ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

 • บรรณาธิการข่าวทั่วไป (News Editor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  บทบาทและความรับผิดชอบ

  • ออกแบบวางแผน รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลของข่าว การสร้างสรรค์ประเด็นข่าวเพื่อกำหนดทิศทางข่าว รวมถึงนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจ
   ในการประชุมข่าวประจำวัน
  • จัดสรรบทบาทหน้าที่บุคลากรในแผนกข่าวทั่วไป
  • ประสานงานกับส่วนผลิตงานข่าว (News Production) เพื่อให้บทบรรยายข่าวและภาพข่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีความถูกต้อง
  • ประสานงานกับแหล่งข่าว หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่สามารถนำมาใช้ประกอบข่าว
  • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานข่าวก่อนออกอากาศ

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป ในสายงานข่าว ทั้งการเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนาม หรือการทำงานในกองบรรณาธิการข่าว 
   หรือกองบรรณาธิการสื่ออื่น ๆ ที่มีเนื้อหาไปในเชิงข่าว มีความรู้ความเข้าใจด้านกระบวนการผลิตข่าวหรือเขียนข่าวเป็นอย่างดี
  3. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  4. มีความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
  5. มีความละเอียดรอบคอบ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ (Assistant Economic News Editor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

   บทบาทและความรับผิดชอบ

  หาข่าว รวบรวม วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลของข่าวเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และประสานงานกับฝ่ายหรือหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงจัดทำบทบรรยายข่าวเพื่อให้ได้ข่าวที่มีสาระเนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ 


  คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

  • อายุ 27 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าว 
  • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ทั้งการเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามหรือเป็นผู้ผลิตเนื้อหาในกองบรรณาธิการข่าว               
  • หากมีประสบการณ์งานข่าวทั่วไปควบคู่กับงานข่าวเศรษฐกิจ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ช่างภาพ (Cameraman) เปิดรับจำนวน 2 อัตรา

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

   บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปถ่ายทำ และประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานภาพข่าว

  ภาพรายการ และภาพงานสนับสนุนขององค์กร ที่มีคุณภาพดีและสอดคล้องกับภาพรวมของเนื้อหาข่าว รายการ และงานสนับสนุนขององค์กร   • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  • อายุ 22 ปี ขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  • ประสบการณ์ 0-3  ปี   ด้าน มีความรู้และความเข้าใจในการถ่ายทำรายการ และการใช้อุปกรณ์ในการถ่ายทำภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง มีความสามารถในการใช้และรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทำได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการประสานงานที่ดี และเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  • มีจิตใจรักงานบริการ /สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
  • มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ
  • สามารถทำงานล่วงเวลา ออกนอกสถานที่ ออกต่างจังหวัด และทำงานในวันหยุด
  • มีใบอนุญาตขับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์
  • มีพาหนะเป็นของตัวเอง หรือ สามารถเดินทางได้อย่างคล่องตัว

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ข่าว (รายการข่าว) (News Coordinator Producer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  • บทบาทและความรับผิดชอบ 

  1. รับมอบหมายงานจากโปรดิวเซอร์ ออกแบบวิธีการนำเสนอในรูปแบบรายการข่าวสดหรือทำเทป (Package)ทั้งออนแอร์และออนไลน์  
  2. ประสานงานกับกองบรรณาธิการ เพื่อนำไปผลิตชิ้นงานข่าว  
  3. ประสานงานกับหน่วยงานข้างนอกและแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง ในกรณีออกไปถ่ายทำนอกสถานที่ 
  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
  1. อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2. ประสบการณ์ 1-4 ปี ด้านการทำข่าว เขียนสคลิป ควบคุมการถ่ายทำ 
  3. มีประสบการณ์ในการทำรายการข่าวในรูปแบบในสตูดิโอ และนอกสถานที่ 
  4. มีความรู้ ความเข้าใจด้านกระบวนการผลิตข่าวทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลังเป็นอย่างดี
  5. มีทักษะในการใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro สามารถวางเขตงานให้กับเจ้าหน้าที่ตัดต่อข่าวได้


  สมัครตำแหน่งนี้

 • หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic Supervisor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

  หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)


  บริหารจัดการทีม Analytic ในการวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้อ่านบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น รวมถึงการวิเคราะห์รูปแบบการนำเนื้อหาบนเว็บไซต์ และโซเชียลมีเตียของสถานี โทรทัศน์ PPTV HD 36 วางแผนปรับปรงรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และการพัฒนาเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น ให้รองรับพฤติกรรมการรับชม รวมถึงการวิเคราะห์พื้นที่โฆษณาให้สามารถสร้างรายได้สูงสุด

  1. วิเดราะห์ข้อมูลเพื่อเพื่มยอดผู้ชม และรายได้ บนเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นของสถานีโทรทัศน์ PPTV HD 36
  2. วางแผนในการพัฒนาคอนเทนต์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และการสื่อสารการตลาด เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมบนช่องทางออนไลน์
  3. วางเเผนในการพัฒนาพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น เพื่อก่อให้เกิดรายได้สูงสุด
  4. ประสานงานกับ Partner ได้แก่ Google, YouTube และ PPN-Premium Publisher Network ที่ช่วยสนับสนุนในด้านเทคนิด
  5. ดูแลประสานงานติดต่อกับเอเจนซี่ และลูกค้าในการลงโฆษณา รูปแบบ Display Banner และ VDO Ads บนเว็บไซต์
  6. ดูแลการวิคราะห์ข้อมูลของผู้เข้าชมที่มาจากช่องทางโซเชียลมีเดีย
  7. จัดทำรายงานผู้เข้าชม และรายได้บนช่องทางออนไลน์ เป็นรายสัปดาห์ และรายเดือน

  คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุ 30-35 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สถิติประยุกต์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้าน การวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์ การหารายได้บนช่องทางออนไลน์

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวทั่วไป (Assistant News Editor) เปิดรับจำนวน 2 อัตรา รับสมัครด่วน!

   บทบาทและความรับผิดชอบ

  1.  หาข่าว รวบรวม วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลของข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน  

  2. ประสานงานกับฝ่ายหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  3. จัดทำบทบรรยายข่าวเพื่อให้ได้ข่าวที่มีสาระเนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ 


  คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

                1. อายุ  27 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าว

               2. ประสบการณ์ 5-8  ปี  ทั้งการเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามหรือเป็นผู้ผลิตเนื้อหาในกองบรรณาธิการข่าว

               3. สามาถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในวงการสื่อ

               4. สามารถใช้สื่อใหม่ได้ดีและรู้จักนำสื่อใหม่มาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเด็นข่าวไปในเชิงคุณภาพ

               5. มีทักษะการเขียน และการสื่อสารที่อยู่ในเกณฑ์ดี

               6. มีความรู้ความเข้าใจ ด้านกระบวนการผลิตข่าวหรือเขียนข่าวเป็นอย่างดี

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่ดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง แพลนเนอร์ (Digital Marketing Planner) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  รายละเอียดงาน
  1. ดำเนินการในการพัฒนาช่องทาง Social Media ของสถานีฯ
  2. วิเคราะห์ SWOT การนำเสนอคอนเทนต์ในแต่ละช่องทาง
  3. ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาที่มีลิขสิทธ์ที่จะนำมาขึ้นบนช่องทาง Social Media
  4. ประสานงานกับ Partner Platform ในกรณีเมื่อเกิดปัญหาบนช่องทางออนไลน์
  5. จัดทำรายการสรุปผลการซื้อโฆษณาบน Social Media ที่เป็นงานของลูกค้า
  6. สร้างสรรค์ Content Marketing เพื่อสร้าง Engagement
  7. สนับสนุนงานด้านการจัดทำรายการผลบนช่องทางออนไลน์ให้กับฝ่ายต่าง ๆ
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป คณะนิเทศศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, สาขาการตลาด หรือคณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านการพัฒนา จัดทำกลยุทธ์ การการวางแผนสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์
  • มีความเข้าใจการตลาดออนไลน์ การใช้เครื่องมือในการทำการตลาดผ่าน Social Media
  • สามารถสื่อสารการตลาดออนไลน์ได้
  • มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ กลยุทธ์ตลาดออนไลน์ และการสื่อสารตลาดออนไลน์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Adobe Photoshop
  • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน 

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิก (Graphic Designer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

      บทบาทและความรับผิดชอบ           

                        ทำหน้าที่ออกแบบกราฟิก เพื่อการประชาสัมพันธ์ ข่าว และรายการต่าง ๆ ของสถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 บนสื่อออนไลน์ รวมถึงการออกแบบกราฟิก,
             อินโฟกราฟิก และโมชั่นกราฟิก เพื่อการเล่าเรื่อง การประกอบข่าว และเนื้อหาตามได้รับมอบหมายให้สวยงาม สื่อความหมายได้ชัดเจนเข้าใจง่าย

             1. ออกแบบงานกราฟิก เพื่อการประชาสัมพันธ์รายการวาไรตี้, ละคร, กีฬา และข่าว บนช่องทางเว็บไซต์พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36, Facebook PPTV HD 36, YouTube,
                 PPTV HD 36, IG PPTV HD 36 และ Twitter PPTV HD 36
             2. ออกแบบงานกราฟิก อินโฟกราฟิก และโมชั่นกราฟิก เพื่อประกอบเนื้อหา รายการวาไรตี้, ละคร, กีฬา และข่าว บนเว็บไซต์พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36
             3. ออกแบบงานกราฟิก อินโฟกราฟิก และโมชั่นกราฟิก ในการเล่าเรื่อง รายการวาไรตี้, ละคร, กีฬา และข่าว ขึ้นบน Facebook PPTV HD 36, Twitter PPTV HD 36
                 และ IG PPTV HD 36
             4. ออกแบบงานกราฟิก สำหรับกิจกรรมสื่อสารการตลาด ของฝ่ายการตลาดที่จะขึ้นบนช่องทางเว็บไซต์พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36, Facebook PPTV HD 36, YouTube PPTV HD 36,
                 IG PPTV HD 36 และ Twitter PPTV HD 36
             5. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
             6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

        คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

                        1. อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา ออกแบบนิเทศศิลป์, ศิลปกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
                        2. ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้าน การออกแบบกราฟิก และการเล่าเรื่องผ่านกราฟิก 
                        3. สามารถใช้โปรแกรม Photoshop ได้ 
                        4. สามารถใช้โปรแกรม Illustrator ได้ 
                        5. มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกราฟิกด้านออนไลน์ 
                        6. มีความชำนาญในการออกแบบกราฟฟิกสำหรับงานข่าว 
                        7. มีความชำนาญในการออกแบบเทมเพลทที่ใช้สื่อสารบนช่องทางโซเชียลมีเดีย 
                       


  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ (Coordinator Producer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

      บทบาทและความรับผิดชอบ           

                           รับผิดชอบงานออกแบบสร้างสรรค์องค์ประกอบศิลป์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ Pre-Pro-Post Production คิดรูปแบบรายการ เขียนสคริปต์และหาข้อมูล
  ที่จะมาใช้ในการผลิตรายการตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา จัดทำสื่อ/สปอตโฆษณาส่งเสริมยุทธศาสตร์ผังรายการโทรทัศน์
             1. ร่วมคิดรูปแบบรายการ ในการนำเสนองานด้านการออกแบบสร้างสรรค์องค์ประกอบศิลป์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ และการจัดทำสื่อ/สปอตโฆษณา
             2. จัดทำ PROPOSAL รายการหรืองานผลิตที่ตนรับผิดชอบ เพื่อนำไปเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน
             3. หาข้อมูลและดูในส่วนของการเขียนสคริปต์
             4. ติดต่อ ประสานงานเกี่ยวกับการออกกองถ่ายทำนอกสถานที่
             5. ประสานงานอำนวยความสะดวกระหว่างออกกอง
             6. ติดต่อ ประสานงานเพื่อติดต่อแขกรับเชิญในรายการ
             7. ตรวจสอบ และหาภาพ Insert ทั้งภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง พร้อมภาพกราฟิก มาประกอบในรายการ
             8. ประสานงานกับทีมตัดต่อ

        คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

                        1. อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
                        2. ประสบการณ์ 2-5 ปี ด้าน ผลิตรายการ 
                        3. มีความรู้และเข้าใจในงานออกแบบศิลป์และกระบวนการในการผลิตรายการโทรทัศน์ 
                        4. มีความรู้และความเข้าใจในการสร้างสรรค์และขั้นตอนการผลิตงานการจัดทำสื่อ/สปอตโฆษณาส่งเสริมยุทธศาสตร์ผังรายการโทรทัศน์ 
                        5. มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถคิดรูปแบบหรือวิธีการโฆษณาประชาสัมพันธ์รายการได้แปลกใหม่น่าสนใจอยู่ตลอดเวลา 
                        6. มีทักษะและความสามารถในการเข้าหาและเจรจากับพิธีกรและแขกรับเชิญของรายการ 
                        7. มีความรู้ ความสามารถด้านการตัดต่อสปอตโฆษณาส่งเสริมรายการโทรทัศน์ หรือสามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere เบื้องต้นได้ 


  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้สื่อข่าว (News Reporter) เปิดรับจำนวน 4 อัตรา รับสมัครด่วน!

  • บทบาทและความรับผิดชอบ   

  •           ผลิตข่าวสถานการณ์ประจำวันและข่าวเชิงลึกให้สามารถตอบสนองความต้องการรับรู้ของผู้ชมและสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม  ด้วยรูปแบบที่สอดรับกับพฤติกรรมของผู้รับข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยอาศัยทักษะการสื่อสารและผลิตชิ้นงานที่เหมาะสมกับ Platform ต่าง ๆ ของบริษัท   พร้อมทั้งนำเสนอ    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อต่อยอดประเด็นข่าวและรูปแบบการนำเสนอร่วมกับกองบรรณาธิการ เพื่อให้เนื้อหาข่าวถูกต้อง รอบด้าน เป็นธรรมและมีความน่าสนใจ ภายใต้หลักจริยธรรมการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน  

   • ปฎิบัติหน้าที่จัดทำ/รายงานข่าว เปิดหน้า ลงเสียง พากย์เสียง เขียน/จัดทำสกู๊ป และรายการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทุก Platform  ที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องครบถ้วน
   • พัฒนาต่อยอดประเด็นข่าวประจำวันให้เป็นข่าวเชิงลึก ตอบสนองความสนใจของผู้ชม
   • นำเสนอความคิดและมีส่วนร่วมในการออกแบบชิ้นงานร่วมกับกองบรรณาธิการ ให้มีความน่าสนใจ ทั้งเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอ
   • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทุกช่องทาง นำเสนอข่าวให้สามารถเข้าถึงผู้ชมได้มากที่สุด
   • สร้างตัวตนและภาพลักษณ์ของตัวเอง (Personal branding) เป็นผู้นำเสนอข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว
   • พัฒนาทักษะส่วนตัวในการรายงานข่าวผ่านทุก Platform ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
   • ออกแบบและติดตามทุกขั้นตอนการทำงาน ทั้ง Pre - Production, Production, Post Production เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
   • นำเสนอประเด็นข่าวที่แตกต่างไปจากความสนใจของสังคมในเวลานั้น แต่มีคุณค่าความเป็นข่าว เพื่อสร้างประเด็นข่าวใหม่ ๆที่แตกต่างและหาไม่ได้จากสำนักข่าวอื่น

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1.  อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  2.  ประสบการณ์  0-3 ปี   ด้าน การเป็นผู้สื่อข่าวหรือวิชาชีพอื่นที่ใกล้เคียง  

                       3.  ความสามารถที่ต้องการ

  •  การคิดอย่างมีเหตุมีผล
  • สื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี
  • มีความยืดหยุ่น
  • มีไหวพริบในการต่อรองเจรจา  
  • มีความคิดสร้างสรรค์
  • มีความรู้รอบตัว
  • มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตข่าวเป็นอย่างดี
  • มีสำนึกรับผิดชอบและจิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน
  • มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ
  • มีความละเอียดรอบคอบ บริหารจัดการงานเฉพาะหน้าได้ดี  
  • มีสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

   

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ (News Reporter (Economic News) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  บทบาทความรับผิดชอบ 


       ปฎิบัติหน้าที่จัดทำ/รายงานข่าว เปิดหน้า ลงเสียง เขียน/จัดทำสกู๊ป และรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเศรษฐกิจ และพัฒนาต่อยอด

  ประเด็นข่าวประจำวันเชิงลึก 


  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน 


  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป 
  • ไม่จำกัดเพศ 
  • มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นข่าวเศรษฐกิจ  
  • มีความยืดหยุ่นสูงสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และ เจรจากับแหล่งข่าวได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะทำงานข่าวลูกค้า 
  • นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ เสนอแนะประเด็นข่าวใหม่ ๆ  และมีส่วนร่วมในการออกแบบงานต่าง ๆ 

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ข่าว (รายการสารคดีข่าว) (News Coordinator Producer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

  1. ออกแบบแสงและสีในกระบวนการโปรดักชั่น ร่วมกับช่างภาพ และสามารถแก้ไขแสงและสี โพสต์โปรโปรดักชั่นจากขั้นตอนการตัดต่อ   
  2. หารือและร่วมออกแบบวิธีการนำเสนอในรูปแบบรายการสด หรือเทป รายการข่าว บนออนแอร์ และออนไลน์ 
  3. ประสานงานกับหน่วยงานข้างนอกและแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง ในกรณีออกไปถ่ายทำนอกสถานที่ในกลุ่มงานสารคดี และกลุ่มงานลูกค้า
  4. ช่วยควบคุมสตูดิโอในกลุ่มรายการสดในขอบเขตไม่เกิน 30 นาที
  5. จัดเก็บฟุตภาพแบบเป็นกลุ่มประเภทตามหมวดหมู่ที่กำหนด ลงในระบบคลังภาพ
  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
  1. อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 
  3. สามารถออกแบบแสงและสีในกระบวนการโปรดักชั่น 
  4. สามารถแก้ไขแสงและสี โพสต์โปรโปรดักชั่นจากขั้นตอนการตัดต่อ  
  5. มีความรู้ในการใช้โปรแกรมตกแต่งสี ด้วยโปรแกรม Adobe light room และ Blackmagic DaVinci Resolve Studio 
  6. สามารถออกกองและออกนอกสถานที่ได้ 

  สมัครตำแหน่งนี้

 • พนักงานขายสื่อใหม่ (New Media Account Executive) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  บทบาทและความรับผิดชอบ

  วางแผนการขายออนไลน์ของฝ่ายนิวมีเดีย ประกอบด้วยพื้นที่โฆษณาบน Website, Social Media, สื่อใหม่ที่เกิดขึ้น และการขายในรูปแบบการรับจ้างผลิตเนื้อหา ให้ถึงเป้าหมายหมายการขายตามที่กำหนด รวมถึงการคิดแพคเกจการขาย, การนำเสนองานขายให้กับลูกค้า และการจัดการติดต่อประสานงานกับลูกค้าเมื่อสามารถปิดการขายมาได้
  1. คิดแพคเกจการขายออนไลน์ และแพคเกจการขายแบบ Integrated กับการขายหน้าจอโทรทัศน์ พร้อมกับจัดทำแพคเกจฯ เพื่อนำเสนอต่อลูกค้า 
  2. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในฝ่ายนิวมีเดีย และนอกฝ่ายนิวมีเดียที่มีความเกี่ยวข้องกับการขาย เพื่อจัดการงานด้านการขายตามที่นำเสนอกับลูกค้าในสำเร็จลุล่วง 
  3. วางแผนการออกไปพบกับลูกค้าในแต่ละสัปดาห์เพื่อเพิ่มยอดขายทางออนไลน์  
  4. ติดต่อ ทำนัดหมายกับลูกค้าเพื่อนำเสนอแพคเกจการขาย และปิดการขาย 
  5. ดูแลและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ 

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บริหารจัดการตลาด, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  
  2. อายุ 22-30 ปี  
  3. ประสบการณ์ 0-2 ปี ด้าน การขายโฆษณาออนไลน์ 
  4. มีความรู้ ความเข้าใจในงานขายออนไลน์ ประกอบด้วย การขายพื้นที่โฆษณา ในรูปแบบ VDO Ads, Banner, Instream, Outstream และ Native Ads  
  5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบติดต่อสื่อสาร ออกไปพบกับลูกค้า

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค (Technical Support Officer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!


  หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

  1. ควบคุม และตรวจสอบ คุณภาพสัญญาณภาพและเสียงของรายการ 
  2. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ระบบออกอากาศ
  3. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำสตูดิโอ รถถ่ายทอด ห้องพากษ์  
  4. แก้ไขปัญหาด้านเทคนิคที่เกิดขึ้นในการผลิตรายการและการออกอากาศ รวมทั้งประสานงานกับผู้ให้บริการ

  คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ 0-3 ปี ในสายอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ หรือ สื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถในการจัดเตรียม บำรุงรักษาหรือซ่อมบำรุง เครื่องมือ และ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตรายการ และออกอากาศรายการโทรทัศน์ในเบื้องต้น
  • หากมีความรู้ความเข้าใจในด้านการผลิตรายการหรือการออกอากาศรายการโทรทัศน์ และ ระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการออกอากาศ รวมถึงสามารถใช้ Microsoft Office ได้
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขายโฆษณา (Sales Support Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)


  Support Sales ในเรื่องการส่งแพลนโฆษณา , รายงานการใช้นาทีโฆษณา , การจัดการเอกสาร IOC / เอกสารสัญญา / เอกสารต่าง ๆ ของฝ่ายโฆษณา

  และให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการประสานงานด้านต่าง ๆ ของฝ่ายโฆษณา ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  

  1. รับผิดชอบเรื่องการทำเอกสารต่าง ๆ ภายในฝ่ายโฆษณา 
  2. จัดทำและติดตามเอกสาร IOC ภายในฝ่ายโฆษณาให้เสร็จทันและถูกตรง ครบถ้วน ตามเวลาที่กำหนด
  3. นำส่งและติดตามเอกสารสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของฝ่ายโฆษณา 
  4. รวบรวบ และจัดทำรายงานการใช้นาทีโฆษณาในรายการต่าง ๆ ประจำเดือน
  5. จัดเตรียมข้อมูลส่งเสริมการขายโฆษณาต่าง ๆ

  คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การบริหาร การจัดการ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่กี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้าน การตลาดหรือการจัดการทั่วไป 
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft officer ได้ดี  

  สมัครตำแหน่งนี้


สามารถนำส่งเอกสารมาที่  Email. Recruit@pptvthailand.com เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-118-0080