ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic Designer) เปิดรับจำนวน 3 อัตรา รับสมัครด่วน!

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

     ออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหว ในรายการโทรทัศน์  สื่อโฆษณา และสื่อประชาสัมพันธ์ ของ PPTV เพื่อให้รายการและสื่อดังกล่าว


  มีความสวยงาม และสามารถนำไปใช้ดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ 20-35 ปี วุฒิการศึกษา ปวส ปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์, สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  2. ประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี   ด้านการผลิตกราฟฟิกสำหรับรายการโทรทัศน์

  3.  สามารถทำงานเป็นกะได้

  4. สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, After Effect ได้ เป็นอย่างดี

  5. สามารถใช้โปรแกรม 3 มิติโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งได้ (3dsmax ,Maya ,Cinema4d) 

  6. ถ้าสามารถใช้ Viz Artist ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ข่าว (News Coordinator Producer) เปิดรับจำนวน 2 อัตรา

  •   บทบาทและความรับผิดชอบ

           ดูแล จัดเตรียมงาน และประสานงานทั้งภายในและภายนอก รองรับการผลิตข่าวและรายการข่าว รวมถึงรายงานความคืบหน้า และประเด็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน

  • การผลิตรายการข่าวแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อสนับสนุนการผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการผลิตข่าวและรายการข่าวที่กำหนดไว้ และมีความถูกต้อง

  • เหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ 

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาวิชา : นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ 1-3 ปี   ด้าน ประสานงาน การจัดทำเอกสาร และการผลิตข่าวและรายการข่าว
  3. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและประสานงานที่ดี
  4. ใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
  5. มีความรู้ ความเข้าใจด้านกระบวนการผลิตข่าวทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเป็นอย่างดี

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค ( Technical Support Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

      บทบาทและความรับผิดชอบ

             ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบสัญญาณภาพและเสียงที่ผลิตรายการและออกอากาศ ให้ตรงตามมาตรฐานวิศวกรรมโทรทัศน์ และมาตรฐานด้านเทคนิค
  ดูแลบำรุงรักษาและซ่อมบำรุง เครื่องมือ อุปกรณ์ระบบสำหรับผลิตรายการและออกอากาศ เพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานดี รวมถึงบันทึกข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา


      คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ ไม่น้อยกว่า 20  ปี วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) หรือสูงกว่า สาขา -
  2. ประสบการณ์  ไม่น้อยกว่า 0-3   ปี    ด้าน ในอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ บันเทิง หรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความสามารถในการจัดเตรียม บำรุงรักษาหรือซ่อมบำรุงเบื้องต้น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตรายการและออกอากาศรายการโทรทัศน์
  4. หากมีความรู้ความเข้าใจในด้านการผลิตรายการหรือการออกอากาศรายการโทรทัศน์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. สามารถทำงานเป็นกะได้


  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่ตัดต่อข่าว (News Video Editor) เปิดรับจำนวน 2 อัตรา รับสมัครด่วน!

  •       บทบาทและความรับผิดชอบ

                 ตัดต่อรายการข่าวที่จะออกอากาศ ทั้งในส่วนของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ได้จากการเก็บภาพของช่างภาพ การดาวน์โหลดในอินเตอร์เน็ต และการหาภาพข่าวจากฐานข้อมูลกลาง เพื่อผลิตรายการข่าว หรือ สารคดีข่าวที่มีคุณภาพ ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด และมีความถูกต้องเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

   • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

   1. ประสบการณ์การทำงานตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว อย่างน้อย 0 - 3 ปี

   2. มีความสามารถในการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดี

   3. สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อรายการโทรทัศน์ เช่น Adobe Premiere Pro ได้เป็นอย่างดี

   4. มีความรู้ความเข้าใจ และความสนใจด้านกระบวนการผลิตข่าวได้เป็นอย่างดี

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่ออกแบบเว็บไซต์ (Web Designer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  บทบาทและความรับผิดชอบ

  ออกแบบงาน Graphic Design ของเว็บไซต์ PPTVHD36.COM โดยคำนึงถึงเนื้อหา ผู้ใช้งาน และเทรนด์เป็นสำคัญ งานออกแบบจะต้องมีความสวยงาม แปลกใหม่ น่าสนใจ
  ใช้งานง่าย ประสานงานร่วมกับ
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์ และความต้องการในการนำเสนอเนื้อหาและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านทางเว็บไซต์ได้ตรงกับความต้องการ และนโยบายของบริษัทฯ

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ   21   ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา  สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า   สาขานิเทศศิลป์, ศิลปกรรม ,ออกแบบกราฟิก ,คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
   หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์   2 – 3   ปี   ด้าน   การออกแบบเว็บไซต์
  3. ความสามารถที่ต้องการ   ความชำนาญการใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, Sketch


  สมัครตำแหน่งนี้

 • วิศวกรระบบ (System Engineer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

  บทบาทและความรับผิดชอบ

           ดำเนินการดูแลระบบสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายสื่อใหม่ทั้งหมด ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง คอยติดตาม และบำรุงรักษาระบบให้ Capacity ของทุกระบบสามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอ มีการสนับสนุนการทำงานกับทีม เพื่อให้คำแนะนำแนวทางสำหรับการออกแบบระบบให้กับทีมพัฒนาระบบได้

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ (CE), เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  2. ประสบการณ์ 2 – 3 ปี ด้าน การดูแลเซิร์ฟเวอร์ Linux, การติดตั้ง Services ต่างๆ ที่ Developers จำเป็นต้องใช้งาน

  3. ความสามารถที่ต้องการ

       - มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Linux, ทักษะการใช้งาน Shell Script หรือภาษาสคริป์อื่นๆ เช่น Python เป็นต้น

       - เข้าใจหลักการทำงานแบบ Client & Server, AWS Architecture หรือ GCP หรือ Azure อย่างใดอย่างหนึ่ง

        - มีพื้นฐานด้านการเป็น Devops ที่ดี

        - เข้าใจหลักการทำงานแบบ Micro Service Architecture

        -  เคยมีประสบการณ์การติดตั้ง และการ configuration Centos, LAMP / LEMP Stack

         - รู้จัก LAMP / LEMP Stack, MEAN Stack, Elastic Stack


  สมัครตำแหน่งนี้

 • โปรแกรมเมอร์ (Programmer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  บทบาทและความรับผิดชอบ

  ปฏิบัติงานและสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม, ระบบงานต่าง ๆ เพื่อช่วยเสริม หรือ ปรับปรุงการปฏิบัติของพนักงานให้เป็นไปตามความต้องการและนโยบายของบริษัท

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ  20   ปี ขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขา Computer Science, เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ 0 - 1  ปี   ด้านการพัฒนาโปรแกรม ระบบคอมพิวเตอร์
  3. สามารถพัฒนาระบบด้วยภาษา HTML ,CSS, Java Script, ASP.NET, C# , PHP ,SQL 
  4. มีเข้าใจพื้นฐานของระบบฐานข้อมูล  MSSQL , MySQL 
  5. สามารถใช้เครื่องมือ Git Version Control ในการพัฒนาระบบ 
  6. มีความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่จัดหารายการต่างประเทศ (Content Acquisition Officer -International ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  บทบาทและความรับผิดชอบ

  จัดหารายการต่างประเทศที่น่าสนใจและมีคุณภาพ สอดคล้องกับกลยุทธ์และงบประมาณของสถานีฯ เพื่อออกอากาศทางโทรทัศน์ โดยดำเนินการติดต่อ


  ประสานงานกับหน่วยงาน ภายใน และ ภายนอก รวมถึงต่างประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ  25 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  2. ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป   หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดหารายการหรือมีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  3. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (TOEIC 550 หรือเทียบเท่า)

  4. มีความสามารถในการวางแผน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

  5. มีความสามารถในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน

  6. มีความละเอียดรอบคอบ


  สมัครตำแหน่งนี้

 • โปรดิวเซอร์ข่าว (News Producer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  บทบาทและความรับผิดชอบ

          วางแผนงาน จัดสรรงบประมาณ ควบคุมคุณภาพการผลิตรายการข่าว เพื่อผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพดี มีรูปแบบและเนื้อหาตรงตามนโยบายที่กำหนด


   และเป็นไปตามกำหนดเวลาที่วางไว้

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

                  1. อายุ  30  ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป  สาขา นิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย
                    2. ประสบการณ์ 7  ปีขึ้นไป   ด้าน การทำข่าว
                         2.1. 
  มีประสบการณ์ในการทำรายการข่าวในรูปแบบในสตูดิโอ และนอกสถานที่
                         2.2.  
  ควบคุมงานที่มีขนาดทีมงาน 10 คนขึ้นไป และคุมเวลาเกิน 60 นาที
                         2.3.  
  บริหารการจัดการงบประมาณ และเขียนแผนงานระยะกลาง

   สมัครตำแหน่งนี้

  1. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Officer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

   บทบาทและความรับผิดชอบ

             ปฏิบัติงานด้านการดูแลบำรุงรักษา,พัฒนาปรับปรุงการใช้งานระบบสารสนเทศ,เสริมสร้างความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและแก้ไขปัญหา
   ให้กับผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
   ,เน็ตเวิร์ค และส่วนเกี่ยวเนื่องกับการออกอากาศขององค์กรให้สำเร็จลุล่วงตามแผนงานที่วางไว้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
   ขององค์กรให้เป็นไปอย่างราบรื่น

   คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

   1.  อายุ 25  ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   2.  ประสบการณ์ 0 - 3 ปี   ด้าน ในสายงานด้านการดูแลระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   3. ความสามารถที่ต้องการ  มีทักษะด้านการดูแลและแก้ไขปัญหาด้าน Hardware, Software และระบบสารสนเทศเป็นอย่างดี
   4. มีความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

   สมัครตำแหน่งนี้

  2. หัวหน้าแผนกขายสื่อใหม่ (New Media Account Supervisor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

         บทบาทและความรับผิดชอบ

                     บริหารจัดการงานขายด้านออนไลน์ รวมถึงงานขายอื่น ๆ ของฝ่ายนิวมีเดีย ประกอบด้วยพื้นที่โฆษณาบน Website, Social Media, สื่อใหม่ที่เกิดขึ้น


          และการขายในรูปแบบการรับจ้างผลิตเนื้อหา ให้ถึงเป้าหมายการขายตามที่กำหนด รวมถึงการวางแผนการขาย, การคิดแพคเกจการขาย, การนำเสนองานขายให้กับลูกค้า


          และการจัดการติดต่อประสานงานกับลูกค้าเมื่อสามารถปิดได้

        คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

   1. อายุ  30-35 ปี  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา บริหารจัดการตลาด, นิเทศศาสตร์, นิเทศศาสตร์การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   2. ประสบการณ์ 4  ปี   ด้าน การขายโฆษณาออนไลน์ และการขายโฆษณาผ่านระบบโปรแกรมเมตริกซ์
   3. มีความเชี่ยวชาญในงานขายออนไลน์ ประกอบด้วย การขายพื้นที่โฆษณา ในรูปแบบ VDO Ads, Banner, Instream, Outstream และ Native Ads
   4. มีความรู้ความเข้าใจในการหารายได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย
   5. สามารถคิดแพคเกจการขายออนไลน์ และรูปแบบ Integrate กับหน้าจอโทรทัศน์ได้
   6. สามารถบริหารจัดการทีมขายให้สามารถทำงานไปถึงเป้าหมายที่กำหนดได้
   7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบติดต่อสื่อสาร ออกไปพบกับลูกค้า


   สมัครตำแหน่งนี้


  สามารถนำส่งเอกสารมาที่
  ฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
  เลขที่ 5 ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพลเขตจตุจักร
  กรุงเทพมหานคร 10900

  Email. Recruit@pptvthailand.com

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-118-0080