ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic Designer) เปิดรับจำนวน 5 อัตรา รับสมัครด่วน!

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

  ออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหว ในรายการโทรทัศน์  สื่อโฆษณา และสื่อประชาสัมพันธ์ ของ PPTV เพื่อให้รายการและสื่อดังกล่าวมีความสวยงาม และสามารถนำไปใช้

  ดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

  1. ออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนส่วนงานข่าว และโปรดักชั่น  เพื่อให้รายการโทรทัศน์ที่จะออกอากาศ มีภาพเคลื่อนไหวที่สวยงาม และสอดคล้องกับภาพรวมของรายการ

  2. ออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหวงานประจำวันInfo Graphic, Immersive และ งานกราฟิกต่าง ๆ เพื่อใช้งาน ร่วมกับฉากจริง, ฉากสเมือนเพื่อสนับสนุนงานส่วนงานข่าวและโปรดักชั่น

  3. รายงานประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคสำคัญที่เกิดขึ้นในออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหวแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขอย่างทันท่วงที

  4. ควบคุมคุณภาพของการออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้ได้ภาพเคลื่อนไหวที่สวยงาม มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภาพรวมของรายการ
   หรือสื่อดังกล่าว 

  5. ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ 20-35 ปี วุฒิการศึกษา ปวส ปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์, สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  2. ประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี   ด้านการผลิตกราฟฟิกสำหรับรายการโทรทัศน์

  3.  สามารถทำงานเป็นกะได้

  4. สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, After Effect ได้ เป็นอย่างดี

  5. สามารถใช้โปรแกรม 3 มิติโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งได้ (3dsmax ,Maya ,Cinema4d) 
  6. ถ้าสามารถใช้ Viz Artist ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่ตัดต่อข่าว (News Video Editor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  •       บทบาทและความรับผิดชอบ

  •          ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายงานจากโปรดิวเซอร์ หรือผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ ในการตัดคลิปข่าว ทั้งในส่วนของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ได้จากการเก็บภาพของช่างภาพ การดาวน์โหลดในอินเตอร์เน็ต และการหาภาพข่าวจากฐานข้อมูลกลาง เพื่อผลิตรายการข่าว หรือ สารคดีข่าวที่มีคุณภาพ ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด และมีความถูกต้องเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

   1. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายงานจากโปรดิวเซอร์ หรือผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ ในการผลิตส่วนงานข่าวในรูปแบบออนแอร์ ได้แก่ โปรโมท, ฟิลเลอร์, สารคดีข่าว,
    ซีรี่ย์ข่าว, สกู๊ปข่าว หรือข่าวอ่าน และรูปแบบออนไลน์ ได้แก่ คลิปสั้น(CL), ไวรอลวีดีโอ เป็นต้น
   2. หารือร่วมกับทีมงาน เพื่อทำตัวอย่าง และโครงเรื่องในการลำดับภาพ ตามแผนงานที่กำหนดจากโปรดิวเซอร์ หรือผู้ช่วยโปรดิวเซอร์
   3. สามารถเตรียมฟุตภาพ และเข้าใจเนื้อหาข่าวที่ได้รับมอบหมาย ในการผลิตรูปแบบเนื้อหาแต่ละประเภทตามข้อ 
   4. สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้า และควบคุมคุณภาพชิ้นงาน ในเวลาที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนจากโปรดักชั่น
   5. สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ ในกรณีมีการทำรายการสดในรูปแบบรายการ หรือสถานการณ์ด่วน
   6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
    • 1. ประสบการณ์การทำงานตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว อย่างน้อย 0 - 3 ปี
    • 2มีความสามารถในการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดี
    • 3. สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อรายการโทรทัศน์ เช่น Adobe Premiere Pro ได้เป็นอย่างดี
    • 4. มีความรู้ความเข้าใจ และความสนใจด้านกระบวนการผลิตข่าวได้เป็นอย่างดี

    • ** ส่งผลงานด้านตัดต่อประกอบการพิจารณา**

   สมัครตำแหน่งนี้

  1. เจ้าหน้าที่ประสานงานข่าว ( News Coordinator Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

   บทบาทและความรับผิดชอบ

   ดูแล จัดเตรียมงาน และประสานงานทั้งภายในและภายนอก รองรับการผลิตข่าวและรายการข่าว รวมถึงรายงานความคืบหน้า และประเด็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น


   ในการผลิตรายการข่าวแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อสนับสนุนการผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการผลิตข่าวและรายการข่าวที่กำหนดไว้


   และมีความถูกต้องภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ   1. จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ และสิ่งจำเป็นอื่น ๆ สำหรับการผลิตข่าวและรายการข่าวที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับนโยบาย
   2.ประสานงานและติดตามความคืบหน้าด้านการผลิตข่าวและรายการข่าวแก่ทีมงานและบุคคลอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนให้ทีมงานสามารถผลิตข่าวและรายการข่าวที่มีคุณภาพได้สำเร็จทันเวลาและเป็นไปโดยราบรื่น
   3. ประสานงานจัดการประชุม เข้าร่วมประชุม บันทึกการประชุม ตามที่ได้รับมอบหมายของผู้บังคับบัญชา
   4. รายงานความคืบหน้า ประเด็นปัญหา / อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการผลิตข่าวแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อให้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจแก่ผู้บังคับบัญชา โดยเป็นไปตามขอบเขตงานของตนเอง
   5.หาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการผลิตรายการข่าวภายใต้ความรับผิดชอบของตน เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นจริง
   6. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   8. ยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและคำสั่งต่าง ๆ ของบริษัท
   คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
   1. อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป  สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. ประสบการณ์ 1-3 ปี   ด้าน ประสานงาน การจัดทำเอกสาร และการผลิตข่าวและรายการข่าว
   3. ใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
   4. มีทักษะในการประสานงานที่ดี สามารถประสานความร่วมมือและเจรจาต่อรอง
   5. มีความละเอียดรอบคอบ
   6. มีความหยืดหยุ่น เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

   7. มีความกระตือรืนร้นสนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ

   8. มีความสนใจในกระบวนการผลิตข่าว

   9. มีความกระตือรืนร้นสนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ

   10. มีความรู้ความเข้าใจ และความสนใจด้านกระบวนการผลิตข่าวได้เป็นอย่างดี

   11. มีสำนึกรับผิดชอบ และจิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน

   12. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

   13. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

   14. มีความทุ่มเทต่อองค์กร


   สมัครตำแหน่งนี้

  2. ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวทั่วไป (Assistant News Editor ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    บทบาทและความรับผิดชอบ

   หาข่าว รวบรวม วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลของข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันตามประเภทข่าวที่ตนเองรับผิดชอบ และประสานงานกับฝ่ายหรือหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงจัดทำบทบรรยายข่าวเพื่อให้ได้ข่าวที่มีสาระเนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ


   1.  ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกองบรรณาธิการข่าว เพื่อให้สามารถเขียนบทบรรยายข่าวที่มีคุณภาพ ทันตามกำหนดเวลาที่วางไว้

   2. หาข่าว รวบรวม วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันตามประเภทข่าวที่ตนเองรับผิดชอบ และเชื่อมโยงงานกับ News Producer เพื่อให้ได้บทบรรยายข่าวมีเนื้อหาตรงกับภาพข่าว และสอดคล้องกับภาพรวมการนำเสนอข่าว

   3. ประชุมประเด็นข่าว ร่วมเสนอประเด็นและสนับสนุนข้อมูลทิศทางข่าวที่สำคัญต่อกองบรรณาธิการข่าว และส่วนงานผลิตข่าว

   4. ติดต่อประสานงานกับแหล่งข่าว เพื่อหาข้อมูลข่าวเพิ่มเติม รวมถึงนัดหมายสัมภาษณ์พิเศษหรือสัมภาษณ์ในรายการข่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของรายการที่รับผิดชอบ

   5. แก้ไขปัญหา อุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาข่าวและบทบรรยายข่าว ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรค

   6. ให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือด้านการจัดหาข่าวและการจัดทำบทบรรยายข่าวแก่ทีมงานตามที่ได้รับการร้องขอ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จและเป็นไปโดยราบรื่น

   7.  ร่วมเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

   8. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

   9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

   10. ยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและคำสั่งต่าง ๆ ของบริษัท


   คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

                 1. อายุ  27 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าว

                    2. ประสบการณ์ 5-8  ปี  ทั้งการเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามหรือเป็นผู้ผลิตเนื้อหาในกองบรรณาธิการข่าว

                    3. สามาถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในวงการสื่อ

                    4. สามารถใช้สื่อใหม่ได้ดีและรู้จักนำสื่อใหม่มาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเด็นข่าวไปในเชิงคุณภาพ

                    5. มีทักษะการเขียน และการสื่อสารที่อยู่ในเกณฑ์ดี

                    6. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

                    7. มีความรู้ความเข้าใจ ด้านกระบวนการผลิตข่าวหรือเขียนข่าวเป็นอย่างดี

   สมัครตำแหน่งนี้

  3. โปรดิวเซอร์ข่าว (News Producer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

   บทบาทและความรับผิดชอบ

   วางแผนงาน จัดสรรงบประมาณ ควบคุมคุณภาพการผลิตรายการข่าว เพื่อผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพดี มีรูปแบบและเนื้อหาตรงตามนโยบายที่กำหนด


    และเป็นไปตามกำหนดเวลาที่วางไว้

   1. ประสานงานกับกองบรรณาธิการ ได้แก่ หัวหน้ากองบรรณาธิการ, หัวหน้าผู้สื่อข่าว, กองบรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว ในการร่วมวางแผนรันดาวน์ และผลิตเนื้อหาเพื่อนำไปผลิตรูปแบบรายการสดหรือทำเทป ทั้งออนแอร์และออนไลน์ ให้เป็นไปตาม KPI ที่นโยบายกำหนด
   2. ประสานงานกับฝ่ายส่งเสริมการขาย ได้แก่ ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายขาย และฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์รายกายที่รับผิดชอบ ตามแผนงานจากหัวหน้าโปรดิวเซอร์
   3. ประสานงานกับส่วนงานภายในที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบรายการสดหรือทำเทป, ชิ้นงานข่าว ในส่วนการออกแบบกราฟิก, สตูดิโอ, ช่างภาพวีดีโอ และเทคนิค
   4. ประสานงานกับหน่วยงานข้างนอกและแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอรูปแบบรายการต่าง ๆ พร้อมกับกองบรรณาธิการเกี่ยวกับประเด็นข่าว และในกรณีงานลูกค้า พร้อมกับส่วนงานที่ส่งเสริมการขาย ตามแผนงานจากหัวหน้าโปรดิวเซอร์
   5. มอบหมายงานให้ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ และเจ้าหน้าที่ตัดต่อ ผลิตเนื้อหาข่าว และรูปแบบการนำเสนอให้ตรงตามแผนงานระยะสั้น (รันดาวน์)
   6. ศึกษาคู่แข่ง เพื่อวิเคราะห์ และนำไปพัฒนารายการที่รับผิดชอบในคุณค่าทางข่าว และคุณค่าทางรายได้ ในระยะกลาง (รายสัปดาห์, รายเดือน และ 3 เดือน)
   7. มีความเข้าใจบริบทและภูมิหลังของข่าว รวมทั้งจรรยาบรรณของการนำเสนอ
   8. สามารถสร้างสรรค์รายการเฉพาะกิจ ที่อิงกับปฎิทินข่าว หรือในกรณีเหตุการณ์เร่งด่วน ร่วมกับกองบรรณาธิการ
   9. สามารถดูแลควบคุมต้นทุนรายการที่รับผิดชอบ ให้อยู่ในงบประมาณตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าโปรดิวเซอร์
   10. สามารถควบคุมสตูดิโอในกลุ่มรูปแบบรายการสดในขอบเขตไม่เกิน 30-90 นาที
   11. สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้า และควบคุมคุณภาพงาน ในเวลาที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนจากกองบรรณาธิการ

   คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

   1. อายุ  30  ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป  สาขานิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย
   2. ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป   ด้าน การทำข่าว
    2.1  มีประสบการณ์ในการทำรายการข่าวในรูปแบบในสตูดิโอ และนอกสถานที่
    2.2 ควบคุมงานที่มีขนาดทีมงาน 10 คนขึ้นไป และคุมเวลาเกิน 60 นาที
    2.3 บริหารการจัดการงบประมาณ และเขียนแผนงานระยะกลาง
                       ** ต้องมีผลงาน Showreel ประกอบการสมัครงาน ***

   สมัครตำแหน่งนี้

  4. หัวหน้าแผนกกลยุทธ์ข่าว (News Strategic Supervisor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

   บทบาทและความรับผิดชอบ

           รวบรวมข้อมูลข่าวทุกด้านทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิเคราะห์ วางกลยุทธ์และวางแผนงานร่วมกับฝ่ายนิวมีเดียและฝ่ายการตลาด เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์ร่วมกันที่จะนำไปสู่เป้าหมายของสถานี รวมถึงนำเสนอผู้บังคับบัญชา  ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ได้ข้อมูลสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์ ที่ตอบสนองนโยบายภาพรวมของสถานีและเกิดประสิทธิภาพในงานข่าว

   • รวบรวมข้อมูลข่าวทุกด้านทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์ฝ่ายข่าวที่เชื่อมโยงกับฝ่ายนิวมีเดีย และสอดคล้องกับเป้าหมายของสถานี รวมถึงนำเสนอกลยุทธ์ดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนกลยุทธ์ฝ่ายข่าวที่มีความถูกต้องและครบถ้วน สามารถนำไปประยุกต์เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ฝ่ายข่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   • วางแผน ควบคุม กลยุทธ์ฝ่ายข่าวที่ถูกต้องให้ครบถ้วนสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของโครงการที่จ้างหน่วยงานภายนอกจัดทำเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพดีครบถ้วนและสามารถนำมาประยุกต์ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ฝ่ายข่าว หรือสนับสนุนการทำงานของฝ่ายข่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   • ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการวางแผนกลยุทธ์ฝ่ายภายใต้ความรับผิดของของตน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
   • จัดทำเครื่องมือที่ส่งเสริมให้เกิดรายได้จากผลิตภัณฑ์ (Product) ของฝ่ายข่าว โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   • จัดทำและเสนองบประมาณด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้เป็นไปตามงบประมาณกำหนด

   คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน   

   1.  อายุ  35 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์บริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

   2.  ประสบการณ์ 5 ปี   ด้านนด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

   3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม  Microsoft Office  ได้เป็นอย่างดี

   4. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก

   5. เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี และมีอุปนิสัยดี มีปฏิภาณไหวพริบคล่องแคล่ว และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

   6. มีความรับผิดชอบ และเป็นคนตรงต่อเวลา สามารถทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันได้

   7. มีความสามารถในการเก็บรักษาความลับได้เป็นอย่างดี

   8. Data Journalism / Digital Marketing  and Marketing Communication /Business Management


   สมัครตำแหน่งนี้

  5. ผู้สื่อข่าวกีฬา (News Reporter (Sport)) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

   • บทบาทและความรับผิดชอบ

    •     ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายงานจากโปรดิวเซอร์ หรือผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ ในการตัดคลิปข่าว ทั้งในส่วนของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ได้จากการเก็บภาพของช่างภาพ การดาวน์โหลดในอินเตอร์เน็ตและการหาภาพข่าวจากฐานข้อมูลกลาง เพื่อผลิตรายการข่าว ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด และมีความถูกต้องเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

    1. พัฒนาต่อยอดประเด็นข่าวกีฬาประจำวันให้เป็นข่าวเชิงลึก ตอบสนองความสนใจของผู้ชม
    2. นำเสนอความคิดและมีส่วนร่วมในการออกแบบชิ้นงานร่วมกับกองบรรณาธิการข่าวกีฬา ให้มีความน่าสนใจ ทั้งเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอ
    3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทุกช่องทาง นำเสนอข่าวให้สามารถเข้าถึงผู้ชมได้มากที่สุด
    4. สร้างตัวตนและภาพลักษณ์ของตัวเอง (Personal branding) เป็นผู้นำเสนอข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว
    5. พัฒนาทักษะส่วนตัวในการรายงานข่าวผ่านทุก Platform ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
    6. ออกแบบและติดตามทุกขั้นตอนการทำงาน ทั้ง Pre - Production, Production, Post Production เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
   • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

    1.  อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

    2. ประสบการณ์  3-5 ปี   ด้าน การเป็นผู้สื่อข่าวกีฬาหรือวิชาชีพอื่นที่ใกล้เคียง /สามารถทำข่าวได้ทั้งหน้าจอและออนไลน์ได้

           ความสามารถอื่นๆ

    • - การคิดอย่างมีเหตุมีผล/สื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี/มีความยืดหยุ่น
    • - มีไหวพริบในการต่อรองเจรจา/มีความคิดสร้างสรรค์/มีความรู้รอบตัว
    • มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตข่าวเป็นอย่างดี
    • มีสำนึกรับผิดชอบและจิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน
    • มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ
    • มีความละเอียดรอบคอบ บริหารจัดการงานเฉพาะหน้าได้ดี  
    • - มีสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

   สมัครตำแหน่งนี้

  6. อื่นๆ () เปิดรับจำนวน 1 อัตรา
  7. หัวหน้าผู้สื่อข่าว (Chief Reporter) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

   บทบาทและความรับผิดชอบ

   กำหนดทิศทางข่าวต่อยอดสถานการณ์ประจำวันให้เป็นข่าวเชิงลึกและแตกต่าง ตอบสนองความต้องการของผู้ชม โดยกำกับควบคุมการทำงานของผู้สื่อข่าวภาคสนามให้เป็นไปตามแผนงานของกองบรรณาธิการ พร้อมออกแบบแนวทางการพัฒนาศักยภาพของผู้สื่อข่าว เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและช่องทางในการรายงานข่าว และคอยนำเสนอแนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการทำงานให้กับผู้บังคับบัญชา ได้รับทราบเป็นข้อมูลและตัดสินใจ

     1. ปฎิบัติหน้าที่จัดทำ/รายงานข่าว เปิดหน้า ลงเสียง พากย์เสียง เขียน/จัดทำสกู๊ป และรายการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทุก Platform  ที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องครบถ้วน

     2. คอยกำกับทิศทางของประเด็นข่าวให้ตรงตามแผนงานของกองบรรณาธิการข่าว

     3. ต่อยอดประเด็นข่าวประจำวันให้เป็นข่าวเชิงลึก โดยทำงานเป็นตัวกลางระหว่างกองบรรณาธิการข่าวกับผู้สื่อข่าว

    4. นำเสนอแนวทางการทำงานให้กับผู้สื่อข่าว เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพตรงตามแผนงานของกองบรรณาธิการข่าว

    5. นำเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพของผู้สื่อข่าว ทั้งในส่วนของการคิดต่อยอดประเด็นข่าว ออกแบบการเล่าเรื่อง บุคลิกภาพหน้าจอ และการปรับตัวให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและช่องทางการนำเสนอข่าว

    6. นำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบงานของแผนกผู้สื่อข่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกับผู้บังคับบัญชา

    7.  วางแผนการผลิตข่าวเพื่อให้เป็นไปตามกรอบงบประมาณและนโยบายของบริษัท  

    8. สื่อสารนโยบายบริษัทฯอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ให้ผู้สื่อข่าวได้รับรู้และปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ

    9. สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือนให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ

   10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

   11.  ยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและคำสั่งต่าง ๆ ของบริษัท

   คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

   1อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

   2. ประสบการณ์อย่างน้อย   10 ปี  ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนาม     

   ความสามารถที่ต้องการ

   • สื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี
   • มีความยืดหยุ่น
   • มีไหวพริบในการต่อรองเจรจา
   • มีความคิดสร้างสรรค์
   • มีความรู้รอบตัว
   • สนใจความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
   • มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตข่าวเป็นอย่างดี

   • มีสำนึกรับผิดชอบและจิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน

   • มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ

   • มีความละเอียดรอบคอบ บริหารจัดการงานเฉพาะหน้าได้ดี  

   • มีสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

   สมัครตำแหน่งนี้

  8. เจ้าหน้าที่อาวุโสนิวส์คอนเทนต์ (Senior News Content) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา


   • บทบาทและความรับผิดชอบ

   • ช่วยบริหารงานข่าวออนไลน์ วางแผนงานและการนำเสนอข่าวการเมือง อาชญากรรม เศรษฐกิจ ต่างประเทศ บันเทิง กีฬา และข่าวที่สังคมให้ความสนใจผ่านช่องทางออนไลน์ในแต่ละวันให้สอดคล้องกับนโยบายของฝ่ายนิวมีเดีย จับประเด็นข่าวที่น่าสนใจมานำเสนอในรูปแบบข่าวออนไลน์ ตรวจสอบแหล่งที่มา เรียงลำดับเนื้อหาข่าวให้เข้าใจง่าย เพื่อสร้างให้เกิด Engagement ในกลุ่มผู้อ่าน

   • 1. ช่วยบรรณาธิการข่าวออนไลน์ในบริหารจัดการข่าวรายวันขึ้นบนหน้าเว็บไซต์ และ Social Media
   • 2. ผลิตคอนเทนต์ข่าวที่ได้มาจากทีมข่าวสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 ร่วมกับทีมข่าวออนไลน์ ขึ้นบนเว็บไซต์และแชร์บนโซเชียลมีเดีย ในรูปแบบข้อความ กราฟิก และคลิปวิดีโอ
   • 3. ผลิตคอนเทนต์ข่าวใหม่ซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ หรือประเด็นข่าวที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเอง ในรูปแบบข้อความ กราฟิก ภาพนิ่ง และคลิปวิดีโอ ขึ้นบนเว็บไซต์ และแชร์บนโซเชียลมีเดีย
   • 4. มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านด้วยการแสดงความคิดเห็นโต้ตอบกับผู้อ่านในกรณีที่ผู้อ่านเกิดข้อสงสัย หรือมีการซักถามเกี่ยวกับประเด็นที่นำเสนอ
   • 5.  ประสานงานกับแผนกวิเคราะห์ข้อมูลในการทำ SEO – Search Engine Optimization กับข่าวที่ทำขึ้นในแต่ละวัน
   • 6. ประสานงานกับแผนกการตลาดออนไลน์ในการกระจายเนื้อข่าวเพิ่มขึ้นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
   • 7. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   • 8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   • 9. ยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและคำสั่งต่าง ๆ ของบริษัท
   • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

   1. อายุ  27 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนท์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   2. ประสบการณ์ 3-5 ปี   ด้าน นักข่าวภาคสนาม หรือประสบการณ์ด้านรีไรท์เตอร์ข่าวออนไลน์
   3. การเล่าเรื่องแบบมัลติมิเดีย สามารถผลิตคอนเทนต์ให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มออนไลน์
   4. สามารถคิดประเด็นข่าว, สัมภาษณ์, หาข้อมูลเพื่อมาผลิตคอนเทนต์
   5. มีทักษะในการเขียนการเล่าเรื่องผ่านกราฟิกและการเล่าเรื่องผ่านวีดิโอ
   6. มีความรู้พื้นฐานด้านการเขียนคอนเทนต์ให้รองรับ SEO – Search Engine Optimization
   7. มีจรรยาบรรณในการรายงานข่าว
   8. มีพื้นฐานในการใช้โปรแกรม Photoshop เบื้องต้นเพื่อทำกราฟิกแบบง่าย
   9. สามารถตัดต่อวิดิโอเบื้องต้นได้
   10. สามารถปรับตัวเข้ากับการทำงานที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานบ่อยครั้ง
   11. สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้
   12. มีความสนใจในเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านการสื่อสาร    

   สมัครตำแหน่งนี้

  9. เจ้าหน้าที่เซ็นเซอร์และสนับสนุนรายการ (Censor and Content Support Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

   • บทบาทและความรับผิดชอบ

   • ตรวจสอบเนื้อหารายการ ทั้งภาพ เสียง การใช้ภาษา ให้ถูกต้องก่อนเผยแพร่ รวมทั้งประสานงานและตรวจสอบการประกอบเนื้อรายการให้เรียบร้อย เพื่อให้รายการออกอากาศได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ศีลธรรมและประเพณี วัฒนธรรม และภาพลักษณ์ของสถานีฯ
   1. ตรวจสอบเนื้อหารายการ ทั้งภาพ เสียง การใช้ภาษา ให้ถูกต้องก่อนเผยแพร่โดยไม่ผิดกฎหมาย ศีลธรรมประเพณี และวัฒนธรรม รวมถึงไม่เสียอรรถรสในการรับชมของผู้ชม
   2. ตรวจสอบและประกอบรายการให้ถูกต้องตามผังรายการออกอากาศ รวมทั้งการ Branding จากส่วนขายโฆษณา ให้มีสอดคล้องกับความยาวรายการโดยไม่เสียอรรถรสในการรับชม และไม่ผิดกฎหมาย ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรม
   3. ประสานงานกับผู้ผลิตในกรณีที่ต้องมีการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ภายในรายการที่ได้รับผิดชอบ เพื่อให้รายการทันออกอากาศ
   4. รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานในแต่ละรายการเพื่อจัดเก็บให้เรียบร้อย
   5. ดำเนินการส่งไฟล์งานที่เรียบร้อยแล้วให้กับส่วนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลต่อไป
   6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   7. ยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและคำสั่งต่าง ๆ ของบริษัท

   • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

   1. อายุ 25-30 ปี วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน, ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านตรวจสอบคุณภาพรายการ
   3. ความสามารถที่ต้องการ มีความรู้ด้านรายการโทรทัศน์ ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการ การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น สามารถใช้หลักภาษาที่ถูกต้อง เหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมตัดต่อได้เบื้องต้น
   4. อื่น ๆ (ระบุ) มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบและแม่นยำแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาการทำงานที่จำกัดได้ และมีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

   สมัครตำแหน่งนี้


  สามารถนำส่งเอกสารมาที่  Email. Recruit@pptvthailand.com เท่านั้น

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-118-0080