ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค ( Technical Support Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

      บทบาทและความรับผิดชอบ

             ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบสัญญาณภาพและเสียงที่ผลิตรายการและออกอากาศ ให้ตรงตามมาตรฐานวิศวกรรมโทรทัศน์ และมาตรฐานด้านเทคนิค
  ดูแลบำรุงรักษาและซ่อมบำรุง เครื่องมือ อุปกรณ์ระบบสำหรับผลิตรายการและออกอากาศ เพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานดี รวมถึงบันทึกข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา


      คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ ไม่น้อยกว่า 20  ปี วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) หรือสูงกว่า สาขา -
  2. ประสบการณ์  ไม่น้อยกว่า 0-3   ปี    ด้าน ในอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ บันเทิง หรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความสามารถในการจัดเตรียม บำรุงรักษาหรือซ่อมบำรุงเบื้องต้น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตรายการและออกอากาศรายการโทรทัศน์
  4. หากมีความรู้ความเข้าใจในด้านการผลิตรายการหรือการออกอากาศรายการโทรทัศน์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. สามารถทำงานเป็นกะได้


  สมัครตำแหน่งนี้

 • โปรดิวเซอร์ข่าว (รายการข่าว) (News Producer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  บทบาทและความรับผิดชอบ

  วางแผนงาน จัดสรรงบประมาณ ควบคุมคุณภาพการผลิตรายการข่าว เพื่อผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพดี มีรูปแบบและเนื้อหาตรงตามนโยบายที่กำหนด


   และเป็นไปตามกำหนดเวลาที่วางไว้

  1. ประสานงานกับกองบรรณาธิการ ได้แก่ หัวหน้ากองบรรณาธิการ, หัวหน้าผู้สื่อข่าว, กองบรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว ในการร่วมวางแผนรันดาวน์ และผลิตเนื้อหาเพื่อนำไปผลิตรูปแบบรายการสดหรือทำเทป ทั้งออนแอร์และออนไลน์ ให้เป็นไปตาม KPI ที่นโยบายกำหนด
  2. ประสานงานกับฝ่ายส่งเสริมการขาย ได้แก่ ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายขาย และฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์รายกายที่รับผิดชอบ ตามแผนงานจากหัวหน้าโปรดิวเซอร์
  3. ประสานงานกับส่วนงานภายในที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบรายการสดหรือทำเทป, ชิ้นงานข่าว ในส่วนการออกแบบกราฟิก, สตูดิโอ, ช่างภาพวีดีโอ และเทคนิค
  4. ประสานงานกับหน่วยงานข้างนอกและแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอรูปแบบรายการต่าง ๆ พร้อมกับกองบรรณาธิการเกี่ยวกับประเด็นข่าว และในกรณีงานลูกค้า พร้อมกับส่วนงานที่ส่งเสริมการขาย ตามแผนงานจากหัวหน้าโปรดิวเซอร์
  5. มอบหมายงานให้ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ และเจ้าหน้าที่ตัดต่อ ผลิตเนื้อหาข่าว และรูปแบบการนำเสนอให้ตรงตามแผนงานระยะสั้น (รันดาวน์)
  6. ศึกษาคู่แข่ง เพื่อวิเคราะห์ และนำไปพัฒนารายการที่รับผิดชอบในคุณค่าทางข่าว และคุณค่าทางรายได้ ในระยะกลาง (รายสัปดาห์, รายเดือน และ 3 เดือน)
  7. มีความเข้าใจบริบทและภูมิหลังของข่าว รวมทั้งจรรยาบรรณของการนำเสนอ
  8. สามารถสร้างสรรค์รายการเฉพาะกิจ ที่อิงกับปฎิทินข่าว หรือในกรณีเหตุการณ์เร่งด่วน ร่วมกับกองบรรณาธิการ
  9. สามารถดูแลควบคุมต้นทุนรายการที่รับผิดชอบ ให้อยู่ในงบประมาณตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าโปรดิวเซอร์
  10. สามารถควบคุมสตูดิโอในกลุ่มรูปแบบรายการสดในขอบเขตไม่เกิน 30-90 นาที
  11. สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้า และควบคุมคุณภาพงาน ในเวลาที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนจากกองบรรณาธิการ

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ  30  ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป  สาขานิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย
  2. ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป   ด้าน การทำข่าว
   2.1  มีประสบการณ์ในการทำรายการข่าวในรูปแบบในสตูดิโอ และนอกสถานที่
   2.2 ควบคุมงานที่มีขนาดทีมงาน 10 คนขึ้นไป และคุมเวลาเกิน 60 นาที
   2.3 บริหารการจัดการงบประมาณ และเขียนแผนงานระยะกลาง
                      ** ต้องมีผลงาน Showreel ประกอบการสมัครงาน ***

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ช่างภาพ (Cameraman) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

       บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปถ่ายทำ และประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานภาพข่าว


  ภาพรายการ และภาพงานสนับสนุนขององค์กร ที่มีคุณภาพดีและสอดคล้องกับภาพรวมของเนื้อหาข่าว รายการ และงานสนับสนุนขององค์กร  


  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  •       1. อายุ 22 ปี ขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  •        2. ประสบการณ์ 0-3  ปี   ด้าน มีความรู้และความเข้าใจในการถ่ายทำรายการ และการใช้อุปกรณ์ในการถ่ายทำภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง มีความสามารถในการใช้และรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทำได้เป็นอย่างดี

                 3มีทักษะในการประสานงานที่ดี และเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

                 4. มีจิตใจรักงานบริการ /สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

                 5. มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ

                 6.  สามารถทำงานล่วงเวลา ออกนอกสถานที่ ออกต่างจังหวัด และทำงานในวันหยุด

                 7.  มีใบอนุญาตขับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์

                 8. มีพาหนะเป็นของตัวเอง หรือ สามารถเดินทางได้อย่างคล่องตัว

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้สื่อข่าว - รายการสารคดีเชิงข่าว (News Reporter - Documentary) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

  • บทบาทและความรับผิดชอบ   

  •           ผลิตข่าวสถานการณ์ประจำวันและข่าวเชิงลึกให้สามารถตอบสนองความต้องการรับรู้ของผู้ชมและสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม  ด้วยรูปแบบที่สอดรับกับพฤติกรรมของผู้รับข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยอาศัยทักษะการสื่อสารและผลิตชิ้นงานที่เหมาะสมกับ Platform ต่าง ของบริษัท   พร้อมทั้งนำเสนอ    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อต่อยอดประเด็นข่าวและรูปแบบการนำเสนอร่วมกับกองบรรณาธิการ เพื่อให้เนื้อหาข่าวถูกต้อง รอบด้าน เป็นธรรมและมีความน่าสนใจ ภายใต้หลักจริยธรรมการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน  

   • ปฎิบัติหน้าที่จัดทำ/รายงานข่าว เปิดหน้า ลงเสียง พากย์เสียง เขียน/จัดทำสกู๊ป และรายการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทุก Platform  ที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องครบถ้วน
   • พัฒนาต่อยอดประเด็นข่าวประจำวันให้เป็นข่าวเชิงลึก ตอบสนองความสนใจของผู้ชม
   • นำเสนอความคิดและมีส่วนร่วมในการออกแบบชิ้นงานร่วมกับกองบรรณาธิการ ให้มีความน่าสนใจ ทั้งเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอ
   • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทุกช่องทาง นำเสนอข่าวให้สามารถเข้าถึงผู้ชมได้มากที่สุด
   • สร้างตัวตนและภาพลักษณ์ของตัวเอง (Personal branding) เป็นผู้นำเสนอข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว
   • พัฒนาทักษะส่วนตัวในการรายงานข่าวผ่านทุก Platform ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
   • ออกแบบและติดตามทุกขั้นตอนการทำงาน ทั้ง Pre - Production, Production, Post Production เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
   • นำเสนอประเด็นข่าวที่แตกต่างไปจากความสนใจของสังคมในเวลานั้น แต่มีคุณค่าความเป็นข่าว เพื่อสร้างประเด็นข่าวใหม่ ๆที่แตกต่างและหาไม่ได้จากสำนักข่าวอื่น

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1.  อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  2.  ประสบการณ์  0-3 ปี   ด้าน การเป็นผู้สื่อข่าวหรือวิชาชีพอื่นที่ใกล้เคียง  

                       3.  ความสามารถที่ต้องการ

  •  การคิดอย่างมีเหตุมีผล
  • สื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี
  • มีความยืดหยุ่น
  • มีไหวพริบในการต่อรองเจรจา  
  • มีความคิดสร้างสรรค์
  • มีความรู้รอบตัว
  • มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตข่าวเป็นอย่างดี
  • มีสำนึกรับผิดชอบและจิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน
  • มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ
  • มีความละเอียดรอบคอบ บริหารจัดการงานเฉพาะหน้าได้ดี  
  • มีสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

   

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ข่าว (รายการข่าว) (News Coordinator Producer ) เปิดรับจำนวน 2 อัตรา รับสมัครด่วน!

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

          สนับสนุนการทำงานโปรดิวเซอร์ ร่วมหารือและร่วมออกแบบวิธีการนำเสนอในรูปแบบรายการสดหรือทำเทป และการควบคุมคุณภาพการผลิตรายการข่าว ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพดี มีรูปแบบและเนื้อหาตรงตามนโยบายที่กำหนด เป็นไปตามกำหนดเวลาที่วางไว้
   
  1. ได้รับมอบหมายงานจากโปรดิวเซอร์ ร่วมหารือและร่วมออกแบบวิธีการนำเสนอในรูปแบบรายการสดหรือทำเทป (Package) ชิ้นงานข่าว บนออนแอร์ และออนไลน์ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด (แบบรายสัปดาห์ และรายวัน) และมอบหมายงาน (Queue) ไปในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ ตัดต่อ และทางอ้อม ได้แก่ ส่วนงานกราฟิก, สตูดิโอ, ช่างภาพวีดีโอ เป็นต้น
  2. ประสานงานกับกองบรรณาธิการ ได้แก่ กองบรรณาธิการ, ผู้สื่อข่าว และผู้สื่อข่าวภูมิภาค ในการร่วมผลิตเนื้อหาเพื่อนำไปผลิตรูแปบบการนำเสนอ และชิ้นงานข่าว ให้มีคุณภาพตามที่กำหนด
  3. ประสานงานกับส่วนงานภายในที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบรายการสดหรือทำเทป, ชิ้นงานข่าว ในส่วนการออกแบบกราฟิก, สตูดิโอ, ช่างภาพวีดีโอ และเทคนิค
  4. ประสานงานกับหน่วยงานข้างนอกและแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง ในกรณีออกไปถ่ายทำนอกสถานที่ในกลุ่มงานสารคดี และกลุ่มงานลูกค้า หลังได้รับการอนุมัติจากโปรดิวเซอร์
  5. มีความเข้าใจประเด็นข่าวสาร และจรรยาบรรณของการนำเสนอ
  6. สามารถควบคุมสตูดิโอในกลุ่มรูปรายการสดในขอบเขตไม่เกิน 30 นาที
  7. สามารถจัดเก็บฟุตภาพ แบบเป็นกลุ่มประเภทตามหมวดหมู่ที่กำหนด ลงในระบบคลังภาพ
  8. สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้า และควบคุมคุณภาพงาน ในเวลาที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนจากโปรดักชั่น
  9. สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ ในกรณีมีการทำรายการสด หรือสถานการณ์ด่วน และงานลูกค้า
  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
  1. อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2. ประสบการณ์ 2-5 ปี ด้านการทำข่าว เขียนสคลิป ควบคุมการถ่ายทำ 
  3. สนใจรูปแบบการนำเสนอบนออนแอร์ และออนไลน์ 
  4. มีประสบการณ์ในการทำรายการข่าวในรูปแบบในสตูดิโอ และนอกสถานที่ 
  5. มีความรู้ ความเข้าใจด้านกระบวนการผลิตข่าวทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลังเป็นอย่างดี
  6. มีทักษะในการใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro สามารถวางเขตงานให้กับเจ้าหน้าที่ตัดต่อข่าวได้


  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่เซ็นเซอร์และสนับสนุนรายการ (Censor and Content Support Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

  • ตรวจสอบเนื้อหารายการ ทั้งภาพ เสียง การใช้ภาษา ให้ถูกต้องก่อนเผยแพร่ รวมทั้งประสานงานและตรวจสอบการประกอบเนื้อรายการให้เรียบร้อย เพื่อให้รายการออกอากาศได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ศีลธรรมและประเพณี วัฒนธรรม และภาพลักษณ์ของสถานีฯ
  1. ตรวจสอบเนื้อหารายการ ทั้งภาพ เสียง การใช้ภาษา ให้ถูกต้องก่อนเผยแพร่โดยไม่ผิดกฎหมาย ศีลธรรมประเพณี และวัฒนธรรม รวมถึงไม่เสียอรรถรสในการรับชมของผู้ชม
  2. ตรวจสอบและประกอบรายการให้ถูกต้องตามผังรายการออกอากาศ รวมทั้งการ Branding จากส่วนขายโฆษณา ให้มีสอดคล้องกับความยาวรายการโดยไม่เสียอรรถรสในการรับชม และไม่ผิดกฎหมาย ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรม
  3. ประสานงานกับผู้ผลิตในกรณีที่ต้องมีการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ภายในรายการที่ได้รับผิดชอบ เพื่อให้รายการทันออกอากาศ
  4. รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานในแต่ละรายการเพื่อจัดเก็บให้เรียบร้อย
  5. ดำเนินการส่งไฟล์งานที่เรียบร้อยแล้วให้กับส่วนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลต่อไป
  6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  7. ยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและคำสั่งต่าง ๆ ของบริษัท

  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ 25-30 ปี วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน, ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านตรวจสอบคุณภาพรายการ
  3. ความสามารถที่ต้องการ มีความรู้ด้านรายการโทรทัศน์ ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการ การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น สามารถใช้หลักภาษาที่ถูกต้อง เหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมตัดต่อได้เบื้องต้น
  4. อื่น ๆ (ระบุ) มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบและแม่นยำแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาการทำงานที่จำกัดได้ และมีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวทั่วไป (ข่าวเช้า) (Assistant News Editor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

   บทบาทและความรับผิดชอบ

  หาข่าว รวบรวม วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลของข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันตามประเภทข่าวที่ตนเองรับผิดชอบ และประสานงานกับฝ่ายหรือหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงจัดทำบทบรรยายข่าวเพื่อให้ได้ข่าวที่มีสาระเนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ


  1.  ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกองบรรณาธิการข่าว เพื่อให้สามารถเขียนบทบรรยายข่าวที่มีคุณภาพ ทันตามกำหนดเวลาที่วางไว้

  2. หาข่าว รวบรวม วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันตามประเภทข่าวที่ตนเองรับผิดชอบ และเชื่อมโยงงานกับ News Producer เพื่อให้ได้บทบรรยายข่าวมีเนื้อหาตรงกับภาพข่าว และสอดคล้องกับภาพรวมการนำเสนอข่าว

  3. ประชุมประเด็นข่าว ร่วมเสนอประเด็นและสนับสนุนข้อมูลทิศทางข่าวที่สำคัญต่อกองบรรณาธิการข่าว และส่วนงานผลิตข่าว

  4. ติดต่อประสานงานกับแหล่งข่าว เพื่อหาข้อมูลข่าวเพิ่มเติม รวมถึงนัดหมายสัมภาษณ์พิเศษหรือสัมภาษณ์ในรายการข่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของรายการที่รับผิดชอบ

  5. แก้ไขปัญหา อุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาข่าวและบทบรรยายข่าว ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรค

  6. ให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือด้านการจัดหาข่าวและการจัดทำบทบรรยายข่าวแก่ทีมงานตามที่ได้รับการร้องขอ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จและเป็นไปโดยราบรื่น

  7.  ร่วมเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  8. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารนโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

  9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  10. ยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและคำสั่งต่าง ๆ ของบริษัท


  คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

                 1. อายุ  27 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าว

                   2. ประสบการณ์ 5-8  ปี  ทั้งการเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามหรือเป็นผู้ผลิตเนื้อหาในกองบรรณาธิการข่าว

                   3. สามาถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในวงการสื่อ

                   4. สามารถใช้สื่อใหม่ได้ดีและรู้จักนำสื่อใหม่มาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเด็นข่าวไปในเชิงคุณภาพ

                   5. มีทักษะการเขียน และการสื่อสารที่อยู่ในเกณฑ์ดี

                   6. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

                   7. มีความรู้ความเข้าใจ ด้านกระบวนการผลิตข่าวหรือเขียนข่าวเป็นอย่างดี

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่ขายโฆษณา (Advertising Sales Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities) 

  • ปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย ผลักดันยอดขายโฆษณาให้เป็นไปตามแผนงาน และเป้าการขายที่กำหนดไว้ ให้สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิม และสามารถเปิดหาลูกค้าใหม่ เพื่อขยายฐานลูกค้าตามแผนงานที่ผู้บังคับบัญชากำหนดไว้

  หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description) 

  • ปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย และผลักดันยอดขายโฆษณาให้เป็นไปตามแผนงาน และเป้าการขายที่กำหนดไว้
  • เจรจาต่อรองกับลูกค้าเพื่อสร้างยอดขาย และบริการหลังการขายเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยรักษาฐานลูกค้าเดิม และเปิดหาลูกค้าใหม่ เพื่อขยายฐานลูกค้า
  • วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ในการนำเสนองานขาย ให้ตามความต้องการของลูกค้า และงบประมาณที่ลูกค้าวางไว้
  • ดูแลรับผิดชอบรายละเอียดงานตามแพคเกจการขาย ให้ตรงกับสิ่งที่ได้เสนอขายให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
  • ประสานงานรายละเอียดงานขายกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ตรงกับแผนงานขายที่วางไว้
  • หาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการขายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อเกิดปัญหาในการทำงาน เพื่อให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • คิดรูปแบบงานขายใหม่ ๆ อยู่เสมอ ให้ตรงกับแนวโน้มของสื่อโทรทัศน์ในปัจจุบัน เพื่อให้ได้รับยอดขายเพิ่มมากขึ้น
  • จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย ให้ครบถ้วน ถูกต้องอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการทำงาน
  • รวบรวมข้อมูลและรายงานรายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้ความรับผิดชอบ ให้กับผู้บังคับบัญชารับทราบอย่างสม่ำเสมอ
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  คุณสมบัติขั้นต่ำของตำแหน่งงาน (Job Specification)

  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาการบริหารธุรกิจ,การตลาด,นิเทศศาสตร์,  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-3 ปี ในด้านการขายเวลาโฆษณาโทรทัศน์
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มี Connection ที่ดีกับลูกค้า
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะการนำเสนองาน
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร เจรจา และประสานงานที่ดี             
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการประสานงาน และการเจรจาต่อรอง
  • สามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับคนทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการคิด การวางแผน และการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
  • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง หรือสามารถเดินทางได้อย่างคล่องตัว
  • ชอบความท้าทาย สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้สื่อข่าว (News Reporter) เปิดรับจำนวน 2 อัตรา รับสมัครด่วน!

  • บทบาทและความรับผิดชอบ   

  •           ผลิตข่าวสถานการณ์ประจำวันและข่าวเชิงลึกให้สามารถตอบสนองความต้องการรับรู้ของผู้ชมและสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม  ด้วยรูปแบบที่สอดรับกับพฤติกรรมของผู้รับข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยอาศัยทักษะการสื่อสารและผลิตชิ้นงานที่เหมาะสมกับ Platform ต่าง ๆ ของบริษัท   พร้อมทั้งนำเสนอ    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อต่อยอดประเด็นข่าวและรูปแบบการนำเสนอร่วมกับกองบรรณาธิการ เพื่อให้เนื้อหาข่าวถูกต้อง รอบด้าน เป็นธรรมและมีความน่าสนใจ ภายใต้หลักจริยธรรมการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน  

   • ปฎิบัติหน้าที่จัดทำ/รายงานข่าว เปิดหน้า ลงเสียง พากย์เสียง เขียน/จัดทำสกู๊ป และรายการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทุก Platform  ที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องครบถ้วน
   • พัฒนาต่อยอดประเด็นข่าวประจำวันให้เป็นข่าวเชิงลึก ตอบสนองความสนใจของผู้ชม
   • นำเสนอความคิดและมีส่วนร่วมในการออกแบบชิ้นงานร่วมกับกองบรรณาธิการ ให้มีความน่าสนใจ ทั้งเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอ
   • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทุกช่องทาง นำเสนอข่าวให้สามารถเข้าถึงผู้ชมได้มากที่สุด
   • สร้างตัวตนและภาพลักษณ์ของตัวเอง (Personal branding) เป็นผู้นำเสนอข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว
   • พัฒนาทักษะส่วนตัวในการรายงานข่าวผ่านทุก Platform ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
   • ออกแบบและติดตามทุกขั้นตอนการทำงาน ทั้ง Pre - Production, Production, Post Production เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
   • นำเสนอประเด็นข่าวที่แตกต่างไปจากความสนใจของสังคมในเวลานั้น แต่มีคุณค่าความเป็นข่าว เพื่อสร้างประเด็นข่าวใหม่ ๆที่แตกต่างและหาไม่ได้จากสำนักข่าวอื่น

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1.  อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  2.  ประสบการณ์  0-3 ปี   ด้าน การเป็นผู้สื่อข่าวหรือวิชาชีพอื่นที่ใกล้เคียง  

                       3.  ความสามารถที่ต้องการ

  •  การคิดอย่างมีเหตุมีผล
  • สื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี
  • มีความยืดหยุ่น
  • มีไหวพริบในการต่อรองเจรจา  
  • มีความคิดสร้างสรรค์
  • มีความรู้รอบตัว
  • มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตข่าวเป็นอย่างดี
  • มีสำนึกรับผิดชอบและจิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน
  • มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ
  • มีความละเอียดรอบคอบ บริหารจัดการงานเฉพาะหน้าได้ดี  
  • มีสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

   

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic Designer) เปิดรับจำนวน 2 อัตรา

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

               ออกแบบและจัดทำภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic) ซึ่งประกอบไปด้วยงานด้านการออกแบบสร้างสรรค์องค์ประกอบศิลป์ในการผลิตรายการโทรทัศน์

  และการจัตทำสื่อ/สปอต โฆษณาส่งเสริมยุทธศาสตร์ผังรายการ โทรทัศน์ ให้มีความสวยงาม และสามารถนำไปใช้ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

  1. ออกแบบและจัดทำภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic) ในรายการโทรทัศน์ให้มีความสวยงามและสอดคล้องกับภาพรวมของรายการ

  2. ออกแบบและจัดทำภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic) ในสื่อ/สปอตโฆษณาส่งเสริมยุทธศาสตร์ผังรายการโทรทัศน์ให้มีความสวยงาม และสอดคล้องกับภาพรวมของการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร

  3. ประสานงานกับผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงาน เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดในการออกแบบให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภาพรวมของรายการหรือสื่อต่าง ๆ

  4. วางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่อาจมีผลกระทบต่องานด้านการออกแบบ และการจัดทำภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้แน่ใจว่าประเด็นปัญหาต่างๆ ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง

  5. ควบคุมคุณภาพของการออกแบบและการจัดทำภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้ได้ภาพเคลื่อนไหวที่สวยงาม

  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ 23-35 ปี วุฒิการศึกษา คณะนิเทศศาสตร์, คณะวิทยาการสานสนเทศ, คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณะอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

  2. ประสบการณ์ 0-3 ปี   ด้านการออกแบบภาพเคลื่อนไหว

  3.  สามารถออกแบบกราฟิกทั้ง 2D และ 3D

  4. สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, After Effect, 3DMax ได้ เป็นอย่างดี

  5. มีความรู้ ความสามารถเรื่องงานตัดต่อ สามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere เบื้องต้นได้
  6. ถ้าสามารถใช้ Viz Artist ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่ครีเอทีฟมาร์เก็ตติ้ง (Creative Marketing Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  บทบาทและความรับผิดชอบ

  ติดตาม และวิเคราห์ รูปแบบการผลิตคอนเทนต์หรือกิจกรรมทางการตลาด เพื่อนำมาสร้างสรรค์ และต่อยอดในการปฏิบัติงานสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ถ่ายทอดไอเดียเพื่อผลิตชิ้นงานเพื่อสื่อสารในรูปแบบภาพนิ่ง คลิปวิดีโอ กราฟิกดีไซน์ เพื่อประชาสัมพันธ์รายการของสถานีฯ รวมทั้งการสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อสนับสนุนงานขาย หรือกิจกรรมการตลาด สรุปผลและจัดทำรายงานการปฏิบัติงานตามแผนการตลาด 
  1. ติดตามและวิเคราห์ รูปแบบการผลิตคอนเทนต์ หรือกิจกรรมทางการตลาด เพื่อนำมาสร้างสรรค์และต่อยอดในการปฏิบัติงานสื่อสารให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด 
  2. จัดทำสื่อและ Presentations เพื่อประชาสัมพันธ์ออกไปเป็นไปตามแผนการตลาด และสนับสนุนการส่งเสริมการขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่สถานีฯ 
  3. คิดและผลิตชิ้นงานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบภาพนิ่ง คลิปวิดีโอ กราฟิกดีไซน์ เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ นำไปสู่การเพ่ิมกระแสความนิยมให้กับรายการ หรือกิจกรรมการตลาดของ 
      สถานีฯ
  4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
  5. รวบรวมสรุปผลและจัดทำรายงานการปฏิบัติงานตามแผนการสื่อสารการตลาด 
  6. ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สื่อสารการตลาด, การตลาด, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  
  2. อายุ 24-35 ปี  
  3. ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้าน สื่อสารการตลาด, การตลาด 
  4. มีความรู้ทักษะด้านการสื่อสาร และเครื่องมือด้านการตลาด  
  5. มีความคิดสร้างสรรค์
  6. มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรได้ดี  
  7. สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี  
  8. ควรมีประสบการทางด้านการสื่อสารการตลาดสถานีโทรทัศน์ หรือธุรกิจสื่อสารมวลชน

  สมัครตำแหน่งนี้

 • พนักงานขายสื่อใหม่ (New Media Account Executive) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  บทบาทและความรับผิดชอบ

  วางแผนการขายออนไลน์ของฝ่ายนิวมีเดีย ประกอบด้วยพื้นที่โฆษณาบน Website, Social Media, สื่อใหม่ที่เกิดขึ้น และการขายในรูปแบบการรับจ้างผลิตเนื้อหา ให้ถึงเป้าหมายหมายการขายตามที่กำหนด รวมถึงการคิดแพคเกจการขาย, การนำเสนองานขายให้กับลูกค้า และการจัดการติดต่อประสานงานกับลูกค้าเมื่อสามารถปิดการขายมาได้
  1. คิดแพคเกจการขายออนไลน์ และแพคเกจการขายแบบ Integrated กับการขายหน้าจอโทรทัศน์ พร้อมกับจัดทำแพคเกจฯ เพื่อนำเสนอต่อลูกค้า 
  2. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในฝ่ายนิวมีเดีย และนอกฝ่ายนิวมีเดียที่มีความเกี่ยวข้องกับการขาย เพื่อจัดการงานด้านการขายตามที่นำเสนอกับลูกค้าในสำเร็จลุล่วง 
  3. วางแผนการออกไปพบกับลูกค้าในแต่ละสัปดาห์เพื่อเพิ่มยอดขายทางออนไลน์  
  4. ติดต่อ ทำนัดหมายกับลูกค้าเพื่อนำเสนอแพคเกจการขาย และปิดการขาย 
  5. ดูแลและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ 

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บริหารจัดการตลาด, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  
  2. อายุ 22-30 ปี  
  3. ประสบการณ์ 0-2 ปี ด้าน การขายโฆษณาออนไลน์ 
  4. มีความรู้ ความเข้าใจในงานขายออนไลน์ ประกอบด้วย การขายพื้นที่โฆษณา ในรูปแบบ VDO Ads, Banner, Instream, Outstream และ Native Ads  
  5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบติดต่อสื่อสาร ออกไปพบกับลูกค้า

  สมัครตำแหน่งนี้

 • หัวหน้าแผนกขายสื่อใหม่ (New Media Account Supervisor ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  บทบาทและความรับผิดชอบ

  บริหารจัดการงานขายด้านออนไลน์ รวมถึงงานขายอื่น ๆ ของฝ่ายนิวมีเดีย ประกอบด้วยพื้นที่โฆษณาบน Website, Social Media, สื่อใหม่ที่เกิดขึ้น และการขายในรูปแบบการรับจ้างผลิตเนื้อหา ให้ถึงเป้าหมายการขายตามที่กำหนด รวมถึงการวางแผนการขาย, การคิดแพคเกจการขาย, การนำเสนองานขายให้กับลูกค้าและการจัดการติดต่อประสานงานกับลูกค้าเมื่อสามารถปิดได้ 

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา บริหารจัดการตลาด, นิเทศศาสตร์, นิเทศศาสตร์การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  
  2. อายุ 30-35 ปี  
  3. ประสบการณ์ 4 ปี ด้าน การขายโฆษณาออนไลน์ และการขายโฆษณาผ่านระบบโปรแกรมเมตริกซ์ 
  4. มีความเชี่ยวชาญในงานขายออนไลน์ ประกอบด้วย การขายพื้นที่โฆษณา ในรูปแบบ VDO Ads, Banner, Instream, Outstream และ Native Ads  
  5. มีความรู้ความเข้าใจในการหารายได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย 
  6. สามารถคิดแพคเกจการขายออนไลน์ และรูปแบบ Integrate กับหน้าจอโทรทัศน์ได้  
  7. สามารถบริหารจัดการทีมขายให้สามารถทำงานไปถึงเป้าหมายที่กำหนดได้  

  สมัครตำแหน่งนี้

 • หัวหน้าแผนกครีเอทีฟมาร์เก็ตติ้ง (Creative Marketing Supervisor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  บทบาทและความรับผิดชอบ

  กำหนดแผนและกลยุทธ์การสร้างสรรค์งานด้านครีเอทีฟมาร์เก็ตติ้งให้สอดคล้องกับเป้าหมายการสื่อสาร และหารายได้  ผ่านกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ  เพื่อนำมาปฏิบัติงานการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยถ่ายทอดกระบวนความคิดให้ออกมาเป็นชิ้นงานประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนการขายได้ทั้งในรูปแบบภาพของภาพนิ่ง คลิปวิดีโอ งานกราฟฟิกดีไซน์ ฯลฯ ติดตาม และรวบรวมสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการสื่อสารการตลาด  เพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  1. กำหนดแผนงาน และกลยุทธ์การสร้างสรรค์งานด้านครีเอทีฟมาร์เก็ตติ้ง
  2. วางรูปแบบ การจัดทำสื่อและ Presentations เพื่อนำเสนอแผนงานกิจกรรมการตลาด และสนับสนุนการส่งเสริมการขาย เพื่อสร้างรายได้ให้แก่สถานี   
  3. คิด และวางแผนผลิตชิ้นงานประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบภาพนิ่ง คลิปวิดิโอ งานกราฟิกดีไซน์ ฯลฯ เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ นำไปสู่การเพิ่มกระแสความนิยมให้กับรายการ หรือกิจกรรมการตลาดต่างๆ ของสถานีฯ 
  4. ประสานงาน กับส่วนงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สื่อสารการตลาด, การตลาด, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  
  2. อายุ 30 ปี  ขึ้นไป
  3. ประสบการณ์ 3-5 ปี ด้าน สื่อสารการตลาด, การตลาด, การตลาดดิจิทัล
  4. มีความรู้ทักษะด้านการสื่อสาร และเครื่องมือด้านการตลาด   
  5. มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี
  6. สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรได้ดี
  7. ควรมีประสบการณ์ทางด้านการสื่อสารการตลาดสถานีโทรทัศน์ หรือธุรกิจสื่อสารมวลชน

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขายโฆษณา (Sales Support Officer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. รับผิดชอบเรื่องการทำเอกสารต่าง  ๆ ภายในฝ่ายโฆษณา ให้ถูกต้องและครบถ้วน 

  2. จัดทำและติดตามเอกสาร IOC ภายในฝ่ายโฆษณาให้เสร็จทันและถูกต้อง ครบถ้วน ตามเวลาที่กำหนด

  3. นำส่งและติดตามเอกสารสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานฝ่ายโฆษณา 

  4. รวบรวม และจัดทำรายงานการใช้นาทีโฆษณาในรายการต่าง ๆ ประจำเดือน เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 

  5. จัดเตรียมข้อมูลส่งเสริมการขายโฆษณาต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติตำแหน่งงาน

  1. อายุ 23 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด , การบริหาร , การจัดการ , นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  2. มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านการจัดการและการประสานงาน

  3. ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี 

  4. หากมีประสบการณ์ด้านเอกสารสัญญา พิจารณาเป็นพิเศษ 


  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

  Job Purpose

  ปฏิบัติงานด้านการดูแลบำรุงรักษา, พัฒนาปรับปรุงการใช้งานระบบสารสนเทศ, เสริมสร้างความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์, เน็ตเวิร์ค และส่วนเกี่ยวเนื่องกับการออกอากาศขององค์กรให้สำเร็จลุล่วงตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร ให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ


  Job Description

  1. จัดหาจัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ห้คำแนะนำด้านระบบสารสนเทศขององค์กรแก่พนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  3. ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านคอมพิวเตอร์และเน็ตเวิร์คขององค์กรแก่พนักงานตามที่รับการร้องขอเพื่อให้การดำเนินการขององค์กรเป็นไปโดยราบรื่น.
  4. จัดทำบันทึกข้อมูลการใช้งานและความผิดพลาดของระบบสารสนเทศและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในองค์กรประจำวัน
  5. ดำเนินการดูแลด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในองค์กร เพื่อรักษาผลประโยชน์และข้อมูลทางธุรกิจขององค์กร
  6. ดูแลและแก้ไขปัญหาการส่งสัญญาณ Streaming เพื่อนำส่งสัญญาณ Online ให้สามารถใช้งานได้ทั้งในและนอกบริษัท

  สมัครตำแหน่งนี้


สามารถนำส่งเอกสารมาที่  Email. Recruit@pptvthailand.com เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-118-0080