ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

 • บรรณาธิการข่าวทั่วไป (ข่าวเที่ยง) (News Editor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

  บทบาทและความรับผิดชอบ

  • ออกแบบวางแผน รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลของข่าว การสร้างสรรค์ประเด็นข่าวเพื่อกำหนดทิศทางข่าว รวมถึงนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจ
   ในการประชุมข่าวประจำวัน
  • จัดสรรบทบาทหน้าที่บุคลากรในแผนกข่าวทั่วไป
  • ประสานงานกับส่วนผลิตงานข่าว (News Production) เพื่อให้บทบรรยายข่าวและภาพข่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีความถูกต้อง
  • ประสานงานกับแหล่งข่าว หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่สามารถนำมาใช้ประกอบข่าว
  • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานข่าวก่อนออกอากาศ

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป ในสายงานข่าว ทั้งการเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนาม หรือการทำงานในกองบรรณาธิการข่าว 
   หรือกองบรรณาธิการสื่ออื่น ๆ ที่มีเนื้อหาไปในเชิงข่าว มีความรู้ความเข้าใจด้านกระบวนการผลิตข่าวหรือเขียนข่าวเป็นอย่างดี
  3. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  4. มีความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
  5. มีความละเอียดรอบคอบ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวทั่วไป (ข่าวเที่ยง) (Assist News Editor ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

   บทบาทและความรับผิดชอบ

  หาข่าว รวบรวม วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลของข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันตามประเภทข่าวที่ตนเองรับผิดชอบ และประสานงานกับฝ่ายหรือหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงจัดทำบทบรรยายข่าวเพื่อให้ได้ข่าวที่มีสาระเนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ


  1.  ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกองบรรณาธิการข่าว เพื่อให้สามารถเขียนบทบรรยายข่าวที่มีคุณภาพ ทันตามกำหนดเวลาที่วางไว้

  2. หาข่าว รวบรวม วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันตามประเภทข่าวที่ตนเองรับผิดชอบ และเชื่อมโยงงานกับ News Producer เพื่อให้ได้บทบรรยายข่าวมีเนื้อหาตรงกับภาพข่าว และสอดคล้องกับภาพรวมการนำเสนอข่าว

  3. ประชุมประเด็นข่าว ร่วมเสนอประเด็นและสนับสนุนข้อมูลทิศทางข่าวที่สำคัญต่อกองบรรณาธิการข่าว และส่วนงานผลิตข่าว

  4. ติดต่อประสานงานกับแหล่งข่าว เพื่อหาข้อมูลข่าวเพิ่มเติม รวมถึงนัดหมายสัมภาษณ์พิเศษหรือสัมภาษณ์ในรายการข่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของรายการที่รับผิดชอบ

  5. แก้ไขปัญหา อุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาข่าวและบทบรรยายข่าว ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรค

  6. ให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือด้านการจัดหาข่าวและการจัดทำบทบรรยายข่าวแก่ทีมงานตามที่ได้รับการร้องขอ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จและเป็นไปโดยราบรื่น

  7.  ร่วมเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  8. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

  9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  10. ยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและคำสั่งต่าง ๆ ของบริษัท


  คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

  • อายุ  27 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าว

  • ประสบการณ์ 5-8  ปี  ทั้งการเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามหรือเป็นผู้ผลิตเนื้อหาในกองบรรณาธิการข่าว
  • มีความเชี่ยวชาญสายข่าวอาชญากรรม ตำรวจ กระบวนการยุติธรรม และโซเชียลมีเดีย สามารถคิดต่อยอด ขยาย หรือแตกประเด็นข่าวอาชญากรรมและโซเชียลมีเดียในมิติต่าง ๆ ได้                
  • สามาถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในวงการสื่อ
  • สามารถใช้สื่อใหม่ได้ดีและรู้จักนำสื่อใหม่มาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเด็นข่าวไปในเชิงคุณภาพ
  • มีทักษะการเขียน และการสื่อสารที่อยู่ในเกณฑ์ดี
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ความเข้าใจ ด้านกระบวนการผลิตข่าวหรือเขียนข่าวเป็นอย่างดี

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ช่างภาพ (Cameraman) เปิดรับจำนวน 2 อัตรา

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

   บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปถ่ายทำ และประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานภาพข่าว

  ภาพรายการ และภาพงานสนับสนุนขององค์กร ที่มีคุณภาพดีและสอดคล้องกับภาพรวมของเนื้อหาข่าว รายการ และงานสนับสนุนขององค์กร   • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  • อายุ 22 ปี ขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  • ประสบการณ์ 0-3  ปี   ด้าน มีความรู้และความเข้าใจในการถ่ายทำรายการ และการใช้อุปกรณ์ในการถ่ายทำภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง มีความสามารถในการใช้และรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทำได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการประสานงานที่ดี และเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  • มีจิตใจรักงานบริการ /สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
  • มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ
  • สามารถทำงานล่วงเวลา ออกนอกสถานที่ ออกต่างจังหวัด และทำงานในวันหยุด
  • มีใบอนุญาตขับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์
  • มีพาหนะเป็นของตัวเอง หรือ สามารถเดินทางได้อย่างคล่องตัว

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้สื่อข่าวกีฬา (News Reporter (Sport) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

   1. พัฒนาต่อยอดประเด็นข่าวกีฬาประจำวันให้เป็นข่าวเชิงลึก ตอบสนองความสนใจของผู้ชม
   2. นำเสนอความคิดและมีส่วนร่วมในการออกแบบชิ้นงานร่วมกับกองบรรณาธิการข่าวกีฬา
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

   1.  อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

   2. ประสบการณ์  3-5 ปี   ด้าน การเป็นผู้สื่อข่าวกีฬาหรือวิชาชีพอื่นที่ใกล้เคียง /สามารถทำข่าวได้ทั้งหน้าจอและออนไลน์ได้

          ความสามารถอื่นๆ

   • - การคิดอย่างมีเหตุมีผล/สื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี/มีความยืดหยุ่น
   • - มีไหวพริบในการต่อรองเจรจา/มีความคิดสร้างสรรค์/มีความรู้รอบตัว
   • มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตข่าวเป็นอย่างดี
   • มีสำนึกรับผิดชอบและจิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน
   • มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ
   • มีความละเอียดรอบคอบ บริหารจัดการงานเฉพาะหน้าได้ดี  
   • - มีสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ข่าว (รายการข่าว) (News Coordinator Producer ) เปิดรับจำนวน 4 อัตรา

  • บทบาทและความรับผิดชอบ 

  1. รับมอบหมายงานจากโปรดิวเซอร์ ออกแบบวิธีการนำเสนอในรูปแบบรายการข่าวสดหรือทำเทป (Package)ทั้งออนแอร์และออนไลน์  
  2. ประสานงานกับกองบรรณาธิการ เพื่อนำไปผลิตชิ้นงานข่าว  
  3. ประสานงานกับหน่วยงานข้างนอกและแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง ในกรณีออกไปถ่ายทำนอกสถานที่ 
  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
  1. อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2. ประสบการณ์ 1-4 ปี ด้านการทำข่าว เขียนสคลิป ควบคุมการถ่ายทำ 
  3. มีประสบการณ์ในการทำรายการข่าวในรูปแบบในสตูดิโอ และนอกสถานที่ 
  4. มีความรู้ ความเข้าใจด้านกระบวนการผลิตข่าวทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลังเป็นอย่างดี
  5. มีทักษะในการใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro สามารถวางเขตงานให้กับเจ้าหน้าที่ตัดต่อข่าวได้


  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวทั่วไป - ข่าวเย็น, ข่าวค่ำ (Assistant News Editor ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

   บทบาทและความรับผิดชอบ

  1.  หาข่าว รวบรวม วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลของข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน 

  2. ประสานงานกับฝ่ายหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  3. จัดทำบทบรรยายข่าวเพื่อให้ได้ข่าวที่มีสาระเนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ 

  4. ติดต่อประสานงานกับแหล่งข่าว เพื่อหาข้อมูลข่าวเพิ่มเติม รวมถึงนัดหมายสัมภาษณ์พิเศษหรือสัมภาษณ์ในรายการข่าว


  คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

  • อายุ  27 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าว
  • ประสบการณ์ 5-8  ปี  ทั้งการเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามหรือเป็นผู้ผลิตเนื้อหาในกองบรรณาธิการข่าว
  • สามาถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในวงการสื่อ
  • สามารถใช้สื่อใหม่ได้ดีและรู้จักนำสื่อใหม่มาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเด็นข่าวไปในเชิงคุณภาพ
  • มีทักษะการเขียน และการสื่อสารที่อยู่ในเกณฑ์ดี
  • มีความรู้ความเข้าใจ ด้านกระบวนการผลิตข่าวหรือเขียนข่าวเป็นอย่างดี

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่เซ็นเซอร์และสนับสนุนรายการ (Censor and Content Support Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

  1. ตรวจสอบเนื้อหารายการ ทั้งภาพ เสียง การใช้ภาษา ให้ถูกต้องก่อนเผยแพร่ 
  2. ตัดต่อรายการให้ถูกต้องตามตอนออกอากาศ  
  3. ประสานงานกับผู้ผลิตในการแก้ไข ในกรณีที่ต้องมีการเซ็นเซอร์รายการให้ทันออกอากาศ
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ 25-30 ปี วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน, ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านตรวจสอบคุณภาพรายการ
  3. หากมีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการและการสื่อสารมวลชนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความรู้ด้านรายการโทรทัศน์
  5. มีความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการและการสื่อสารมวลชนเบื้องต้น
  6. มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมตัดต่อได้

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวทั่วไป (ข่าวเช้า) (Assistant News Editor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

   บทบาทและความรับผิดชอบ

  1.  หาข่าว รวบรวม วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลของข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน  

  2. ประสานงานกับฝ่ายหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  3. จัดทำบทบรรยายข่าวเพื่อให้ได้ข่าวที่มีสาระเนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ 


  คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

                1. อายุ  27 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าว

               2. ประสบการณ์ 5-8  ปี  ทั้งการเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามหรือเป็นผู้ผลิตเนื้อหาในกองบรรณาธิการข่าว

               3. สามาถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในวงการสื่อ

               4. สามารถใช้สื่อใหม่ได้ดีและรู้จักนำสื่อใหม่มาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเด็นข่าวไปในเชิงคุณภาพ

               5. มีทักษะการเขียน และการสื่อสารที่อยู่ในเกณฑ์ดี

               6. มีความรู้ความเข้าใจ ด้านกระบวนการผลิตข่าวหรือเขียนข่าวเป็นอย่างดี

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่ขายโฆษณา (Advertising Sales Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities) 

  • ปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการขายโฆษณา 
  • รักษาฐานลูกค้าเดิม และเปิดหาลูกค้าใหม่ เพื่อขยายฐานลูกค้า 
  • ประสานงานรายละเอียดงานขายกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
  • คิดรูปแบบงานขายใหม่ ๆ อยู่เสมอ ให้ตรงกับแนวโน้มของสื่อโทรทัศน์ในปัจจุบัน เพื่อให้ได้รับยอดขายเพิ่มมากขึ้น

  คุณสมบัติขั้นต่ำของตำแหน่งงาน (Job Specification)

  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาการบริหารธุรกิจ,การตลาด,นิเทศศาสตร์,  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-3 ปี ในด้านการขายเวลาโฆษณาโทรทัศน์
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มี Connection ที่ดีกับลูกค้า
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะการนำเสนองาน
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร เจรจา และประสานงานที่ดี             
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการประสานงาน และการเจรจาต่อรอง
  • สามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับคนทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการคิด การวางแผน และการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
  • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง หรือสามารถเดินทางได้อย่างคล่องตัว
  • ชอบความท้าทาย สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่ตัดต่อข่าว (News Video Editor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  • บทบาทและความรับผิดชอบ  

  • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายงานจากโปรดิวเซอร์ หรือผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ ในการผลิตส่วนงานข่าว
  • หารือร่วมกับทีมงาน เพื่อทำตัวอย่าง และโครงเรื่องในการลำดับภาพ ตามแผนงานที่กำหนดจากโปรดิวเซอร์ หรือผู้ช่วยโปรดิวเซอร์
  • เตรียมฟุตภาพ ในการผลิตรูปแบบเนื้อหา

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  • อายุ 22 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี ด้าน การลำดับภาพข่าว
  • มีความสามารถในการวางรูปแบบของการนำเสนอภาพข่าวออนแอร์ และออนไลน์, ชอบการทำข่าว, มีความเข้าใจพื้นฐานโปรแกรมในการลำดับภาพ
  • มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ อยู่เสมอ
  • มีสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี และรับมือกับความกดดันได้ดี
  • มีทักษะในการใช้ Adobe Premiere Pro เป็นอย่างดี
  • มีความคิดสร้างสรรค์
  • แนบผลงานมาด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic Designer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

  1. ออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนส่วนงานข่าว และโปรดักชั่น

  2. ออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหวงานประจำวัน Info Graphic, Immersive และงานกราฟิกต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานส่วนงานข่าว และโปรดักชั่น  

  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ 23-35 ปี วุฒิการศึกษา คณะนิเทศศาสตร์, คณะวิทยาการสานสนเทศ, คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณะอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

  2. ประสบการณ์ 0-3 ปี   ด้านการออกแบบภาพเคลื่อนไหว

  3.  สามารถออกแบบกราฟิกทั้ง 2D และ 3D

  4. สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, After Effect, 3DMax ได้ เป็นอย่างดี

  5. มีความรู้ ความสามารถเรื่องงานตัดต่อ สามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere เบื้องต้นได้

  6. ถ้าสามารถใช้ Viz Artist ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครตำแหน่งนี้

 • หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management Supervisor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

  1. ดูแลกระบวนการสรรหา คัดเลือกพนักงาน รวมทั้งพัฒนาวิธีการ และควบคุมขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหา คัดเลือกพนักงานใหม่  
  2. วิเคราะห์ วางแผน และควบคุมอัตรากำลังพนักงาน (Manpower Planning) ของหน่วยงานต่างๆ 
  3. จัดทำโครงสร้างองค์กรให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท 
  4. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดทำ JD (Job Description)
  5. ควบคุมดูแล ตรวจสอบเอกสารการโอนย้าย และการปรับตำแหน่งพนักงาน 
  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
  1. อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ การบริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  2. ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนอัตรากำลังคน การจัดทำโครงสร้างองค์กร การสรรหาคัดเลือก การจัดทำ JD 
  3. มีทักษะด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนอัตรากำลังคน การจัดทำโครงสร้างองค์กร การสรรหาคัดเลือก การจัดทำ JD การวิเคราะห์ค่างาน 
  4. มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Visio ได้ดี 
  5. มีทักษะในการสื่อสาร และการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  6. มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์  

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ (News Reporter (Economic News) เปิดรับจำนวน 2 อัตรา รับสมัครด่วน!

  บทบาทความรับผิดชอบ 


       ปฎิบัติหน้าที่จัดทำ/รายงานข่าว เปิดหน้า ลงเสียง เขียน/จัดทำสกู๊ป และรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเศรษฐกิจ และพัฒนาต่อยอด

  ประเด็นข่าวประจำวันเชิงลึก 


  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน 


  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  • อายุ 25 - 35 ปี 
  • ไม่จำกัดเพศ 
  • ประสบการณ์เป็นนักข่าวเศรษฐกิจ 3 ปีขึ้นไป มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นข่าวเศรษฐกิจ  
  • มีความยืดหยุ่นสูงสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี และ มีทัศนคติในเชิงบวก 
  • มีความกระตือรือร้น และพร้อมเปิดรับความเห็นใหม่ๆอยู่เสมอ  
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษ   
  • มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และ เจรจากับแหล่งข่าวได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะทำงานข่าวลูกค้า 
  • นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ เสนอแนะประเด็นข่าวใหม่ ๆ  และมีส่วนร่วมในการออกแบบงานต่าง ๆ 

  สมัครตำแหน่งนี้

 • หัวหน้าแผนกขายโฆษณา (Advertising Sales Supervisor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

  1. ควบคุมและผลักดันยอดขายโฆษณาให้เป็นไปตามแผนงาน 
  2. เจรจาต่อรองกับลูกค้า และบริการหลังการขายเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
  3. วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ในการนำเสนองานขาย  
  4. คิดรูปแบบงานขายใหม่ ๆ เพื่อให้ได้รับยอดขายเพิ่มมากขึ้น 

  คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุ 28 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ การตลาด นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้าน งานขายเวลาโฆษณาโทรทัศน์
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มี Connection ที่ดีกับลูกค้า
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร เจรจาต่อรองเก่ง และประสานงาน 
  • มีทักษะการนำเสนองาน และเข้าใจด้านงานขายโฆษณาเป็นอย่างดี

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ข่าว (รายการสารคดีข่าว) (News Coordinator Producer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

  1. รับมอบหมายงานจากโปรดิวเซอร์ ออกแบบวิธีการนำเสนอในรูปแบบรายการข่าวสดหรือทำเทป (Package)ทั้งออนแอร์และออนไลน์  
  2. ประสานงานกับกองบรรณาธิการ เพื่อนำไปผลิตชิ้นงานข่าว 
  3. ประสานงานกับหน่วยงานข้างนอกและแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง ในกรณีออกไปถ่ายทำนอกสถานที่ 
  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
  1. อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2. ประสบการณ์ 2-5 ปี ด้านการทำข่าว เขียนสคลิป ควบคุมการถ่ายทำ 
  3. สนใจรูปแบบการนำเสนอบนออนแอร์ และออนไลน์ 
  4. มีประสบการณ์ในการทำรายการข่าวในรูปแบบในสตูดิโอ และนอกสถานที่ 
  5. มีความรู้ ความเข้าใจด้านกระบวนการผลิตข่าวทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลังเป็นอย่างดี
  6. มีทักษะในการใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro สามารถวางเขตงานให้กับเจ้าหน้าที่ตัดต่อข่าวได้

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่ตัดต่อข่าวกีฬา (News Video Editor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  • บทบาทและความรับผิดชอบ  

  • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายงานจากโปรดิวเซอร์ หรือผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ ในการผลิตส่วนงานข่าว
  • หารือร่วมกับทีมงาน เพื่อทำตัวอย่าง และโครงเรื่องในการลำดับภาพ ตามแผนงานที่กำหนดจากโปรดิวเซอร์ หรือผู้ช่วยโปรดิวเซอร์
  • เตรียมฟุตภาพ ในการผลิตรูปแบบเนื้อหา

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  • อายุ 22 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี ด้าน การลำดับภาพข่าว
  • มีความสามารถในการวางรูปแบบของการนำเสนอภาพข่าวออนแอร์ และออนไลน์, ชอบการทำข่าว, มีความเข้าใจพื้นฐานโปรแกรมในการลำดับภาพ
  • มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ อยู่เสมอ
  • มีสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี และรับมือกับความกดดันได้ดี
  • มีทักษะในการใช้ Adobe Premiere Pro เป็นอย่างดี
  • มีความคิดสร้างสรรค์
  • แนบผลงานมาด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครตำแหน่งนี้

 • นักพัฒนาระบบแบ็กเอนด์ (Backend Developer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

  1. พัฒนาโปรแกรมในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เพื่อรองรับการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และฝั่งผู้ใช้บริการ
  2. ทำงานร่วมกับ Frontend Developers ในการเขียนโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เชื่อมโยงเข้ากับ Client Script (HTML, CSS, JS)
  3. ร่วมประชุมกับทีมงานทุกภาคส่วน และรายงานความคืบหน้าในการพัฒนาระบบต่อหัวหน้าโครงการ และผู้บังคับบัญชาโดยตรง
  4. ศึกษาเทคโนโลยีใหม่เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงาน และทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการพัฒนาโปรแกรม
  5. ทำการทดสอบระบบเบื้องต้น และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 


  คุณสมบัติขั้นต่ำของตำแหน่งงาน (Job Specification)

  • อายุไม่เกิน 30   ปี วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรีปีขึ้นไป  สาขา   วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ (CE), เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์  0 – 2   ปี ด้าน   การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ไซต์

  ความสามารถที่ต้องการ

   

   

   

  • พัฒนาเวปแอพลิเคชั่นโดยใช้ภาษา PHP ด้วย Laravel Framework หรือ Yii Framework
  • มีความรู้การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP)
  • สามารถเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลด้วยภาษา SQL ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สามารถใช้เครื่องมือจัดการซอร์สโค้ด เช่น Git เป็นต้น
  • สามารถเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับ Restful API ได้

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาดและประชาสัมพันธ์ (Marketing Communications & PR Coordinator Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

  1. วางแผนและปฏิบัติงานตามแผนงานการสื่อสารการตลาด 
  2. ประชาสัมพันธ์ตามแผนการตลาด และสนับสนุนการส่งเสริมการขายของสถานีฯ 
  3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
  4. รวบรวมสรุปผลและจัดทำรายงานการปฏิบัติงานตามแผนการสื่อสารการตลาด

  คุณสมบัติขั้นต่ำของตำแหน่งงาน (Job Specification)

  • อายุ 22-28 ปี  ปี วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สื่อสารการตลาด, การตลาด, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี ด้าน สื่อสารการตลาด, การตลาด 

  ความสามารถที่ต้องการ

  • มีความรู้ทักษะด้านการสื่อสาร และเครื่องมือด้านการตลาด
  • มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี

  สมัครตำแหน่งนี้

 • โปรดิวเซอร์ ( Producer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

  หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

  1. ออกแบบสร้างสรรค์องค์ประกอบศิลป์ การผลิตรายการโทรทัศน์ การจัดทำสื่อ/สปอตโฆษณาส่งเสริมยุทธศาสตร์ผังรายการโทรทัศน์ และจัดทำงานที่ส่งเสริมยุทธศาสตร์การขายต่าง ๆ ของทางสถานีฯ 
  2. วางแผน ควบคุมดูแล ตรวจสอบ งานผลิตให้มีคุณภาพ
  3. ประสานงานและประสานความร่วมมือทั้งกับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก
  4. ควบคุมคุณภาพงานในเวลาที่กำหนดให้เป็นไปตามแผน

  คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุ 30-40 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขา โฆษณา วิทยุ โทรทัศน์และสื่อดิจิทัล
  • มีประสบการณ์ ด้าน สื่อสารมวลชน, ธุรการ, จัดซื้อ, ประสานงาน
  • ประสบการณ์ 5 ปี ด้าน การผลิตรายการโทรทัศน์ หรือรายการทั่วไป
  • สามารถเขียนบทประชาสัมพันธ์รายการโทรทัศน์ได้
  • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้และเข้าใจในงานออกแบบศิลป์และกระบวนการในการผลิตรายการโทรทัศน์
  • มีความรู้ ความสามารถด้านการตัดต่อสปอตโฆษณาส่งเสริมรายการโทรทัศน์ หรือสามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere เบื้องต้นได้
  • มีความรู้ความเข้าใจ ในการสื่อสารกับผู้ใช้โปรแกรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้จัดการส่วนขายโฆษณา (Advertising Sales Manager) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

  1. กำหนดเป้าหมายสำหรับทีมขายโฆษณา และการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ของส่วนขายโฆษณา
  2. วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการกำหนดกลยุทธ์ และวางแผนงานขายโฆษณา
  3. พัฒนากลยุทธ์ส่งเสริมการขาย รวมถึงการวางแผนเพื่อคิดแพคเกจสำหรับการขายโฆษณา
  4. ส่งเสริมและกำหนดทิศทางในการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
  5. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่อาจจะส่งผลกระทบกับยอดขาย
  6. ผสานความร่วมมือด้านการขายโฆษณา ระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กร

  คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุไม่เกิน 35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสูงกว่า   สาขา บริหารธุรกิจ การตลาด นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 5 ปี ด้านการขายเวลาโฆษณาโทรทัศน์ และมีประสบการณ์ด้านการบริหารอย่างน้อย 3 ปี

  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มี Connection ที่ดีกับลูกค้า

  • มีความเข้าใจด้านงานขายโฆษณาโทรทัศน์เป็นอย่างดี

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่ประสานงานข่าว (News Coordinator Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!


  หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

  1. จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ และสิ่งจำเป็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงาน 
  2. ประสานงานและติดตามความคืบหน้าด้านการผลิตข่าวและรายการข่าว แก่ทีมงานและบุคคลอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนให้ทีมงานสามารถผลิตข่าวและรายการข่าวที่มีคุณภาพ
  3. ประสานงานจัดการประชุม เข้าร่วมประชุม บันทึกการประชุม 

  คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้าน ประสานงาน การจัดทำเอกสาร
  • ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการประสานงานที่ดี สามารถประสานความร่วมมือและเจรจาต่อรอง
  • มีความละเอียดรอบคอบ
  • มีทักษะการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • มีความรู้ความเข้าใจ และความสนใจด้านกระบวนการผลิตข่าวได้เป็นอย่างดี

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้จัดการส่วนการตลาด (Marketing Manager) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

  หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

  1. วางแผนงานด้านการตลาด 
  2. ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานการตลาดของสถานีฯ
  3. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน รายงานผลดำเนินการ ควบคุมงบประมาณ ตลอดจนติดตามดูแลความเรียบร้อยกิจกรรมให้สำเร็จตามแผนงานที่กำหนด 
  4. สร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจกับหน่วยงานภายนอก และภายใน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ 

  คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สื่อสารการตลาด, การตลาด, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้าน สื่อสารการตลาด, การบริหารด้านการตลาด
  • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการบริหารจัดการ
  • สามารถวางแผนและดำเนินงานด้านการตลาด

  สมัครตำแหน่งนี้

 • วิศวกรระบบ (Systems Engineer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

  1. ออกแบบ วางแผน และกำหนดทิศทางหรือโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  2. กำหนดแนวทาง สำรองข้อมูลหรือระบบเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และวางแผนการทำงานในกรณีฉุกเฉิน
  3. ควบคุมระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  
  4. ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ Server, อุปกรณ์ Network 
  5. ตรวจสอบและติดตามผลการทำงานของอุปกรณ์ Server, Network Equipment และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

  คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุ 25 ขึ้นไป ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Science, เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 2 ปี ด้าน Data Center/Network architecture และ configuration, server, IT Infrastructure
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ Windows server, Storage Management, Active directory , DNS, DHCP และ Network
  • มีความสามารถด้านการติดตั้งระบบ Network และ Server พร้อมทั้งจัดการด้าน Internet และ Security
  • มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ Active directory, Group Policy

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค (Technical Support Officer ) เปิดรับจำนวน 2 อัตรา รับสมัครด่วน!


  หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

  1. ควบคุม และตรวจสอบ คุณภาพสัญญาณภาพและเสียงของรายการ 
  2. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ระบบออกอากาศ
  3. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำสตูดิโอ รถถ่ายทอด ห้องพากษ์  
  4. แก้ไขปัญหาด้านเทคนิคที่เกิดขึ้นในการผลิตรายการและการออกอากาศ รวมทั้งประสานงานกับผู้ให้บริการ

  คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ 0-3 ปี ในสายอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ หรือ สื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถในการจัดเตรียม บำรุงรักษาหรือซ่อมบำรุง เครื่องมือ และ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตรายการ และออกอากาศรายการโทรทัศน์ในเบื้องต้น
  • หากมีความรู้ความเข้าใจในด้านการผลิตรายการหรือการออกอากาศรายการโทรทัศน์ และ ระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการออกอากาศ รวมถึงสามารถใช้ Microsoft Office ได้
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

  1. วางแผนและปฏิบัติงานตามแผนงานการสื่อสารการตลาด 
  2. ประชาสัมพันธ์ออกไปเป็นไปตามแผนการตลาด และสนับสนุนการส่งเสริมการขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่สถานีฯ
  3. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
  4. รวบรวมสรุปผลและจัดทำรายงานการปฏิบัติงานตามแผนการสื่อสารการตลาด 

  คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุ 22-28 ปี วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สื่อสารการตลาด, การตลาด, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้าน สื่อสารการตลาด, การตลาด
  • มีความรู้ทักษะด้านการสื่อสาร และเครื่องมือด้านการตลาด

  สมัครตำแหน่งนี้


สามารถนำส่งเอกสารมาที่  Email. Recruit@pptvthailand.com เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-118-0080