ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

 • นักพัฒนาระบบฟร้อนท์เอนด์ (Frontend Developer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

         พัฒนาโปรแกรมในฝั่งผู้ใช้งาน เพื่อรองรับการติดต่อเชื่อมโยงไปยังฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับ และทันสมัย

  หลังการพัฒนาสำเร็จ มีหน้าที่ดูแลตรวจสอบ และทดสอบโปรแกรมที่เขียนขึ้น สามารถวิเคราะห์จนทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของโปรแกรมและทำการแก้ไขได้จนสำเร็จ

  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ 26 ปีขึ้นไป

  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป   สาขา   วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ (CE), เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  3. ประสบการณ์   1  ปีขึ้นไป ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ฝั่งผู้ใช้งาน (Frontend web development)

  4. ความสามารถที่ต้องการ

  - พื้นฐาน HTML CSS3 และ Javascript

     - การใช้เครื่องมือจัดการซอร์สโค้ด เช่น Git เป็นต้น


  - การพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ CSS และ JavaScript เฟรมเวิร์ค เช่น Bootstrap, jQuery, Vues.js เป็นต้น


  - การเชื่อมต่อ API หรือ Web Service ด้วย AJAX


  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic Designer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

  ออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหว ในรายการโทรทัศน์  สื่อโฆษณา และสื่อประชาสัมพันธ์ ของ PPTV เพื่อให้รายการและสื่อดังกล่าวมีความสวยงาม

  1. ออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนส่วนงานข่าว และโปรดักชั่น  

  2. ออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหวงานประจำวันInfo Graphic, Immersive และ งานกราฟิกต่าง ๆ เพื่อใช้งาน ร่วมกับฉากจริง, ฉากสเมือนเพื่อสนับสนุนงานส่วนงานข่าวและโปรดักชั่น

  3. ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ 20-35 ปี วุฒิการศึกษา ปวส ปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์, สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  2. ประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี   ด้านการผลิตกราฟฟิกสำหรับรายการโทรทัศน์

  3.  สามารถทำงานเป็นกะได้

  4. สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, After Effect ได้ เป็นอย่างดี

  5. สามารถใช้โปรแกรม 3 มิติโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งได้ (3dsmax ,Maya ,Cinema4d) 
  6. ถ้าสามารถใช้ Viz Artist ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ครีเอทีฟ (Creative) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

   • คิดคอนเทนต์ สร้างสรรค์รูปแบบการนำเสนอ รวมทั้งวางแผนงานรายการเพื่อออกอากาศทางช่องทางออนแอร์ และช่องทางออนไลน์
   • หาข้อมูล เขียนบท ควบคุมการผลิตของส่วงานรายการทั้ง Pre-Pro-Post Production​​​​​
   • ประสานงานกับส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิตรายการ
    • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

     • 1.  อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขา นิเทศศาสตร์ , ดิจิตอล มีเดีย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

     • 2. ประสบการณ์  1 ปี ขึ้นไป ด้านงานสื่อสารมวลชน หรือ ผลิตรายการ

     • 3. ความสามารถที่ต้องการ

      • 3.1 สนใจรูปแบบการนำเสนอบนช่องทางออนแอร์ และช่องทางออนไลน์

      • 3.2 สามารถเขียนบทรายการ ลำดับการเล่าเรื่องได้

      • 3.3 มีความสนใจ พร้อมเรียนรู้ในกระบวนการ Production และ Post Production

      • 3.4 สามารถสื่อสารและประสานงานได้ดี

      • 3.5 สามารถเดินทางออกนอกสถานที่ได้

      • 3.6หากมีประสบการณ์ผ่านงานหน้ากล้อง หรือการสื่อสารในที่สาธารณะ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


    สมัครตำแหน่งนี้

   1. เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค ( Technical Support Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

        บทบาทและความรับผิดชอบ

               ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบสัญญาณภาพและเสียงที่ผลิตรายการและออกอากาศ ให้ตรงตามมาตรฐานวิศวกรรมโทรทัศน์ และมาตรฐานด้านเทคนิค
    ดูแลบำรุงรักษาและซ่อมบำรุง เครื่องมือ อุปกรณ์ระบบสำหรับผลิตรายการและออกอากาศ เพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานดี รวมถึงบันทึกข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา


        คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

    1. อายุ ไม่น้อยกว่า 20  ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมโทรคมนาคม  
    2. ประสบการณ์  ไม่น้อยกว่า 0-3   ปี    ด้าน ในอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ บันเทิง หรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    3. มีความสามารถในการจัดเตรียม บำรุงรักษาหรือซ่อมบำรุงเบื้องต้น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตรายการและออกอากาศรายการโทรทัศน์
    4. หากมีความรู้ความเข้าใจในด้านการผลิตรายการหรือการออกอากาศรายการโทรทัศน์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    5. สามารถทำงานเป็นกะได้


    สมัครตำแหน่งนี้

   2. บรรณาธิการข่าวทั่วไป (News Editor ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    บทบาทและความรับผิดชอบ

    • ออกแบบวางแผน รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลของข่าว การสร้างสรรค์ประเด็นข่าวเพื่อกำหนดทิศทางข่าว รวมถึงนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจ
     ในการประชุมข่าวประจำวัน
    • จัดสรรบทบาทหน้าที่บุคลากรในแผนกข่าวทั่วไป
    • ประสานงานกับส่วนผลิตงานข่าว (News Production) เพื่อให้บทบรรยายข่าวและภาพข่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีความถูกต้อง
    • ประสานงานกับแหล่งข่าว หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่สามารถนำมาใช้ประกอบข่าว
    • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานข่าวก่อนออกอากาศ

    คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

    1. อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    2. ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป ในสายงานข่าวภูมิภาค ทั้งการเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนาม หรือการทำงานในกองบรรณาธิการข่าว 
     หรือกองบรรณาธิการสื่ออื่น ๆ ที่มีเนื้อหาไปในเชิงข่าว มีความรู้ความเข้าใจด้านกระบวนการผลิตข่าวหรือเขียนข่าวเป็นอย่างดี
    3. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
    4. มีความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
    5. มีความละเอียดรอบคอบ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

    สมัครตำแหน่งนี้

   3. เจ้าหน้าที่ตัดต่อ (Video Editor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

    รายละเอียดงาน
    1. ตัดต่อ และทำกราฟิกวิดิโอ ตามที่ได้รับมอบหมาย
    2. ออกแบบรูปแบบรายการ คิดวิธีการนำเสนอได้น่าสนใจ
    3. รับผิดชอบงานส่วน Post Production
    4. มีความเข้าใจประเด็นข่าวสาร และจรรยาบรรณของการนำเสนอ
    คุณสมบัติผู้สมัคร
    1. อายุไม่เกิน 30 ปี
    2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา ไม่จำกัด
    3. มีประสบการณ์ด้านการตัดต่อบนแพลตฟอร์มออนไลน์
    4. สามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro ได้เป็นอย่างดี
    5. สามารถใช้โปรแกรม Adobe After Effect ในระดับปานกลางขึ้นไป
    6. สามารถควบคุมงานภายใต้เวลาที่จำกัดได้

    สมัครตำแหน่งนี้

   4. เจ้าหน้าที่ผลิตข้อมูลเว็บไซต์ (Web Content Officer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    • บทบาทและความรับผิดชอบ

    • รับผิดชอยการผลิตคลิปวิดิโอ รายการวาไรตี้, รายการกีฬา และรายการข่าว ของสถานี เพื่อการรับชมย้อนหลัง บน  www.pptvhd36.com, บน YouTube PPTV HD 36 และ Line TV Social Media รวมถึงการดูแลและประสานงานในการ Live บนช่องทาง Facebook, YouTube และ Twitter

    • ตัดต่อคลิปวิดิโอรายการวาไรตี้, รายการกีฬา, และรายการข่าวของสถานีขึ้นบนเว็บไซต์, ช่องทาง Online ของสถานี
    • ตัดต่อคลิปข่าวสั้นจากรายการข่าวของสถานีในแต่ละวันให้กับฝ่ายข่าวออนไลน์
    • ดูแลการ Live ของสถานีขึ้นบนช่องทางโซเชียลมีเดีย
    • สนับสนุนการทำงานของหน่วยงานการตลาดออนไลน์
    • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

     • 1.  อายุ 24 ปีขึ้นไป 

     • 2. ประสบการณ์  1 ปี ขึ้นไป ด้านการผลิตเนื้อหาในรูปแบบคลิปวิดิโอ การตัดต่อขึ้นบนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย

     • 3. ความสามารถที่ต้องการ

      • 3.1 สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อได้

      • 3.2 มีความรู้เบื้องต้นในการทำ Live Facebook และ YouTube

      • 3.3 มีความสามารถด้านการตัดต่อคลิปวิดิโอขึ้นบนช่องทางออนไลน์

      • 3.4 สามารถทำงานเป็นกะได้

    สมัครตำแหน่งนี้

   5. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Officer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    บทบาทและความรับผิดชอบ

              ปฏิบัติงานด้านการดูแลบำรุงรักษา,พัฒนาปรับปรุงการใช้งานระบบสารสนเทศ,เสริมสร้างความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและแก้ไขปัญหา
    ให้กับผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
    ,เน็ตเวิร์ค และส่วนเกี่ยวเนื่องกับการออกอากาศขององค์กรให้สำเร็จลุล่วงตามแผนงานที่วางไว้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
    ขององค์กรให้เป็นไปอย่างราบรื่น

    • จัดหา จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้งระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
    • ให้คำแนะนำด้านระบบสารสนเทศขององค์กรแก่พนักงาน
    • ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านคอมพิวเตอร์และเน็ตเวิร์คขององค์กรให้แก่พนักงานตามที่ได้รับการร้องขอ
    • ดำเนินการดูแลด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในองค์กร
    • ดูแลและแก้ไขปัญหาการส่งสัญญาณ Streaming เพื่อนำส่งสัญญาณ Online ให้สามารถใช้งานได้ทั้งในและนอกบริษัท

    คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

    1. อายุ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    2. ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านการดูแลระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
    3. มีทักษะด้านการดูแลและแก้ไขปัญหาด้าน Hardware, Software และระบบสารสนเทศเป็นอย่างดี
    4. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

    สมัครตำแหน่งนี้

   6. ช่างภาพ (Cameraman) เปิดรับจำนวน 2 อัตรา

    • บทบาทและความรับผิดชอบ

     บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปถ่ายทำ และประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานภาพข่าว

    ภาพรายการ และภาพงานสนับสนุนขององค์กร ที่มีคุณภาพดีและสอดคล้องกับภาพรวมของเนื้อหาข่าว รายการ และงานสนับสนุนขององค์กร     • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

    • อายุ 22 ปี ขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

    • ประสบการณ์ 0-3  ปี   ด้าน มีความรู้และความเข้าใจในการถ่ายทำรายการ และการใช้อุปกรณ์ในการถ่ายทำภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง มีความสามารถในการใช้และรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทำได้เป็นอย่างดี
    • มีทักษะในการประสานงานที่ดี และเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
    • มีจิตใจรักงานบริการ /สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
    • มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ
    • สามารถทำงานล่วงเวลา ออกนอกสถานที่ ออกต่างจังหวัด และทำงานในวันหยุด
    • มีใบอนุญาตขับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์
    • มีพาหนะเป็นของตัวเอง หรือ สามารถเดินทางได้อย่างคล่องตัว

    สมัครตำแหน่งนี้

   7. เจ้าหน้าที่บริหารเวลาโฆษณา (Advertising Order Management Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

     • บทบาทและความรับผิดชอบ

     จัดเตรียมเอกสารคิวโฆษณาออกอากาศรายวัน ตามรายการที่กำหนด เพื่อให้สามารถออกอากาศให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดพร้อมทั้งการตรวจสอบความถูกต้องให้ตรงกับออร์เดอร์ของลูกค้า

    • ปฏิบัติหน้าที่ในการลง Plan สปอตโฆษณาที่ได้รับจาก Sale Support
    • จัดเรียงคิวโฆษณาประจำวัน
    • ตรวจสอบความถูกต้องของสปอตโฆษณาในรายการทุก ๆ รายการของสถานี
    • แก้ไขและบันทึกการเปลี่ยนแปลงสปอตโฆษณาให้เป็นไปตามผังรายการปัจจุบัน
    • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

     • 1.  อายุ 25 ปีขึ้นไป

     • 2. ประสบการณ์อย่างน้อย  1 ปี ด้านสื่อโฆษณา, การตลาด

     • 3.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, BMS ได้เป็นอย่างดี

    สมัครตำแหน่งนี้

   8. เจ้าหน้าที่กฎหมาย (Legal Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    บทบาทและความรับผิดชอบ 

        ปฎิบัติงานด้านการร่างและตรวจสอบสัญญาเอกสารอื่นๆ ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ทั้งสัญญาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
    เพื่อการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ให้ดีที่สุด  รวมทั้งปฏิบัติงานประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

    1. ร่างและตรวจสอบ และแก้ไขเอกสาร สัญญาขององค์กรให้สำเร็จตามหลักการของกฎหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด

    2. ตรวจสัญญาให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ขององค์กร

    3. ให้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือ หรือให้คำแนะนำในข้อสัญญาข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆ แก่หน่วยงานในองค์กรตามที่ได้รับการร้องขอ

    4. หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นด้านกฎหมาย เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ

    5. ประสานงานกับองค์กรและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภายนอกเพื่อให้ได้ข้อมูลกฎหมายที่ถูกต้องครบถ้วน

    6. รวบรวม/วิเคราะห์/จัดทำรายการเปลี่ยนแปลงในด้านกฎหมายต่างๆ  และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบและแก้ไขอย่างทันท่วงที

    คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

    1. อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป    สาขา นิติศาสตร์
    2. ประสบการณ์  3 ปี ขึ้นไป  ด้านการร่างและตรวจสอบสัญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


    สมัครตำแหน่งนี้

   9. ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ข่าว (รายการข่าวเช้า) (News Coordinator Producer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    • บทบาทและความรับผิดชอบ 

    1. รับมอบหมายงานจากโปรดิวเซอร์ ออกแบบวิธีการนำเสนอในรูปแบบรายการข่าวสดหรือทำเทป (Package)ทั้งออนแอร์และออนไลน์  
    2. ประสานงานกับกองบรรณาธิการ เพื่อนำไปผลิตชิ้นงานข่าว  
    3. ประสานงานกับหน่วยงานข้างนอกและแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง ในกรณีออกไปถ่ายทำนอกสถานที่ 
    คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
    1. อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    2. ประสบการณ์ 1-4 ปี ด้านการทำข่าว เขียนสคลิป ควบคุมการถ่ายทำ 
    3. มีประสบการณ์ในการทำรายการข่าวในรูปแบบในสตูดิโอ และนอกสถานที่ 
    4. มีความรู้ ความเข้าใจด้านกระบวนการผลิตข่าวทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลังเป็นอย่างดี
    5. มีทักษะในการใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro สามารถวางเขตงานให้กับเจ้าหน้าที่ตัดต่อข่าวได้


    สมัครตำแหน่งนี้

   10. ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบัญชี (Assistant Accounting Manager) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

    บทบาทและความรับผิดชอบ

    • บริหารจัดการการทำงานของทีมให้มีประสิทธิภาพ
    • ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี/การปิดบัญชี จัดทำรายงานทางบัญชีในแต่ละงวดให้ถูกต้อง
    • วางแผนบริหารพัฒนาระบบงานด้านบัญชี และงานด้านการบันทึกบัญชีทรัพย์สินถาวร
    • ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีและกรมสรรพากร
    • รับผิดชอบการวางแผนงานด้านบัญชีเพื่อควบคุม ตรวจสอบ และบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายขององค์กร

    คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

    • อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี สาขาการเงินและบัญชี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (หากเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
    • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านบัญชี และมีประสบการณ์ด้านการบริหารอย่างน้อบ 3 ปี 
    • มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีในด้านการบัญชี
    • มีความเป็นผู้นำ มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง
    • มีความสามารถในการสื่อสารและการติดต่อประสานงานกับผู้อื่น
    • สามารถรักษาความลับขององค์กรได้เป็นอย่างดี  

    สมัครตำแหน่งนี้

   11. หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic Supervisor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)


    บริหารจัดการทีม Analytic ในการวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้อ่านบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น รวมถึงการวิเคราะห์รูปแบบการนำเนื้อหาบนเว็บไซต์ และโซเชียลมีเตียของสถานี โทรทัศน์ PPTV HD 36 วางแผนปรับปรงรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และการพัฒนาเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น ให้รองรับพฤติกรรมการรับชม รวมถึงการวิเคราะห์พื้นที่โฆษณาให้สามารถสร้างรายได้สูงสุด

    1. วิเดราะห์ข้อมูลเพื่อเพื่มยอดผู้ชม และรายได้ บนเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นของสถานีโทรทัศน์ PPTV HD 36
    2. วางแผนในการพัฒนาคอนเทนต์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และการสื่อสารการตลาด เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมบนช่องทางออนไลน์
    3. วางเเผนในการพัฒนาพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น เพื่อก่อให้เกิดรายได้สูงสุด
    4. ประสานงานกับ Partner ได้แก่ Google, YouTube และ PPN-Premium Publisher Network ที่ช่วยสนับสนุนในด้านเทคนิด
    5. ดูแลประสานงานติดต่อกับเอเจนซี่ และลูกค้าในการลงโฆษณา รูปแบบ Display Banner และ VDO Ads บนเว็บไซต์
    6. ดูแลการวิคราะห์ข้อมูลของผู้เข้าชมที่มาจากช่องทางโซเชียลมีเดีย
    7. จัดทำรายงานผู้เข้าชม และรายได้บนช่องทางออนไลน์ เป็นรายสัปดาห์ และรายเดือน

    คุณสมบัติที่ต้องการ

    • อายุ 30-35 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สถิติประยุกต์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    • ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้าน การวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์ การหารายได้บนช่องทางออนไลน์

    สมัครตำแหน่งนี้

   12. ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวทั่วไป (Assistant News Editor) เปิดรับจำนวน 2 อัตรา รับสมัครด่วน!

     บทบาทและความรับผิดชอบ

    1.  หาข่าว รวบรวม วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลของข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน  

    2. ประสานงานกับฝ่ายหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

    3. จัดทำบทบรรยายข่าวเพื่อให้ได้ข่าวที่มีสาระเนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ 


    คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

                  1. อายุ  27 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าว

                 2. ประสบการณ์ 5-8  ปี  ทั้งการเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามหรือเป็นผู้ผลิตเนื้อหาในกองบรรณาธิการข่าว

                 3. สามาถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในวงการสื่อ

                 4. สามารถใช้สื่อใหม่ได้ดีและรู้จักนำสื่อใหม่มาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเด็นข่าวไปในเชิงคุณภาพ

                 5. มีทักษะการเขียน และการสื่อสารที่อยู่ในเกณฑ์ดี

                 6. มีความรู้ความเข้าใจ ด้านกระบวนการผลิตข่าวหรือเขียนข่าวเป็นอย่างดี

    สมัครตำแหน่งนี้

   13. ช่างภาพออนไลน์ (Cameraman-Online) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

    รายละเอียดงาน

    1. วางแผนการทำงานภาพข่าวรายวัน และปฏิบัติงานตามหมายงานที่ได้รับ

    2. ถ่ายภาพข่าวเล่าเรื่อง พร้อมเขียนคำบรรยาย และนำเสนอบนช่องทางโซเชียลมีเดียของสถานี

    3. ถ่ายภาพเคลื่อนไหว เพื่อประกอบการรายงานข่าวบนช่องทางออนไลน์ของสถานี


    คุณสมบัติผู้สมัคร

    1. อายุ 26 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป  สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    2. ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป  ด้านการทำงานด้านการถ่ายภาพข่าวเพื่อนำเสนอบนแพลตฟอร์มออนไลน์
    3. มีความสามารถใช้ Photoshop และโปรแกรมตัดต่อภาพเคลื่อนไหวได้
    4. มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการถ่ายภาพ และชอบเรียนรู้เทคโนโลยีการถ่ายภาพใหม่ ๆ
    5. สามารถถ่ายภาพข่าวเล่าเรื่องในรูปแบบภาพเดี่ยว และภาพชุดบนช่องทางออนไลน์ได้
    6. สามารถถ่ายภาพเคลื่อนไหวเล่าเรื่องบนช่องทางออนไลน์ได้
    7. สามารถเขียนข่าวและคำบรรยายภาพได้
    8. มีความคิดสร้างสรรค์ในงานภาพข่าวเล่าเรื่อง
    9. มีจรรยาบรรณในการนำเสนอภาพข่าว
    10. สามารถทำงานเป็นทีมได้ และสามารถทำงานเป็นกะได้

    สมัครตำแหน่งนี้

   14. ผู้สื่อข่าว (News Reporter) เปิดรับจำนวน 3 อัตรา รับสมัครด่วน!

    • บทบาทและความรับผิดชอบ   

    •           ผลิตข่าวสถานการณ์ประจำวันและข่าวเชิงลึกให้สามารถตอบสนองความต้องการรับรู้ของผู้ชมและสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม  ด้วยรูปแบบที่สอดรับกับพฤติกรรมของผู้รับข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยอาศัยทักษะการสื่อสารและผลิตชิ้นงานที่เหมาะสมกับ Platform ต่าง ๆ ของบริษัท   พร้อมทั้งนำเสนอ    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อต่อยอดประเด็นข่าวและรูปแบบการนำเสนอร่วมกับกองบรรณาธิการ เพื่อให้เนื้อหาข่าวถูกต้อง รอบด้าน เป็นธรรมและมีความน่าสนใจ ภายใต้หลักจริยธรรมการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน  

     • ปฎิบัติหน้าที่จัดทำ/รายงานข่าว เปิดหน้า ลงเสียง พากย์เสียง เขียน/จัดทำสกู๊ป และรายการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทุก Platform  ที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องครบถ้วน
     • พัฒนาต่อยอดประเด็นข่าวประจำวันให้เป็นข่าวเชิงลึก ตอบสนองความสนใจของผู้ชม
     • นำเสนอความคิดและมีส่วนร่วมในการออกแบบชิ้นงานร่วมกับกองบรรณาธิการ ให้มีความน่าสนใจ ทั้งเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอ
     • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทุกช่องทาง นำเสนอข่าวให้สามารถเข้าถึงผู้ชมได้มากที่สุด
     • สร้างตัวตนและภาพลักษณ์ของตัวเอง (Personal branding) เป็นผู้นำเสนอข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว
     • พัฒนาทักษะส่วนตัวในการรายงานข่าวผ่านทุก Platform ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
     • ออกแบบและติดตามทุกขั้นตอนการทำงาน ทั้ง Pre - Production, Production, Post Production เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
     • นำเสนอประเด็นข่าวที่แตกต่างไปจากความสนใจของสังคมในเวลานั้น แต่มีคุณค่าความเป็นข่าว เพื่อสร้างประเด็นข่าวใหม่ ๆที่แตกต่างและหาไม่ได้จากสำนักข่าวอื่น

    คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

    1.  อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

    2.  ประสบการณ์  0-3 ปี   ด้าน การเป็นผู้สื่อข่าวหรือวิชาชีพอื่นที่ใกล้เคียง  

                         3.  ความสามารถที่ต้องการ

    •  การคิดอย่างมีเหตุมีผล
    • สื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี
    • มีความยืดหยุ่น
    • มีไหวพริบในการต่อรองเจรจา  
    • มีความคิดสร้างสรรค์
    • มีความรู้รอบตัว
    • มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตข่าวเป็นอย่างดี
    • มีสำนึกรับผิดชอบและจิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน
    • มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ
    • มีความละเอียดรอบคอบ บริหารจัดการงานเฉพาะหน้าได้ดี  
    • มีสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

     

    สมัครตำแหน่งนี้

   15. หัวหน้าแผนกงานการตลาดงานขายออนไลน์ (Marketing for Sales Supervisor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    • บทบาทและความรับผิดชอบ

    1. วางแผนและรับผิดชอบงานขายสินค้าในส่วนของโครงการ PP Shop 
    2. วางแผนการประชาสัมพันธ์ และการจำหน่ายสินค้าทางโทรทัศน์ และช่องทางออนไลน์ 
    3. ดูแล จัดทำ Stock สินค้า ตรวจนับสินค้า 
    4. จัดทำ Script ทั้งรูปแบบข้อความและเป็นชิ้นงาน เพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าทางโทรทัศน์ และช่องทางออนไลน์  
    คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
    1. อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    2. ประประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้าน ธุรกิจ Home Shopping, งานขายสินค้าและบริการ, E-Commerce 
    3. มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าและบริการ ในธุรกิจ Home Shopping ไม่ต่ำกว่า 3 ปี 
    4. มีทักษะในการจัดลำดับความสำคัญในการทำงานได้ดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี 

    สมัครตำแหน่งนี้

   16. เจ้าหน้าที่อาวุโสนิวส์คอนเทนต์ (ยานยนต์) (Senior News Content ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    บทบาทและความรับผิดชอบ

    วางแผนงานและนำเสนอข่าวที่สังคมให้ความสนใจผ่านช่องทางออนไลน์ในแต่ละวัน จับประเด็นข่าวที่น่าสนใจมานำเสนอในรูปแบบข่าวออนไลน์ เพื่อสร้างให้เกิด Engagement ในกลุ่มผู้อ่าน

    • บริหารจัดการข่าวรายวันขึ้นบนหน้าเว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย
    • ผลิตคอนเทนต์ข่าวขึ้นบนเว็บไซต์และแชร์บนโซเชียลมีเดีย ในรูปแบบข้อความ กราฟิก และคลิปวิดีโอ
    • ผลิตคอนเทนต์ข่าวใหม่ ๆ ในรูปแบบข้อความ กราฟิก ภาพนิ่ง และคลิปวิดีโอ ขึ้นบนเว็บไซต์ และแชร์บนโซเชียลมีเดีย
    • มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านด้วยการแสดงความคิดเห็นโต้ตอบกับผู้อ่านในกรณีที่ผู้อ่านเกิดข้อสงสัย หรือมีการซักถามเกี่ยวกับประเด็นที่นำเสนอ
    • ประสานงานกับแผนกวิเคราะห์ข้อมูลในการทำ SEO – Search Engine Optimization กับข่าวที่ทำขึ้นในแต่ละวัน
    • ประสานงานกับแผนกการตลาดออนไลน์ในการกระจายเนื้อข่าวเพิ่มขึ้นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

    คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

    1. อายุ  27  ปี ขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนท์, วารสารศาสตร์, วิทยุและโทรทัศน์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
    2. ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป  ด้านนักข่าวภาคสนาม หรือประสบการณ์ด้านรีไรท์เตอร์ข่าวออนไลน์
    3. ความสามารถที่ต้องการ

    • การเล่าเรื่องแบบมัลติมิเดีย สามารถผลิตคอนเทนต์ให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มออนไลน์
    • สามารถคิดประเด็นข่าว, สัมภาษณ์, หาข้อมูลเพื่อมาผลิตคอนเทนต์ยานยนต์ 
    • มีทักษะในการเขียน การเล่าเรื่องผ่านกราฟิกและการเล่าเรื่องผ่านวิดิโอ
    • มีความรู้พื้นฐานด้านการเขียวข่าวให้รองรับ SEO – Search Engine Optimization
    • มีพื้นฐานในการใช้โปรแกรม Photoshop เบื้องต้นเพื่อทำกราฟิกแบบง่าย

    สมัครตำแหน่งนี้

   17. ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ (Coordinator Producer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    • บทบาทและความรับผิดชอบ

    1. ออกแบบแสงและสีในกระบวนการโปรดักชั่น ร่วมกับช่างภาพ และสามารถแก้ไขแสงและสี โพสต์โปรโปรดักชั่นจากขั้นตอนการตัดต่อ   
    2. หารือและร่วมออกแบบวิธีการนำเสนอในรูปแบบรายการสด หรือเทป รายการข่าว บนออนแอร์ และออนไลน์ 
    3. ประสานงานกับหน่วยงานข้างนอกและแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง ในกรณีออกไปถ่ายทำนอกสถานที่ในกลุ่มงานสารคดี และกลุ่มงานลูกค้า
    4. ช่วยควบคุมสตูดิโอในกลุ่มรายการสดในขอบเขตไม่เกิน 30 นาที
    5. จัดเก็บฟุตภาพแบบเป็นกลุ่มประเภทตามหมวดหมู่ที่กำหนด ลงในระบบคลังภาพ
    คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
    1. อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    2. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 
    3. สามารถออกแบบแสงและสีในกระบวนการโปรดักชั่น 
    4. สามารถแก้ไขแสงและสี โพสต์โปรโปรดักชั่นจากขั้นตอนการตัดต่อ  
    5. มีความรู้ในการใช้โปรแกรมตกแต่งสี ด้วยโปรแกรม Adobe light room และ Blackmagic DaVinci Resolve Studio 
    6. สามารถออกกองและออกนอกสถานที่ได้ 

    สมัครตำแหน่งนี้

   18. ครีเอทีฟออนไลน์ (รายการบันเทิง) (Creative Online) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

    รายละเอียดงาน

    1. คิดคอนเทนต์ สร้างสรรค์รูปแบบการนำเสนอ รวมทั้งวางแผนงานรายการเพื่อนำเสนอบนช่องทางออนไลน์
    2. หาข้อมูล เขียนบท ควบคุมการผลิตของส่วนงานรายการทั้ง Pre-Pro-Post Production
    3. ประสานงานกับส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิตรายการ

    คุณสมบัติผู้สมัคร

    1. อายุ 24 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
    2. ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป ด้านงานสื่อสารมวลชน หรือผลิตรายการบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ
    3. สนใจรูปแบบการนำเสนอบนช่องทางออนไลน์
    4. สามารถเขียนบทรายการ ลำดับการเล่าเรื่องได้
    5. มีความสนใจ พร้อมเรียนรู้ในกระบวนการ Production และ Post Production
    6. สามารถสื่อสารและประสานงานได้ดี
    7. สามารถเดินทางออกนอกสถานที่ได้
    8. หากมีประสบการณ์ผ่านงานหน้ากล้อง หรือการสื่อสารในที่สาธารณะ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

    สมัครตำแหน่งนี้

   19. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขายโฆษณา (Sales Support Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)


    Support Sales ในเรื่องการส่งแพลนโฆษณา , รายงานการใช้นาทีโฆษณา , การจัดการเอกสาร IOC / เอกสารสัญญา / เอกสารต่าง ๆ ของฝ่ายโฆษณา

    และให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการประสานงานด้านต่าง ๆ ของฝ่ายโฆษณา ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  

    1. รับผิดชอบเรื่องการทำเอกสารต่าง ๆ ภายในฝ่ายโฆษณา 
    2. จัดทำและติดตามเอกสาร IOC ภายในฝ่ายโฆษณาให้เสร็จทันและถูกตรง ครบถ้วน ตามเวลาที่กำหนด
    3. นำส่งและติดตามเอกสารสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของฝ่ายโฆษณา 
    4. รวบรวบ และจัดทำรายงานการใช้นาทีโฆษณาในรายการต่าง ๆ ประจำเดือน
    5. จัดเตรียมข้อมูลส่งเสริมการขายโฆษณาต่าง ๆ

    คุณสมบัติที่ต้องการ

    • อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การบริหาร การจัดการ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่กี่ยวข้อง
    • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้าน การตลาดหรือการจัดการทั่วไป 
    • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft officer ได้ดี  

    สมัครตำแหน่งนี้


   สามารถนำส่งเอกสารมาที่  Email. Recruit@pptvthailand.com เท่านั้น

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-118-0080