ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

 • นักพัฒนาระบบฟร้อนท์เอนด์ (Frontend Developer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

         พัฒนาโปรแกรมในฝั่งผู้ใช้งาน เพื่อรองรับการติดต่อเชื่อมโยงไปยังฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับ และทันสมัย

  หลังการพัฒนาสำเร็จ มีหน้าที่ดูแลตรวจสอบ และทดสอบโปรแกรมที่เขียนขึ้น สามารถวิเคราะห์จนทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของโปรแกรมและทำการแก้ไขได้จนสำเร็จ

  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ   ไม่เกิน 30   ปี วุฒิการศึกษา   จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า   สาขา    วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ (CE), เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  2. ประสบการณ์   0 - 2   ปี ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ฝั่งผู้ใช้งาน (Frontend web development)

  3. ความสามารถที่ต้องการ

  - พื้นฐาน HTML CSS3 และ Javascript

     - การใช้เครื่องมือจัดการซอร์สโค้ด เช่น Git เป็นต้น


  - การพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ CSS และ JavaScript เฟรมเวิร์ค เช่น Bootstrap, jQuery, Vues.js เป็นต้น


  - การเชื่อมต่อ API หรือ Web Service ด้วย AJAX


  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic Designer) เปิดรับจำนวน 3 อัตรา รับสมัครด่วน!

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

     ออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหว ในรายการโทรทัศน์  สื่อโฆษณา และสื่อประชาสัมพันธ์ ของ PPTV เพื่อให้รายการและสื่อดังกล่าว


  มีความสวยงาม และสามารถนำไปใช้ดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ 20-35 ปี วุฒิการศึกษา ปวส ปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์, สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  2. ประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี   ด้านการผลิตกราฟฟิกสำหรับรายการโทรทัศน์

  3.  สามารถทำงานเป็นกะได้

  4. สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, After Effect ได้ เป็นอย่างดี

  5. สามารถใช้โปรแกรม 3 มิติโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งได้ (3dsmax ,Maya ,Cinema4d) 

  6. ถ้าสามารถใช้ Viz Artist ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ข่าว (News Coordinator Producer) เปิดรับจำนวน 2 อัตรา

  •   บทบาทและความรับผิดชอบ

              ปฏิบัติงาน ควบคุมคุณภาพการผลิตรายการข่าว ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพดี มีรูปแบบและเนื้อหาตรงตามนโยบายที่กำหนด 
   เป็นไปตามกำหนดเวลาที่วางไว้ และมีความถูกต้องเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาวิชา : นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  2. ประสบการณ์ในการผลิตข่าวอย่างน้อย อย่างน้อย 3 - 5 ปี   มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Internet Explorer และโปรแกรมตัดต่อรายการโทรทัศน์ เช่น Adobe Premiere Pro ได้ในระดับพื้นฐาน

  3. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและประสานงานที่ดี

  4. มีความรู้ ความเข้าใจด้านกระบวนการผลิตข่าวทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเป็นอย่างดี

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้สื่อข่าว (News Reporter) เปิดรับจำนวน 2 อัตรา รับสมัครด่วน!

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

            แสวงหาข่าว เน้นข้อมูลเชิงลึกของข่าวดังกล่าว เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการเขียนบทบรรยายข่าว รายงานข่าวออกอากาศในกรณีถ่ายทอดสดนอก
   สถานที่ เพื่อผลิตข่าวที่ทันเหตุการณ์ รวมถึงทำสกู๊ปข่าว โดยมีเนื้อหาที่ถูกต้อง ครบถ้วน ภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

   • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

   1.  การศึกษา: สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาวิชา: นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

   2. มีประสบการณ์การทำงาน 5 - 8 ปี ในการผลิตรายการข่าว และ ในการบริหาร 1 ปี

   3. มีความรู้ความเข้าใจด้านกระบวนการผลิตข่าวทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเป็นอย่างดี

   4. มีความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

   5. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ด้านการบริหารจัดการ ประสานงานที่ดี

   สมัครตำแหน่งนี้

  1. เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค ( Technical Support Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

       บทบาทและความรับผิดชอบ

          ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบสัญญาณภาพและเสียงที่ผลิตรายการและออกอากาศ ให้ตรงตามมาตรฐานวิศวกรรมโทรทัศน์ และมาตรฐานด้านเทคนิค

   ดูแลบำรุงรักษาและซ่อมบำรุง เครื่องมือ อุปกรณ์ระบบสำหรับผลิตรายการและออกอากาศ เพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานดี รวมถึงบันทึกข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง

   กับการปฏิบัติงานเพื่อรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา


       คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

   1. อายุ ไม่น้อยกว่า 20  ปี วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) หรือสูงกว่า สาขา -
   2. ประสบการณ์  ไม่น้อยกว่า 0-3   ปี    ด้าน ในอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ บันเทิง หรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   3. มีความสามารถในการจัดเตรียม บำรุงรักษาหรือซ่อมบำรุงเบื้องต้น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตรายการและออกอากาศรายการโทรทัศน์
   4. หากมีความรู้ความเข้าใจในด้านการผลิตรายการหรือการออกอากาศรายการโทรทัศน์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   5. สามารถทำงานเป็นกะได้


   สมัครตำแหน่งนี้

  2. เจ้าหน้าที่ตัดต่อข่าว (News Video Editor) เปิดรับจำนวน 2 อัตรา รับสมัครด่วน!

   •       บทบาทและความรับผิดชอบ

                  ตัดต่อรายการข่าวที่จะออกอากาศ ทั้งในส่วนของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ได้จากการเก็บภาพของช่างภาพ การดาวน์โหลดในอินเตอร์เน็ต และการหาภาพข่าวจากฐานข้อมูลกลาง เพื่อผลิตรายการข่าว หรือ สารคดีข่าวที่มีคุณภาพ ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด และมีความถูกต้องเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

    • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

    1. ประสบการณ์การทำงานตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว อย่างน้อย 0 - 3 ปี

    2. มีความสามารถในการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดี

    3. สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อรายการโทรทัศน์ เช่น Adobe Premiere Pro ได้เป็นอย่างดี

    4. มีความรู้ความเข้าใจ และความสนใจด้านกระบวนการผลิตข่าวได้เป็นอย่างดี

   สมัครตำแหน่งนี้

  3. ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ข่าว (News Co-producer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

   บทบาทและความรับผิดชอบ

           ปฏิบัติงาน ควบคุมคุณภาพการผลิตรายการข่าว ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพดี มีรูปแบบและเนื้อหาตรงตามนโยบายที่กำหนด

     เป็นไปตามกำหนดเวลาที่วางไว้ และมีความถูกต้องเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ


     คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

   1.  จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า   สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ (CE), 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) 
    หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

   2. ประสบการณ์ในการผลิตข่าวอย่างน้อย อย่างน้อย 3 - 5 ปี

   3. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Internet Explorer และโปรแกรมตัดต่อรายการโทรทัศน์ เช่น Adobe Premiere Pro
    ได้ในระดับพื้นฐาน

   4.  มีความรู้ ความเข้าใจด้านกระบวนการผลิตข่าวทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเป็นอย่างดี

   สมัครตำแหน่งนี้

  4. เจ้าหน้าที่ออกแบบเว็บไซต์ (Web Designer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

   บทบาทและความรับผิดชอบ

   ออกแบบงาน Graphic Design ของเว็บไซต์ PPTVHD36.COM โดยคำนึงถึงเนื้อหา ผู้ใช้งาน และเทรนด์เป็นสำคัญ งานออกแบบจะต้องมีความสวยงาม แปลกใหม่ น่าสนใจ
   ใช้งานง่าย ประสานงานร่วมกับ
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์ และความต้องการในการนำเสนอเนื้อหาและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านทางเว็บไซต์ได้ตรงกับความต้องการ และนโยบายของบริษัทฯ

   คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

   1. อายุ   21   ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา   สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า   สาขา   นิเทศศิลป์ ศิลปกรรม ออกแบบกราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
    หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   2. ประสบการณ์   2 – 3   ปี   ด้าน   การออกแบบเว็บไซต์
   3. ความสามารถที่ต้องการ   ความชำนาญการใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, Sketch


   สมัครตำแหน่งนี้

  5. วิศวกรระบบ (System Engineer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

   บทบาทและความรับผิดชอบ

            ดำเนินการดูแลระบบสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายสื่อใหม่ทั้งหมด ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง คอยติดตาม และบำรุงรักษาระบบให้ Capacity ของทุกระบบสามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอ มีการสนับสนุนการทำงานกับทีม เพื่อให้คำแนะนำแนวทางสำหรับการออกแบบระบบให้กับทีมพัฒนาระบบได้

   คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

   1. อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ (CE), เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

   2. ประสบการณ์ 2 – 3 ปี ด้าน การดูแลเซิร์ฟเวอร์ Linux, การติดตั้ง Services ต่างๆ ที่ Developers จำเป็นต้องใช้งาน

   3. ความสามารถที่ต้องการ

        - มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Linux, ทักษะการใช้งาน Shell Script หรือภาษาสคริป์อื่นๆ เช่น Python เป็นต้น

        - เข้าใจหลักการทำงานแบบ Client & Server, AWS Architecture หรือ GCP หรือ Azure อย่างใดอย่างหนึ่ง

         - มีพื้นฐานด้านการเป็น Devops ที่ดี

         - เข้าใจหลักการทำงานแบบ Micro Service Architecture

         -  เคยมีประสบการณ์การติดตั้ง และการ configuration Centos, LAMP / LEMP Stack

          - รู้จัก LAMP / LEMP Stack, MEAN Stack, Elastic Stack


   สมัครตำแหน่งนี้

  6. ผู้ประกาศข่าวต่างประเทศ (Foreign News Anchor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

   • บทบาทและความรับผิดชอบ

   •        อ่านข่าว ดำเนินรายการข่าว สื่อสารข้อมูลข่าวต่างประเทศ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานีโทรทัศน์ PPTV ด้วยความรู้ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารอย่างแท้จริง เพื่อถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารได้ถูกต้อง มีคุณภาพ ประสิทธิภาพไปยังผู้ชม และเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ รวมทั้งสนับสนุนสร้างสรรค์รายการข่าวที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับนโยบายที่สถานีกำหนดไว้

   • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

   1.  การศึกษา: สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา ทุกสาขา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้าน การประกาศข่าว ดำเนินรายการ ในองค์กรสื่อสารมวลชน หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง
   3. ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 
   4. มีน้ำเสียงที่ชัดถ้อยชัดคำ ออกเสียงได้ถูกต้องตามอักขระวิธี 
   5. มีบุกคลิภาพที่ดี 
   6. สามารถที่จะจับประเด็นข่าว และเนื้อข่าวต่าง ๆ ได้ดี 
   7. มีความสามารถในการทำสกู๊ปข่าว และสามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานต่าง ๆ ได้ดี
   8. มีบัตรผู้ประกาศ ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนามคมแห่งชาติ

   สมัครตำแหน่งนี้

  7. โปรแกรมเมอร์ (Programmer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

   บทบาทและความรับผิดชอบ

   ปฏิบัติงานและสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม, ระบบงานต่าง ๆ เพื่อช่วยเสริม หรือ ปรับปรุงการปฏิบัติของพนักงานให้เป็นไปตามความต้องการและนโยบายของบริษัท

   คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

   •  อายุ  20   ปี ขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขา Computer Science, เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

   • ประสบการณ์ 0 - 1  ปี   ด้านการพัฒนาโปรแกรม ระบบคอมพิวเตอร์

   • สามารถพัฒนาระบบด้วยภาษา HTML ,CSS, Java Script, ASP.NET, C# , PHP ,SQL 

   • มีเข้าใจพื้นฐานของระบบฐานข้อมูล  MSSQL , MySQL 

   • สามารถใช้เครื่องมือ Git Version Control ในการพัฒนาระบบ 

   • มีความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี    สมัครตำแหน่งนี้


  สามารถนำส่งเอกสารมาที่
  ฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
  เลขที่ 5 ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพลเขตจตุจักร
  กรุงเทพมหานคร 10900

  Email. Recruit@pptvthailand.com

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-118-0080