ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic Designer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

     ออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหว ในรายการโทรทัศน์  สื่อโฆษณา และสื่อประชาสัมพันธ์ ของ PPTV เพื่อให้รายการและสื่อดังกล่าวมีความสวยงาม และสามารถนำไปใช้ดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้


  1. ออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนส่วนงานข่าว และโปรดักชั่น เพื่อให้รายการโทรทัศน์ที่จะออกอากาศ มีภาพเคลื่อนไหวที่สวยงาม และสอดคล้องกับภาพรวมของรายการ
  2. ออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหวงานประจำวัน Info Graphic, Immersive และ งานกราฟิกต่าง ๆ เพื่อใช้งาน ร่วมกับฉากจริง, ฉากสเมือนเพื่อสนับสนุนงานส่วนงานข่าว และโปรดักชั่น
  3. รายงานประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคสำคัญที่เกิดขึ้นในออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหวแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขอย่างทันท่วงที
  4. ควบคุมคุณภาพของการออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้ได้ภาพเคลื่อนไหวที่สวยงาม มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภาพรวมของรายการหรือสื่อดังกล่าว
  5. ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ 20-35 ปี วุฒิการศึกษา ปวส ปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์, สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  2. ประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี   ด้านการผลิตกราฟฟิกสำหรับรายการโทรทัศน์

  3.  สามารถทำงานเป็นกะได้

  4. สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, After Effect ได้ เป็นอย่างดี

  5. สามารถใช้โปรแกรม 3 มิติโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งได้ (3dsmax ,Maya ,Cinema4d) 

  6. ถ้าสามารถใช้ Viz Artist ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ข่าว - รายการสารคดีเชิงข่าว (News Coordinator Producer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  บทบาทและความรับผิดชอบ

          สนับสนุนการทำงานโปรดิวเซอร์ ร่วมหารือและร่วมออกแบบวิธีการนำเสนอในรูปแบบรายการสดหรือทำเทป และการควบคุมคุณภาพการผลิตรายการข่าว
  ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพดี มีรูปแบบและเนื้อหาตรงตามนโยบายที่กำหนด เป็นไปตามกำหนดเวลาที่วางไว้ 

  • ได้รับมอบหมายงานจากโปรดิวเซอร์ร่วมหารือและร่วมออกแบบวิธีการนำเสนอในรูปแบบรายการสดหรือทำเทป(Package)ชิ้นงานข่าวบนออนแอร์และออนไลน์ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด (แบบรายสัปดาห์ และรายวัน) และมอบหมายงาน (Queue) ไปในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ ตัดต่อ และทางอ้อม ได้แก่ ส่วนงานกราฟิก, สตูดิโอ, ช่างภาพวีดีโอ เป็นต้น
  • ประสานงานกับกองบรรณาธิการ ได้แก่ กองบรรณาธิการ, ผู้สื่อข่าว และผู้สื่อข่าวภูมิภาค ในการร่วมผลิตเนื้อหาเพื่อนำไปผลิตรูแปบบการนำเสนอ                       และชิ้นงานข่าว ให้มีคุณภาพตามที่กำหนด
  • ประสานงานกับส่วนงานภายในที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบรายการสดหรือทำเทป, ชิ้นงานข่าว ในส่วนการออกแบบกราฟิก, สตูดิโอ, ช่างภาพวีดีโอ และเทคนิค
  • ประสานงานกับหน่วยงานข้างนอกและแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องในกรณีออกไปถ่ายทำนอกสถานที่ในกลุ่มงานสารคดีและกลุ่มงานลูกค้าหลังได้รับการอนุมัติจากโปรดิวเซอร์
  • มีความเข้าใจประเด็นข่าวสาร และจรรยาบรรณของการนำเสนอ
  • สามารถควบคุมสตูดิโอในกลุ่มรูปรายการสดในขอบเขตไม่เกิน 30 นาที
  • สามารถจัดเก็บฟุตภาพ แบบเป็นกลุ่มประเภทตามหมวดหมู่ที่กำหนด ลงในระบบคลังภาพ
  • สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้า และควบคุมคุณภาพงาน ในเวลาที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนจากโปรดักชั่น

  คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

          1. อายุ  24 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

                        2. ประสบการณ์ 2-5 ปี   ด้าน การผลิตข่าว 

                        3. มีทักษะในการคิดรูปแบบการนำเสนอข่าวบนออนแอร์ และออนไลน์, มีประสบการณ์ในการทำรายการข่าวในรูปแบบในสตูดิโอ และนอกสถานที่


  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่ดิจิตอลมีเดียโอเปอร์เรชั่น (Digital Media Operation Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  บทบาทและความรับผิดชอบ

  ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลโครงการ ควบคุม และ ดูแลความต้องการภายในฝ่ายการตลาดและการขายประสานงานด้านเอกสาร

  และข้อมูลที่จำเป็นกับโครงการ ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการตั้งแต่การเริ่มติดตั้งจนถึงการตรวจรับงาน

  1. ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลโครงการ ควบคุม และ ดูแล ความต้องการภายในฝ่ายการตลาดและการขาย
  2. ประสานงานด้านเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นกับโครงการ เพื่อใช้ในรายงานข้อเสนอกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขายและโครงการทั้งหมด
  3. จัดระบบข้อมูลและเอกสารและรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการให้ถูกต้องและสอดคล้องตามมาตรฐานคุณภาพของบริษัทฯ
  4. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นต่าง ๆ พร้อมการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของฝ่ายขายและโครงการ

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

       1. อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
       2. ประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไอที, งานโครงการ  
       3. ความสามารถที่ต้องการ
           3.1 มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-2 ปี ในสายงานประสานงาน งานโครงการ และงานไอที 
           3.2 มีความรู้ด้าน Innovation เทคโนโลยี โปรแกรมหรือระบบสนับสนุนการทำงานขององค์กร 
           3.3 มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
           3.4 ชอบวางแผนงานจัดการตารางงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
           3.5 มีทักษะการสื่อสาร การเจรจา สามารถทำงานเป็นทีมและประสานงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 


  สมัครตำแหน่งนี้

 • วิศวกรระบบ (System Engineer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

  บทบาทและความรับผิดชอบ

           ดำเนินการดูแลระบบสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายสื่อใหม่ทั้งหมด ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง คอยติดตาม และบำรุงรักษาระบบให้ Capacity ของทุกระบบสามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอ มีการสนับสนุนการทำงานกับทีม เพื่อให้คำแนะนำแนวทางสำหรับการออกแบบระบบให้กับทีมพัฒนาระบบได้

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ (CE), เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  2. ประสบการณ์ 2 – 3 ปี ด้าน การดูแลเซิร์ฟเวอร์ Linux, การติดตั้ง Services ต่างๆ ที่ Developers จำเป็นต้องใช้งาน

  3. ความสามารถที่ต้องการ

       - มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Linux, ทักษะการใช้งาน Shell Script หรือภาษาสคริป์อื่นๆ เช่น Python เป็นต้น

       - เข้าใจหลักการทำงานแบบ Client & Server, AWS Architecture หรือ GCP หรือ Azure อย่างใดอย่างหนึ่ง

        - มีพื้นฐานด้านการเป็น Devops ที่ดี

        - เข้าใจหลักการทำงานแบบ Micro Service Architecture

        -  เคยมีประสบการณ์การติดตั้ง และการ configuration Centos, LAMP / LEMP Stack

         - รู้จัก LAMP / LEMP Stack, MEAN Stack, Elastic Stack

         - มีความรู้ด้าน Switch Cisco /Network Switch/ Aruba Switch 


  สมัครตำแหน่งนี้

 • โปรดิวเซอร์ข่าว (News Producer ) เปิดรับจำนวน 3 อัตรา

  บทบาทและความรับผิดชอบ

  วางแผนงาน จัดสรรงบประมาณ ควบคุมคุณภาพการผลิตรายการข่าว เพื่อผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพดี มีรูปแบบและเนื้อหาตรงตามนโยบายที่กำหนด


   และเป็นไปตามกำหนดเวลาที่วางไว้

  • ประสานงานกับกองบรรณาธิการ ได้แก่ หัวหน้ากองบรรณาธิการ, หัวหน้าผู้สื่อข่าว, กองบรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว ในการร่วมวางแผนรันดาวน์ และผลิตเนื้อหาเพื่อนำไปผลิตรูปแบบรายการสดหรือทำเทป ทั้งออนแอร์และออนไลน์ ให้เป็นไปตาม KPI ที่นโยบายกำหนด
  • ประสานงานกับฝ่ายส่งเสริมการขาย ได้แก่ ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายขาย และฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์รายกายที่รับผิดชอบ ตามแผนงานจากหัวหน้าโปรดิวเซอร์
  • ประสานงานกับส่วนงานภายในที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบรายการสดหรือทำเทป, ชิ้นงานข่าว ในส่วนการออกแบบกราฟิก, สตูดิโอ, ช่างภาพวีดีโอ และเทคนิค
  • ประสานงานกับหน่วยงานข้างนอกและแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอรูปแบบรายการต่าง ๆ พร้อมกับกองบรรณาธิการเกี่ยวกับประเด็นข่าว และในกรณีงานลูกค้า พร้อมกับส่วนงานที่ส่งเสริมการขาย ตามแผนงานจากหัวหน้าโปรดิวเซอร์
  • มอบหมายงานให้ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ และเจ้าหน้าที่ตัดต่อ ผลิตเนื้อหาข่าว และรูปแบบการนำเสนอให้ตรงตามแผนงานระยะสั้น (รันดาวน์)
  • ศึกษาคู่แข่ง เพื่อวิเคราะห์ และนำไปพัฒนารายการที่รับผิดชอบในคุณค่าทางข่าว และคุณค่าทางรายได้ ในระยะกลาง (รายสัปดาห์, รายเดือน และ 3 เดือน)
  • มีความเข้าใจบริบทและภูมิหลังของข่าว รวมทั้งจรรยาบรรณของการนำเสนอ
  • สามารถสร้างสรรค์รายการเฉพาะกิจ ที่อิงกับปฎิทินข่าว หรือในกรณีเหตุการณ์เร่งด่วน ร่วมกับกองบรรณาธิการ
  • สามารถดูแลควบคุมต้นทุนรายการที่รับผิดชอบ ให้อยู่ในงบประมาณตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าโปรดิวเซอร์
  • สามารถควบคุมสตูดิโอในกลุ่มรูปแบบรายการสดในขอบเขตไม่เกิน 30-90 นาที
  • สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้า และควบคุมคุณภาพงาน ในเวลาที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนจากกองบรรณาธิการ

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

                  1. อายุ  30  ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป  สาขานิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย
                2. ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป   ด้าน การทำข่าว
                          2.1. 
  มีประสบการณ์ในการทำรายการข่าวในรูปแบบในสตูดิโอ และนอกสถานที่
                      2.2.  
  ควบคุมงานที่มีขนาดทีมงาน 10 คนขึ้นไป และคุมเวลาเกิน 60 นาที
                      2.3.  
  บริหารการจัดการงบประมาณ และเขียนแผนงานระยะกลาง

                      ** ต้องมีผลงาน Showreel ประกอบการสมัครงาน ***

  สมัครตำแหน่งนี้

 • หัวหน้าแผนกขายสื่อใหม่ (New Media Account Supervisor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

        บทบาทและความรับผิดชอบ

                    บริหารจัดการงานขายด้านออนไลน์ รวมถึงงานขายอื่น ๆ ของฝ่ายนิวมีเดีย ประกอบด้วยพื้นที่โฆษณาบน Website, Social Media, สื่อใหม่ที่เกิดขึ้น


         และการขายในรูปแบบการรับจ้างผลิตเนื้อหา ให้ถึงเป้าหมายการขายตามที่กำหนด รวมถึงการวางแผนการขาย, การคิดแพคเกจการขาย, การนำเสนองานขายให้กับลูกค้า


         และการจัดการติดต่อประสานงานกับลูกค้าเมื่อสามารถปิดได้

       คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ  30-35 ปี  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา บริหารจัดการตลาด, นิเทศศาสตร์, นิเทศศาสตร์การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ 4  ปี   ด้าน การขายโฆษณาออนไลน์ และการขายโฆษณาผ่านระบบโปรแกรมเมตริกซ์
  3. มีความเชี่ยวชาญในงานขายออนไลน์ ประกอบด้วย การขายพื้นที่โฆษณา ในรูปแบบ VDO Ads, Banner, Instream, Outstream และ Native Ads
  4. มีความรู้ความเข้าใจในการหารายได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย
  5. สามารถคิดแพคเกจการขายออนไลน์ และรูปแบบ Integrate กับหน้าจอโทรทัศน์ได้
  6. สามารถบริหารจัดการทีมขายให้สามารถทำงานไปถึงเป้าหมายที่กำหนดได้
  7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบติดต่อสื่อสาร ออกไปพบกับลูกค้า


  สมัครตำแหน่งนี้

 • หัวหน้าแผนกกลยุทธ์ข่าว (News Strategic Supervisor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

  บทบาทและความรับผิดชอบ

          รวบรวมข้อมูลข่าวทุกด้านทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิเคราะห์ วางกลยุทธ์และวางแผนงานร่วมกับฝ่ายนิวมีเดียและฝ่ายการตลาด เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์ร่วมกันที่จะนำไปสู่เป้าหมายของสถานี รวมถึงนำเสนอผู้บังคับบัญชา  ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ได้ข้อมูลสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์ ที่ตอบสนองนโยบายภาพรวมของสถานีและเกิดประสิทธิภาพในงานข่าว

  • รวบรวมข้อมูลข่าวทุกด้านทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์ฝ่ายข่าวที่เชื่อมโยงกับฝ่ายนิวมีเดีย และสอดคล้องกับเป้าหมายของสถานี รวมถึงนำเสนอกลยุทธ์ดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนกลยุทธ์ฝ่ายข่าวที่มีความถูกต้องและครบถ้วน สามารถนำไปประยุกต์เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ฝ่ายข่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • วางแผน ควบคุม กลยุทธ์ฝ่ายข่าวที่ถูกต้องให้ครบถ้วนสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของโครงการที่จ้างหน่วยงานภายนอกจัดทำเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพดีครบถ้วนและสามารถนำมาประยุกต์ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ฝ่ายข่าว หรือสนับสนุนการทำงานของฝ่ายข่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการวางแผนกลยุทธ์ฝ่ายภายใต้ความรับผิดของของตน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
  • จัดทำเครื่องมือที่ส่งเสริมให้เกิดรายได้จากผลิตภัณฑ์ (Product) ของฝ่ายข่าว โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำและเสนองบประมาณด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้เป็นไปตามงบประมาณกำหนด

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน   

  1.  อายุ  35 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์บริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  2.  ประสบการณ์ 5 ปี   ด้านนด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

  3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม  Microsoft Office  ได้เป็นอย่างดี

  4. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก

  5. เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี และมีอุปนิสัยดี มีปฏิภาณไหวพริบคล่องแคล่ว และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

  6. มีความรับผิดชอบ และเป็นคนตรงต่อเวลา สามารถทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันได้

  7. มีความสามารถในการเก็บรักษาความลับได้เป็นอย่างดี

  8. Data Journalism / Digital Marketing  and Marketing Communication /Business Management


  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่กฎหมาย (Legal Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

  บทบาทและความรับผิดชอบ 

      ปฎิบัติงานด้านการร่างและตรวจสอบสัญญาเอกสารอื่นๆ ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ทั้งสัญญาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  เพื่อการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ให้ดีที่สุด  รวมทั้งปฏิบัติงานประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  1. ร่างและตรวจสอบ และแก้ไขเอกสาร สัญญาขององค์กรให้สำเร็จตามหลักการของกฎหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด

  2. ตรวจสัญญาให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ขององค์กร

  3. ให้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือ หรือให้คำแนะนำในข้อสัญญาข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆ แก่หน่วยงานในองค์กรตามที่ได้รับการร้องขอ

  4. หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นด้านกฎหมาย เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ

  5. ประสานงานกับองค์กรและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภายนอกเพื่อให้ได้ข้อมูลกฎหมายที่ถูกต้องครบถ้วน

  6. รวบรวม/วิเคราะห์/จัดทำรายการเปลี่ยนแปลงในด้านกฎหมายต่างๆ  และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบและแก้ไขอย่างทันท่วงที

  คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

  1. อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป    สาขา นิติศาสตร์
  2. ประสบการณ์  2 ปี ขึ้นไป  ด้านการร่างและตรวจสอบสัญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่ขายออนไลน์ /เจ้าหน้าที่ขายโฆษณา (Account Executive/ Sales Officer ) เปิดรับจำนวน 2 อัตรา

  บทบาทและความรับผิดชอบ

          ปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย ผลักดันยอดขายโฆษณาให้เป็นไปตามแผนงาน และเป้าการขายที่กำหนดไว้ ให้สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิม และสามารถเปิดหาลูกค้าใหม่ เพื่อขยายฐานลูกค้าตามแผนงานที่ผู้บังคับบัญชากำหนดไว้ 

  1. ปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย และผลักดันยอดขายโฆษณาให้เป็นไปตามแผนงาน และเป้าการขายที่กำหนดไว้ รวมถึงการคิดแพคเกจการขายออนไลน์ และแพคเกจการขายแบบ Integrated กับการขายหน้าจอโทรทัศน์ พร้อมกับจัดทำแพคเกจฯ เพื่อนำเสนอต่อลูกค้า

  2. เจรจาต่อรองกับลูกค้าเพื่อสร้างยอดขาย และบริการหลังการขายเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยรักษาฐานลูกค้าเดิม และเปิดหาลูกค้าใหม่ เพื่อขยายฐานลูกค้า

  3. วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ในการนำเสนองานขาย ให้ตามความต้องการของลูกค้า และงบประมาณที่ลูกค้าวางไว้ และคิดวิธีการสำหรับการเพิ่มยอดขายออนไลน์

  4. ดูแลรับผิดชอบรายละเอียดงานตามแพคเกจการขาย ให้ตรงกับสิ่งที่ได้เสนอขายให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

  5. ประสานงานรายละเอียดงานขายกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ตรงกับแผนงานขายที่วางไว้

  6. หาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการขายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อเกิดปัญหาในการทำงาน เพื่อให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  7. คิดรูปแบบงานขายใหม่ ๆ อยู่เสมอ ให้ตรงกับแนวโน้มของสื่อโทรทัศน์ในปัจจุบัน เพื่อให้ได้รับยอดขายเพิ่มมากขึ้น

  8. จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย ให้ครบถ้วน ถูกต้องอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการทำงาน

  9. รวบรวมข้อมูลและรายงานรายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้ความรับผิดชอบ ให้กับผู้บังคับบัญชารับทราบอย่างสม่ำเสมอ

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ 1 - 3 ปี ด้านงานขายเวลาโฆษณาโทรทัศน์และการขายโฆษณาออนไลน์
  3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มี Connection ที่ดีกับลูกค้า
  4. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร เจรจาต่อรองเก่ง และประสานงาน
  5. มีทักษะการนำเสนองาน และมีความเข้าใจด้านงานขายโฆษณาโทรทัศน์เป็นอย่างดี
  6. มีรถยนต์เป็นของตัวเอง หรือสามารถเดินทางได้อย่างคล่องตัว
  7. มีความรู้ ความเข้าใจในงานขายออนไลน์ ประกอบด้วยการขายพื้นที่โฆษณา ในรูปแบบ VDO Ads, Banner, Instream, Outstream และ Native Ads

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (Human Resources and Organization Development Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  บทบาทความรับผิดชอบ

  ดำเนินการและติดตามผลการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร ร่วมเป็นทีมงานในการประเมินผลพนักงาน การจัดทำเส้นทางเติบโตก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน Talent & Succession Management รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และการสื่อสารภายในองค์กร รวมถึงกิจกรรมสานสัมพันธ์ของพนักงานภายในและหน่วยงานภายนอกองค์กร เพื่อให้องค์กร มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และทัศนคติที่เหมาะสมให้สำเร็จลุล่วงตามแนวทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้

  1. ริเริ่ม และดำเนินการจัดฝึกอบรมทั่วไปตามแผนฝึกอบรมประจำปี และประสานงานกับวิทยากรทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การฝึกอบรมเป็นไปอย่างราบรื่น ประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น และจัดทำบันทึกประวัติการฝึกอบรม
  2. สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร การใช้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้เชื่อมกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการประเมินขีดความสามารถของพนักงานในองค์กร ให้มีความสำเร็จลุล่วงตามแนวทางที่วางไว้ และมาเชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาพนักงาน
  3. ร่วมดำเนินงานกับผู้บังคับบัญชาจัดทำเส้นทางเติบโตก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน
  4. ร่วมดำเนินงานกับผู้บังคับบัญชาในการพัฒนาบุคลากรที่มีผลงานโดนเด่น (Talent & Succession Management)
  5. ร่วมดำเนินงานกับผู้บังคับบัญชาในการพัฒนาบุคลากรกลุ่มที่จำเป็นต้องปรับปรุงเพื่อให้มีผลงานตามมาตรฐาน (Need Improvement Development)
  6. รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในการจัดทำเอกสารกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยื่นรับรองบุคลากรเข้าอบรมทั้งหมดให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด
  7. ริเริ่ม และดำเนินการจัดกิจกรรมสำหรับพนักงานในองค์กร และกิจกรรมสานสัมพันธ์ของพนักงาน เช่น งานเลี้ยงปีใหม่, งานทำบุญประจำปี, งานไหว้ศาล, งานครอบครู, ของขวัญและการ์ดวันเกิดพนักงาน ฯลฯ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานและองค์กร
  8. ดำเนินการและประสานงานกิจกรรมสานสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกองค์กรและหน่วยงานที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น การดูงานของมหาวิทยาลัย, ทีวีสามัคคีคัพ, วิภาวดีคัพ, แข่งขันบาสเก็ตบอล, แข่งขันแบตมินตัน ฯลฯ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายนอกองค์กรและหน่วยงานที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
  9.วางแผน ควบคุม และดูแลในการดำเนินการสื่อสารภายในองค์กร

  คุณสมบัติประจำตำแหน่ง 

  1. อายุ  24  ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์, การบริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป   ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, พัฒนาองค์กร, กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน, แรงงานสัมพันธ์, CSR
  3. มีทักษะด้านงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, พัฒนาองค์กร, การจัดทำ Competency, กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน, แรงงานสัมพันธ์, CSR
  4. มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี โดยเฉพาะ MS. Excel Intermediate Level, MS. PowerPoint
  5. มีทักษะในการสื่อสาร, การประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  6. สามารถเป็นวิทยากรภายในบริษัทได้

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ซิสเต็มอินทิเกรเตอร์ (System Integrator) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  บทบาทและความรับผิดชอบ

           ดูแลรับผิดชอบ Infrastructure , Network , System ในโครงการที่ได้รับมอบหมาย ให้ดําเนินการไดอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์ปัญหาพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ทั้ง Front-end และ Back-end ควบคุมให้ระบบดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ Service Level Agreement (SLA) 

  1. บริหารจัดการระบบ Network, Broadcast และ Streaming ระบบที่ติดตั้งในโครงการให้ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เข้าใจการทํางานของระบบ OTT Solution IPTV เพื่อพัฒนาเนื้อหาและต่อยอดระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. วิเคราะห์ปัญหาพร้อมแนวทางการแกไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ 4. การมอนิเตอร์และแก้ไขปัญหาระบบในโครงการทั้งระบบ Front-end และ Back-end พร้อมจัดทํารายงาน 5. ตรวจสอบความถูกต้องของระบบโครงการเมิ่อมีการอนุมัติการติดตั้ง (Implementation) ใหเป็นไปตามมาตรฐานของโครงการ   และตามนโยบายขององค์กร 6. บริหารจัดการระบบให้ดําเนินการให้เป็นไปตาม Service Level Agreement (SLA) 7. ประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของโครงการตั้งแต่เริ่มติดตั้งจนถึงการตรวจรับงานหน้างาน

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1.  อายุ 30 ปีขึ้นไป สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ไม่จำกัดสาขา

  2.  เคยผ่านงาน IT อย่างน้อย 3-5 ปี ด้าน Network Solution, Network Interface, Network Equipment, OTT ,ด้าน IPTV

  3. มีทักษะ Switch Ciso, Network Switch, Aruba Switch

  4. มีความรู้ความเข้าใจในด้าน Innovation เทคโนโลยี โปรแกรม หรือระบบสนับสนุนการทํางานขององค์กร

  5. มีทักษะด้านการเขียนเอกสารขออนุมัติโครงการ , มีความรับผิดชอบสูง , มีความซื่อสัตย์ มีความคล่องตัวในการประมวลงานดานเอกสารมีความละเอียดรอบคอบ 

  6. มนุษสัมพันธ์ดี และ มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีทักษะในการติดตอประสานงาน

  7. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

  8. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ มีความรู้ด้านเทคโนโลยี และโปรแกรมพื้นฐานต่างๆ , ด้านการสื่อสาร

  สมัครตำแหน่งนี้


สามารถนำส่งเอกสารมาที่  Email. Recruit@pptvthailand.com เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-118-0080