาดทีมงาน 10 คนขึ้นไป และคุมเวลาเกิน 60 นาที
                        2.3.  
    บริหารการจัดการงบประมาณ และเขียนแผนงานระยะกลาง

                        ** ต้องมีผลงาน Showreel ประกอบการสมัครงาน ***

    สมัครตำแหน่งนี้

   5. ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวต่างประเทศ (Assistant Foreign News Editor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    บทบาทและความรับผิดชอบ

           หาข่าว รวบรวม วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลของข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันตามประเภทข่าวที่ตนเองรับผิดชอบ และประสานงานกับฝ่ายหรือหน่วยงานต่าง ๆ

    รวมถึงจัดทำบทบรรยายข่าวเพื่อให้ได้ข่าวที่มีสาระเนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ


    • ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกองบรรณาธิการข่าวเพื่อให้สามารถเขียนบทบรรยายข่าวที่มีคุณภาพทันตามกำหนดเวลาที่วางไว้
    • หาข่าว รวบรวม วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันตามประเภทข่าวที่ตนเองรับผิดชอบ และเชื่อมโยงงานกับ News Producer เพื่อให้ได้บทบรรยายข่าวมีเนื้อหาตรงกับภาพข่าว และสอดคล้องกับภาพรวมการนำเสนอข่าว
    • ประชุมประเด็นข่าว ร่วมเสนอประเด็นและสนับสนุนข้อมูลทิศทางข่าวที่สำคัญต่อกองบรรณาธิการข่าว และส่วนงานผลิตข่าว
    • ติดต่อประสานงานกับแหล่งข่าว เพื่อหาข้อมูลข่าวเพิ่มเติม รวมถึงนัดหมายสัมภาษณ์พิเศษหรือสัมภาษณ์ในรายการข่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของรายการ
     ที่รับผิดชอบ
    • แก้ไขปัญหา อุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาข่าวและบทบรรยายข่าว ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรค
    • ให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือด้านการจัดหาข่าวและการจัดทำบทบรรยายข่าวแก่ทีมงานตามที่ได้รับการร้องขอเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จและเป็นไป        โดยราบรื่น
    • ร่วมเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

    คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

    1. อายุ 27 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าว

              2. ประสบการณ์ 5-8  ปี  ทั้งการเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามหรือเป็นผู้ผลิตเนื้อหาในกองบรรณาธิการข่าว

              3. สามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในวงการสื่อ

              4. สามารถใช้สื่อใหม่ได้ดีและรู้จักนำสื่อใหม่มาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเด็นข่าวไปในเชิงคุณภาพ

              5. มีทักษะการเขียน และการสื่อสารที่อยู่ในเกณฑ์ดี


    สมัครตำแหน่งนี้

   6. หัวหน้าแผนกกลยุทธ์ข่าว (News Strategic Supervisor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

    บทบาทและความรับผิดชอบ

            รวบรวมข้อมูลข่าวทุกด้านทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิเคราะห์ วางกลยุทธ์และวางแผนงานร่วมกับฝ่ายนิวมีเดียและฝ่ายการตลาด เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์ร่วมกันที่จะนำไปสู่เป้าหมายของสถานี รวมถึงนำเสนอผู้บังคับบัญชา  ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ได้ข้อมูลสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์ ที่ตอบสนองนโยบายภาพรวมของสถานีและเกิดประสิทธิภาพในงานข่าว

    • รวบรวมข้อมูลข่าวทุกด้านทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์ฝ่ายข่าวที่เชื่อมโยงกับฝ่ายนิวมีเดีย และสอดคล้องกับเป้าหมายของสถานี รวมถึงนำเสนอกลยุทธ์ดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนกลยุทธ์ฝ่ายข่าวที่มีความถูกต้องและครบถ้วน สามารถนำไปประยุกต์เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ฝ่ายข่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    • วางแผน ควบคุม กลยุทธ์ฝ่ายข่าวที่ถูกต้องให้ครบถ้วนสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของโครงการที่จ้างหน่วยงานภายนอกจัดทำเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพดีครบถ้วนและสามารถนำมาประยุกต์ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ฝ่ายข่าว หรือสนับสนุนการทำงานของฝ่ายข่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    • ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการวางแผนกลยุทธ์ฝ่ายภายใต้ความรับผิดของของตน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
    • จัดทำเครื่องมือที่ส่งเสริมให้เกิดรายได้จากผลิตภัณฑ์ (Product) ของฝ่ายข่าว โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    • จัดทำและเสนองบประมาณด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้เป็นไปตามงบประมาณกำหนด

    คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน   

    1.  อายุ  35 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์บริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

    2.  ประสบการณ์ 5 ปี   ด้านนด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

    3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม  Microsoft Office  ได้เป็นอย่างดี

    4. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก

    5. เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี และมีอุปนิสัยดี มีปฏิภาณไหวพริบคล่องแคล่ว และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

    6. มีความรับผิดชอบ และเป็นคนตรงต่อเวลา สามารถทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันได้

    7. มีความสามารถในการเก็บรักษาความลับได้เป็นอย่างดี

    8. Data Journalism / Digital Marketing  and Marketing Communication /Business Management


    สมัครตำแหน่งนี้

   7. เจ้าหน้าที่ชำนาญการโฆษณาออนไลน์ (Ad Optimization Specialist) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    บทบาทและความรับผิดชอบ

               หน้าที่ความรับผิดชอบจัดการระบบโฆษณาออนไลน์บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น โดยแบ่งการทำงานเป็น 2 ส่วน คือ ทำงานประสานกับพนักงานขายออนไลน์เพื่อจองพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์แอปพลิเคชั่น พร้อมกับตรวจสอบชิ้นงานโฆษณาของลูกค้าให้ถูกต้องกับขนาด ตำแหน่งและระยะเวลาการลงโฆษณา รวมถึงจัดทำรายงานให้ฝ่ายขายออนไลน์ส่งงานลูกค้า และการจัดการโฆษณาแบบ Programmatic บนเว็บไซต์ฯ แอปพลิเคชั่น โดยทำการตรวจสอบ พื้นที่โฆษณา (Inventory) ตามตำแหน่งโฆษณาต่าง ๆให้เพียงพอกับปริมาณโฆษณา รวมถึงการจัดการตั้งราคา และรูปแบบการซื้อโฆษณาออนไลน์เพื่อให้สร้างรายได้สูงสุด และจัดทำรายงานอัตราราคาโฆษณาแบบ Programmatic

    คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

    1. อายุ 23-25 ปี  วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขา สาขาสถิติ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
    2. ประสบการณ์ 0-3 ปี   ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และการลงโฆษณาออนไลน์
    3. มีความรู้เกี่ยวกับการลงโฆษณาบนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น
    4. มีพื้นฐาน ความรู้ด้านสถิติ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลบนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น ในการเพิ่มโอกาสการหารายได้ทางออนไลน์
    5. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลให้เข้าใจได้ง่าย
    6. มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการจัดการโฆษณาออนไลน์ ได้แก่ Google Ad Manager

    สมัครตำแหน่งนี้

   8. เจ้าหน้าที่กฎหมาย (Legal Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

    บทบาทและความรับผิดชอบ 

        ปฎิบัติงานด้านการร่างและตรวจสอบสัญญาเอกสารอื่นๆ ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ทั้งสัญญาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
    เพื่อการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ให้ดีที่สุด  รวมทั้งปฏิบัติงานประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

    1. ร่างและตรวจสอบ และแก้ไขเอกสาร สัญญาขององค์กรให้สำเร็จตามหลักการของกฎหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด

    2. ตรวจสัญญาให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ขององค์กร

    3. ให้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือ หรือให้คำแนะนำในข้อสัญญาข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆ แก่หน่วยงานในองค์กรตามที่ได้รับการร้องขอ

    4. หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นด้านกฎหมาย เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ

    5. ประสานงานกับองค์กรและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภายนอกเพื่อให้ได้ข้อมูลกฎหมายที่ถูกต้องครบถ้วน

    6. รวบรวม/วิเคราะห์/จัดทำรายการเปลี่ยนแปลงในด้านกฎหมายต่างๆ  และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบและแก้ไขอย่างทันท่วงที

    คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

    1. อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป    สาขา นิติศาสตร์
    2. ประสบการณ์  0 - 3 ปี   ด้านการร่างและตรวจสอบสัญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


    สมัครตำแหน่งนี้

   9. เจ้าหน้าที่ขายออนไลน์ /เจ้าหน้าที่ขายโฆษณา (Account Executive/ Sales Officer ) เปิดรับจำนวน 2 อัตรา

    บทบาทและความรับผิดชอบ

            ปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย ผลักดันยอดขายโฆษณาให้เป็นไปตามแผนงาน และเป้าการขายที่กำหนดไว้ ให้สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิม และสามารถเปิดหาลูกค้าใหม่ เพื่อขยายฐานลูกค้าตามแผนงานที่ผู้บังคับบัญชากำหนดไว้ 

    1. ปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย และผลักดันยอดขายโฆษณาให้เป็นไปตามแผนงาน และเป้าการขายที่กำหนดไว้ รวมถึงการคิดแพคเกจการขายออนไลน์ และแพคเกจการขายแบบ Integrated กับการขายหน้าจอโทรทัศน์ พร้อมกับจัดทำแพคเกจฯ เพื่อนำเสนอต่อลูกค้า

    2. เจรจาต่อรองกับลูกค้าเพื่อสร้างยอดขาย และบริการหลังการขายเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยรักษาฐานลูกค้าเดิม และเปิดหาลูกค้าใหม่ เพื่อขยายฐานลูกค้า

    3. วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ในการนำเสนองานขาย ให้ตามความต้องการของลูกค้า และงบประมาณที่ลูกค้าวางไว้ และคิดวิธีการสำหรับการเพิ่มยอดขายออนไลน์

    4. ดูแลรับผิดชอบรายละเอียดงานตามแพคเกจการขาย ให้ตรงกับสิ่งที่ได้เสนอขายให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

    5. ประสานงานรายละเอียดงานขายกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ตรงกับแผนงานขายที่วางไว้

    6. หาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการขายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อเกิดปัญหาในการทำงาน เพื่อให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    7. คิดรูปแบบงานขายใหม่ ๆ อยู่เสมอ ให้ตรงกับแนวโน้มของสื่อโทรทัศน์ในปัจจุบัน เพื่อให้ได้รับยอดขายเพิ่มมากขึ้น

    8. จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย ให้ครบถ้วน ถูกต้องอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการทำงาน

    9. รวบรวมข้อมูลและรายงานรายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้ความรับผิดชอบ ให้กับผู้บังคับบัญชารับทราบอย่างสม่ำเสมอ

    คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

    1. อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    2. มีประสบการณ์ 1 - 3 ปี ด้านงานขายเวลาโฆษณาโทรทัศน์และการขายโฆษณาออนไลน์
    3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มี Connection ที่ดีกับลูกค้า
    4. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร เจรจาต่อรองเก่ง และประสานงาน
    5. มีทักษะการนำเสนองาน และมีความเข้าใจด้านงานขายโฆษณาโทรทัศน์เป็นอย่างดี
    6. มีรถยนต์เป็นของตัวเอง หรือสามารถเดินทางได้อย่างคล่องตัว
    7. มีความรู้ ความเข้าใจในงานขายออนไลน์ ประกอบด้วยการขายพื้นที่โฆษณา ในรูปแบบ VDO Ads, Banner, Instream, Outstream และ Native Ads

    สมัครตำแหน่งนี้

   10. เจ้าหน้าที่ตัดต่อรายการสังคมธุรกิจและบังเทิง (Social Business and Entertainment Video Editor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    บทบาทและความรับผิดชอบ 


    ตัดต่อรายการสังคมธุรกิจและบันเทิงที่จะออกอากาศ ทั้งในส่วนของภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวที่ได้จากการเก็บภาพของช่างภาพ การดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ต และการหาภาพจากฐานข้อมูลกลาง เพื่อนำมาผลิตผลงานที่มีคุณภาพ

     

    • ตัดต่อภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวของรายการสังคมธุรกิจและบันเทิงที่จะออกอากาศ เพิ่อให้การนำเสนอได้ภาพต่าง ๆ ได้คุณภาพมีความต่อเนื่อง และสอดคล้องกับเนื้อหาที่พิธีกรผู้ประกาศรายงาน
    • ประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการตัดต่อภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหารายการที่นำเสนอ และให้เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนดไว้
    • จัดเก็บภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไว้ของงานที่ตัดต่อไว้ในฐานข้อมูลกลาง (Server) รวมถึงการจัดระเบียบของการใช้ฐานข้อมูลกลาง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดึงไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
    • แก้ไขปัญหา และอุปสรรค์เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตัดต่อทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของรายการสังคมธุรกิจและบันเทิง ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
    • ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และหมั่นเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ และพัฒนาทักษะความชำนาญของตนอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพงานตัดต่อให้ได้ตามมาตรฐานที่ส่วนรายการสังคมบันเทิงธุรกิจกำหนด
     คุณสมบัติประจำตำแหน่ง 
    • อายุ 23  ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    • ประสบการณ์ 1-3 ปี   ด้าน  ด้านการตัดต่อรายการและรายการข่าว 
    • มีความสามารถด้านการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเป็นอย่างดี
    • สามารถใช้โปรแกรมการตัดต่อรายการโทรทัศน์  Adobe Premiere Pro ได้เป็นอย่างดี
    • เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี และมีอุปนิสัยดี มีปฏิภาณไหวพริบคล่องแคล่ว และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
    • มีความรับผิดชอบ และเป็นคนตรงต่อเวลา
    • สามารถทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันได้
    • มีความสามารถในการเก็บรักษาความลับได้เป็นอย่างดี
    สมัครตำแหน่งนี้

   11. เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์กร (Organization Development Officer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    บทบาทความรับผิดชอบ

    ดำเนินการและติดตามผลการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร ร่วมเป็นทีมงานในการประเมินผลพนักงาน การจัดทำเส้นทางเติบโตก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน Talent & Succession Management รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และการสื่อสารภายในองค์กร รวมถึงกิจกรรมสานสัมพันธ์ของพนักงานภายในและหน่วยงานภายนอกองค์กร เพื่อให้องค์กร มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และทัศนคติที่เหมาะสมให้สำเร็จลุล่วงตามแนวทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้

    1. ริเริ่ม และดำเนินการจัดฝึกอบรมทั่วไปตามแผนฝึกอบรมประจำปี และประสานงานกับวิทยากรทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การฝึกอบรมเป็นไปอย่างราบรื่น ประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น และจัดทำบันทึกประวัติการฝึกอบรม
    2. สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร การใช้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้เชื่อมกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการประเมินขีดความสามารถของพนักงานในองค์กร ให้มีความสำเร็จลุล่วงตามแนวทางที่วางไว้ และมาเชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาพนักงาน
    3. ร่วมดำเนินงานกับผู้บังคับบัญชาจัดทำเส้นทางเติบโตก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน
    4. ร่วมดำเนินงานกับผู้บังคับบัญชาในการพัฒนาบุคลากรที่มีผลงานโดนเด่น (Talent & Succession Management)
    5. ร่วมดำเนินงานกับผู้บังคับบัญชาในการพัฒนาบุคลากรกลุ่มที่จำเป็นต้องปรับปรุงเพื่อให้มีผลงานตามมาตรฐาน (Need Improvement Development)
    6. รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในการจัดทำเอกสารกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยื่นรับรองบุคลากรเข้าอบรมทั้งหมดให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด
    7. ริเริ่ม และดำเนินการจัดกิจกรรมสำหรับพนักงานในองค์กร และกิจกรรมสานสัมพันธ์ของพนักงาน เช่น งานเลี้ยงปีใหม่, งานทำบุญประจำปี, งานไหว้ศาล, งานครอบครู, ของขวัญและการ์ดวันเกิดพนักงาน ฯลฯ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานและองค์กร
    8. ดำเนินการและประสานงานกิจกรรมสานสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกองค์กรและหน่วยงานที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น การดูงานของมหาวิทยาลัย, ทีวีสามัคคีคัพ, วิภาวดีคัพ, แข่งขันบาสเก็ตบอล, แข่งขันแบตมินตัน ฯลฯ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายนอกองค์กรและหน่วยงานที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
    9.วางแผน ควบคุม และดูแลในการดำเนินการสื่อสารภายในองค์กร

    คุณสมบัติประจำตำแหน่ง 

    1. อายุ  24  ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์, การบริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    2. ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป   ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, พัฒนาองค์กร, กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน, แรงงานสัมพันธ์, CSR
    3. มีทักษะด้านงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, พัฒนาองค์กร, การจัดทำ Competency, กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน, แรงงานสัมพันธ์, CSR
    4. มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี โดยเฉพาะ MS. Excel Intermediate Level, MS. PowerPoint
    5. มีทักษะในการสื่อสาร, การประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
    6. สามารถเป็นวิทยากรภายในบริษัทได้

    สมัครตำแหน่งนี้


   สามารถนำส่งเอกสารมาที่  Email. Recruit@pptvthailand.com เท่านั้น

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-118-0080